veiligheid, hygiëne en gezondheid

advertisement
Kwaliteit
Bij een belangrijke taak als kinderopvang hoort kwaliteit vanzelfsprekend te zijn. De Kleine
Wereld besteedt dan ook voortdurend en systematisch aandacht aan kwaliteit. Dit doen we
volgens de richtlijnen en wettelijke eisen van de overheid. Onze vestigingen worden
gecontroleerd door de Inspectie Kinderopvang van de GGD en zijn geregistreerd in het
Landelijk Register Kinderopvang (LKR). Dit betekent dat al onze vestigingen voldoen aan
strenge eisen op het gebied van personeel, veiligheid, gezondheid, hygiëne, inrichting,
accommodatie, groepsgrootte, pedagogisch beleid etc.´
Risico-inventarisatie
In onze kinderdagopvang en buitenschoolse opvang staat goede opvang van kinderen, die
bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving, centraal.
Daarnaast is een goede werkplek voor onze medewerkers van belang. Het is wettelijk
verplicht om jaarlijks minimaal een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit toe
voeren en een up-to-date risico-inventarisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden te
hebben. De inventarisatie van de risico’s gebeurd onder verantwoordelijkheid van de
vestigingsmanager. Bij de inventarisatie zijn niet de normen het uitgangspunt maar het
dagelijkse gedrag van de kinderen en de ongevallen zoals deze in de praktijk voorkomen.
Wij werken met De Risicomontor van. Met dit instrument kunnen we overzichtelijk risico’s
inventarisaties maken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden,
een actieplan en een rapportage voor de GGD of Arbodienstverlener. De toezichthouder van
de GGD controleert de veiligheid en gezondheid van de locatie op basis van de door de
locatie uitgevoerde RI, het actieplan en een steekproefsgewijze controle. Daarbij let de
toezichthouder op wat we aan veiligheid en gezondheid doen en hebben gedaan. De
toezichthouder wil kunnen zien welke risico’s er spelen, op welke risico’s we actie
onderneemt en waarom én of het veiligheidsbeleid is geëvalueerd. Het resultaat van de
inventarisaties wordt gedeeld met de Oudercommissie, de medewerkers en vormt input
voor de directiebeoordeling.
Meer over de protocollen aan de hand waarvan wij werken op het gebied van Veiligheid en
gezondheid kunnen onze klanten vinden achter de ouderlogin.
Handvest Kwalitatieve Kinderopvang
De Kleine Wereld is een van de initiatiefnemers om in Amsterdam enerzijds tussen
kinderopvangorganisaties onderling en anderzijds met de maatschappelijke partners, zoals
de gemeente, scholen etc. nauwer samen te werken. De Initiatiefgroep Kwalitatieve
Kinderopvang Amsterdam (IKKA) heeft een Handvest met 10 kwaliteitsrichtlijnen opgesteld
waaraan kindercentra (boven wettelijk) dienen te voldoen. De onderschrijvende organisaties
voldoen hieraan en kunnen hierop worden aangesproken. Inmiddels hebben diverse
organisaties naast de IKKA zich achter dit handvest gesteld. Het doel van de groep is door
betere samenwerking en initiatieven de kwaliteit van de totale kinderopvang in Amsterdam
te verhogen.
Governance Code Kinderopvang
Als kinderopvangorganisatie hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid;
namelijk de zorg voor opvang, opvoeding en ontwikkeling van (jonge) kinderen. Dat is een
kwetsbare groep in onze samenleving. Wij zijn van mening dat we daarom zoveel mogelijk
waarborgen moeten inbouwen. De Kleine Wereld gelooft in goed bestuur en onderschrijft
DKW Beleid
Veiligheid, Hygiene en Gezondhied
16 maart 2016
de Governance Code Kinderopvang van harte. De directie en het management team
organiseren tegenspraak door middel van de Ondernemingsraad, Oudercommissies en
externe deskundigen. Strategische voornemens worden getoetst bij de medewerkers,
klanten en externe professionals. Zo wordt beleid aangescherpt en worden belangen
zorgvuldig afgewogen.
DKW Beleid
Veiligheid, Hygiene en Gezondhied
16 maart 2016
Download