Koninkrijk van kracht alles

advertisement
HET
KONINKRIJK
VAN
KRACHT
IN
WERKING
Zomer Bijbel Studie
2013
NLEG
Alphen a/d Rijn
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
INLEIDING
NBV 1 Corinthiërs 4:20 Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.
De hele wereld draait om kracht. Allerlei energiebronnen zoals stroom, aardolie, zonne- en
windenergie…. leveren kracht om onze auto’s te laten rijden, de stofzuiger of wasmachine te laten
werken, etc. Ons lichaam heeft kracht nodig om te functioneren, werken, leren, etc. en dat halen we
uit voeding, slaap en rust om zo weer nieuwe kracht te ontvangen! Er zijn ook bijzondere krachten
zoals die vanwege hun oorsprong of werking een eigen naam hebben gekregen, zoals
middelpuntvliedende kracht, wrijvingskracht en zwaartekracht. Paulus erkent dat we “geestelijke
kracht” nodig hebben in 1Cor 4:20. De kerk kan niet functioneren zonder geestelijke kracht!
NBV Markus 9:1 Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen
niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’
Bijbelstudie is inspirerend en interessant maar de realiteit van Gods Koninkrijk komt pas tot uiting
als de kracht van God werkt. Wat is de kracht van God en hoe kan die zichtbaar worden? Deze
Bijbelstudie zal dit veelzijdige en interessante onderwerp behandelen en is bedoeld om de gelovigen
effectief en geestelijk toe te rusten waardoor het Lichaam van Christus zich kan vermenigvuldigen,
organiseren en mobiliseren voor evangelisatie.
Deze training werkt volgens dezelfde principes die Jezus aan eenvoudige mannen leerden die vissers
of tollenaars waren. Het Evangelie van Gods Koninkrijk veranderde hen in reproductieve christenen,
die hun wereld in een demonstratie van kracht bereikten.
INHOUD
INLEIDING
- Hoe u deze training kunt gebruiken / Suggesties voor groepsonderwijs / Introductie /
Doelstellingen
ONDERWERPEN
1. Nieuw Leven na religie
2. God, de bron van kracht
3. Kracht om te strijden, tegen wie?
4. Onze Generaal, Jezus Christus
5. Gedelegeerde autoriteit
6. De bedoeling van kracht
7. De kracht van het evangelie van Gods Koninkrijk
8. De kracht van de Geest
9. De kracht van liefde
10. De kracht van de zalving
11. De kracht van geloof en werken
12. De kracht van de naam van Jezus
13. De kracht van gebed
14. De kracht van het Woord
15. De kracht van gezag
16. De kracht van Zijn opstanding
17. De kracht van lijden
18. Hoe de kracht van God te ervaren
19. Wat te doen bij gebrek aan kracht
20. De tegenstander tegemoet treden
DE EERSTE SAMENKOMST
 Open met gebed en introduceer elkaar; maak kennis en registreer de studenten.
 Leg uit hoe de samenkomsten verlopen: bepaal wie de samenkomsten gaat leiden, de tijd, plaats
en data.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT - INLEIDING - bladzijde 1
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING



Neem tijd voor lofprijs en aanbidding: nodig de aanwezigheid van de Heilige Geest uit in je
studie.
Deel de studies uit en introduceer de titel, het concept en uiteraard de doelstellingen die in de
eerste paar pagina’s van het betreffende onderwerp genoemd worden.
Geef de eerste opdracht; de studenten nemen het opgegeven hoofdstuk door en doen de
bijbehorende zelftest voor de volgende bijeenkomst. Het aantal hoofdstukken wat je kunt
behandelen per bijeenkomst zal afhangen van de lengte van het hoofdstuk, de beschikbare tijd
en de capaciteiten van jouw groep.
DE DAAROPVOLGENDE BIJEENKOMSTEN
 Open met gebed en verwelkom en registreer de studenten en geef ze de betreffende les. Geef
hen wat aandacht en heb een tijd van lofprijs en aanbidding.
 Geef een korte samenvatting van hetgeen je de voorgaande samenkomst behandelt hebt.
 Bespreek elk onderdeel per hoofdstuk en gebruik daarbij de GEDEELTEN IN HOOFDLETTERS als
raamwerk. Bespreek de vragen die de studenten hebben of hun opmerkingen over wat ze
hebben geleerd.
 Maakt de lessen toepasbaar voor het dagelijkse leven met eigen voorbeelden.
ZELFTEST
Bespreek de zelftest die de studenten gemaakt hebben.
UITWERKING
Je kunt dit gedeelte per groep of individueel bespreken.
STUDIEMATERIAAL
Vermenigvuldigen of via internet beschikbaar stellen.
TITEL VAN DE TRAINING
De kracht van Gods Koninkrijk in werking (zie ook de NLEG-training “Het Koninkrijk van God”).
INTRODUCTIE
Jezus zei tegen de religieuze leiders van het Nieuwe Testament. . . U denkt verkeerd. Dat komt
omdat u de boeken van Mozes en de kracht van God niet kent. (HET BOEK Matteüs 22:29)
De waarheid van het Evangelie van Gods Koninkrijk is tweeledig. Ten eerste is er het Woord van
God, zoals dat geopenbaard wordt in de Bijbel. Om de Schrift te kennen moet men het bestuderen,
begrijpen en toepassen. Maar de waarheid van het Evangelie is meer dan een geschreven tekst. Het
is ook de kracht van God!
Om de kracht van God te leren kennen, moet men de krachtprincipes leren begrijpen en leren
toepassen.
De kracht van God moet een realiteit worden in je leven door ervaring!
De vroege kerk werd niet geboren door grote of bekende sprekers of een theologisch debat, maar in
een demonstratie van Gods kracht. Paulus schreef in NBV 1 Corinthiërs 2:4 De boodschap die ik
verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5 opdat
uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Paulus erkende dat de
kracht van nodig is. . . Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht (NBV
1 Korintiërs 4:20). Jezus liet de gelovigen een geweldige mooie opdracht na om de wereld te
bereiken met het Evangelie van Zijn Koninkrijk. Deze taak kan niet gerealiseerd worden door
woorden alleen. Net zoals in de vroege kerk, dient dit gepaard te gaan met een demonstratie van de
kracht van God.
Veel mensen kennen het Woord van God, maar hebben de kracht van God nog niet ervaren. Ze
begrijpen de kracht van het Evangelie nog niet volledig. Vele pastors zijn vandaag goed opgeleid. Zij
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT - INLEIDING - bladzijde 2
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
prediken met mooie woorden van menselijke wijsheid, maar dikwijls ontbreekt het aan een
demonstratie van de Heilige Geest en kracht.
In sommige kerken is het wonderbaarlijke vervangen door menselijk redenaties en wil men een
logische verklaring voor alles wat er gebeurt. Kracht is helaas vervangen door een theologische
discussie over de vraag of het wonderbaarlijke voor vandaag is of alleen voor de vroege kerk.
Wanneer discussies en debatteren de plaats van het wonderbaarlijke heeft ingenomen, wordt het
leven wordt de stroom van Gods kracht vervangen door een door de mens gemaakte religie. Mensen
hebben inmiddels hun buik vol van religie en de bijbehorende rituelen. Ze willen de realiteit van de
tegenwoordigheid van God ervaren! Zij hebben behoefte om te kunnen getuigen van de zichtbare
manifestatie van Gods kracht.
Als jouw geloof en de verwachting in de kracht van God en Zijn Geest gaat groeien, dan zal je vroeg
of laat dezelfde stroom van kracht gaan ervaren net als de vroege kerk en het Boek Handelingen in
werking gaan zien…. Vandaag! . . . En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De
Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard
gingen (Marcus 16:20)
Men spreekt dikwijls over het werk voor God. We maken een plan voor onze bediening en vragen
God dit te zegenen. Op zich is dit niet verkeerd. Maar de Bijbelse methode van effectieve bediening
is dat de Heer met ons meewerkt en de bediening van Zijn Woord bevestigt met tekenen en
wonderen.
De maatschappij is niet geïnteresseerd in wat u voor God gedaan heeft. Zij wordt tot Jezus
getrokken als ze de zichtbare resultaten van de kracht van het Evangelie bemerken, die uw leven
heeft veranderd. De maatschappij wordt beïnvloed door de demonstratie van geestelijke kracht als
de Heere met jou meewerkt om Zijn Woord te bevestigen met wonderen en tekenen.
De principes van kracht die in deze studie behandeld worden, zullen je uitdagen om de geestelijke
kracht in de Bijbel te gaan ervaren. Helaas zijn sommigen in hun hang naar tekenen en wonderen
verdwaald en daarom is gebalanceerd onderwijs nodig om de hartenkreet van hen die hongeren
naar echtheid te beantwoorden zonder in religie enerzijds of fanatisme anderzijds te verdwalen.
Deze studie zal je transformeren van toeschouwer naar een kanaal van de kracht van God!
DOELSTELLINGEN VAN DEZE STUDIE
NA






AFRONDING VAN DEZE TRAINING BENT U IN STAAT OM:
De bron van ware geestelijke kracht te identificeren.
De valse macht van de vijand herkennen.
De gedelegeerde bevoegdheden door God aan Jezus Christus te leren kennen.
De bevoegdheid te ontvangen die Jezus gedelegeerd heeft aan Zijn gelovigen.
De Bijbelse doelen voor geestelijke kracht te identificeren.
De volgende kracht principes uit te leggen en toe te passen:
o De kracht van het Evangelie van Gods Koninkrijk.
o De kracht van de Heilige Geest.
o De kracht van de liefde.
o De kracht van de zalving.
o De kracht van geloof en werken.
o De kracht van de naam van Jezus.
o De kracht van gebed.
o De kracht van het Woord.
 Dienend bezig te maar wel de bescherming van gezag.
 In de kracht van Zijn opstanding te leven.
 De gemeenschap van Zijn lijden te herkennen.
 Hoe je de kracht van God in je leven en bediening kunt uitleggen aan anderen.
 De oorzaken van geestelijke verstoringen en blokkades te herkennen.
 De tegenstand van Satan te overwinnen.
GENIETEN VAN GOD ZODAT WE GOD(S KRACHT) DELEN MET ANDEREN
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT - INLEIDING - bladzijde 3
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Onlangs vierden we als NLEG ons 20 jarig bestaan. We zijn God enorm dankbaar en willen de visie
blijven uitdragen: “God(s kracht) delen met anderen”. De NLEG werd - evenals de vroege kerk - niet
geboren uit scheuring of door grote of bekende sprekers of een theologisch debat, maar in een
demonstratie van Gods kracht! Dat willen we blijven zien… in jou!
Paulus schreef in 1 Cor 2:4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar
bewees zich door de kracht van de Geest, 5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van
mensen, maar op KRACHT van God. Als Gods kracht door ons werkt zal die merkbaar en zichtbaar
worden in onze omgeving. Strek je er naar uit en vroeg of laat ga je dezelfde krachtstroom ervaren,
net als de vroege kerk; je gaat het prachtige Boek Handelingen in werking zien… En zij gingen op
weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging
kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen (Marcus 16:20).
Gebalanceerd onderwijs is nodig want aan opgeblazenheid heeft men niets. We gaan met elkaar de
samenhang ontdekken van de kracht van het Evangelie, de kracht van de Geest, kracht van gebed,
kracht van liefde, zalving, geloof, werken, de naam van Jezus, kracht van het Woord, kracht van
lijden en kracht van Zijn opstanding. Ook zullen we leren hoe we de bron van ware geestelijke
kracht kunnen identificeren en hoe blokkades te herkennen en overwinnen.
Gods zegen namens het NLEG-LEIDERSTEAM
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT - INLEIDING - bladzijde 4
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HOOFDSTUK 1 – NIEUW LEVEN NA RELIGIE
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES
Aan het eind van dit hoofdstuk bent u in staat om:
-
Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
Het verschil tussen religie en de ware demonstratie van Gods kracht uit te leggen.
Wereldse machtsstructuren te herkennen.
Een Bijbelvers te noemen dat het verschil tussen de wereldse en Bijbelse kracht verklaart.
Bijbelse kracht te definiëren.
Bijbels gezag te definiëren.
De bovennatuurlijke bron van geestelijke kracht te identificeren.
De twee onderdelen van elke Bijbelse belofte te identificeren.
Uit te leggen hoe de beloften van God in werking gesteld kunnen worden.
SLEUTELVERS
God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en
dorstig land, zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.
(NBV Psalm 63:1-2)
INTRODUCTIE
Net zoals er een misleidende slaap en warmte komt over een mens die dreigt dood te vriezen, zo
kan dat ook toegaan in de geestelijke wereld. Er is een verdoving en een onbezorgde houding
ontstaan wanneer mensen geestelijk stervende zijn.
Religie is de poging van de mens om God te kennen. Het bestaat uit rituelen en regelgeving, werken
en woorden zonder kracht. Religie brengt geestelijke dood.
De kracht van God, echter, is het zichtbare bewijs van Zijn verlangen om Zichzelf aan de mens te
openbaren. Geestelijke kracht is Gods Koninkrijk in actie. Het brengt geestelijk leven.
Velen hebben religie in hun leven ervaren. Zij hebben zich bij verschillende sekten en denominaties
aangesloten. Deze organisaties hebben ze in slaap gesust met een onbezorgde geestelijke houding;
in een gesprek hoort men dikwijls: “ik geloof want ik ben katholiek of protestant gedoopt als baby”
terwijl men geen levende relatie met God heeft of zich ooit bekeerd heeft. Men heeft nooit de kracht
van het Evangelie ervaren, wat hun leven kan veranderen. Ze zijn verslagen en ontmoedigd, ziek en
verwond. Ze zijn geestelijk dood. Hun hartenkreet is gelijk aan wat de psalmist David beschreef. . .
God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en
dorstig land, zonder water. (NBVPsalm 63:1)
Men heeft een ontmoeting met de levende God nodig om na religie letterlijk een nieuw leven te gaan
beleven. In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. (NBV Psalm 63:2)
DEFINITIES VAN KRACHT, MACHT EN GEZAG
-
KRACHT is het vrijkomen van energie bij de uitoefening van gezag. Het kan b.v. dingen opzij
duwen. Zo moet de duisternis wijken voor de kracht van het licht.
MACHT is de beschikbare kracht, sterkte, het vermogen om iets te bereiken.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT –bladzijde 5
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
-
GEZAG is uitoefenen van de legaal ontvangen macht. Gezag is gelegitimeerde macht. Formeel
wordt het daarom genoemd: "het wettelijk gezag", of inhoudelijk: de toestemming van de
betrokkenen om macht over hen uit te oefenen, b.v. "een leraar met gezag over de leerlingen".
Macht, kracht en gezag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; in een volgende les wordt dit
verder uitgelegd.
VERSCHILLENDE SOORTEN KRACHT EN MACHT
We zien op vele manieren allerlei soorten van kracht en macht in de wereld van vandaag werkzaam:







De politieke macht is in handen van degenen die de controle van organisaties, stammen, dorpen,
steden, staten, provincies en hele naties hebben.
Intellectuele kracht resulteert in nieuwe uitvindingen, literaire en muzikale creaties en de
oprichting van onderwijsinstellingen.
Fysieke kracht is in sterke mensen zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan topsporters.
Financiële macht is in handen van de bankiers en zakenlieden die de wereldmarkten min of meer
beïnvloeden; ook de zeer rijke mensen kunnen dat doen door veel grondstoffen op te kopen en
daarmee de prijzen op te drijven.
Militaire macht wordt door grote legers gebruikt om nieuwe territoria in te nemen en te
verdedigen.
De kracht van energie kan op vele manieren opgewekt worden, denk b.v. aan generatoren die
stroom opwekken, zonnecellen, getijstromen of windmolens.
Religieuze macht wordt uitgeoefende door grote denominaties en religieuze culturen, denk b.v.
aan de RK-kerk, Jehovagetuigen of de Mormonen.
Dit zijn allemaal grote krachten en machten aan die de wereld van vandaag beïnvloeden, dikwijls
ook voor persoonlijk gewin. Maar de oproep van Jezus betreft geen wereldlijke macht maar
geestelijke kracht. Het is een kracht die niet vraagt: "Hoe kan ik de baas zijn door te heersen?”,
maar eerder "Hoe kan ik die ander dienen?"
HET VERSCHIL IN OPBOUW
Jezus legt treffend het verschil uit tussen de machtsstructuur van de wereld en die van het
Koninkrijk van God. Hij zei in NBV Mattheus 20:25 ‘Jullie weten dat heersers hun volken
onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie
van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil
zijn, zal jullie dienaar moeten zijn 28 zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
In de oproep van Jezus vraagt Hij ons om de wereldse macht op te geven en in plaats daarvan de
geestelijke kracht te gebruiken om daarmee een lijdende, verloren en stervende wereld te kunnen
(be)dienen.
GEESTELIJKE KRACHT
Wanneer we in deze cursus over kracht spreken, hebben we het niet over door mensen gecreëerde
kerkgenootschappen of religieuze organisaties. We hebben het niet over de bevoegdheid die door
middel van een stemming door de meerderheid verleend wordt. Het is geen gezag wat gevestigd is
in een kantoor of verbonden is aan een titel. Het is geen kracht op basis van onderwijs of talent.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT –bladzijde 6
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Wanneer we spreken van kracht of macht in deze training, dan verwijzen wij naar het Bijbelse
begrip van “geestelijke kracht”. De Bijbelse betekenis van het woord "kracht" (in het Grieks
“dunamis”) is geestelijke macht, vermogen, kracht en sterkte. Het is een bovennatuurlijke
uitoefening van Goddelijke energie die resulteert in machtige werken en wonderen.
We gebruiken in deze training ook een verwant woord, namelijk “gezag”. Net als in de Bijbel heeft
het de soortgelijke betekenis van het woord "kracht." Gezag ofwel autoriteit verwijst naar de
wettelijke en rechtmatige macht om namens een ander op te treden. Het nemen van gezag is de
actie van waaruit kracht wordt toepast. Het is het recht om gedelegeerde bevoegdheid uit te
oefenen, echter binnen bepaalde grenzen. Denk daarbij aan onze overheden als de politie, het leger,
etc. die kunnen optreden en daarbij kracht uitoefenen omdat de overheid hen daartoe heeft
aangesteld.
DE BRON VAN GEESTELIJKE KRACHT
Er zijn verschillende bovennatuurlijke bronnen werkzaam in geestelijke kracht. De Bijbelse bron van
geestelijke kracht is de ware en levende God, die geopenbaard wordt in de Bijbel. God is een drieenige persoon samengesteld uit God de Vader, God de Zoon Jezus Christus, en God de Heilige
Geest. God de Vader is de bron van kracht en macht, zo lezen we in NBV Romeinen 13:1 ”Iedereen
moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het
huidige gezag is door God ingesteld.”
God heeft die macht overgedragen aan zijn Zoon, Jezus Christus: “Jezus kwam op hen toe en zei:
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde” (NBV Mattheüs 28:18).
Jezus heeft deze geestelijke kracht weer gedelegeerd aan de gelovigen. Deze bevoegdheid wordt
werkzaam door de aanwezigheid van de Heilige Geest:
“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” (NBV Handelingen 1:8).
Er is een andere werking van geestelijke kracht, maar dat is een negatieve kracht. Het is de bron
van een kwade geestelijke kracht die verantwoordelijk is voor hekserij, voodoo en alle andere kwade
praktijken. Die kracht komt van Satan en zijn demonen. Satan is een gevallen engel en de opperste
tegenstander van God.
Het woord satan betekent in het Hebreeuws "tegenstander" of "fout". Het Hebreeuwse werkwoord
satan betekent "aanvallen” of “beschuldigen". Satan en zijn handlangers, demonen zijn kwade
geesten, oefenen die kwade krachten uit als koninkrijk van de duisternis.
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de
machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen (NBV Efeziërs 6:12).
Je leert meer over de strategieën van het rijk van de duisternis en hun strijd tegen het Koninkrijk
van God in hoofdstuk drie van deze training.
