hier - Unizo

advertisement
Geconcretiseerde functiebeschrijving: Directeur (m/v/x) –Dienst Kinderopvang
Functie/graad
Directeur (m/v/x)
Doelstelling van de functie
Als directeur sta je in voor de efficiënte organisatie, de werking en de verdere uitbouw van de
Dienst Kinderopvang. Je komt terecht op een bruisende dienst in een uitdagende functie bij één
van de grootste aanbieders van kinderopvang in Vlaanderen en je bent verantwoordelijk voor
meer dan 600 personeelsleden.
Je coördineert de dagelijkse werking van de Dienst Kinderopvang (22 kinderdagverblijven, 8
peutertuinen en 42 buitenschoolse opvanglocaties, zaterdagopvang, zomeropvang,
onthaalouders,…) en staat samen met je team van medewerkers in voor een kwaliteitsvolle en
klantvriendelijke dienstverlening aan de burger. Je bent het aanspreekpunt van de dienst, zowel
voor de burger als voor je medewerkers, en pakt de complexere en betwiste dossiers
diplomatisch, discreet en correct aan binnen het financieel, organisatorisch, structureel en
reglementair kader.
Als sterke leider en open communicator ben je een klankbord voor je team, met ruime
verantwoordelijkheden en uitdagingen waar je een grote toegevoegde waarde en impact kan
hebben in het uittekenen van de toekomst van de Dienst Kinderopvang. Dit zowel op het
strategisch vlak, maar ook op het vlak van interne werking en externe uitstraling.
Als directeur maak je deel uit van het directieteam van het Departement Onderwijs, Opvoeding
en Jeugd van de Stad Gent en ben je medeverantwoordelijk voor een optimale samenwerking
tussen de politieke beleidsorganen en de administratie.
Ook in de beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en Jeugd is Kinderopvang één van de speerpunten:
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/uitvoeringvan-het-beleid/onderwijs-kinderopvang/beleidsnota-onderwijs-opvoeding-en-jeugd-2014-2019.
Kinderopvang wordt hier niet louter bekeken vanuit zorgperspectief. Net als onderwijs is het een
belangrijke hefboom voor persoonlijke ontwikkeling en sociale mobiliteit. De nadruk ligt op grote
aandacht voor de (pedagogische) kwaliteit van de opvang.
Plaats in het organogram
De organisatiestructuur van de Stad Gent en het OCMW Gent omvat drie pijlers: persoonsgebonden materie
(dienstverlening voor de burger als individu), grondgebonden materie (dienstverlening voor de werk- of
woonomgeving van de burger) en ondersteuning (alle ondersteunende diensten om de dienstverlening waar te
maken).
U wordt tewerkgesteld in de Dienst Kinderopvang dat één van de diensten vormt binnen het Departement
Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. U rapporteert rechtstreeks aan het departementshoofd. U bent lid van het
directieteam.
De Dienst Kinderopvang bestaat uit momenteel uit 567.6 VTE en is als volgt gestructureerd:
De directeur is verantwoordelijk voor de hele dienst, en stuurt de staf, de beleidsmedewerker/ leidinggevende
pedagogische begeleiding, de regio-coördinatoren van voormelde teams en de medewerker regie rechtstreeks
aan.
Functie-inhoud

Als directeur (m/v/x) van de Dienst Kinderopvang staat u in voor het uitwerken van de visie en
doelstellingen van de dienst. Dit houdt onder meer in dat u:
 in overleg met de medewerkers, verantwoordelijk bent voor het formuleren en up-to-date houden
van de missie, visie en algemene strategie van de dienst
 de operationele doelstellingen en prestatie-indicatoren van uw dienst opmaakt en evalueert
 de lange- en korte termijnplanning en opmaakt en de resultaten opvolgt

U bent verantwoordelijke voor de beleidsvoorbereiding binnen uw dienst. Dit houdt onder meer in dat u:
 Omgevingsanalyses opmaakt en peilt naar trends en maatschappelijke noden
 Luistert naar voorstellen van partners en medewerkers
 Zorgt voor informatiedoorstroming naar alle betrokkenen (collega’s, politiek, partners,
medewerkers,…)
 Beleidsadvies opmaakt op vraag van schepen en departementshoofd
 Input geeft aan het beleid van hogere overheden binnen het werkingsgebied van het
Onderwijscentrum Gent.

u staat in voor de optimalisatie van de strategie, de processen en structuur van de dienst in
samenspraak met het beleid en uw departementshoofd. Dit optimalisatieproces is noodzakelijk nu de
dienst geconfronteerd wordt met belangrijke uitdagingen o.a. als gevolg van haar gestage groei de
voorbije 10 jaar en nieuwe maatschappelijke trends en opdrachten o.m. de komende Vlaamse
regelgeving m.b.t. de nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen.


U staat in voor de uitwerking en opvolging van de drie functies van kinderopvang waarbij u de
maatschappelijke context en veranderingen mee in rekening brengt.

u zorgt er voor dat de dienst alle voorwaarden die gesteld worden door de subsidieverlenende
overheid, stipt nakomt.
U bent verantwoordelijk voor de goede werking van uw dienst en coördineert de activiteiten ervan. Dit
houdt onder meer in dat u:
 de werking van uw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk, methodisch,
organisatorisch (inclusief het genereren van managementinformatie) als financieel vlak
 ervoor zorgt dat de medewerkers van uw dienst en de eventuele afdelingen als één samenwerkend
geheel functioneren. U organiseert daartoe (team)overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en
waakt over de interne communicatie binnen de dienst
 voorstellen doet ter optimalisatie van uw werking en dienstverlening. U werkt hiervoor acties en
projecten uit in het kader van het jaarplan en zorgt ervoor dat deze acties uitgevoerd worden
 ervoor zorgt dat er kwaliteitscontroles, procedures, rapporteringsdocumenten, enz. beschikbaar zijn en
gehanteerd worden
 ervoor zorgt dat uw medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate
aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten
van het welzijn van de medewerker

U geeft leiding aan uw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het
personeelsbeleid. Dit houdt onder meer in dat u:

hen adviseert en eventueel begeleidt bij hun dagelijkse werkzaamheden

hen informeert

vormings- en opleidingsbehoeften bepaalt voor uw rechtstreekse medewerker

functioneringsgesprekken voert

bij evaluaties fungeert als eerste evaluator voor uw rechtstreekse medewerkers en als tweede
evaluator voor medewerkers van de teams. Ook van medewerkers waarvan u geen tweede evaluator
bent, volgt u hun prestaties mee op

zorgt voor een goede interne communicatie over de teams heen

zorgt voor een motiverend werkklimaat binnen de dienst

nieuwe medewerkers rekruteert en selecteert, samen met de coördinatoren van de teams
Contactpersoon
Adelbrecht Haenebalcke, departementshoofd Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, tel. 0496/59 76 26
Download