directeur-bestuurder Stichting Opvang Anders te Amstelveen

advertisement
Vacature: directeur-bestuurder Stichting Opvang Anders te Amstelveen
StichtingOpvangAndersteAmstelveenisperseptember2017opzoeknaareendirecteur-bestuurder
meteenhands-onmentaliteiteneengroothartvoorantroposofischekinderopvang.
Bedrijfsprofiel
Opvang Anders is een kwalitatief hoogwaardige en tegelijkertijd kleinschalige kinderopvangorganisatie op twee
locatiesinAmstelveen-indegezelligewoonwijkElsrijkeninhetgebouwvanvrijeschoolParcival-enbetrokkenbij
initiatieveninAmsterdamenMijdrecht.Debasisvanonzepedagogiekishetantroposofischmens-enwereldbeeld
datwerdontwikkelddoorRudolfSteinerbegin20eeeuw.Metdevraag“Wiebenjijenwatvraagjevanons?”
tredenwijalleaanonstoevertrouwdekinderentegemoet.Metonshechteentoegewijdeteamvanpedagogische
medewerkersverzorgenwijheleenhalvedagopvanginverticalegroepenvoorkinderenvannultotvierjaar.
DejuridischeentiteitiseenStichtingwelkeisopgerichtinjuni1998.Eenenthousiastteamvancircatwaalfvaste
medewerkerseneenkleinebetrokkeninvalpoolgeeftinvullingaaneenwarmenveiligklimaatvoorhetkleinekind.
DedirecteurrapporteertaandeRaadvanToezicht.
Functieomschrijving
IndezeaantrekkendemarktvandekinderopvangstaatdenieuwedirecteurvanOpvangAndersvoordeuitdaging
omdekoersvoordetoekomstaantegevenentelkensteblijvenaanpassenaanontwikkelingen.Externeoriëntatie
en onderhouden en uitbouwen van het netwerk zijn essentieel; momenteel lopen er initiatieven voor nieuwe
vestigingeninsamenwerkingsverbandverbandmetvrijescholeninderegio.Betrouwbaarheidensamenwerkenin
deze educatieve clusters zijn de kracht van de organisatie. Continuering van de antroposofische inhoud,
samenwerkenenklantgerichtheidstaandaarbijhoogopdeagenda.
De veranderendeomgevingvraagtom eendaadkrachtig directeur.Geziende omvangvandeorganisatiezalde
directeureenveelzijdigtakenpakketvervullenmetzowelstrategisch,tactischeen-geziendehuidigegrootte-ook
operationelewerkzaamheden.
Indeorganisatieiseenleidinggevende/coördinatoroperationeeldietevensverantwoordelijkisvoordeplanning
enplaatsing.Definanciëleadministratie/verslagleggingisdeelsuitbesteed.Hetaantalwerkurenperweekis28tot
32eneenindicatievanhetsalarisissalarisschaal11vandecaoKinderopvang.
Profiel
De nieuwe directeur heeft bedrijfskundig inzicht en een heldere visie op het gebied van ondernemerschap,
antroposofische pedagogiek en “de kinderopvang van vandaag”. U bent in staat deze visie te vertalen naar de
medewerkers, hen hierinte enthousiasmerenen testimuleren huntalenten te ontwikkelen.Eencoachendeen
openstijltypeertuwmaniervanleidinggeven.Ubentdaarbijpragmatisch,zalregelmatigzelfincontacttredenmet
deoudersenopdelocatiesaanwezigzijn.Ubentproactief,innovatiefeneen“netwerker”,treedtgemakkelijkin
contact met anderen en bent gericht op samenwerken. U heeft ervaring met het aangaan van
samenwerkingsverbandenmetverwanteorganisatieszoalshetonderwijs.
Functie-eisen
•
EenafgerondeHBO-ofacademischeopleiding(Inderichtingvanbedrijfskundeofpedagogiek)
•
Gedegenantroposofischepedagogischekennis
•
Bedrijfskundiginzicht,financieelsterkonderlegd
•
Affiniteitmetdekinderopvang
•
Sterkevisie
•
Coachendevaardigheid
•
Vaardigheidomveranderingsprocessensuccesvoldoortevoeren
•
Pragmatisch,staatzelfgraagmiddenindeorganisatie
•
Goedesocialevaardighedenensterkinnetwerkenenverbinden
•
Communicatiefsterkinwoordengeschrift
•
Sterkgerichtopsamenwerken
•
Eenopenenenergiekewerkhouding
Sollicitatieprocedure
Indien u belangstelling heeft voor deze vacature dan verzoeken wij u zo snel mogelijk en in ieder geval vóór
1 juli 2017 een sollicitatiebrief met CV te richten aan de Raad van Toezicht (via [email protected]).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige directeur Evalien Rengers
([email protected]) of onze website raadplegen www.opvanganders.nl. De Raad van Toezicht
communiceertmetuoverhetverloopvanhetsollicitatieproces.
Acquisitienaaraanleidingvandezevacaturewordtnietopprijsgesteld
Download