DE DEMONSTRATIE VAN GEESTELIJKE KRACHT
Toen Jezus Zijn openbare bediening begon, ging dat gepaard met tekenen en wonderen. Dat Zijn
bediening succesvol was, kwam niet door de grootte van Zijn organisatie. Integendeel, Hij begon
met twaalf discipelen en eindigde met elf. Het succes kwam ook niet door populariteit. Op het einde
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT –bladzijde 7
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
keerde iedereen zich tegen Hem, inclusief Zijn eigen volgelingen. Zijn bediening raakte de menigte
aan vanwege de demonstratie van kracht:
“Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag” (NBV Lucas 4:32).
“Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: ‘Wat zijn dat voor dingen
die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te
geven zodat zij de mensen verlaten?”(NBV Lucas 4:36).
….“Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als
weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem
bij” (NBV Handelingen 10:38).
De eerste gemeente werd geboren met betoon van kracht. Er werd van hen gezegd. . . . . . “Dezen,
die de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen”, (NBG Handelingen 17:6).
De eerste gemeente beïnvloedde hele steden en naties, maar ze deed het niet door enkel en alleen
te prediken. Mensen luisterden en levens werden veranderd, omdat ze getuige waren van de
demonstratie van Gods kracht, zo lezen we in NBV Handelingen 8:6 “Alle inwoners luisterden met
grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: 7
veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal
van verlamden en kreupelen werden genezen. 8 Daarover ontstond grote vreugde in de stad.”
Ook in andere Bijbelverzen vinden we soortgelijke demonstraties van kracht zoals in NBV
Handelingen 9:32 “Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda
woonden. 33 Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar verlamd op bed lag. 34
Petrus zei tegen hem: ‘Eneas, Jezus Christus geneest u! Sta op en breng nu zelf uw bed in orde.’
Onmiddellijk stond hij op. 35 Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen wat er gebeurd
was en bekeerden zich tot de Heer.”
“In Joppe heeft de eenvoudige visserman Petrus een vrouw genaamd Dorcas uit de dood opgewekt.
Toen dit wonder gebeurde had dit uitwerking. . . Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen
gingen in de Heer geloven.” (NBV Handelingen 9:42)
Elke wonderbaarlijke demonstratie van Gods kracht vestigde de aandacht op de Here Jezus Christus.
Elk betoon van kracht resulteerde in vermenigvuldiging van de kerk. We hebben geen politieke
invloed nodig om de wereld te bereiken met het Evangelie. De vroege kerk had niet genoeg invloed
om Petrus uit de gevangenis te houden of halen, maar ze hadden wel genoeg kracht om hem eruit
te bidden! (lees Handelingen 12). Met meer prediking alleen zal de wereld niet bereikt worden. De
vroege kerk bad dagen lang, predikte een paar minuten met als resultaat dat er 3.000 zielen werden
gered (Handelingen 1-2). Vandaag bidden we enkele minuten, prediken we uren en zien dat er
slechts enkelen gered worden. Meer geld voor de bediening geven zal niet garanderen dat de wereld
bereikt wordt met het Evangelie. Hoewel het absoluut waar is dat financiën belangrijk zijn om het
werk van de bediening te continueren, blijft dit nog steeds een bijzaak.
Toen Petrus en Johannes door de tempelpoort in Jeruzalem wandelden, vroeg een kreupele bedelaar
hen om een paar munten. Petrus en Johannes hadden niet eens een paar van deze munten op zak.
Maar ze gaven wat ze wel hadden lezen we in NBV Handelingen 3:6 “Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik
niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ 7
Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT –bladzijde 8
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
voeten en enkels. 8 Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de
tempel binnen, lopend en springend en God lovend.”
Vandaag is het dikwijls andersom: “kracht heb ik niet maar geld wel en dat geef ik u!” Wat was het
geheim van de bediening van deze apostelen? Ze waren vervuld met de Geest en gebruikten de
macht en autoriteit van de naam van Jezus (dit wordt in een aparte les besproken). Ze hadden geen
reclamebudget om de stad Jeruzalem te bereiken. Ze hadden geen gedrukte traktaten, boeken of
Bijbels, geen tv-zenders of internet. Maar ze beschikten over kracht. Door de demonstratie van
Gods kracht, werd de hele stad beïnvloed door de boodschap van het Evangelie (Handelingen 3-4).
De eerste gemeente besefte dat het Evangelie van het Koninkrijk niet alleen bestond uit woorden,
maar uit kracht volgens NBV 1Korintiërs 4:20 “Want het koninkrijk van God bestaat niet uit
woorden, maar uit kracht.”
DE KRACHT VAN KIEZEN
Toen God de wereld schiep, creëerde Hij verschillende soorten wezens. Hij schiep dieren, vissen,
insecten en vogels (Genesis 1). Maar Gods grootste schepping was de mens die geschapen werd
naar Zijn beeld. De mens is uniek onder alle schepselen, want hij heeft een lichaam, ziel en geest.
Hij is gemaakt om in gemeenschap en aanbidding met de ware en levende God te leven (Genesis 23).
De mens is, door schepping, de metgezel van een wonderbaarlijk werkende Vader, de ware en
levende God. De mens werd naar Zijn beeld geschapen en levend en krachtig gemaakt door de
adem van God en heeft een capaciteit om kracht, macht en gezag uit te oefenen, dit in tegenstelling
tot alle andere geschapen wezen. De wonderwerkende realiteit zou het natuurlijke domein van de
mens moeten zijn. De mens heeft de meest krachtige, intelligente geest van al Gods schepselen. De
mens heeft het vermogen of de kracht om te kiezen. De mens kan kiezen om het goede of het
kwade te doen. Hij kan ervoor kiezen om God of satan te gehoorzamen.
De eerste verleiding van de mens kwam toen Satan in de Hof van Eden zich richtte op deze kracht
van het kiezen (Genesis 3). Vanwege de verkeerde keuze om te zondigen werd deze zondige natuur
van Adam en Eva in het vervolg doorgegeven aan de hele mensheid.
DE BASIS VAN GEESTELIJKE KRACHT
Als de mens ware geestelijke kracht wil ervaren, moet hij allereerst kiezen om God te dienen.
Omdat alle mensen zondaars zijn heeft iedereen behoefte aan vergeving: ”Iedereen heeft gezondigd
en ontbeert de nabijheid van God” (NBV Romeinen 3:23).
Vergeving komt door bekering en geloof in Jezus Christus lezen we in NBV 1 Johannes 1:8 “Als we
zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Belijden
we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons
reinigen van alle kwaad. 10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een
leugenaar en is zijn woord niet in ons.”
Bekering van zonde is de basis voor geestelijke kracht. Je kunt de kracht van God niet ervaren als je
in de geestelijke dood van de zonde blijft hangen.
Toen de discipelen in een stad predikten was er een man genaamd Simon die getuige was van de
werking van de kracht van God. Hij bood geld aan Petrus en zei: “Geef ook mij deze macht, zodat
iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.” (NBV Handelingen 8:19).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT –bladzijde 9
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Petrus antwoordde daarop: 20 “U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt
te kunnen kopen wat God geschonken heeft. 21 U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak,
want uw houding tegenover God is niet oprecht. 22 Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en
smeek de Heer of hij u uw slechte gedachten wil vergeven, 23 want ik zie dat u vol venijn zit en
verstrikt bent in het kwaad.”
Wat was het resultaat van deze directe aanpak van Petrus om de man uit te leggen dat hij bekering
nodig had? 24 “Toen zei Simon: ‘Bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt
gezegd”
Bekering is de basis van alle ware geestelijke kracht. Je zult nooit Gods kracht kunnen ervaren,
tenzij je eerst een ervaren van berouw hebt. Vele mensen zijn religies opgevoed en denken Christen
te zijn maar hebben nooit de radicale keus van bekering tot Christus en afkeer van zonde gemaakt.
Ze leiden daardoor een krachteloos leven zonder een relatie met de Geest van kracht. Verlossing
van zonde is de grootste demonstratie van de kracht van God en de allereerste waarmee ieder mens
kennis dient te maken!
God giet Zijn kracht niet door zondige vaten. Hij werkt niet via mensen die proberen om hun leven
te verbeteren door middel van zelf-inspanning (NBV Mattheüs 9: 16 “Niemand verstelt een oude
mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en
wordt de scheur nog groter. 17 Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders
scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe
wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden”). God toont Zijn kracht door heilige vaten, die
zich hebben bekeerd en er voor gekozen hebben om Hem te dienen.
HET IN BEZIT NEMEN VAN GODS BELOFTEN
Aan de gelovigen heeft God Zijn geestelijke kracht beloofd. Maar er zijn twee kanten aan elke
belofte van God: De belofte zelf: de inhoud, de werkelijke woorden en de betekenis van de belofte.
De andere kant is het bezitten van die belofte: Je kunt niet gebruiken wat je niet bezit. Daarom
moet u de beloften van God in bezit nemen of toe-eigenen om deze werkelijkheid te laten worden in
je leven. Hoe kunt u aanspraak maken op de beloften van God? Dit zijn de te nemen stappen:
1. NEEM HET BESLUIT OM HET TE GAAN DOEN
Je hebt de kracht om de belofte van God te aanvaarden, verwerpen of negeren. Veel mensen
hebben de belofte van geestelijke kracht afgewezen. Zij geloven dat het alleen voor de eerste
gemeente was. Anderen hebben het genegeerd. Ze lezen de beloften in de Bijbel, maar handelen er
niet naar. Deze mensen missen helaas de uitwerking van Gods kracht in hun leven, omdat ze er niet
voor gekozen om de kracht van keus in te zetten om die specifieke belofte van God toe te eigenen.
Wanneer er een belofte in Gods Woord, die nog niet in je leven vervuld is, dan betekent dat niet dat
die belofte niet waar is of niet voor jou is. We mogen de Bijbel niet interpreteren op basis van onze
eigen ervaring. Dus omdat je simpelweg die specifieke belofte van God nog niet hebt ervaren,
betekent dat niet dat het geen echte en geldige belofte is. De belofte van kracht is een geschenk
van God. Maar je moet kiezen om het geschenk te accepteren.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT –bladzijde 10
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
2. LEER DE BELOFTE KENNEN EN GELOVEN
Er zijn talloze beloften in Gods Woord voor ons neergeschreven. Maar als we Gods Woord niet horen
of lezen zijn we onwetend, wordt en geen geloof opgewekt en missen we de zegeningen van die
beloften; we leven als Christen dan onder ons geestelijke niveau.
Het is belangrijk om zowel de beloften als de Gever te kennen, leert NBV 2 Corinthiërs 1:20 “In
hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen,
tot Gods eer.”
3. NEEM DE MOEITE OM DE PRINICPES TE GAAN BEGRIJPEN
Om elke Bijbelse belofte in bezit te nemen moet u beginnen om de beginselen waarop het
gebaseerd is te gaan begrijpen en geloven. Beloften van God zijn altijd gebaseerd op bepaalde
principes die altijd leiden tot een reactie van de mens. Zo zijn er bijvoorbeeld vele beloften van God
die gebaseerd zijn op het "als / dan" -principe. God zegt: "Als je deze specifieke actie onderneemt,
dan zal je de belofte ontvangen." (Zie bijvoorbeeld Deuteronomium 28 waarin we dit principe
tegenkomen).
Om de belofte van geestelijke kracht te ervaren, moet u de Bijbelse principes van kracht en gezag
leren begrijpen. In de natuurlijke wereld is het vergelijkbaar met het lezen van de handleiding van
een apparaat; je leert hoe je het moet bedienen zodat het goed gaat werken, of als het gebruik van
een recept; je leert hoe je bepaald voedsel kunt bereiden.
4. GA DE PRINCIPES IN PRAKTIJK BRENGEN
In het dagelijkse leven kan iemand jou een mooi geschenk geven. Je kunt ervoor kiezen om het aan
te nemen. In de geschenkdoos zit een handleiding. Je pakt die handleiding uit de doos en gaat de
instructies lezen om deze goed te begrijpen. Maar als je er niet voor kiest om het geschenk zelf uit
de doos te halen en in gebruik te nemen door de instructies toe te passen, blijft het product nog
steeds nutteloos voor jou. Daarom is het alleen maar begrijpen van de Bijbelse krachtprincipes, die
in deze training worden onderwezen, niet genoeg. U moet deze principes gaan toepassen in uw
eigen leven en bediening.
BRENG DE ZEGEN VAN KRACHT IN WERKING
Veel gelovigen hebben dikwijls nog geen kracht ervaren omdat ze nooit voorbij het punt van
geestelijke zegen komen. De Heilige Geest begint te werken in hun levens en ze ervaren grote
vreugde. Dit kan geuit worden door gezang, geroep, dansen of huilen. Ze zijn door God gezegend en
reageren emotioneel. Op zichzelf niet verkeerd, want de Bijbel staat vol met zulke geestelijke
ervaringen. Maar God wil dat Zijn volk verder gaan dan het punt van zegen en in de kracht van
geestelijke invloed gaat opereren, dus gaat van emotie naar demonstratie.
Er is een geschiedenis in het Oude Testament wat deze waarheid illustreert. Het maakt ook het
verband tussen een belofte en het bezit van die belofte duidelijk. Het volk Israël reisde vanuit
Egypte maandenlang door de woestijn naar het land dat God hen beloofd had. Toen ze aan de grens
van het beloofde land kwamen, zond Mozes spionnen uit om het in te nemen gebied te verkennen.
Tien van de spionnen brachten een negatief rapport uit. Ze vertelden dat er reuzen in het land
waren en het zou veel te gevaarlijk zijn voor het volk Israël om het beloofde land in te nemen.
Slechts twee spionnen moedigden de mensen aan om wel het land binnen te trekken, het in nemen
en het te gaan bezitten zoals God beloofd had.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT –bladzijde 11
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Het volk Israël koos er voor om te luisteren naar het negatieve verslag. Hierdoor moest men toch
nog veertig jaar omzwervingen maken voordat men het land kon binnentrekken en dat terwijl men
maar op elf dagen afstand van de grens kampeerde! (Zie Deuteronomium 1:2).
God bracht Israël op het punt van zegen. Ze arriveerden op de grens van het Beloofde Land. Gods
kracht was beschikbaar om de vijand te veroveren. Maar de Israëlieten weigerden om vooruit te
gaan in de kracht van God vanwege enkele slechte berichten die hen angstig maakten. Er was niets
mis met de belofte. Het probleem was de weigering van Israël om het land in bezit te nemen.
U moet niet stoppen als je een punt van zegen in je leven bereikt. U moet door breken in het
geestelijke gebied van kracht. Als u dat niet doet, zult u blijven dwalen in een geestelijke woestijn
van een droog, krachteloos bestaan. Je moet voorbij het punt van zegen gaan, doorstoten in de
atmosfeer van Gods kracht. Je moet een deelnemer, een strijder worden in plaats van een
toeschouwer, een dader in plaats van slechts een toehoorder. Wanneer je dat doet, ga je de ware
stroom van Gods kracht beleven. Je zult een Goddelijke levenskracht ervaren en zalving die je nooit
eerder gekend hebt. Je zult een nieuw leven na religie beleven!
GEWONE MENSEN
Je denkt misschien dat je deze kracht nooit kunt gaan ervaren omdat je gebrek aan kennis en
onderwijs hebt. Misschien ben je niet in het bezit van diploma’s, aanbevelingsbrieven of
getuigschriften. Je kunt in een dorp wonen ver weg van een Bijbelschool of vanwege al je
bezigheden, werk of gezin niet in staat zijn om die te volgen.
Geen van deze dingen mag in de weg staan om geestelijke kracht te ontvangen. Het Woord van God
staat vol met voorbeelden van gewone mannen en vrouwen die machtig door God gebruikt werden
en wel op verschillende manieren:
ABRAHAM. . . hij loog uit angst over het feit dat Sara zijn vrouw was, maar hij werd door God
gebruikt om de grote natie Israël te funderen.
MOZES. . . was geen goede spreker en doodde uit boosheid een Egyptenaar en werd gedegradeerd
van koningszoon tot schaapsherder, maar God gebruikte hem om een hele natie van meer dan twee
miljoen mensen naar het beloofde land te leiden waaruit de Koning der Koningen geboren zou
worden.
PETRUS. . . hij zonk weg toen hij over het water liep en sprak altijd de verkeerde dingen op het
verkeerde moment en ontkende zelfs dat hij Jezus kende. . . toch werd deze gewone visser geraakt
door de kracht van God en gaf een krachtig getuigenis op de Pinksterdag wat toen resulteerde in de
redding van 3.000 zielen.
GIDEON. . . een jonge man dook uit angst onder om de graanoogst te dorsen maar werd geroepen
om een heel volk te bevrijden van onderdrukkers.
KONING DAVID. . . pleegde overspel toen hij de vrouw nam van de man, die hij willens en wetens
naar het slagveld had gestuurd om te laten sneuvelen, maar hij werd de grootste koning van Israël
en werd een man naar Gods hart genoemd.
PETRUS EN JOHANNES. . . beiden waren arme vissers en hadden geen geld of opleiding, maar de
genezende kracht van God stroomde door hen heen en raakte hele steden aan.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT –bladzijde 12
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
DE APOSTEL PAULUS. . . van hem werd gezegd dat zijn brieven krachtig waren, maar zijn
persoonlijke verschijning was zwak en zijn toespraken waren matig (2 Korintiërs 10:10).
JAKOB. . . was een bedrieger, leugenaar en een samenzweerder. Maar toen God hem aanraakte,
werd hij een "prins met kracht bij God en mensen."
Als God deze mensen Zijn geestelijke kracht toevertrouwde, kunt u ook door Hem gebruikt worden,
ondanks uw menselijk falen! God roept gewone mannen en vrouwen en maakt ze buitengewoon. Hij
ziet jou op een wijze zoals jij jezelf niet kunt zien. Hij ziet jou zoals anderen je niet kunnen zien….
God ziet jou zoals je kunt worden als je begiftigd wordt met Zijn geestelijke kracht. God gebruikt
gewone mensen, wat de Bijbel noemt "aarden vaten." De reden waarom Hij dit doet is. . . omdat….
“wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende
kracht niet van onszelf komt, maar van God” (2 Korintiërs 4:7).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT –bladzijde 13
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF-TEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Wat is het verschil tussen religie en de demonstratie van Gods kracht?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Noem een aantal wereldse machtsstructuren die in deze les worden vermeld.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Welke Bijbeltekst verklaart het verschil tussen wereldse en Bijbels machtsstructuren?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Geef de Bijbelse definities van kracht en autoriteit.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Identificeer de bovennatuurlijke legers die geestelijke kracht uitoefenen.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Wat zijn de twee kanten van iedere Bijbelse belofte?
___________________________________en__________________________________
8. Noem de vier stappen die in deze les genoemd worden om de beloften van God in
bezit te nemen.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 14
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. De basis van geestelijke kracht is__________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Wat heb je specifiek geleerd?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
11. Wat ga je doen, veranderen, welke keuze maak je, na deze les?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(De antwoorden worden volgende week met elkaar besproken)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 15
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
LESMATERIAAL VOOR VERDER ONDERZOEK
1. Het eerste Bijbelse verslag van een man die begiftigd werd met geestelijke kracht is
Jacob. Er werd van hem gezegd dat hij kracht bij God en de mensen had. Bestudeer het
verslag van zijn krachtervaring in Genesis 32 en Hosea 12:3-4. Beschrijf in een korte
samenvatting want je van deze verzen kunt leren:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Jezus verwierp wereldse macht. Zie Lucas 4:1-13, Johannes 6:15 en Johannes 7:2-6.
Omschrijf in een korte samenvatting van wat je uit deze teksten leert:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 16
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HOOFDSTUK 2 – GOD, DE BRON VAN KRACHT
INLEIDING
DOELSTELLINGEN
Na




voltooiing van dit hoofdstuk ben je in staat om:
Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
De bron van kracht te identificeren.
De acht tekenen te herkennen hoe God Zijn macht op aarde zichtbaar maakt.
