Toegangsrecht - Kindcentra 2020

advertisement
KINDCENTRA 2020
De uitwerking
Regiegroep Kindcentra 2020
Op een fundament van schotsen
kun je niet bouwen
Visie Kindcentra 2020
Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen – de burgers van de toekomst –
streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en
met twaalf jaar: Kindcentra 2020. In dit kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische
visie op ontwikkeling en educatie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal
te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn
inherent aan deze voorziening. Organisaties uit kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs
kunnen, op gelijkwaardige basis, opgaan in deze Kindcentra 2020 en één nieuwe organisatie
vormen. Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waar intensief wordt samengewerkt met zorg en
welzijn. Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 werken vanuit het belang van
de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines.
o Basistoegangsrecht voor ieder kind
o Optie van één organisatie
Een realistisch perspectief
o Pedagogisch
o Juridisch
o Financieel
o Arbeidsverhoudingen
o Sociaal domein
Uitgangspunten:
een Nederlands model
o Keuzevrijheid voor ouders
o Arbeidsmarktinstrument
o Versterking van het sociaal domein
o Geen verschoolsing van de kinderopvang
o Gelijkwaardigheid kinderopvang en primair onderwijs
o Minimale wijzigingen met een maximaal effect
o Keuzevrijheid voor organisaties
→ Kindcentra als optie; géén blauwdruk
Kernpunten
o Basistoegangsrecht voor elk kind
o Kindcentra; mogelijkheid om vanuit één organisatie onderwijs
en opvang aan te bieden
Toegangsrecht (1)
Stip op de horizon:
o 0 – 4 880 uur per jaar
o 4 – 12 500 uur per jaar
Invoeringsvariant:
o 1 – 4 2 dagen per week
o 4 – 12 6 uur per week
Invoerings
variant
Uren per
jaar
Participatie
-graad
0 jaar
Conform
huidige
wet
Conform
huidige wet
1 jaar
640 uur
50%
2, 3 jaar
640 uur
85%
4-10 jaar
240 uur
85%
10, 11 jaar
240 uur
20%
Toegangsrecht (2)
o Voor alle kinderen
o Basis voor het opheffen van de schotsen
Samenhang in de keten
Huidige situatie
0-4 jaar
po
bso
Opvang/peuterspeelzaal
Primair onderwijs
Samenhang in de keten
Huidige situatie
Toegangsrecht
0-4 jaar
0-4 jaar
po
po
bso
bso
Opvang/peuterspeelzaal
Aanvullende opvang
Primair onderwijs
Toegangsrecht (basispakket) opvang
Primair onderwijs
Toegangsrecht (3)
o Voor alle kinderen
o Basis voor het opheffen van de schotsen
o Inclusieve voorzieningen
o Kinderopvang is funderend
Kinderopvang is funderend
Samenhang in de keten
Huidige situatie
Toegangsrecht
0-4 jaar
0-4 jaar
po
po
bso
bso
Opvang/peuterspeelzaal
Aanvullende opvang
Primair onderwijs
Toegangsrecht (basispakket) opvang
Primair onderwijs
Toegangsrecht (4)
o Voor alle kinderen
o Basis voor het opheffen van de schotsen
o Inclusieve voorzieningen
o Kinderopvang is funderend
o Stabiliteit op de groep
o Stabiliteit organisaties
Wettelijke basis voor kindcentra
Huidige situatie
Kindcentrum
0-4 jaar
0-4 jaar
po
po
bso
bso
Opvang/peuterspeelzaal
Aanvullende opvang
Primair onderwijs
Toegangsrecht (basispakket) opvang
Primair onderwijs
Vereiste investeringen en
mogelijke dekking
Investering en financiering (1)
o Basis toegangsrecht
€ 3,5 miljard
o Invoeringsvariant
€ 1,5 miljard
Investering en financiering (2)
o 0,2% BBP = € 1,4 miljard
o Onder uitputting Kinderopvang € 439 miljoen
De echte bezuiniging op
kinderopvang
Ontwikkeling omzet en netto rijksbijdrage kinderopvang
Bron: Ed Buitenhek
Investering en financiering (3)
o 0,2% BBP = € 1,4 miljard
o Onderuitputting Kinderopvang € 439 miljoen
o Herschikking publieke uitgaven € 9,8 miljard
o Ouderbijdrage € 700 miljoen
o Werkgelegenheid
o PM posten
Een nieuw begin
KINDCENTRA 2020
een realistisch perspectief
Platform Kindcentra 2020
Platform Kindcentra 2020
De tijd in Nederland is rijp om een stap vooruit te zetten in de samenhang van voorzieningen
voor de ontwikkeling van jonge kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Daarom heeft een aantal
partijen besloten de volgende verklaring te onderschrijven. De partijen streven naar een
aanpassing van de huidige wetgeving zodat:
o Alle kinderen recht krijgen op een minimaal aantal uren toegang tot een voorziening voor
kinderopvang;
o Het mogelijk wordt kindcentra te vormen waar, vanuit één organisatie, primair onderwijs en
kinderopvang kan worden aangeboden. Deze mogelijkheid wordt als optie toegevoegd aan de
bestaande voorzieningen van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.
Partijen verklaren dat zij zich de komende jaren, elk vanuit hun eigen beïnvloedingssfeer, in zullen
spannen om kindcentra zodanig op de politieke agenda te krijgen dat het toegangsrecht en
kindcentra uiterlijk in 2020 een wettelijk kader hebben.
Download