Bijbelse referenties te noemen die uitleggen waarom God Zijn macht op aarde
openbaart.
SLEUTELVERS
Ik heb God horen zeggen en meer dan eens: “Alle kracht komt van mij”. (GNB Psalm
62:11)
INTRODUCTIE
We zijn ons dikwijls niet bewust van de geweldige kracht waarover God beschikt en waar
we geen gebruik van maken. We kunnen het vergelijken met de aardgasvelden die
eeuwenlang onder de Nederlandse grond beschikbaar waren, maar omdat men daarmee
onbekend was, kon men ze niet aanboren. Daarom moet er eerst onderzoek gedaan
worden, ook naar Gods kracht. Om de principes van kracht goed te kunnen begrijpen,
moeten we beginnen bij het begin. We moeten allereerst de bron van kracht ontdekken.
De bron is de oorsprong, het begin of de plaats van herkomst. In dit hoofdstuk wordt de
ware en levende God van de Bijbel geopenbaard als de bron van alle kracht. David
schreef in GNB Psalm 62:11 “Ik heb God horen zeggen en meer dan eens: ‘Alle kracht
komt van mij’”.
Let op: als God ons dit “meer dan eens” laat horen, moet het wel zeer belangrijk zijn!
DE BRON VAN KRACHT
Voordat er iets anders bestond, was God er al. Genesis 1-2 vermeldt de schepping van
de wereld en al haar levende wezens. God schiep de aarde door Zijn kracht, zo lezen we
in NBV Jeremia 10:12 “Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft
gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht”
In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het
onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem
geschapen (NBV Kolossenzen 1:16).
We zullen een aantal aspecten van Gods kracht bekijken. Hierdoor zal ons vertrouwen –
lees geloof – in God groeien. Omdat God alle dingen geschapen heeft, is er geen enkel
ding of geen enkele situatie die niet door Zijn kracht beïnvloed kan worden. Dus niets is
onmogelijk voor God!
“Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en
de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.” (NBV Jeremia 32:17)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 17
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
GOD IS DE BRON VAN KRACHT ACHTER ALLE DINGEN DIE NU BESTAAN
“U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw
wil is de oorsprong van alles wat er is” (NBV Openbaring 4:11).
“Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem
komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen” (NBV Romeinen 11:36).
“In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn
machtig woord” (NBV Hebr 1:3).
GOD HEEFT DE TIJDEN EN SEIZOENEN ONDER CONTROLE
God heeft de tijden in Zijn hand en Zijn tijden zijn anders als die bij ons lezen we in
2Petrus 3:8. Zelfs alle gebeurtenissen heeft Hij onder controle…. “Hij antwoordde: ‘Het is
niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en
het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden” (NBV Handelingen 1:7).
GOD IS EIGENAAR VAN DE HELE AARDE EN ALLES WAT DAAR MEE TE MAKEN HEEFT
“Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen” (NBV
Psalm 24:1).
In Genesis 14:22 wordt God ook de schepper van hemel en aarde genoemd. Om iets te
scheppen moet men beschikken over creatieve kracht. Er zijn vele koninkrijken en
regeringen in deze wereld. Gods Koninkrijk is echter soeverein. Dit betekent dat Hij
regeert over alles: “De HEER zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over
alles” (NBV Psalm 103:19).
“U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op
aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en
rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht
besloten, u beslist wie groot en machtig is” (NBV 1 Kron 29:11-12).
OMDAT GOD DE MENS SCHIEP, HEEFT HIJ ALLEEN DE MACHT OVER DE GEEST VAN DE
MENS
“Niemand heeft macht over zijn adem, geen mens kan tegenhouden dat zijn adem
vergaat. Niemand heeft macht over de dag waarop hij sterft, geen mens ontvlucht het
slagveld van de dood…” (NBV Prediker 8:8)
GOD HEEFT DE MACHT OM DIEGENEN DIE TEN DODE ZIJN OPGESCHREVEN TE
BEHOUDEN
“Laat het zuchten van uw geknechte volk u bereiken, machtig is uw arm: houd in leven
wie ten dode zijn gedoemd” (NBV Psalm 79:11)
GOD IS DEGENE DIE DE ZWAKKE KRACHT GEEFT
“Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht” (HB Jesaja
40:29).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 18
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
…. “De God van Israël geeft alle kracht en sterkte aan Zijn volk. Wij loven en prijzen
onze God!” (HB Psalm 68:35b)
GODS KRACHT WORDT NIET BEÏNVLOED DOOR DE MACHT OF ONMACHT VAN DE MENS
. . . “Het is voor U eenvoudig ons te helpen. Help ons, HERE, onze God. Wij vertrouwen
erop dat U ons redt en in Uw naam gaan wij deze enorme troepenmacht te lijf. Laat niet
toe dat gewone stervelingen proberen iets tegen U te ondernemen”(HB 2 Kronieken
14:11). God beschikt over de macht om te bevrijden. De Bijbel staat vol met verslagen
hoe God op bovennatuurlijke wijze Zijn volk in tijden van nood bevrijdde. Twee mooie
voorbeelden daarvan zijn te vinden in het boek Daniël. Zo lezen we in Daniel 3 hoe God
Zijn dienaren uit de vurige oven verlost en in Daniël 6 hoe hij Daniel tegen de leeuwen
beschermde.
ZIJN KRACHT IS ONBEPERKT
“De HERE is erg geduldig, maar Zijn kracht blijkt ongelooflijk groot… Hij toont Zijn kracht
in wervelwinden en storm. De wolken zijn als stof onder Zijn voeten.“ (HB Nahum 1:3a
en c)
ZIJN KRACHT IS GEWELDIG
De Ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten, is groot door zijn kracht en door zijn
recht (NBV Job 37:23)
GODS KRACHT IS EEUWIGDUREND
Paulus schreef over God dat.... “Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een
ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de
eer en de eeuwige kracht. Amen.” (1 Timotheüs 6:16)
IN HET LAATSTE BOEK VAN DE BIJBEL
lezen we over een toekomstige gebeurtenis in de hemel toen. . . . “Gods majesteit en
kracht vulden de tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan.“ (NBV
Openbaring 15:8)
“Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich
diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en
wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen”
(NBV Openbaring 7:11-12).
“Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen:
‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God” (NBV Openbaring 19:1)
De Bijbel benadrukt herhaaldelijk, van begin tot eind, dat God de bron van kracht is.
HOE GOD ZIJN KRACHT TOONT
De Bijbel geeft uitgebreid verslag hoe God Zijn kracht openbaart in de wereld. Hier zijn
de enkele manieren hoe God Zijn kracht openbaart:
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 19
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
IN DE NATUUR
God openbaart zich door de natuur. De planten en dieren, valleien en bergen, zeeën en
woestijnen en ook het hemelrijk demonstreren zichtbare tekenen van Zijn scheppende
kracht:
“Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!” (SV
Psalmen 150:1).
“U hebt met kracht de bergen vastgezet, u bent omgord met macht, u brengt tot bedaren
het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken” (NBV
Psalm 65:6-7).
GOD IS IN DE WIND, DE ZEE EN DE BERGEN
“Aan de hemel deed Hij de oostenwind opsteken, en voerde door zijn sterkte de
zuidenwind aan” (NBG Psalm 78:26).
. . . “De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind, wolken zijn het stof van zijn
voeten. Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog, de rivieren laat hij
verdrogen. Verwelkt zijn Basan en Karmel, ook Libanons bloesem-verwelkt. 5 Bergen
beven voor hem, heuvels wankelen, de aarde rijst voor hem op, de wereld met al haar
bewoners” (NBV Nahum 1:3-5).
GOD BEHEERST ALLE ELEMENTEN VAN DE NATUUR
“Als hij zijn stem verheft, ruist water uit de hemel neer. Wolken wekt hij aan de einder,
bliksems smeedt hij, de regen valt, hij laat de wind los uit zijn schatkamers” (NBV
Jeremia 10:13).
De hoofdstukken 38-40 van Job geven een gedetailleerd verslag hoe God wordt
geopenbaard in de wereld van de natuur. Er zijn vele prachtige natuurprogramma’s op
TV te zien omdat de natuur zo bijzonder is. God toont zichzelf zo duidelijk in het wonder
van de natuur dat men geen excuus meer kan vinden om niet in Hem geloven:
“Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn
werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is
niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,” (NBV Romeinen 1:20)
GODS GESCHREVEN WOORD
Van begin tot eind, openbaart Gods geschreven Woord - de Bijbel - Zijn kracht. Het
opent Zijn Woord met Zijn scheppingskracht. Hij sluit met Zijn kracht om te vernietigen,
recht te spreken, en te herscheppen. Tussen Genesis en Openbaring, registreert Gods
Woord constant Zijn kracht hoe deze aan het werk is in de wereld en in het leven van
mannen en vrouwen.
Niet alleen weerspiegelen de verhalen die opgetekend zijn in Gods Woord Zijn kracht,
maar ook de woorden waarin ze worden verteld zijn krachtig: “Want levend en krachtig is
het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot
waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en
gedachten van het hart te ontleden” (NBV Hebreeën 4:12).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 20
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
OORDEEL
Zijn daden van oordeel openbaren Gods kracht. Deze kracht werd voor het eerst
zichtbaar in het oordeel over Adam en Eva na de zondeval (Genesis 3).
Gods oordeelskracht wordt nog duidelijk zichtbaar toen Hij de hele wereld door de
zondvloed vernietigde in de dagen van Noach (Genesis 6-9).
De Bijbel is een continue registratie van Gods kracht die openbaar wordt door Zijn
oordeel over de zonde. Hij zond oordeel over Zijn volk toen ze gezondigd hadden. Hij
stuurde ook zijn oordeel over boosaardige naties. U kunt dit lezen in het boek Richteren
en de boeken van de profeten.
Bij elke keer dat God zijn oordeel zond, gaf Hij een duidelijk signaal dat het de bedoeling
was dat de mensen kennis zouden nemen van Zijn macht (voor een voorbeeld, zie
Exodus 7:17).
VERLOSSING
Door de geschiedenis heen, openbaarde God Zijn macht in wonderbaarlijke en krachtige
daden van verlossing.
Hoewel God Adam en Eva oordeelde, voorzag Hij toch ook in reddingsplan voor hen (Gen
3:15). Hoewel Hij de goddelozen aarde met een zondvloed vernietigde, voorzag Hij ook
in een ark van veiligheid (Gen 6-9).
God verloste Israël door Zijn kracht uit de slavernij van Egypte: “Omdat Hij uw vaderen
heeft liefgehad en hun nakroost heeft uitverkoren, heeft Hij zelf u met zijn grote kracht
uit Egypte geleid” (NBG Deut 4:37).
God verwekte richteren, koningen en profeten om Zijn volk uit de macht van de vijand te
verlossen. Nehemia zei van Israël: “De Israëlieten zijn uw dienaren, zij zijn uw volk; u
hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd” (NBV Nehemia 1:10).
God had bij elke keer dat Hij Zijn volk verloste, een doel. Dat doel was om Zijn kracht te
openbaren: “Toch redde hij hen, tot eer van zijn naam, om hun zijn macht te tonen”
(NBV Psalm 106:8).
JEZUS CHRISTUS
Gods grootste verlossingsplan werd in Jezus Christus geopenbaard; hierdoor zouden alle
mensen voor eens en voor altijd verlost kunnen worden van hun zonde.
Gods kracht werd geopenbaard door de profetieën over de wonderlijke geboorte van
Jezus. Het werd duidelijk zichtbaar in het leven, het onderwijs en de bediening van de
Heer als ook in Zijn dood en opstanding.
De grootste openbaring van Gods kracht werd zichtbaar in Jezus Christus: Toen hoorde ik
een luide stem in de hemel zeggen: “Nu zijn de redding, de macht en het koningschap
van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de
aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde,
is ten val gebracht” (NBV Openbaring 12:10).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 21
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
In hoofdstuk vier van deze training kunt u in de finesses bestuderen hoe de kracht van
God geopenbaard is in Jezus Christus.
DE HEILIGE GEEST
Jezus beloofde Zijn volgelingen: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen
jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot
aan de uiteinden van de aarde” (NBV Handelingen 1:8).
Handelingen 2 is het verslag van de komst van de Heilige Geest. Jezus had beloofd dat
God Hem zou zenden om de gelovigen te bekrachtigen. Door het werk van Heilige Geest
blijft God Zijn bovennatuurlijke kracht openbaren. In deze training wordt ook de nodige
aandacht aan dit belangrijke onderwerp voor de kerk van vandaag besteed.
BOVENNATUURLIJKE TEKENEN
We hebben zojuist besproken dat God Zijn kracht door het oordeel en de verlossing van
Zijn volk zichtbaar maakt. Maar God openbaart Zijn kracht ook op andere
bovennatuurlijke manieren. "Bovennatuurlijk" houdt in dat de natuurwetten niet van
toepassing zijn; het bovennatuurlijke staat als het ware “boven de natuur” en kan niet
verricht worden door de kracht van de mens.
Gods kracht wordt geopenbaard door wonderbaarlijke genezingen, bevrijdingen van
demonische machten, de doden komen weer tot leven. . . zelfs vuur kan uit de hemel
vallen! De hele Bijbel is één groot verslag van bovennatuurlijke tekenen waarin God Zijn
kracht openbaart. Omdat God dezelfde is vandaag, als in het verleden en in de toekomst
(Heb 11:31) wordt Zijn kracht ook vandaag nog steeds door middel van dergelijke
tekenen geopenbaard. Het is Zijn Koninkrijk in werking.
GELOVIGEN
Jezus vertelde ons dat zulke krachtige tekenen van God ook zichtbaar zullen worden door
Zijn gelovigen: “Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de
volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in
onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif
drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de
handen op te leggen” (NBV Marcus 16:17-18).
Al vanaf het begin in Zijn geschreven Woord, koos God ervoor om met Zijn kracht op
deze aarde door mannen en vrouwen heen te werken. De mens beschikt over een
bepaalde capaciteit van geestelijke kracht, dit in tegenstelling tot alle andere geschapen
wezens. Gods oordeel kwam meestal door boosaardige mannen en vrouwen. De
boodschap van verlossing werd gebracht door aan God toegewijde richters, profeten,
koningen en tenslotte door Jezus Christus zelf.
Toen Jezus naar deze aarde kwam om Gods kracht te manifesteren, werd Hij allereerst in
menselijke vorm geboren uit een vrouw. De grootste verlossing sinds mensenheugenis,
de verlossing van de zonde, kwam door Iemand die de gestalte van een mens had.
Nadat Jezus naar de hemel terugkeerde, koos God ervoor om Zijn kracht op aarde
zichtbaar te maken door geroepen mannen en vrouwen. Het boek Handelingen is een
fantastisch verslag hoe Gods kracht werkte door de leden van de Gemeente; het Lichaam
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 22
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
van Christus in actie op aarde: ”En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te
maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen
die ermee gepaard gingen” (NBV Marcus 16:20).
Gods kracht werd door de kracht van het Evangelie zichtbaar en veranderde het leven
van mannen en vrouwen. Het werd zichtbaar door de tekenen en wonderen van genezing
en bevrijding. Zijn kracht van Zijn Koninkrijk werd op aarde zichtbaar, ondanks lijden en
vervolging.
Wanneer God een man of vrouw in bediening roept, is dat altijd met het doel om Zijn
kracht en macht zichtbaar te maken. God zei tegen Mozes: “Maar Ik laat u in leven,
zodat Ik u mijn kracht kan laten zien en men mijn naam over de hele aarde leert
kennen” (HB Exodus 9:16).
God blijft vandaag Zijn macht openbaren door gelovigen die deel uitmaken van de ware
kerk. Hij toont zijn macht door middel van geroepen leiders en leden. God geeft aan Zijn
gemeente ook geestelijke gaven die werken door de gelovigen heen tot opbouw van de
gemeente. We zullen daar meer over leren in hoofdstuk vijf, wat gaat over "Gedelegeerd
Gezag".
WAAROM GOD ZIJN KRACHT ONTHULT
Waarom wil God Zijn kracht op aarde openbaren? Waarom laat Hij wondertekenen zien
aan de mensheid? Er zijn vele redenen te noemen waarom Gods kracht in deze wereld
werkt. Meer informatie daarover vinden we in hoofdstuk zes over "De bedoeling van
kracht."
Maar de uiteenlopende doeleinden van Gods kracht kunnen worden samengevat in één
belangrijk doel. Dit doel is om, vanaf het begin van de tijd, de zondige mensheid door
Jezus Christus te verlossen. Het doel van de openbaring van Zijn kracht is om door Jezus
Christus de mensheid naar Zichzelf toe te trekken:
Dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te
verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen
te brengen, onder Christus (NBV Ef 1:9-10).
Naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer (NBV
Efeziërs 3:11).
ANDERE NIVEAUS VAN GEZAG
God is de bron van alle kracht. Hij is het opperste en hoogste gezag in het hele
universum.
God heeft ook andere niveaus van gezag in de wereld gevestigd. Hij gaf gezag aan Zijn
Zoon, Jezus Christus. Hij geeft de gelovigen gezag door de Heilige Geest. God heeft
niveaus van gezag in de samenleving vastgesteld, bijv. in de overheid, in het
bedrijfsleven, in het huisgezin en in de kerk. Deze niveaus van gezag zijn allemaal
belangrijk. Om goed de principes van geestelijke kracht te kunnen begrijpen dienen we
allereerst de structuur van het door God ingestelde gezag te erkennen. We zullen al deze
niveaus van gezag later bestuderen.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 23
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Maar eerst moeten we de aandacht richten op een belangrijke waarheid die geopenbaard
is in de Bijbel. Hoewel God de bron is van kracht, zijn er bepaalde condities en afspraken
nodig om deze kracht in Zijn Koninkrijk vrij te zetten net zoals dat werkt bij het
uitoefenen van gezag in de maatschappij; het aardse koninkrijk. Er zijn kwade krachten
die Gods gezag uitdagen. Ze vormen geen bedreiging voor Zijn gezag maar zijn wel
voortdurend bezig om oorlog te voeren en trachten Gods kracht te hinderen. Als we leren
om deze Bijbelse "Kracht Principes” in ons dagelijkse leven toe te passen dan zullen we
ook uitgedaagd worden door hetzelfde rijk van de duisternis. Het volgende hoofdstuk, “
De kracht om te strijden, tegen wie?” zal dit onderwerp behandelen.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 24
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELFTEST
1. Schrijf het sleutelvers van dit hoofdstuk uit je hoofd op.
____________________________________________________________________
2. Wat is de "bron" van ‘iets’?
____________________________________________________________________
3. Wie is de bron van alle kracht?
____________________________________________________________________
4. Noem acht manieren waarop Gods kracht zich op aarde openbaart.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Is deze uitspraak juist of onjuist? "God is de enige macht in het universum. Er zijn
geen andere niveaus van macht". Deze verklaring is _______________________.
6. Noem een Bijbeltekst die het hoofddoel omschrijft waarom God Zijn kracht op aarde
openbaart.
____________________________________________________________________
7. Wat sprak je aan in deze les en wat ga je in je leven toepassen?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(De vragen en antwoorden worden volgende week besproken aan het begin van de
Bijbelstudie.)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 25
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
1. David was de grootste koning die ooit het volk Israël regeerde. Hij erkende dat God
de bron van alle kracht is:
Lees 2 Samuël 22:33, Psalm 59:11,16, 62:11, 63:2, 65:6, 68:35, 78:26, 79:11,
90:11, 106:8, 110:3, 111 : 6, 145:11; 150:1
Vat samen wat je van deze Schriftgedeelten kunt leren:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. David sprak een persoonlijke wens uit met betrekking tot Gods kracht. Hoe kunnen
we deze wens omschrijven volgens Psalm 71:18?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Als je de Bijbel bestudeert probeer dan een lijstje bij te houden hoe God Zijn kracht
openbaart door:
Natuur
Gelovigen
Jezus Christus
Zijn geschreven Woord
Het oordeel
De Heilige Geest
Bovennatuurlijke tekenen
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 26
Verlossing,
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
LES 3 – KRACHT OM TE STRIJDEN; LEER JE VIJAND KENNEN
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES
Na deze les bent u in staat om:
-
Het sleutelvers uit uw hoofd op te schrijven
De satan te identificeren als de uitdagende vervalsing van de ware kracht van God.
Uit te leggen wat er bedoeld wordt met "de geestelijke boosheden in de lucht"
Te begrijpen hoe Satan de kracht van God imiteert door geestelijke boosheden in de
lucht.
SLEUTELVERZEN
14 “Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een
engel van het licht. 15 Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als
dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.” (NBV 2
Korintiërs 11:14-15)
INTRODUCTIE
In deze studieserie wordt besproken dat God de bron van kracht is en dat Hij zijn kracht
en macht op vele manieren op aarde openbaart. Deze grote kracht zal niet onopgemerkt
blijven. Vandaag de dag woedt er een enorme machtsstrijd in de wereld. Het geen strijd
van vlees en bloed maar een strijd van een zeer uitdagende valse rebellie tegen God. Een
van de belangrijkste tactieken om je vijand te verslaan is om zoveel mogelijk over hem
te weten te komen. Daarom hebben bijna alle landen zogenaamde geheime diensten die
in stilte onderzoek doen naar de ontwikkelingen en bewapening van de vijand. Wij
hebben ook zo’n vijand: de satan en zijn demonen.
DE VALSE UITDAGING
Satan is constant bezig om Gods kracht in het universum uit te dagen. Hij is vals en is
eigenlijk geen partij voor God. Dit was in zeer vroegere tijden wel anders. Satan werd
oorspronkelijk door God geschapen als een prachtige engel met de naam Lucifer. In
Ezechiël 28:12-17 kun je meer lezen over zijn oorspronkelijke status en positie. In de
Statenvertaling staat in vers 13 beschreven dat satan een aanbiddingsengel was; hij was
prachtig bekleed, onder andere met “trommelen en pijpen”. Hij was een “gezalfde,
overdekkende cherub”.
Satan kwam echter in opstand tegen de kracht en het gezag van God. Hij werd trots en
hoogmoedig en wilde als God zelf zijn. Deze opstand wordt beschreven in Ezechiël 28:17
en Jesaja 14:12-15. God zou satan neergehaald en gedood kunnen hebben voor deze
rebellie. Zou dat gebeurd zijn, dan was het niet ondenkbaar dat deze rebellie zich nog
meer verspreid zou hebben en de geschiedenis van de hemel besmet zou worden met
dood en verderf. In plaats daarvan werd de satan door God uit de hemel gestoten en
werd de strijd om macht op aarde verder uitgevochten. Daarbij werden de andere
engelen, die ook deelgenomen hadden aan satans rebellie, door God uit de hemel
verwijderd (zie Openbaringen 12:4). Deze boze engelen worden ook wel "demonen" of
"boze geesten" genoemd. We zien ze rondom ons heen aan het werk om deze wereld te
vernietigen.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 27
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Als snel nadat God de eerste man en vrouw geschapen had, begon de strijd op aarde.
Deze eerste uitdaging kunt u lezen in Genesis 3. Satan trachtte God te schaden door Zijn
schepping en schepsels te schaden, net zoals criminelen dikwijls kinderen van rijke
ouders proberen te kidnappen en zelfs te vermoorden. De zondeval van Adam en Eva
was geworteld in opstand tegen het gezag en de macht van God. Adam en Eva werden
beïnvloed en besmet met dezelfde geest van hoogmoed en trotst waardoor satan
gevallen was; zij wilden in hun kennis gelijk worden aan God omdat die kennis ook
macht zou voortbrengen.
Vanaf dat moment, heeft Satan het gezag van God op aarde uitgedaagd. Door de
zondeval wil satan de mens aan zich binden en over hen regeren om zo de plaats van
God in te nemen. Er zijn verschillende studies op de NLEG-website te vinden die deze
geestelijke strijd beschrijven. Wij adviseren je daar kennis van te nemen omdat je
daarmee inzicht verkrijgt hoe deze vijand opereert en welke specifieke geestelijke
strategieën hij gebruikt om de mensheid onder controle te krijgen.
Eén van de belangrijkste methoden van satan om God uit te dagen is misleiding en
vervalsing. Een vervalsing is een imitatie van iets en is bedoeld om te misleiden. Zo
wordt vals geld gemaakt om als echt geld gebruikt te worden; echter, het is waardeloos.
Criminelen bieden het als echt aan om anderen te misleiden.
Satan bootst de kracht van God na. Hij imiteert Gods macht, alweer om mensen te
misleiden. Hij gebruikt zijn engelen (demonen) die hem daarbij helpen om dit doel te
bereiken. Satan en zijn demonen lijken op echte goede engelen. Daarom worden we in
de sleuteltekst gewaarschuwd NBV 2Cor 11:14 “Dat is ook geen wonder, want niemand
minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. 15 Het ligt dus voor de hand
dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen
krijgen wat ze verdienen.”
In de eindtijd zal deze imitatie van Gods kracht door Satan nog benadrukt worden en zal
hij met valse tekenen en wonderen velen verleiden lezen we in NBV 2Thes 2:9 “De
komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot
machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 10 en allen die verloren zullen gaan, zal
hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die
hen had kunnen redden, niet aanvaard. 11 Daarom treft God hen met verblinding, zodat
ze dwalen en de leugen geloven.”
Deze verzen laten zien hoe satan werkt. Hij vervalst de kracht van God met "groot
machtsvertoon en valse tekenen en wonderen”. De enige manier waarop je zijn bedrog
kunt onderscheiden is door de waarheid van het Woord van God in je leven toe te
passen. Daarvoor hebben we hebben de Heilige Geest en Zijn gave van het
onderscheiden van geesten (1Cor 12:10) hard nodig.
OVERHEDEN EN MACHTEN
“Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de
machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen” (NBV
Efeziërs 6:12).
Als mens zijn we direct betrokken in dit kosmisch conflict van satan tegen de macht van
God. We zijn verwikkeld in een machtsstrijd met de onzichtbare krachten van satan.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 28
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Maar de kracht van God is groter dan " Koningen en wereldheersers, regeringen en
andere autoriteiten” (Kolossenzen 1:16) en groter dan de “heersers en machthebbers
van de duisternis en de kwade geesten in de hemelsferen” (NBV Efeziërs 6:12). Maar we
moeten alert zijn op de misleidende macht van de satan die de kracht van God vervalst.
Je moet meer dan ooit bewuste worden van de……
GEESTELIJKE OVERHEDEN IN DE HEMELSFEREN
Als Paulus spreekt over "de kwade geesten in de hemelsferen” dan bedoelt hij ook de
boze geesten die zich geïnfiltreerd hebben in de religieuze systemen van deze
maatschappij. Satan heeft zijn kwade krachten zo georganiseerd dat zij de ware Kerk van
God imiteren. In sommige gevallen zijn er duidelijke kerken bekend als de "satanskerk"
of "spiritisten". Maar ook bepaalde rockconcerten zijn plaatsen waar satan aanbeden
wordt.
De satan heeft ook religieuze systemen als een vorm van aanbidding georganiseerd door
bepaalde letterlijke “geestelijke hemelsferen" te initiëren (om de sfeer van de hemel te
imiteren!). Er is een vorm van aanbidding maar de aanwezigheid van de kracht van God
ontbreekt. Het werk van Gods Geest is verdwenen en in plaats daarvan is vormendienst
gekomen lezen we in NBV 2Tim 3:5 “ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar
de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.”
Jezus zelf geeft een treffende omschrijving van deze religieuze systemen in NBV Mat
23:27 “Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie lijken op
witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met
doodsbeenderen en andere onreinheden.”
Satan probeert ook in kerken waar Gods kracht wel werkt, slechte mensen binnen te
sluizen die boosheid en verdeeldheid zaaien (Judas 1:4). Hij probeert midden in de kerk
zelfs een bepaalde kracht te demonstreren die dus niet van God afkomstig is. De
structuur Satan probeert zo door imitatie en misleiding de Gemeente van Christus te
verzwakken.
SATAN BESCHIKT OVER ZIJN EIGEN DRIE-EENHEID
God bestaat uit de drie-eenheid van de Vader, Zoon en Heilige Geest. De drie-eenheid
van satan omvat satan zelf, het beest en de valse profeet lezen we in NBV Opb. 20:10
“En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het
beest en de valse profeet…..”
SATAN HEEFT ZIJN EIGEN KERK
Gods Woord noemt de ware kerk het "Lichaam van Christus" en Jezus Christus is zelf
daarvan het hoofd leert NBV 1Cor 12:27 “Welnu, u bent het lichaam van Christus en
ieder van u maakt daar deel van uit.”
Satan heeft zijn eigen kerk en die wordt "de synagoge van satan" genoemd leert NBG
Openb 2: 9 “Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van
hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans.”
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 29
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
De naam "synagoge van satan" wordt niet altijd openlijk gebruikt en ontbreekt in
sommige andere Bijbelvertalingen, maar zijn synagoge of kerk is elke plaats waar het
ware Evangelie van de Here Jezus Christus niet wordt gepredikt.
SATAN HEEFT EEN DOCTRINE OF LEER
God heeft Zijn leer geopenbaard in Zijn heilig Woord, de Bijbel leert NBV 2Tim 3:16
“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te
geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam
leven,”
De leer van Satan wordt een "door demonen geïnspireerde leer" genoemd in NBV 1Tim
4: 1 “Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen
verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.”
De leer van demonen is elke lering die als waarheid gepresenteerd wordt maar die niet
overeenkomst met het geschreven Woord van God.
SATAN HEEFT EEN SYSTEEM VAN OFFEREN
De Bijbel leert ons in GNB Romeinen 12:1 “om onszelf aan te bieden als een levende en
heilige offergave die hij graag aanvaardt. Dat is úw ware eredienst.”
Dit betekent dat we ons overgeven in de totale trouw en onderwerping aan God. De
satan vraagt om offers volgens NBV 1Kor 10:20 “maar wel dat heidenen aan demonen
offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen.”
Satan eist totale trouw van lichaam, ziel en geest. Er zijn bijeenkomsten bekend (de
satanskerk) waar mannen en vrouwen zich wijden aan de dienst van de satan. Men
schrikt niet terug om daarbij bloedoffers van dieren en zelfs mensen te brengen.
SATAN HEEFT ZIJN EIGEN COMMUNIEMAAL
Het delen van brood en wijn bij de maaltijd van de Heer werd door Jezus geïnitieerd met
de bedoeling dat wij Zijn offer gedenken wat Hij bracht voor de zonden van alle mensen
aan het kruis van Golgotha (1Korintiërs 11:23-34). Satan imiteert dit met zijn eigen
communiemaal lezen we in 1Korintiërs 10: 21 “U kunt niet uit de beker van de Heer
drinken én uit de beker van demonen; u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de
Heer én aan de maaltijd van de demonen.”
SATAN BESCHIKT OVER VOORGANGERS
God roept sommige gelovigen om als herders en voorgangers in Zijn Gemeente met de
verkondiging van het Evangelie te dienen (1Korintiërs 12:28). Satan heeft ook
“voorgangers”” lezen we in NBV 2Korintiërs 11: 14 “ Dat is ook geen wonder, want
niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. 15 Het ligt dus
voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid.
Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.”
De dienaren van satan verkondigen zijn "evangelie", wat tegenstrijdig is met het
Evangelie van de Here Jezus Christus lezen we in NBV Galaten 1: 7 “Er is geen ander
evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 30
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Christus willen verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat
ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel-vervloekt is hij!”
Alleen maar een aantrekkelijke boodschap brengen met een krachtige stijl van
presenteren betekent nog niet dat het een boodschap is van het ware Evangelie. Er zijn
veel vreemde leringen waardoor satan invloed probeert uit te oefenen op het Lichaam
van Christus. Denk aan de genadeleer, alverzoeningsleer, het welvaartsevangelie, etc.
SATAN HEEFT EEN TROON
God heeft een troon in de hemel. Satan heeft ook een troon; de exacte locatie wordt
echter niet genoemd lezen we in GNB Openbaringen 13: 2 “Het beest dat ik zag, leek op
een panter. Zijn poten waren als die van een beer en zijn muil leek op die van een leeuw.
De draak gaf aan het beest zijn kracht, zijn troon en zijn grote macht.”
SATAN HEEFT AANBIDDERS
Oprechte Christenen aanbidden de ware God. Satan heeft ook aanbidders lezen we in
NBV Openbaring 13:4 “Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had
gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest?
Wie kan het tegen hem opnemen?”
Sommige aanbidders van Satan pretenderen volgelingen te zijn van de Here Jezus lezen
we in NBV Matteüs 13:38 “de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen
van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het
zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn
de engelen.” De satan vermengt het “slechte zaad" met het “goede zaad" (de oprechte
gelovigen).
SATAN BESCHIKT OVER PROFETEN
God heeft profeten en profetessen in de Gemeente geplaatst, mannen en vrouwen die
vooral gezalfd zijn om een directe boodschap van God aan de Gemeente te brengen (1
Korintiërs 12:28). Satan beschikt over valse profeten lezen we in NBV Matteüs 24:11 “Er
zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.”
SATAN BESCHIKT OVER LERAREN
God heeft sommige mensen als leraars gezalfd om Zijn Woord uit te leggen aan anderen
(1 Korintiërs 12:28). Maar alle leraren zijn niet van God. Satan heeft valse leraren die
zijn kwade doctrine verspreiden lezen we in NBV 2Petrus 2: 1 “Toch zijn er destijds
onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren
verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen
heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. 2
Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak
brengen. 3 Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen,
maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat niet op zich wachten.”
De leraren van satan brengen "verderfelijke ketterijen"; dat zijn leringen die onjuist zijn
en verdeeldheid veroorzaken. Ze spreken leugens en zijn experts in het mengen van
waarheid en dwaling op zodanige wijze dat fouten en zonden aanvaardbaar en
goedgesproken worden. Een voorbeeld daarvan is het “eens gered altijd gered evangelie”
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 31
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
waarbij zogenaamde christenen rustig met hun wereldse en zondige leven doorgaan. Een
andere variant is mensen bestempelen met bepaalde psychologische termen om zo hun
zondige gedrag te aanvaarden.
SATAN BESCHIKT OVER APOSTELEN
Een apostel is een persoon die het evangelie verspreidt en Gemeentes start en opbouwt
(1 Korintiërs 12:28). Satan beschikt ook over “nep-apostelen” die hun werk over de hele
wereld doen. Ze misleiden de mensen door het nabootsen van wat de ware apostelen
doen lezen we in NBV 2 Korintiërs 11: 13 “Want zulke lieden zijn schijn-apostelen,
bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.”
Een bekende schijnapostel is bijvoorbeeld Jim Jones. Hij begon als een predikant in de
Verenigde Staten maar in 1978 vergiftigde en doodde hij uiteindelijk ruim 900 in Guyana.
Ook de Nederlandse Jomanda deed zich voor als een genezend medium in naam van god.
Namaak-apostelen presenteren zich als leiders van valse sekten en infiltreren in kerken
en zijn zelfs leiders in Gemeenten geworden. Er zijn “welvaartspredikers” die onder een
mom van het evangelie zich verrijken.
SATAN VERWEKT VALSE CHRISTUSSEN
Satan probeert zelfs de Heer Jezus Christus te imiteren door het verwekken van valse
christussen. Jezus waarschuwde in NBV Matteüs 24:4b “Pas op dat niemand jullie
misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de
messias, ”en ze zullen veel mensen misleiden.”
Deze valse christussen kunnen de naam van Jezus gebruiken. Ze kunnen vele tekenen en
wonderen doen. Maar ze zijn slechts imitators van de kracht van God.
Een bekende Nederlandse valse christus is Louis de Palingboer die zich in de jaren vijftig
en zestig zichzelf christus noemde. Anderen zijn:
Joseph Smith (1805 - 1844), de grondlegger der mormonen, voegde aan de Bijbel "het
Boek Mormon" toe, dat hij, naar hij beweerde, op in opdracht van een engel opgegraven
gouden platen gevonden had en met behulp van een 'profetenbril' vertaalde. De leer der
mormonen bevat vele magische en spiritistische elementen (b.v. de tempel als
bronplaats en het priesterdom als kanaal van 'hemelse' krachten, de plaatsvervangende
doop voor de doden, geheime rituelen, enz.)
Mary Baker-Eddy (1821 - 1910), stichteres van de 'Christian Science', noemde haar boek
"Wetenschap en gezondheid", de sleutel tot de Heilige Schrift. Volgens haar door het
hindoeïsme en mesmerisme beïnvloede leer is het ware wezen van de wereld en van de
mens volkomenheid. Zonde, ziekte en dood zijn slechts 'vergissingen', als gevolg van
gebrekkige kennis van het volkomene. Jezus is slechts een leraar, die ons de weg naar
overwinning der vergissingen wijst.
Baha u'llah (is Mirza Husayn Ali, 1817 - 1892), de profeet der Baha'i religie, propageerde
in zijn geschriften de eenheid der volken en religies. Hij beschouwt zichzelf als de door de
sjiitische moslims verwachte imam Mahdi, de gezant van Allah, tot wiens voorlopers hij
naast Mozes, Zoroaster (Zarathustra), Boeddha en Mohammed ook Jezus rekende.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 32
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Charles Taze Russel (1852 - 1916), de stichter der 'ernstige schriftonderzoekers', sinds
1931: Getuigen van Jehova; berekent de oprichting van het Duizendjarig Messiaans
Koninkrijk in het jaar 1914. Deze datering ging evenmin op als die van zijn volgelingen,
die het jaar 1975 uitrekenden.
Rudolf Steiner (1861 - 1925), de grondlegger der antroposofie, las op helderziende wijze
in een onzichtbare 'Akasha-kroniek', drong daarmee door tot de hogere werelden, en
ontving een vijfde evangelie, met een uiterst occult bestempeld Jezus-beeld.
Gabrielle Wittek (geboren 1933), gedurende lange tijd als spiritistisch medium actief,
noemt zich thans profetes van het 'thuishaalwerk' en beweert dat Christus door haar
spreekt. De nieuwe leringen die zij verkondigt (b.v. bewustzijnsverruiming, vegetarisme
en reïncarnatie) dragen echter een oosters, niet een christelijk stempel.
Al deze mensen hebben samen een grote aanhang gekregen. Daarnaast zijn er ook
individuen die in werke-lijkheid spiritistische mediums zijn als Jacob Lorber en Edgar
Cayce. Ze bereiken slechts een “lezers”groep.
Het internet en Facebook is vandaag de dag een mooi maar ook “ondoorzichtig” medium
waar zgn. geestelijke mensen zich presenteren met prachtige theoretische verhalen maar
zich in werkelijkheid tegen de Gemeente keren. Er zijn in het volle evangelie b.v. zelfs
lieden die zeggen dat God “hen uit de Gemeente haalt” omdat er volgens hen een nieuwe
tijd aanbreekt. Oplettendheid is daarom geboden (1Joh 2:19).
Er zijn kerken waar men niet meer geloofd in de maagdelijke geboorte en waar
“dominees” zich spiritueel voordoen maar waar een mengeling van new-age en evangelie
gepredikt wordt.
De leer van Mohammed is de ook in Nederland snel verspreidende Islam, die een
ongenadige en hard-vochtige god afschildert en bepaalde personages van de Bijbel
gemeen heeft. Er zijn soms gelovigen die de Islamieten “hun broeders” noemen. Dit is
pertinent onjuist want Allah is zeker niet de God die wij dienen!
AL DEZE VALSE PROFETEN, LERAREN, APOSTELEN HEBBEN OVEREENKOMSTIG DAT ZIJ




Iets aan de Bijbel toevoegen of wegnemen (1Kor.4:6, 2Joh 9, Openb 22:18).
De centrale waarheden van het christelijk geloof loochenen en waarheid en leugen
mengen, bedoeld om velen te verleiden (Joh 8:44, 2Kor 11:14)
Toekomst voorspellen, die als goddelijke openbaringen worden voorgedragen en niet
door de feiten bewaarheid worden (Jer 28:9)
Interessante woorden spreken (Matth.7:15) die dikwijls mooi verpakt zijn als een
(niet altijd) vals evangelie van vrede, liefde, harmonie, eenheid en verdraagzaamheid
(Jer 6:13).
SATAN HEEFT EEN COMMUNICATIESYSTEEM
De Bijbel leert ons hoe God tot de mens in het verleden sprak. God is dezelfde en blijft
ook vandaag tot mensen spreken. Satan spreekt ook tot de mens. Zijn eerste
leugenachtige woorden tot de mens gericht, resulteerde in hun zondeval, zo lezen we in
Genesis 3.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 33
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Gelovigen bidden tot God met betrekking tot hun behoeften. God reageert op het gebed
van de rechtvaardige (Jakobus 5:16). Satans volgelingen bidden tot hem en
communiceren met boze geesten. Soms geeft de satan antwoorden die gepaard gaan
met bovennatuurlijke gebeurtenissen zoals stemmen, het verplaatsen van voorwerpen,
geluiden, enz. Satan kan zeker macht uitoefenen en zal dit visueel in onze wereld
presenteren. We lezen niet voor niets een waarschuwing in NBV 1Pet 5:8 “ Wees
waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende
leeuw, op zoek naar een prooi.”
God communiceert door Zijn geschreven Woord, de Bijbel naar de mens. De satan
gebruikt dezelfde technieken waarmee Gods Woord tot de mens komt, bijv. in prediking,
door films en muziek. De boze doet hetzelfde in negatieve vorm om de mens te
vervuilen, verontreinigen en misleiden en uiteindelijk te doden lezen we in NBG Joh
10:10 “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen.” Gelukkig
gaat dit vers verder met de ware boodschap van Jezus “Ik ben gekomen, opdat zij leven
hebben en over-vloed.” Gods Woord is een leidraad voor de mens om de juiste besluiten
in het leven te kunnen nemen.
SATAN HEEFT EEN SYSTEEM VAN VALSE ADVISERING EN BEGELEIDING ONTWIKKELD
EN GEBRUIKT ONDER MEER DE VOLGENDE METHODEN:



Astrologie en horoscopen: sterrenbeelden worden gebruikt om bepaalde om
gebeurtenissen te voorspellen en geven leidraad in het dagelijkse leven.
Het lezen van tarot- en of speelkaarten, theebladeren, foto's, bulten op het hoofd, de
handpalm, kristallen bollen en spreken met overleden familieleden. De vorming van
de theebladeren, lijnen in de menselijke hand, kristallen bollen en foto's, etc. worden
voorgespiegeld als leidraad voor de mens.
Hekserij en voodoo: m.b.v. voorspellingen, drankjes, toverij, rituelen, seances,
waarzeggerij, methoden van toeval, visioenen, tekeningen en dergelijke onbijbelse
methoden wordt zgn. leiding ontvangen.
SATAN BESCHIKT OVER BOVENNATUURLIJKE KRACHTEN
Jezus heeft Zijn bovennatuurlijke kracht van Zijn Heilige Geest aan Zijn volgelingen
beloofd in Handelingen 1:8. Satan geeft ook bovennatuurlijke macht en gezag lezen we
in Openbaring 13:2. Zijn demonen produceren bovennatuurlijke krachten en energie.
Satan beschikt zowel over kracht als autoriteit lezen we in Openbaring 13:2, op een
soortgelijk wijze zoals Jezus dat deed. Satan kan ook bovennatuurlijke tekenen en
wonderen doen lezen we in NBV Openbaringen 16:14 “Dat zijn demonische geesten die
tekenen verrichten en erop uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de
strijd op de grote dag van de almachtige God.” Het is daarom belangrijk om de bron van
tekenen en wonderen te leren onderscheiden. Jezus zei in NBV Matteüs 7: 22 “Op die
dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam
geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele
wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie
nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” Merk op dat Jezus zei: "Ik heb jullie
nooit gekend". Deze mensen met hun indrukwekkende demonstraties van kracht hadden
geen relatie met God; Hij heeft ze niet gekend. Ze waren leugenachtige vervalsingen.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 34
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
DE GROOTSTE KRACHT
We hebben besproken dat satan een uitdagende imitator is met een machtige
organisatie. Zijn volgelingen kunnen krachtige daden verrichten. Jezus waarschuwde
voor zijn macht in NBV Lucas 12: 5 “Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn.
Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de
Gehenna te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem!”
Maar gelukkig, God heeft altijd meer macht! Jezus zei in NBV 1Johannes 4: “U, kinderen,
komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is (Jezus),
is machtiger dan hij (satan) die in de wereld heerst.”
U leert in het volgende hoofdstuk hoe Jezus kwam met grote macht en gezag om de boze
werken van satan te vernietigen. U leert in latere hoofdstukken hoe Jezus Zijn
bevoegdheid delegeerde aan Zijn kinderen om zo al Zijn kracht in te zetten tegen de
vijand.
DE CONFRONTATIE MET DE VIJAND
Hier zijn enkele Bijbelse richtlijnen om de confrontatie aan te gaan met de macht van de
uitdagende vervalser:
a) ERKEN DAT SATAN EEN IMITATOR IS
De eerste stap in het overwinnen van de macht van Satan is om te erkennen dat
satan de kracht van God imiteert.
b) GEBRUIK JE ONDERSCHEIDINGVERMOGEN
Er is een speciale gave van de Heilige Geest die “het onderscheiden van geesten”
genoemd wordt . Het is een bijzondere mogelijkheid die God gegeven heeft om de
geest van een ander persoon onmiddellijk te kunnen onderscheiden en zo te weten of
deze goed of slecht is. Strek u uit naar deze geestelijke gave om te bepalen of de
geesten van de mensen beïnvloed zijn door God of Satan (zie de NLEG studie “Gaven
v.d. Geest” op de website). God heeft ook nog andere opsporingsmethoden gegeven
lezen we in 2Petrus 2 en de brief van Judas. In deze brieven lezen we de kenmerken
van mensen die een misleidende geest hebben en deze kennis kan ons helpen hen te
identificeren. Het maakt niet uit hoe geestelijk of krachtig een persoon kan optreden,
evalueer hem altijd op basis van Gods Woord!
c) EVALUEER HET BOVENNATUURLIJKE DOOR HUN VRUCHTEN
Satan imiteert de kracht van God door bovennatuurlijke manifestaties van tekenen en
wonderen. Gelukkig heeft God een manier gegeven om die bedieningen te evalueren.
Jezus vergeleek de mensen met fruitbomen in Mattheüs 7:18 en 20.
“18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte
boom goede vruchten dragen kan. 20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten
herkennen.”
Geduld is soms nodig om te testen of bepaalde bedieningen vruchtbaar zijn of niet.
Satan kan de geestelijke gaven en Gods kracht imiteren, maar hij heeft geen imitatie
om door een heilig leven de vrucht van de Heilige Geest te laten zien; we kunnen die
lezen in NBV Galaten 5:22-23 “liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 35
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Het is daarom belangrijker om bedieningen te evalueren door geestelijke vrucht in
plaats van bovennatuurlijke manifestaties van de kracht.
d) BESTUDEER HET WOORD VAN GOD
Om de valse leerstellingen van de leraren, apostelen, profeten, en dienaren van satan
te kunnen erkennen, moet u weten wat wordt onderwezen in het Woord van God.
Bankbedienden kunnen gemakkelijk vals geld onderscheiden omdat ze de hele dag de
zuivere, juiste bankbiljetten door hun handen laten gaan. Dit geldt ook voor Gods
Woord. Als we daarin groeien hebben we de juiste, volledige en zuivere informatie
voorhanden om daarmee de verkeerde informatie te kunnen onderscheiden leert NBV
Heb 5:14 “Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring
geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.”
Hoewel Paulus een groot geestelijk leider in de eerste Gemeente was, controleerden
de gelovigen in de stad Berea alles wat hij zei met het door Gods geschreven Woord,
zo lezen we in NBV Handelingen 17:11 “De Joden in Berea waren welwillender dan
die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het
evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar
was wat er werd gezegd.” Om te voorkomen dat we misleid worden door de krachten
van satans, moeten ook wij alles onderzoeken wat onderwezen wordt in het licht van
Gods Woord. Het is noodzakelijk dat we de levens evalueren van degenen die
onderwijs geven over krachtige leerstellingen of diegenen die genezingen en tekenen
en wonderen verrichten.
e) ACCEPTEER GEEN ONDERWIJS, LEER, OPENBARING OF WONDER WAT AFWIJKT VAN
GODS WOORD
De macht van Satan trekt vaak gelovigen aan die zich beroepen op zogenaamde
"bijzondere openbaringen van de nieuwe waarheid". Tekenen en wonderen zijn niets
nieuws en een gezonde gelovige die zich uitstrekt naar de dagelijkse vervulling van
Gods Heilige Geest en gehoorzaam doet wat God van hem vraagt, zal ervaren wat de
Bijbel leert in NBV Mr 16:17 “Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar
zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen
spreken in onbekende talen…”
Sommige mensen gaan prat op hun speciale dromen, verschijningen van engelen,
visioenen, stemmen of andere bovennatuurlijke gebeurtenissen die zij meemaken.
Maar Paulus waarschuwde in NBV Galaten 1:7 “Er is geen ander evangelie, er zijn
alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen
verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u
verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel-vervloekt is hij!”
f) ACCEPTEER GEEN ZOGENAAMDE PROFETIE DIE NIET IN DE JUISTE VERHOUDING
TOT HET GELOOF IS
Zie Romeinen 12:6. Een ander kenmerk van dergelijke zogenaamde profetie is dat
het niet uitkomt (Deut 18:22). Er is een speciale studie over profetie op de
www.nleg.nl website te vinden. Accepteer geen openbaring dat je afleidt van Gods
weg en de waarheid van Zijn Woord (Deuteronomium 13:1-5). Je hebt naast je geloof
ook je gezonde verstand nodig om het een en ander te beoordelen. De Bijbel is daar
heel duidelijk in: NBV Spreuken 21: 16 “Wie afdwaalt van de weg van het verstand
zal belanden in het rijk van de schimmen.”
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 36
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
g) VERMIJD ELKE SATANISCHE INVLOED
God waarschuwde het volk Israël om elk soort van satanische beïnvloeding te
voorkomen. In NBV Numeri 33:52 staat: ..” moeten jullie de bewoners van dat land
verdrijven. Vernietig al hun stenen met afbeeldingen en al hun gegoten beelden, en
verwoest de offerplaatsen.” Onheilige afbeeldingen, porno, onreine of gewelddadige
films, foto’s en games moeten we uit onze huizen en van onze computers en
telefoons verwijderen. Lees de aanvullende instructies die God in Deuteronomium
18:9-14 gaf. Israël werd gewaarschuwd om geen contact met het werk van Satan te
hebben, in welke vorm dan ook! Dit geldt ook voor ons vandaag.
h) VERNIETIG ALLES WAT JE BEZIT DAT TE MAKEN HEEFT MET TOVERIJ OF HET WERK
VAN DE DUIVEL IS.
Dit omvat afgodsbeelden (boeddha’s, geluksbrengers, drankjes, amuletten, kristallen
bollen, spelletjes, wichelroedes, sterrenbeelden om je nek en andere soortgelijke
zaken. Vernietig alle slechte literatuur en muziek die God niet verheerlijkt. Als de
mensen in het Nieuwe Testament tot geloof kwamen werd er grote schoonmaak
gehouden lezen we in NBV Handelingen 19:18 “Veel nieuwe gelovigen kwamen in het
openbaar hun praktijken opbiechten. 19 Onder hen waren ook velen die magie
hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk
verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag
van vijftigduizend zilverstukken. 20 Zo zegevierde het woord van de Heer en vond
het steeds meer gehoor.”
i)
GA NIET ONNODIG NAAR PLAATSEN WAAR KWADE INVLOEDEN ZIJN.
Zoek de juiste plaats op zoals de samenkomst of bidstond (Hebr 10:25). De Bijbel
vermeldt dat God Zichzelf op deze bijzondere plekken wil laten zien, zoals de tempel
in het Oude Testament en de opperzaal van een huis op de Pinksterdag. Het is ook
waar, dat satanische krachten gemanifesteerd worden op speciale plaatsen, die
gewijd zijn aan het kwaad. Dit geldt ook voor plaatsen waar slechte afbeeldingen
worden weergegeven, waar gedronken wordt of drugs gebruikt en waar losbandig
gedrag plaatsvindt, waar seances gehouden worden, waar satan vereerd wordt en
overal waar zondige praktijken gaande zijn. Vermijd dergelijke omgevingen, omdat
de macht van satan juist daar sterk kan zijn. Je kunt niet bidden, "Leid mij niet in
verzoeking" en dan toch naar een dergelijke plaats gaan. De Bijbel is daar heel
duidelijk over in HB 1Korintiërs 10:20b “En ik wil niet dat u iets met de boze geesten
te maken hebt.”
j) GA NIET OM MET VALSE MENSEN EN VALSE LEIDERS
De Bijbel zegt dat we niet om moeten gaan met valse leiders, leraren, profeten,
dienaren of apostelen (Rom 16:17, 2Joh 1:10-11). Zie 1Thes 5: 22 “vermijd elk
kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.”
k) ERKEN DAT GODS MACHT GROTER IS DAN DIE VAN SATAN
De organisatie van God, de ware kerk, is krachtiger dan die van Satan lezen we in
NBV Efeziërs 1: 2 “Hij (God) heeft alles aan zijn (Jezus) voeten gelegd en hem
(Jezus) als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk (wij), 23 die zijn lichaam is, de
volheid van hem (Jezus ) die alles in allen (wij) vervult.”
“Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden
aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen” (NBV Efeziërs 3:10). Jezus is het
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 37
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
hoofd van de kerk. Gelovigen zijn het lichaam. Als alle dingen (inclusief de satan en
zijn religieuze structuur) onder de voeten van Jezus zijn gebracht, dan zijn ze ook
onder onze voeten, want we zijn in Zijn lichaam. "Onder de voeten" betekent dat ze
onder de macht en de autoriteit van God zijn gebracht die hij gedelegeerd heeft aan
ons. Jezus maakt ons daar zeer bewust van door te zeggen in NBV Lucas 10: 19
“Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te
vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.”
Dit is ook van toepassing voor de geestelijke boosheden in de lucht. Satan en zijn
dienaren dagen Gods kracht uit, maar ze zijn absoluut geen bedreiging voor Hem of
Zijn volk. De kerk is geroepen om Gods kracht te demonstreren aan deze boze
machten en overheden!
l)
LEER DE BIJBELSE KRACHT PRINCIPES
Bestudeer de Bijbelse principes die in deze training gegeven worden. Als je de
principes van Gods kracht gaat begrijpen, kun niet bijna niet meer misleid worden
door de valse werken van de satan. Onwetendheid is een grote vijand lezen we in
NBG Hos 4:6 “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 38
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF-TEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Wat wordt bedoeld met "de geestelijke boosheden in de lucht"?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Geef een korte samenvatting van alles wat je geleerd hebt over de vervalsing van
Gods kracht die satan met zijn trawanten veroorzaakt. Wat sprak je aan?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Noem acht Bijbelse strategieën die in dit hoofdstuk genoemd zijn om de uitdagende
kracht van de imitator te onderscheiden en overwinnen.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Welke stap(pen) ga je nemen n.a.v. deze les?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 39
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
1. Bestudeer 2Petrus 2 en de brief van Judas. Deze hoofdstukken helpen u om de
imitators van satan op te kunnen sporen in de kerk.
2. Bestudeer de trainingen op de www.nleg.nl website die de geestelijke gaven
bespreken en die van Profetie en Geestelijke Oorlogsvoering. Het zal je helpen om
meer kennis te krijgen over de echte Geestesgaven waardoor je sneller imitaties kan
onderscheiden en leer specifieke strategieën voor het overwinnen van zijn kracht.
3. Satan zal, als een imitator van de kracht van God, altijd proberen om iemand
vandaag de dag te bedriegen. In het woord "bedriegen" zit ook misleiden of
veroorzaken dat iemand iets gaat geloven wat onjuist of niet waar is.
 Satan bedriegt niet alleen individuen, maar zelfs hele volken: Openbaring 20:8-10
 Satan werkt met "allerlei verlokkende ongerechtigheid" lezen we in 2Thes 2:10
 We worden gewaarschuwd dat de misleiding zal toenemen in 2Timotheüs 3:13
 Omdat de misleiding alleen maar zal toenemen, moeten we onderzoeken, leren en
ons goed bewust zijn over de gebeurtenissen die aangeven dat Christus spoedig
zal terugkomen (Mattheüs 24, Marcus 13; 2Thes 2:3)
 We worden gewaarschuwd over de tactieken die satan gebruikt om ons te
misleiden (2Korintiërs 11:13; Titus 1:10; 2Petrus 2:13; 2John 7)
 Besef dat het hart van de mens, dus ook jouw eigen hart, bedrieglijk is (Jeremia
17:9)
 Elk niet-gered mens is bedrogen en misleid (2Korintiërs 4:4; Hebreeën 3:13)
 Accepteer geen misleidende "mooie toespraken", die het stroken met Gods Woord
(Romeinen 16:18; 2Korintiërs 4:2)
JE WORDT MISLEID ALS. . .












Je luistert naar ijdele filosofieën (Kolossenzen 2:8)
Je vertrouwt op rijkdom en de lusten van het vlees volgt (Mattheüs 13:22, Marcus
4:19; Efeziërs 4:22)
Je alleen maar een hoorder bent en geen dader van Gods Woord (Jakobus 1:22)
Je zegt dat je geen zonde hebt (1Johannes 1:8)
Je luistert naar boze mensen (2Timotheüs 3:13)
Je denkt dat je bent belangrijk wanneer eigenlijk niets bent (Galaten 6:3)
Je denkt dat je niet oogst wat je zaait (Galaten 6:7)
Je denkt dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk van God zullen beërven
(1Korinthe 6:9)
Je denkt dat je bent verstandig bent omdat je beschikt over de wijsheid van deze
wereld (1Korintiërs 3:18)
Je denkt dat je geestelijk bent, maar je loslippige tong nog je ware toestand
onthult (Jacobus 1:26)
Je niet gelooft dat Jezus Christus in het vlees gekomen is (2Joh 7)
Je denkt dat contact met de zonde je niet kan beïnvloeden (1Kor 15:33)
Keer je af van elke misleiding en laat je vervullen met het Woord van God en
Gods Heilige Geest!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 40
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HOOFDSTUK 4 – ONZE GENERAAL JEZUS CHRISTUS
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES
Aan het eind van dit hoofdstuk kunt u
 Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven.
 De bron van de kracht van Jezus identificeren.
 Samenvatten wat de Bijbel leert over de kracht en het gezag van Jezus.
SLEUTELVERS
“Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is gegeven alle macht gegeven in de hemel en op de
aarde”. (NBG Matteüs 28:18)
INTRODUCTIE
God is een drie-enige persoonlijkheid die bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. De bron van kracht is God de Vader. God delegeerde Zijn bevoegdheid aan Zijn
Zoon, Jezus Christus. De Heilige Geest begiftigt de gelovigen met kracht die weer
gedelegeerd werd door de Zoon.
In dit hoofdstuk leer je over de kracht en autoriteit van Jezus, en hoe die werkt.
Een generaal heeft de hoogste rang in het leger en geeft instructies die belangrijk zijn
om de strijd te voeren. Jezus is DE Generaal. Zijn macht en gezag zijn zo groot, dat Zijn
grootheid niet alleen door Zijn daden merkbaar was maar ook door Zijn woorden.
Daarom spraken de religieuze leiders van Zijn tijd over Hem de volgende opmerkelijke
woorden in NBV Johannes 7:46 "Nog nooit heeft een mens zo gesproken".
GEBOREN IN KRACHT
Jezus werd verwekt door de kracht van de Heilige Geest, zo lezen we in NBV Lucas 1:35
De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de
Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt,
heilig worden genoemd en Zoon van God.”
Jezus was de zichtbare manifestatie van Gods kracht lezen we in 1Kor 1:24 “Maar voor
wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is CHRISTUS GODS KRACHT en wijsheid”
HIJ IS GEDOOPT IN KRACHT
Johannes herkende de kracht van Jezus. Hij zei in (NBV) Marcus 1:7-8 : 7 ……‘Na mij
komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te
bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie gedoopt met water,
maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
Toen Jezus door Johannes in de Jordaan gedoopt werd daalde de Heilige Geest op Hem
als een duif: “En Johannes getuigde: ‘Ik heb gezien dat de Geest van God als een duif uit
de hemel neerdaalde en op hem bleef. Ook ik kende hem niet, maar God die mij zond
om te dopen met water, had gezegd: Je zult de Geest op iemand zien neerdalen en op
hem blijven: hij is het die doopt met heilige Geest.” (GNB Joh 1:32-33)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 41
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Jezus was niet alleen vervuld met de kracht van de Heilige Geest , Hij was ook gedoopt
en bekleed met kracht lezen we in Hand 10:38 Jezus uit Nazaret met de heilige Geest
heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas
iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.
EEN BEPROEFDE, BEWEZEN KRACHT
Onmiddellijk na Zijn doop, ging Jezus naar de woestijn om verzocht te worden door
Satan: “Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, “. (NBV Lucas 4:1).
U kunt meer over deze ervaring lezen in Lukas 4:1-13.
De sterkte van kracht kan alleen bewezen worden door dit te testen. Elke verzoeking
door Satan daagde de macht en autoriteit van Jezus uit. Jezus overwon als deze
verzoekingen met succes lezen we in NBV Lucas 4:14 “ Jezus keerde, gesterkt door de
Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek.”)
ZIJN BRON VAN KRACHT
God de Vader was de bron van de macht en autoriteit van Jezus. Hij zei in NBG Lucas
4:18 “ De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen
het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te
verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om
te verkondigen het aangename jaar des Heren.”
Jezus bevestigde het Koningschap en de macht waarvan Daniel profeteerde in NBV Dan
7:14 Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties,
welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige
heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.
Deze macht zou niet alleen aan de Koning, maar ook aan Zijn volk, de Gemeente,
gegeven worden leert vers 27 Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle
koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de
hoogste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem
dienen en gehoorzamen. Aan de gelovigen is dus een Koninkrijk van kracht toegezegd en
Jezus heet ons geleerd daarvoor te bidden in Mattheus 6.
Jezus heeft Zijn macht niet onafhankelijk van God de Vader uitgeoefend. Voortdurend
was Jezus gedurende Zijn aardse bediening afhankelijk van God als de bron van Zijn
kracht: “zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan;” (NBV Johannes
10:32)
Zo ook is de Gemeente – als boodschapper van Gods Koninkrijk – afhankelijk van de
Generaal Jezus en Zijn Geest, de Heilige Geest. In de les over gedelegeerd gezag wordt
dit verder besproken. Wij gehoorzamen, volgen, eren en aanbidden onze Koning die alle
kracht bezit zowel in de hemel als op de aarde!
ONGELIMITEERDE KRACHT
Er waren geen grenzen aan de macht van Christus. Hem werd gegeven alle macht in de
hemel en op aarde: “Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de
hemel en op de aarde.” (NBV Mat 28:18)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 42
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
JEZUS HEEFT ALLE MACHT. . .
Ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die
genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in dat wat komen zal lezen we in
NBG Ef 1:21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die
genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. 22 En Hij heeft
alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de
gemeente.
Jezus is het hoofd van alle andere bevoegdheden: “en in uw verbondenheid met hem,
die boven alle krachten en machten staat, bezit u die volheid” (GNB Kolossenzen 2:10)
Jezus had onbeperkte kracht en macht ontvangen. Hem werd gegeven:
KRACHT OM MET GEZAG TE ONDERWIJZEN
De schrijvers baseerden hun autoriteit op het Oude Testament. Jezus baseerde Zijn
gezag op God zelf:
“ Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand
met gezag, niet zoals de schriftgeleerden“. (NBV Marcus 1:22)
“Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag.” (Lucas
NBV 4:32)
MACHT OVER ZONDE
Jezus had macht om zonden te vergeven:
“ Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te
vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.” (NBV
Matteüs 09:06)
MACHT OVER ZIEKTE
“Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel
dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij”. (NBV Matteüs 8:16)
MACHT OVER DE NATUUR
“ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het
meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.” (NBV
Marcus 4:39)
NBV Mat 21:19 Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er
zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zul je
meer vrucht dragen!’ Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom.
MACHT OVER ALLE VLEES
“gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven
hebt, eeuwig leven te schenken“ (NBG Johannes 17:2)
MACHT OVER ZIJN VIJANDEN
“Wilt u niet tegen mij praten?’ zei Pilatus. ‘Weet u niet dat ik de macht heb om u vrij te
laten, maar ook om u te laten kruisigen?’ 11 ‘U zou helemaal geen macht over mij
hebben, als het u niet vanuit de hemel vergund was,’ antwoordde Jezus. ‘Daarom ligt de
grootste schuld bij de man die mij aan u heeft uitgeleverd.” (GNB Johannes 19:10-11)
MACHT OVER DE DOOD
Jezus zei: “Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal
leven, ook al is hij gestorven.“ (NBG Johannes 11:25)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 43
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Door Zijn eigen dood en opstanding, heeft Jezus. . . “Zich ontdaan van de machten en
krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen
getriomfeerd..” (NBV Kolossenzen 2:15)
MACHT OVER ZIJN EIGEN LEVEN
Jezus legde uit over zijn leven: “ Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij
om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn
Vader heb gekregen.” (NBV Johannes 10:18)
MACHT OM TE RICHTEN IN GERECHTIGHEID
God heeft Jezus de macht gegeven om gericht te houden: “En omdat hij de Mensenzoon
is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.” (NBV Johannes 5:27)
MACHT OVER DEMONEN
Jezus had macht en gezag over demonische krachten: “En er kwam verbazing over allen
en zij spraken erover tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want Hij legt met
gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit.”
(NBG Lucas 4:36)
“En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een
nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen
Hem!” (NBG Marcus 1:27)
..”van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft
gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel
overweldigd waren; want God was met Hem. “ (NBG Hand 10:38)
MACHT OVER ALLE WERKEN VAN DE VIJAND
Het doel waarvoor Jezus in de wereld gekomen was, was om alle werken van de duivel te
vernietigen: “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels
verbreken zou” (NBG 1 Joh 3:8).
KRACHT OOK VOOR VANDAAG
Na Zijn dood en opstanding, keerde Jezus terug naar de hemel. Daar verblijft Hij nu om
te heersen in macht en gezag aan de rechterhand van God: “Van nu aan zal de Zoon des
mensen zijn gezeten aan de rechterhand Gods” (NBG Lucas 22:69)
“en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand
staat.” (NBV Han 7:56)
Jezus continueert zijn bediening door Zijn macht te delegeren aan de gelovigen. Voordat
Jezus terugkeerde naar de hemel, delegeerde Hij macht en gezag aan Zijn volgelingen.
Ze zouden werken doen die Hij had gedaan, en zelfs nog grotere werken (Johannes
14:12). Bestudeer het onderwerp over deze gedelegeerde bevoegdheid in het volgende
hoofdstuk.
EEN VOORRECHT
Wat een voorrecht om in de Gemeente, het leger van God te dienen, en zo’n Generaal als
Jezus Christus te mogen volgen! We kunnen – als we in moeilijkheden verkeren –
gemakkelijk vergeten dat God zijn geweldige kracht aan Jezus gedelegeerd heeft en dat
Hij die ook aan ons heeft toevertrouwd! Laten we niet vergeten wat er staat geschreven
in Openbaringen 1:6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot
priesters voor God, zijn Vader - aan hem komt de eer toe en de macht, tot in
eeuwigheid. Amen.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 44
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
TOEKOMSTIGE KRACHT
Eens zal Jezus terugkeren naar de aarde in grote kracht en heerlijkheid lezen we in NBG
Mat 24:30 “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de
Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst
slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht
en grote luister.”
Op dat moment zullen alle krachten van hemel en aarde zal worden onderworpen aan
Jezus: “daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt,
wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.” (NBG 1
Korintiërs 15:24)
Het hele universum zal de kracht van God de Vader en van de Zoon, Jezus Christus
erkennen: “zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen
de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de
lof. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles
wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof
en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.“ (NBG Openbaring
5:12-13)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 45
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELFTEST
1. Schrijf het sleutelvers van dit hoofdstuk uit je hoofd op.
____________________________________________________________________
2. Wie is de "bron" van de kracht en autoriteit van Jezus?
____________________________________________________________________
3. Waarover heeft Jezus macht en gezag?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. In hoeverre is een aardse generaal met de Grote Generaal, Jezus, te vergelijken?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Wat sprak je aan in deze les en wat ga je in je leven toepassen?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(De vragen en antwoorden worden volgende week besproken aan het begin van de
Bijbelstudie.)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 46
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
Bestudeer in de 4 evangeliën hoe en wanneer de kracht, de macht en het gezag van
Jezus worden geopenbaard.
Hoe vaak worden deze beschreven? Je kunt voor jezelf een onderverdeling maken van
het aantal malen dat Jezus genas, boze geesten uitdreef, etc. Dit past zeker niet op het
volgende regeltje; gebruik daarvoor b.v. een schrift.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 47
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HOOFDSTUK 5 – GEDELEGEERD GEZAG
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES
Aan het eind van dit hoofdstuk bent u in staat om:
- Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
- De bron van wie wij geestelijk gezag ontvangen te identificeren.
- De relatie tussen verantwoordelijkheid en gezag te leggen.
- De verantwoordelijkheid die Jezus gaf aan Zijn volgelingen uit te leggen.
- Een definitie te geven van twee Griekse woorden voor macht en kracht.
SLEUTELVERS
“Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen
en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.” (NBV Lucas
10:19)
INTRODUCTIE
God maakt zich aan Abraham bekend als de Almachtige El Shaday in Genesis 17:1 en
ook aan De Gemeente in 2Cor 6:18 (pantokrator = Hij die over alles regeert). God is de
bron van macht en kracht en Hij heeft dit weer gedelegeerd aan Zijn Zoon, Jezus
Christus. Vervolgens heeft Jezus deze geestelijke macht en kracht weer aan Zijn
volgelingen gedelegeerd om de grote verantwoordelijkheid van hun roeping te vervullen.
VERANTWOORDELIJKHEID EN GEZAG
Volgens Van Dale betekent GEZAG: in een rechtsorde vastgelegde bevoegdheid om
beslissingen te nemen en die zo nodig door macht te handhaven.
VERANTWOORDELIJKHEID betekent onder meer: de plicht rekenschap (van iets) te
geven, aansprakelijkheid en ook risico. Gezag en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden; het ene kan niet zonder het ander.
Toen Jezus Zijn aardse bediening eindigde en naar de hemel terugkeerde, gaf Hij Zijn
volgelingen een grote verantwoordelijkheid. Hij zei: “Gaat dan henen, maakt al de volken
tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen
Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de
dagen tot aan de voleinding der wereld.” (NBG Mattheüs 28:19-20)
De verantwoordelijkheid die Jezus Zijn volgelingen gaf was om de hele wereld te
bereiken met het Evangelie van het Koninkrijk van God.
Als reeds genoemd is er een duidelijke relatie tussen verantwoordelijkheid en gezag.
Wanneer iemand een verantwoordelijkheid wordt gegeven om iets te doen, dan moet hij
of zij ook de bevoegdheid krijgen om het te doen. Die autoriteit moet gedelegeerd
worden door iemand die meer verantwoording, meer gezag heeft dan de ontvanger. We
zien dit in Gods Koninkrijk maar ook in het Koninkrijk der Nederlanden.
Een politieagent bijvoorbeeld heeft de verantwoordelijkheid ontvangen om de orde te
handhaven in een dorp of stad. Hem wordt door de overheid ook het gezag gegeven om
die verantwoording te kunnen nemen. Zo wordt hem de bevoegdheid gegeven om een
wapen te dragen zodat hij - indien nodig - de macht kan uitoefenen om zijn taak te
vervullen. De agent heeft die macht niet vanuit zichzelf. Zijn bevoegd-heden worden
door zijn superieuren aan hem gegeven, dus gedelegeerd. Hij is dus een man die werkt
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 48
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
met de macht die door een hogere autoriteit aan hem gedelegeerd is. Hij
vertegenwoordigt de overheid.
Jezus gaf Zijn volgelingen de verantwoordelijkheid om de wereld te bereiken met het
Evangelie van Gods Koninkrijk. Daar schuilt een diep waarheid achter. We worden niet
zomaar er op gestuurd om een taak uit te voeren. Allereerst worden we door
wedergeboorte niet alleen Zijn kinderen, erfgenamen, etc. maar ook burgers van Zijn
Koninkrijk. We lezen in GNB Lucas 22:29 En jullie geef ik het koninkrijk, zoals mijn
Vader het mij heeft gegeven. Wat houd dit in? Als hemelburgers (Fil 3:20) die op aarde
opereren ontvangen we van Hem ook de bevoegdheid om die taak te volbrengen en dat
dus in de naam van de Vader, de naam van de Zoon en de naam van de Geest te doen;
we hebben dus een 3-voudige, volledige bevoegdheid ontvangen. Je kunt iemand geen
verantwoordelijkheid geven, zonder het daarbij behorende gezag te geven om die
verantwoordelijkheid uit te voeren. Wat was deze bevoegdheid? Het was de inzet van
grote geestelijke macht en grote geestelijke kracht. Jezus zei: . . . “Mij is gegeven alle
macht in de hemel en op aarde.” (NBG Matteüs 28:18). Nu we dit allemaal weten krijgen
de volgende verzen een diepere betekenis:
Toen zei Hij: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat
Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”
(NBG Mattheüs 28:19-20)
HET RECHT OM TE DELEGEREN
Toen Jezus naar deze aarde kwam en vervuld werd met de Geest ontving Hij naast glorie
ook kracht en gezag (lees b.v. Joh 3:35, 13:3 en 2Pet 1:16-18). God de Vader had aan
Jezus "alle macht" gedelegeerd. Daarom had Hij (Jezus) de bevoegdheid om deze macht
en verantwoordelijkheid aan Zijn volgelingen te delegeren: “Daarop riep hij zijn twaalf
leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte
en elke kwaal te genezen.” (NBV Matteüs 10:1)
“En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou
uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven.” (NBG
Marcus 3:14-15)
“En Hij riep de twaalven tot Zich en begon hen uit te zenden, twee aan twee, en gaf hun
macht over de onreine geesten.” (NBG Marcus 6:7)
“Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en
om ziekten te genezen..” (NBG Lucas 9:1)
Het waren geen emotionele of materiële zegeningen die Jezus delegeerde aan Zijn
discipelen. Hij vestigde ook geen hoofdkantoor met een geoliede organisatie met
website, een secretariaat of staf in Jeruzalem. Hij wist dat dergelijke zaken niet in staat
waren de grote opdracht te vervullen. Wat was Zijn geheim? Hij delegeerde KRACHT EN
MACHT aan zijn volgelingen!
In hoofdstuk drie heb je geleerd over de macht van Satan. De macht en kracht die Jezus
echter delegeerde aan Zijn volgelingen is altijd groter dan die van de vijand: “Bedenk
wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de
kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden”. (NBV Lucas 10:19)
Satan is niet bang voor jou als persoon. Hij heeft waarschijnlijk totaal geen respect voor
jou, maar hij vreest wel het gezag wat jij van God hebt ontvangen (denk aan een pas
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 49
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
beginnende jonge politieman die echter door de overheid beëdigd is en het staatsgezag
in zijn gloednieuwe uniform uitoefent).
Autoriteit is altijd gebaseerd op relatie. Bijvoorbeeld, de politieagent heeft gezag
vanwege zijn officiële relatie met de overheid. Jouw autoriteit is gebaseerd op jouw
officiële relatie met de Here Jezus Christus. Achter je staat Jezus met "al Zijn macht". Je
leven zal veranderen als je deze waarheid meer en meer gaat beseffen! Jezus zei tegen
de discipelen in NBV Lucas 24:49 “Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan
jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed”.
Toen de discipelen werden bekleed met deze macht veranderden ze van angstige,
ongelovige, twijfelende mannen tot mannen van gezag. . . “ De leerlingen trokken
eropuit en maakten overal het goede nieuws bekend. De Heer werkte met hen mee en
bevestigde de boodschap door de wondertekenen die hun woorden begeleidden.” (GNB
Marcus 16:20)
Het boek Handelingen laat ons zien hoe de belofte van geestelijke kracht in het leven van
eenvoudige gelovige mannen en vrouwen werd vervuld. De opgetekende wonderen en
tekenen die zij meemaakten zijn werkelijk indrukwekkend! Elke manifestatie van Gods
kracht droeg bij aan de vervulling van de grote verantwoordelijkheid om de wereld te
bereiken met het Evangelie van Gods Koninkrijk. Die zelfde kracht en macht is ook
vandaag werkzaam, door de Gemeente van Jezus Christus, door jou heen!
DE TWEE WOORDEN VOOR MACHT EN KRACHT
KRACHT is volgens Wikipedia een natuurkundige grootheid die, uitgeoefend op een
lichaam, daarin een spanning of druk doet ontstaan, of die het lichaam van beweging
doet veranderen of versnellen. Door de werking van een kracht kan arbeid verricht
worden. Sommige krachten hebben door hun oorzaak of werking een eigen naam
gekregen, zoals wrijvingskracht, zwaartekracht en middelpuntvliedende kracht. Kracht
heeft een grootte en richting en kan worden overgebracht door contact tussen
voorwerpen of deeltjes (vast, vloeistof, gas) of door een krachtenveld (b.v.
elektromagnetisch).
MACHT betekent volgens Van Dale het vermogen om iets te doen, kracht uit te oefenen.
We zien dat ook in de geestelijke wereld sprake is van KRACHT en MACHT.
In het Nieuwe Testament worden twee verschillende Griekse woorden gebruikt voor
kracht en macht en soms door elkaar heen. De twee verschillende betekenissen worden
echter duidelijk geïllustreerd in dit vers: “Zie, Ik heb u macht gegeven (exousia) om op
slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht (dunamis) van de vijand. . .”
(Lucas 10:19).
Het Griekse woord "exousia" betekent gedelegeerde kracht of gezag. Het woord
"dunamis" verwijst naar innig verbonden, ingewortelde kracht die afgeleid is van je eigen
geest. Deze kracht (dunamis) wordt gebruikt om in dit vers de macht van satan te
beschrijven. Gedelegeerde kracht (exouisa) wordt gebruikt om de kracht van Jezus te
omschrijven, die hij van God ontvangen had, die God dus aan Jezus gegeven had. Het is
deze gedelegeerde kracht van God, die groter is dan de kracht van de vijand. Het is
deze gedelegeerde bevoegdheid die ook doorgegeven wordt aan de gelovigen. Je wordt
niet met deze kracht geboren. Je erft het ook niet van je ouders. Het word door Jezus
Christus aan jou gedelegeerd!
DE VERANTWOORDING VOOR DE UITOEFENING
De kracht die Jezus aan Zijn volgelingen gaf brengt ook een speciale
verantwoordelijkheid met zich mee: die kracht was gegeven om het krachtige evangelie
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 50
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
van Gods Koninkrijk , zelfs tot de einden der aarde te kunnen verspreiden: “maar gij zult
kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te
Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”. (NBG Hand 1:8)
Deze kracht heeft dus tot doel om het Evangelie te verspreiden over alle landen van de
wereld.
Jezus vertelde een gelijkenis om deze waarheid te illustreren in Marcus 13. Hij zei: “Het
is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn
dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht
te houden. “(NBV Marcus 13:34)
Het gezag werd gegeven, gedelegeerd, om een werk te volbrengen. Dat werk voor de
gelovige is de verspreiding van het Evangelie aan de volkeren van de wereld.
IS DEZE KRACHT VOOR HET VERLEDEN BEDOELD?
Sommige mensen beweren dat deze grote uitstorting van geestelijke kracht alleen voor
de vroege Nieuwe Testamentische kerk was. Ze zeggen dan dat het alleen voor de eerste
discipelen nodig was en beweren dat de dagen van wonderen verleden tijd zijn.
Maar vraag je eens af of de hele wereld al bereikt is met het Evangelie? De taak van
Jezus, die Hij heeft overgelaten aan Zijn volgelingen, is nog niet klaar. We hebben nog
steeds de verantwoordelijkheid om de wereld te bereiken met het Evangelie van Gods
Koninkrijk. Jezus heeft deze autoriteit niet ingetrokken omdat deze opdracht niet geheel
vervuld is. Ook vandaag nog niet. In NBV Hebr 13:8 lezen we dat Jezus Christus blijft
dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! Gelijk daarop volgt in vers 9 een
waarschuwing: Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen….. Er
zijn allerlei leringen dat de kracht van Jezus nu anders is dan vroeger; het is misleiding!
We vinden een prachtig vers van gezag en autoriteit in NBV Opb 1:18 Ik ben degene die
leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood
en van het dodenrijk.
“IK BEN”
Lees het verhaal van de dood en opstanding van Lazarus in Johannes 11. Na een ziekbed
was Lazarus al gestorven maar let op wat Marta tegen Jezus zegt….. ‘Heer, als u hier
was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ zei Marta tegen Jezus (GNB Johannes
11:21).
Wat zei Jezus toen. . . ‘Je broer zal opstaan uit de dood.’ (GNB Johannes 11:23)
Marta gaf vervolgens als reactie: . . . ‘Ik weet,’ zei Marta, ‘dat hij zal opstaan bij de
opstanding op de laatste dag.’ (GNB Johannes 11:24)
Jezus sprak toen de belangrijke woorden: . . .‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in
mij gelooft zal leven, ook al sterft hij’ (GNB Johannes 11:25)
Martha geloofde dat Jezus Lazarus had kunnen genezen van zijn ernstige ziekte (zie vers
21). Ze geloofde dat Jezus hem in de verre toekomst zou kunnen opwekken (vers 24).
Maar Jezus deelde een heel belang-rijke waarheid met haar. Hij zei (vers 25): "IK BEN"
de opstanding en het leven. Dat "IK BEN" spreekt van de tegenwoordige tijd. Na deze
uitspraak wekte Hij Lazarus op uit de dood. Die “IK BEN” is er vandaag ook nog! Er is dus
niet zoiets als een ‘achter ons liggende dag’ van wonderen. Er is ook niet zoiets als een
‘toe-komstige dag’ van wonderen. In elk tijdperk is Gods kracht voor tekenen en
wonderen beschikbaar om de nood van de mensen te lenigen. Door alle tijden heen en
ook vandaag wil God Zijn macht manifesteren. Hij zegt tegen je, "IK BEN" tegenwoordige tijd!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 51
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
DE SLEUTELS VAN GODS KONINKRIJK
We spraken over gezag en delegeren. Jezus heeft ons alle macht gegeven alleen wij
moeten wel durven dat toe te gaan passen. Als je van iemand een aanbod en de
autosleutels krijgt om gratis een jaar gebruik te maken van zijn dure, nieuwe auto, dan
ben je bevoegd om die auto op te halen er in te gaan rijden. Maar als je het niet gelooft
of niet durft, dan staat die auto nutteloos op je te wachten op de parkeerplaats….
Jezus heeft ons de bevoegdheid gegeven om geestelijk gezag uit te oefenen lezen we in
NBV Mat 16:19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je
op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde
ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
Deze tekst heeft een diepe betekenis die we als volgt kunnen samenvatten: als
Gemeente en Gelovige zijn we geroepen om de poorten van de hemel te openen door de
ongelovige het evangelie te vertellen en daarmee de poorten van de hel te sluiten voor
die persoon. We kunnen genezing uitspreken over die persoon en daarmee de poort van
ziekte en mogelijk vervroegde dood sluiten. Etc. Meer over dit onder-werp van binden en
ontbinden kunt u lezen in de studies over “Het Koninkrijk van God” op www.nleg.nl.
Het gebruik van de sleutels betekent niet dat we zomaar wat kunnen gaan doen;
integendeel, we zien in de tekst dat er “een verbinding” is tussen de hemel en de aarde
en dat is Jezus zelf en ons gebed! Alleen door Hem kunnen we doen wat we moeten we
doen. Daarom is verbonden zijn met Jezus en Zijn Geest zo belangrijk leren we van de
geschiedenis van de wijnstok en de ranken.
HET LEVEN VAN DE WIJNSTOK
“Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, draagt hij
veel vrucht; los van mij zijn jullie tot niets in staat.” (GNB Johannes 15:5). In de
natuurlijke wereld komt het leven vanuit de wijnstok. De wijnstok stuurt een
levensstroom door de ranken van de plant om druiven te produceren. De rank kan uit
zichzelf geen vrucht dragen. Als de rank gescheiden wordt van de wijnstok, zal de
sapstroom onderbroken worden en kan hij geen vrucht meer dragen en zal uiteindelijk
afsterven. Dit voorbeeld gebruikt Jezus om de stroom van Gods kracht in de geestelijke
wereld te illustreren. Wij zijn de ranken die de vrucht dragen. Jezus is de wijnstok. Je
hoeft zelf geen vrucht voort te brengen, je moet gewoon vrucht dragen (zie Johannes
15) door verbonden te blijven met Jezus! De krachtige wonderen van het Nieuwe
Testament waren geen wonderen van Petrus. Ze waren niet het werk van Paulus'
handen. Ze waren slechts het gevolg van het leven van God dat door hen heen stroomde
als geestelijke ranken die geestelijke vrucht voortbrachten. Deze mannen deden wat God
hen had bevolen. Zij predikten het Woord. Zij legden de zieken de handen op. Ze
bevalen demonen om het leven van mannen en vrouwen los te laten. Ze gehoorzaamden en lieten de resultaten aan God over. Ga God gehoorzaam en laat de resultaten
in Zijn handen. Jij bent niet de wonderdoener... God is de bron van kracht. Wanneer je
God gehoorzaamt en handelt naar Zijn Woord en Geest, dan zal Hij doen wat Hij belooft
in Zijn Woord. Hij produceert de kracht door jou heen.
Toen de discipelen vroegen ‘Wat is het werk dat God van ons vraagt? ‘Wat moeten we
doen?’
Jezus antwoordde hen ‘Het enige dat God u vraagt te doen is: geloven in hem die hij
gezonden heeft,’ (GNB Johannes 6:28 en 29). Jezus is Degene die door jou heen werkt.
Hij is Degene die de bevoegdheid heeft gedelegeerd. Je hoeft geen kracht op te wekken
door emoties. Je hoeft het niet "naar beneden te bidden". Het is uitsluitend en alleen de
kracht van God die in en door je heen werkt: ….” De leerlingen trokken eropuit en
maakten overal het goede nieuws bekend. De Heer werkte met hen mee en bevestigde
de boodschap door de wondertekenen die hun woorden begeleidden.” (Marcus 16:20
GNB)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 52
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Dikwijls wordt in de geestelijke bedieningen het patroon omgewisseld namelijk dat men
wil werken voor God. Maar de methode die krachtige resultaten brengt is "De Heer
werkte met hen mee door de wondertekenen die hun woorden begeleidden". Een mooie
uitspraak is: “We moeten niet bezig zijn met het werk van de Heer maar met de Heer
van het werk!”. Die focus van relatie zien we terug in het volgende vers waar Jezus tegen
Zijn discipelen zei: “En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in
de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.” (NBG Lucas 24:49)
Veel bedieningen falen omdat zij uitgaan vóórdat zij bekrachtigd worden met geestelijke
kracht. Als wij de uitdagingen van de grote verantwoordelijkheid - die Jezus ons gaf willen aangaan, dan moeten we dat doen in het gezag en onder de autoriteit, de macht
van God.
WAAROM IS DE UITOEFENING VAN MACHT EN KRACHT NODIG?
Mensen dragen pas hun gezag over aan anderen, als ze een belangrijke reden hebben
om dit te doen. Denk aan het beheer van je werk, een winkel, taak, etc. Zo is er ook in
het evangelie een bedoeling waarom de bevoegdheden van Gods Koninkrijk aan jou
worden gedelegeerd. Je leerde in dit hoofdstuk al dat het belangrijkste doel voor
geestelijke kracht is, dat het Evangelie wordt verspreid en Gods Koninkrijk wordt
uitgebreid. Maar er zijn vele andere belangrijke doelen voor deze gedelegeerde
bevoegdheid van kracht. We gaan ze bespreken in het volgende hoofdstukken.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 53
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF-TEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Van wie heeft de gelovige geestelijke autoriteit ontvangen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Wat is de relatie tussen verantwoordelijkheid en gezag?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Wat was de grote verantwoordelijkheid die Jezus gedelegeerd heeft aan Zijn
volgelingen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Er zijn twee Griekse woorden die gebruikt worden voor ”macht” en “kracht”.
Wat betekent het woord "dunamis"? ______________________________________
En wat "exousia"? _____________________________________________________
6. Is deze uitspraak waar of niet waar?
"De dagen van wonderen zijn voorbij. We zullen de manifestaties van kracht, zoals die
door __________________________________________________________________
de eerste discipelen werden ervaren, niet langer meer kunnen meemaken. Deze
verklaring is ____________________________________________________________
7. Wat heb je persoonlijk geleerd?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Wat ga je vanaf nu toepassen in je eigen leven?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(De antwoorden worden aan het begin van de volgende les besproken.)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 54
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
Lees het boek Handelingen door en ontdek hoe de discipelen hun verantwoordelijkheid
vervulden met de bevoegdheid die door Jezus aan hen werd overgedragen. Neem een
apart vel papier of een schrift en maak een lijst van elke demonstratie van Gods
bovennatuurlijke kracht. Gebruik het voorbeeld van de kolommen hieronder. Vat kort
samen wat er gebeurde en noteer dat in de 2e kolom. Beschrijf kort in de 3e kolom de
uitwerking van Gods kracht. Je zult ontdekken hoe het gezag wat Jezus gedelegeerd had,
de discipelen in staat stelde om Zijn opdracht te vervullen om de wereld te bereiken met
het Evangelie.
TEKST
HOE GODS KRACHT
WERD AANGETOOND
RESULTATEN / UITWERKING
Hand 2
De Heilige Geest wordt gegeven
Petrus was vroeger een onzekere
man en heeft zelfs Jezus
verloochend maar geeft nu een
krachtig getuigenis wat resulteert
in de redding van 30000 mensen
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 55
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HOOFDSTUK 6 – DE BEDOELING VAN KRACHT
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES
Aan het eind van dit hoofdstuk ben je in staat om:
 Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
 Uit te leggen hoe geestelijke kracht verschilt van wereldlijke macht.
 Een Bijbelse verwijzing te geven waarin wordt bevestigd dat de uitgangspunten van
de wereld tegengesteld zijn aan die van het Koninkrijk van God.
 Doelstellingen voor geestelijke kracht te bepalen.
SLEUTELVERS
“En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij
en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.” (NBV
Marcus 16:20)
INTRODUCTIE
Niet gekanaliseerde krachten kunnen gevaarlijk zijn. Denk aan losliggende stroomdraden
of de kracht van getijdenstroom die net onder het wateroppervlak stroomt en zwemmers
in gevaar kan brengen.
De kracht van een machtige rivier kan worden gekanaliseerd voor goede doelen om
bijvoorbeeld water te brengen naar de boeren. Grote schepen kunnen zo varen. In
sommige gebieden wordt er krachtige energie door opgewekt: elektriciteit.
Maar dezelfde rivier die niet gekanaliseerd is, kan overstromen en grote schade
veroorzaken. Het kan gewassen en land ruïneren, huizen vernietigen en mensen
ombrengen. Het is dezelfde rivier. Het is dezelfde kracht. De rivier voorziet in een
positieve kracht wanneer de stroom gekanaliseerd wordt voor de juiste doeleinden, maar
is destructief als dat niet zo is.
Geestelijke kracht die voor verkeerde doeleinden gebruikt wordt, is net zo gevaarlijk als
een machtige rivier die stroomt zonder controle. Daarom is het belangrijk om de Bijbelse
doelen te begrijpen voor geestelijke kracht.
WERELDSE DOELEINDEN
Zoals je geleerd hebt in de inleiding van deze training, zijn er vele soorten van macht
werkzaam in de wereld van vandaag. Een paar voorbeelden waar mensen deze macht
voor gebruiken:
 Politieke macht wordt gebruikt om de leiding te nemen in organisaties, stammen,
dorpen, steden, staten, provincies en hele naties.
 Intellectuele kracht wordt gebruikt om grote uitvindingen te doen, literaire en
muzikale creaties te maken en onderwijsinstellingen te vestigen.
 Fysieke kracht resulteert in een grote faam in de wereld van sport.
 Financiële macht creëert winstgevende bedrijven, corporaties en grote financiële
bolwerken.
 Militaire macht wordt zowel gebruikt om te verdedigen als om het territorium uit te
breiden.
 De macht van energie dient de mens op vele manieren, variërend van een eenvoudig
vuur om warmte te verspreiden maar ook kerncentrales om de elektriciteit voor een
heel aantal steden te verzorgen.
 Religieuze macht creëert grote denominaties en religieuze culten.
Maar geen van deze zijn Bijbelse doelen van macht c.q. kracht.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 56
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
NIET ALS DE HEIDENEN
Op een keer toen Jezus Zijn discipelen onderwijs gaf over leiderschap, zei Hij:
‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken.
Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de
anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn
- zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en
zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ (NBV Matteüs 20:25-28)
Jezus leerde Zijn volgelingen een belangrijk principe dat op vele andere gebieden naast
leiderschap kan worden toegepast. Het woord "heidenen" wordt gebruikt om mensen en
naties die niet in God geloven, aan te duiden. Jezus legde uit dat het Koninkrijk van God
werkt met principes die totaal anders zijn dan die van de wereld.
Ditzelfde principe is van toepassing op het onderwerp van macht. Wereldse doeleinden
van macht zijn niet dezelfde als die van het Koninkrijk van God. Kracht en energie
worden in de wereld gebruikt voor zelfzuchtige doeleinden. In het Koninkrijk van God
worden ze gebruikt voor niet-zelfzuchtige doeleinden, dus om het Koninkrijk te dienen en
te bouwen.
Sommige mensen misbruiken geestelijke kracht, bijvoorbeeld voor financieel gewin of
voor persoonlijke populariteit. Dit gebeurt ook in religieuze bewegingen. Maar dit zijn
geen Bijbelse doelen van geestelijke kracht. Ze worden misbruikt en dienen niet de
echte doelen waarvoor Jezus Zijn bevoegdheid delegeerde aan de gelovigen. De
Farizeeën en Schriftgeleerden in het Nieuwe Testament zijn treffende voorbeelden van
het misbruik van geestelijke kracht. Jezus zei: “Wee u, Farizeeën! Want u bent zo gesteld
op de voorste banken in de synagoge en wordt zo graag gegroet op het marktplein. Wee
u! Want u bent als onzichtbare graven: de mensen die eroverheen lopen, weten niet wat
eronder ligt!” (GNB Lucas 11:43-44)
De Schriftgeleerden en Farizeeën waren machtige religieuze leiders. Zij gebruikten deze
macht voor persoonlijk gewin. Ze namen de beste plaatsen in de synagogen in. Ze
legden de mensen op om hen op speciale wijze op de markt te groeten. Zij misbruikten
ook hun macht om mensen onder controle te brengen: “Wacht maar, Schriftgeleerden en
Farizeeën! Huichelaars! Want u sluit voor de mensen de deur naar het hemelse
koninkrijk. Zelf gaat u niet naar binnen, en u verhindert het anderen die wel naar binnen
willen. Wacht maar, Schriftgeleerden en Farizeeën! Huichelaars! Want u vaart de zee
over en doorkruist het land om één mens te bekeren, en als hij bekeerd is, maakt u hem
rijp voor de hel, nog meer dan u zelf al bent.” (Matteüs 23:13-15). Ze hadden religieuze
macht, maar ze hadden geen echte geestelijke kracht. Jezus zei dat ze op
witgepleisterde, ongemarkeerde graven leken. Witgepleisterd omdat ze fraai van buiten,
maar van dood van binnen waren en ongemarkeerd omdat de mensen niet doorhadden
hoe deze geestelijke leiders werkelijk waren (Lukas 11:44).
BIJBELSE DOELEN VOOR MACHT EN KRACHT
Op de volgende bladzijden zullen we een heel aantal Bijbelse doelen voor geestelijke
kracht (maar) kort (kunnen) bespreken. Je kunt je wel voorstellen dat over elk
onderwerp veel meer valt te vertellen.
1. REDDING
Een primair doel van geestelijke kracht is verlossing:
 “Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen
die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.”
(Romeinen 1:16)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 57
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen
Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.” (NBG Johannes 1:12)
 “De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die
worden gered is het de kracht van God.” (NBV 1 Korintiërs 1:18)
De demonstratie van Gods kracht resulteert in verlossing. De dorpen van Lydda en
Sharon bekeerden zich toen Aeneas, een verlamde die al acht jaar aan bed gekluisterd
was, werd genezen (Handelingen 9).
2. GETUIGEN
Een belangrijk doel van de geestelijke macht die aan de gelovigen gedelegeerd is, werd
kenbaar toen Jezus een geweldige bron van kracht delegeerde aan de gelovigen. Hij
beloofde: “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij
zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste
der aarde.” (NBG Handelingen 1:8)
Je leert meer over de kracht van de Heilige Geest later in deze cursus.
De kracht en het gezag die Jezus delegeerde aan Zijn volgelingen was bedoeld om over
hen te komen en op hen te rusten nadat de Heilige Geest over hen gekomen was. De
bedoeling van die kracht was om het machtig getuigenis van het evangelie te
verspreiden, te beginnen in Jeruzalem en vervolgens tot aan de uiterste einden van de
aarde. De eerste demonstratie van deze geestelijke kracht werd herkend in de apostel
Petrus. Na het ontvangen van de Heilige Geest, gaf hij een krachtig getuigenis van het
Evangelie van Gods Koninkrijk wat resulteerde in de redding van 3.000 mensen. Het was
dezelfde Petrus die ten tijde van Jezus' arrestatie vluchtte. Dit was dezelfde Petrus die
loochende de Heer te kennen. Wat was er gebeurd?
Petrus was begiftigd met geestelijke kracht. Hij herinnerde zich het doel van deze kracht
zoals door Jezus was weergegeven: "Gij zult Mijn getuigen zijn." Toen hij de kracht
ontving, begon hij die te gebruiken voor een goed doel, door het evangelie uit te dragen
naar niet-geredde mannen en vrouwen.
In een rechtbank dient een "getuige" twee doelen; ten eerste om een mondeling
getuigenis te geven en ten tweede als bewijsvoering. Hetzelfde geldt ook in de
geestelijke wereld. Ons getuigenis van het Evangelie moet zowel verslaggeving zijn, als
ook bewijs leveren. Het bewijs is de demonstratie van Gods kracht: “De apostelen bleven
met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde
allen rijkelijk.”. (NBV Handelingen 4:33)
Paulus schreef: “omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen
is, maar ook in kracht en in de heilige Geest en in grote volheid;” (NBG 1
Thessalonicenzen 1:5). Jezus heeft ons beloofd om samen te werken met degenen die
Zijn opdracht vervullen om de wereld in te gaan als getuigen. Sommige mensen zoeken
krachtige tekenen in hun bediening, maar ze zijn niet gehoorzaam aan het bevel om uit
te gaan. De kracht die Jezus beloofd heeft, zal pas gaan werken als deze opdracht
uitgevoerd wordt.
3. STOUTMOEDIGHEID
“Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van
liefde en van bezonnenheid.” (NBG 2 Timotheüs 1:7)
In de eerste Gemeente werd het Evangelie in alle vrijmoedigheid gebracht vanwege de
permanente aanwezigheid van geestelijke kracht:
 “Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te
beven, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de
boodschap van God.” (NBV Handelingen 4:31)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 58
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING




“Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan
wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had
gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd.”
(NBV Handelingen 9:27)
“Deze man begon in de synagoge in alle vrijmoedigheid te spreken.” (GNB
Handelingen 18:26)
“Paulus ging naar de synagoge. Hij sprak er drie maanden lang vrijmoedig over het
koninkrijk van God en probeerde de mensen te overtuigen.” (GNB Hand. 19:8)
“. . vonden we in vertrouwen op onze God de moed u bekend te maken met zijn
evangelie.” (NBV 1 Thessalonicenzen 2:2)
4. DE WERKEN VAN GOD DOEN

De discipelen waren verbaasd over de machtige werken van Jezus: “Hij vertrok weer
en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 2 Toen de sabbat was
aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren
stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor
wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand
brengen!” (NBV Marcus 6:1-2)
 Jezus zei: “Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden
heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen” (NBG Johannes 9:4)
 Jezus had een duidelijk doel: Hij moest de werken van God uitvoeren. Dit was Zijn
opdracht en motivatie. De discipelen waren getuige van deze werken van Jezus en
nadat zij dit een tijdlang hadden gezien, kwamen ze met de volgende vraag tot Hem:
“ Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde
en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft”
(NBG Johannes 6:28-29)
Het grootste werk van God wordt geopenbaard in Jezus. De Heer richtte de aandacht van
zijn leerlingen op dit feit in plaats van andere zichtbare demonstraties van tekenen en
wonderen. Ware wonderen zullen altijd Jezus verheerlijken. Dit is altijd het doel van Gods
werk! En het doel van Gods Kerk!
Later zei Jezus tegen Zijn volgelingen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft,
de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de
Vader; “ (NBG Johannes 14:12)
Zijn volgelingen wilden dezelfde werken doen die Jezus had gedaan. Het verleden had de
mogelijkheden van kracht niet ingehaald. Ze zouden namelijk zelfs grotere werken doen.
Een voorbeeld van deze grotere werken is dat de discipelen nog meer mensen bereikten
dan de Heer Jezus had bereikt toen Hij naar de hemel terugging. Dus niet in groter in de
zin van kwaliteit (want het was dezelfde Geest die in de discipelen werkte), maar wel in
kwantiteit. En Zijn belofte is uitgekomen. Door het boek Handelingen heen zijn we
getuige van feit dat gewone gelovigen de werken van God doen. De zieken werden
genezen, demonen uitgeworpen, gevangenisdeuren geopend en de doden weer tot leven
gewekt.
5. HET OPENBAREN VAN GOD
Je hebt inmiddels geleerd dat één van de redenen dat God Zijn macht op aarde
demonstreert, is dat Hij Zichzelf aan de mens openbaart. De geestelijke macht die aan
de gelovigen wordt gedelegeerd heeft ook ditzelfde doel:
 “Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en ze loofden God, om de
macht die hij aan mensen heeft verleend.” (NBV Matteüs 9:8)
 God verlangt er naar om Zichzelf te openbaren aan dit universum en doet dit door
middel van een krachtige Kerk: “Door de kerk moet nu de wijsheid van God in al haar
vormen worden bekendgemaakt aan de bovenaardse vorsten en machthebbers.”
(GNB Efeziërs 3:10)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 59
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Het doel van deze openbaring door middel van kracht is: “om hun de ogen te openen,
zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar
God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met
allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.” (NBV Hand. 26:18)
6. HET KONINKRIJK VAN GOD ZICHTBAAR MAKEN
Jezus combineerde de verkondiging van het Gods Koninkrijk met demonstraties van
kracht. Toen Jezus ondervraagd werd "bent u degene die komen zou?" (Lucas 7:19),
antwoordde Hij niet met argumenten of logica. Hij zei: “Hij antwoordde: ‘Zeg tegen
Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden
weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen,
doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.” (NBV
Lucas 7:22)
Kracht toont het Koninkrijk van God in actie. Het zijn de manifestaties van de
aanwezigheid van God Koninkrijk. De wonderen van Jezus toonden aan dat het
Koninkrijk van God nabij was. Ze waren illustraties van wat het Koninkrijk zal zijn in zijn
zichtbare vorm in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde:
 Het uitwerpen van demonen zijn signalen van Gods oordeel over de satan en zijn rijk
en van zijn uiteindelijke vernietiging: Mattheüs 12:29, Marcus 3:27, Lucas 11:21,
Johannes 12:31; Openbaring 20:1
 Genezing van de zieken kijkt vooruit uit naar die dag dat al het lijden zal eindigen:
Openbaring 21:4
 Wonderbaarlijke voorzieningen van voedsel vertelt ons over een dag dat alle
menselijke behoeften en tekorten zullen eindigen: Openbaring 7:17
 Het stillen van de stormen ziet uit naar de overwinning over de krachten die door
middel van natuurgeweld de aarde bedreigen: Openbaring 21:1
 Het opwekken van de doden maakt bekend dat met de dood voor altijd zal zijn
afgerekend: 1 Kor 15:26
Naast de voornoemde illustraties zijn tekenen en wonderen ook de bevestiging van het
gepredikte Woord van God:
 “Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods
woord, vol vertrouwen in de Heer, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette
door hen tekenen en wonderen te laten verrichten.” (NBV Handelingen 14:3)
 “Nu bidden wij u, Heer, zie toch hoe ze ons bedreigen en help uw dienaars uw
boodschap met alle vrijmoedigheid te verkondigen. Strek uw hand uit zodat er
genezingen en wonderen en grootse dingen gebeuren door de naam van Jezus, uw
heilige dienaar.” (GNB Handelingen 4:29-30)
 “De leerlingen trokken eropuit en maakten overal het goede nieuws bekend. De Heer
werkte met hen mee en bevestigde de boodschap door de wondertekenen die hun
woorden begeleidden.” (GNB Marcus 16:20)
7. ANDEREN BEDIENEN
De tekenen en wonderen die in het vorige punt genoemd zijn, hebben naast het doel van
God grootmaken ook een praktisch doel: de mensen zegenen. Dit toont het liefdevolle
hart van God voor de mens. Dezelfde liefde zien we ook in Jezus. Gods kracht rustte op
Hem om mensen te kunnen bedienen in hun noden:
 “En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de
Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN;” (NBG Jesaja
11:2)
 “De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij
gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 60
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING








gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor
gebondenen opening der gevangenis.”(NBG Jesaja 61:1 toegepast op de Heer Jezus
in Lukas 4:16-21)
“(hoe God) Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft
bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van
de duivel was, want God stond hem bij.” (NBV Handelingen 10:38)
“Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als
iemand met gezag, niet zoals de Schriftgeleerden.” (NBV Marcus 1:22)
Dezelfde kracht was duidelijk zichtbaar in de bediening van gelovigen in de eerste
Gemeente. Paulus zei: “Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave
van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt..” (NBV
Efeziërs 3:07)
De effectieve werking van Gods kracht in jou brengt bediening in beweging. Jouw
bediening ontstaat en zal zich verder ontwikkelen tot volwassenheid door Gods kracht
die in jouw aan het werk is. Paulus zei: “De boodschap die ik verkondigde overtuigde
niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5 want uw geloof
moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.” (NBV 1
Korintiërs 2:4-5)
De vroege kerk werd geboren door een demonstratie van Gods kracht en niet door
grote redenaars of door een theologisch debat. Dit maakte het mogelijk dat hun
geloof op God rustte in plaats van menselijke vaardigheden en capaciteiten om mooi
te kunnen spreken. Gods kracht opent alle facetten van geestelijke bediening: de
verspreiding van het Evangelie, bedienen van de zieken, de bevrijding van de
onderdrukten en zij die gebonden zijn door demonische machten: “En Jezus trad
naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op
[de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen
in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” (NBG Matteüs 28:18-19)
“Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze
geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij
opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op
zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden..” (NBG Marcus
16:17-18)
“Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine
geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.” (NBV Matteüs
10:1)
Je wordt als een dienaar van God bevestigd door de kracht van God: “We willen juist
laten zien dat we dienaren van God zijn door de verkondiging van de waarheid en de
kracht van God.” (NBV 2 Korintiërs 6:4,7)
8. GEESTELIJKE OORLOGSVOERING PRAKTISEREN
Als je het krachtdoel wilt nastreven om het Evangelie van Gods Koninkrijk uit te dragen,
dan zal je de tegenstand van Satan tegenkomen. Jezus heeft Zijn macht voor geestelijke
oorlogvoering aan jou overgedragen. Hij heeft je de macht gegeven over alle macht en
kracht van de vijand:
 “Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de
gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen” (NBG Lucas 10:19)
 “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de
wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers
en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.”
(NBV Efeziërs 6:10-12)
9. GEESTELIJKE DWALING VOORKOMEN
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 61
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Mensen kunnen geestelijk verdwalen en dat kan twee oorzaken hebben. Deze oorzaken
lezen we in Matteüs 22:29 “Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U dwaalt, blijkbaar kent u de
Schriften niet, en de macht van God evenmin!” (NBV)
Als je Gods Woord niet kent, ga je geestelijk dwalen, omdat je dan open staat voor
misleidende doctrines en valse leer. Geestelijk verdwalen kan ook een gevolg zijn van het
niet kennen van de kracht van God. Je staat open voor de bedrieglijke kracht van de
vijand. Je wordt slachtoffer van zijn macht en kracht die hij tegen je gebruikt wanneer je
geen geestelijk gezag hebt en verzuimt om met kracht zijn aanvallen te weerstaan.
In een later hoofdstuk zal dit nader besproken worden.
Sommigen doen zich zeer geestelijk voor en kennen zelfs de Schriften, maar zij
ontkennen Gods kracht. De Bijbel waarschuwt ons voor deze mensen die de volgende
kenmerken hebben: “.. ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht
ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.” (NBV 2 Timotheüs 3:5)
10. OVERWINNING OVER DE ZONDE
Al vanaf de hof van Eden worden we geconfronteerd met de zonde. We worden
opgeroepen om er tegen te strijden lezen we in HB Genesis 4:7 Je zou vrolijk kunnen
kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je
oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Als je wilt, kun
je hem echter overwinnen.
Zonde maakt mensen kapot en vernietigt de geestelijke verbinding tussen God en mens.
Jezus heeft de strijd voor ons gestreden en de overwinning behaald op Golgotha en geeft
ons een nieuw leven als we Hem aannemen als Redder en Heer. Ook na onze redding zal
satan ons echter proberen te verleiden en misleiden zoals we in hoofdstuk 3 geleerd
hebben, om ons zo van onze geestelijke kracht en invloed te beroven.
Soms zijn er verslavingen of hardnekkige zonden die Christenen teisteren. Toch hoeven
we geen verliezers te zijn, leert Gods Woord: “Immers, de zonde zal geen over u geen
heerschappij voeren. . “. (NBG Romeinen 6:14). Over dit onderwerp valt veel meer te
zeggen. Wil je er meer over weten, lees Romeinen 5-8, Galaten 5 en Hebreeën 12.
We adviseren je om hulp te zoeken als je met hardnekkige zonde kampt. Wordt vervuld
met de kracht van Gods Geest, want die kracht geeft ons de overwinning over het vlees,
zoals we lezen in de volgende verzen.
 NBV Galaten 5:6 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht
op uw eigen begeerten.
 NBV Romeinen 8:5 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij
zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.
11. ONDERWIJS
Paulus schreef aan de Korinthiërs:
 “Zelfs al zou ik overdreven hoog opgeven van het gezag dat de Heer ons heeft
toevertrouwd – overigens, een gezag om uw belang te dienen, niet om het te
schaden –, dan nog zou blijken dat ik de waarheid spreek.” (NBV 2 Korintiërs 10:8)
 “Ik ben nu niet bij u, maar schrijf u dit alles om bij mijn bezoek niet streng te hoeven
optreden, want het gezag dat de Heer mij heeft gegeven is bedoeld om op te
bouwen, niet om af te breken.” (NBV 2 Korintiërs 13:10)
Paulus wist dat hij zijn gezag niet mocht gebruiken om mensen te controleren of hun
eigen wil te vernietigen. Hij was blijkbaar gewend om scherp te spreken, dus schreef hij
de Korinthiërs ook over de moeilijke zaken. Hij wilde niet dat zij de geestelijke macht en
kracht, die God hem had gegeven, misbruikten.
De kracht van God werd aan Paulus gegeven om anderen te stichten, niet om ze te
vernietigen. "Stichten" betekent opbouwen en het bevorderen van geestelijke groei. Dit
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 62
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
betekent niet dat we niet de macht en het gezag hebben om de juiste en goede discipline
binnen de kerk te brengen. Geestelijk gezag wordt aan leiders gegeven om discipline te
brengen volgens de instructies die in Gods Woord geschreven staan. Het gebrek aan
dergelijke discipline zal uiteindelijk resulteren in een krachteloze kerk.
12. GEWILLIGHEID SCHEPPEN
Elk persoon beschikt over een eigen wil. Die wil is de kracht van de keuze. De
demonstratie van Gods kracht creëert gewilligheid, honger en openheid naar God: “Als u
ten strijde trekt, zal het volk u uit vrije wil volgen” . . . (GNB Psalm 110:3)
13. STA GOD TOE OM ZIJN WERK IN EN DOOR JE TE DOEN
God kracht is groter dan wij kunnen vragen of bedenken. Laat je doen en denken daarom
geen belemmeringen zijn voor Zijn kracht, maar strek je ernaar uit dat God Zijn kracht in
en door jou heen kan werken: “Aan hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat
is oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken..” (GNB
Efeziërs 3:20)
14. GEESTELIJKE KRACHT
De kracht van God is niet alleen een kracht die door je heen werkt, maar het is ook een
kracht om jouw leven met God en je bediening gaande te houden. Paulus zei: “…en u zult
door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te
verdragen.. “ (NBV Kolossenzen 1:11)
Gods kracht sterkt je in moeilijke tijden als je geduld nodig hebt in het lijden. Je kunt
met moeilijke situaties geconfronteerd worden en toch blij blijven vanwege Zijn
heerlijkheid die in jou werkt. Het is niet een kracht die bepaalde beperkingen kent. Je
wordt versterkt met "alle kracht" - alle macht en kracht die uit God zijn, worden jou ter
beschikking gesteld in tijden van nood. Dit is een belangrijke doelstelling van Zijn kracht
die in jou werkt, zoals we lezen: “maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig,
want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn
zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.” (NBV 2 Korintiërs 12:9)
15. BEHOUDEN
Je bent behouden, gered en bewaard door Gods kracht, tot aan het einde der tijden: “die
in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om
geopenbaard te worden in de laatste tijd.. “ (NBG 1 Petrus 1:5)
16. OPSTANDING
Je woont in een sterfelijk lichaam en je zult eens overlijden, tenzij Jezus voor die tijd
terugkeert naar de aarde. Het is Gods geestelijke kracht die jouw sterfelijk lichaam zal
opwekken in de opstanding:
 “er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in
zwakheid, en opgewekt in kracht..” (NBG 1 Korintiërs 15:43)
 “God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn
kracht..” (NBG 1 Korintiërs 6:14)
17. EEUWIG LEVEN
Gods kracht brengt eeuwig, eindeloos leven teweeg: “…die dit niet geworden is
krachtens een wet met een voorschrift betreffende vleselijke (afkomst), maar krachtens
een onvernietigbaar leven.. (NBG Hebr 7:16)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 63
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
SAMENGEVAT: VOOR ALLE DINGEN
Alles wat tot leven en godsvrucht strekt, wordt door Gods kracht aan jou gegeven: “Zijn
goddelijke macht heeft ons alles gegeven wat nodig is voor een leven in dienst van God:
kennis namelijk van hem die ons heeft geroepen door zijn eigen glorie en macht.” (GNB
2 Petrus 1:3)
Denk eens aan alle dingen die met het dagelijkse leven te maken hebben. Denk aan de
vele goede dingen die we kunnen doen in een godvruchtig leven. Het doel van Zijn
goddelijke kracht is om je deze dingen te geven - ALLE DINGEN dus!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 64
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF-TEST
1. Schrijf het sleutelvers op uit je hoofd.
____________________________________________________________________
2. Hoe werkt geestelijke kracht anders dan wereldlijke macht?
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Geef een Bijbelse verwijzing die ons leert dat de principes van de wereld
tegengesteld zijn aan die van het Koninkrijk van God.
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Je hebt in deze les heel wat doeleinden voor geestelijke kracht bestudeerd. Schrijf
een korte samenvatting van wat je geleerd hebt over drie van deze doelen die jou het
meeste aanspreken.
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Wat heb je in deze les specifiek geleerd en wat besluit je om toe te gaan passen?
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(De antwoorden worden aan het begin van de volgende Bijbelstudieavond besproken)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 65
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
1. Jezus zei dat gelovigen de werken die Hij gedaan heeft, zouden gaan doen. Lees
Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Maak een lijst van alle werken die Jezus deed.
Dit zijn dus dezelfde werken die jij kunt gaan doen… echter alleen door Gods kracht!
2. Hieronder is een overzicht van de doeleinden van de macht en kracht die in dit
hoofdstuk zijn besproken. Evalueer jouw eigen geestelijke niveau. Welke van deze
doelen worden nu al zichtbaar in je leven en bediening? Plaats daar een plusteken (+)
bij. Plaats een minteken (-) bij die dingen die nog zichtbaar moeten worden.
Zaligheid, redding
Getuigen
Vrijmoedigheid
De werken van God doen
Openbaren van God
Onthullen van het Koninkrijk van God
Opstanding
Eeuwig leven
Het voorkomen van geestelijke dwaling
Uitwerpen van demonen
Overwinning over de zonde
Opbouwen en bemoedigen
Bereidheid
God is in jou aan het werk
Geestelijke kracht
Bevestiging van het Woord van God
Bediening aan anderen
Geestelijke oorlogvoering
Bidden met zieken tot genezing
Open staan voor Gods werk in je
3. David spreekt vaak over de werken van God in het boek van de Psalmen. Bestudeer
de volgende Bijbelteksten: 8:6; 9:1; 14:1; 26:7; 28:5; 33:4,15; 40:5; 46:8; 66:3,5;
71:17; 73:28; 75: 1; 77:11; 78:4,7,11,32; 86:8; 92:4,5; 103:22; 104:13,24,31;
105:2,5; 106:13,22, 35,39; 107:8,15,21,22,24,31; 111:2,4,6,7; 118:17; 119:27;
138:8; 139:14; 141:4; 143: 5; 145:4,5,9,10,17
Vat hieronder samen wat je geleerd hebt van deze passages:
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 66
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HOOFDSTUK 7 – 1e KRACHTPRINCIPE: kracht van het EVANGELIE
DOELSTELLINGEN
Aan het einde van dit hoofdstuk bent je in staat om:
- Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
- Het woord "Evangelie" te definiëren.
- Een Bijbelvers te noemen wat de fundamentele elementen van het Evangelie
samenvat.
- Uit te leggen waarom het Evangelie krachtig is.
- De voordelen van de kracht in het bloed van Jezus te benoemen.
- Begrip te hebben van het geloof wat nodig is om de kracht van het Evangelie te
herkennen en te benoemen.
- De kracht van het Evangelie te ervaren
SLEUTELVERS
“ Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor
een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.” (NBG Romeinen
1:16)
INTRODUCTIE
Je hebt inmiddels het belang van kracht in je leven geleerd en de bron van kracht in God
ontdekt. Ook heb geleerd dat Christus Zijn macht aan de gelovige heeft gedelegeerd. De
voorgaande les ging over het doel van kracht maar hoe ontvang je die kracht? Hoe kun
je het in je eigen leven en bediening toepassen? Wat zijn de geestelijke principes
waardoor de bediening van kracht kan werken? Dit hoofdstuk is de eerste uit de serie
van een reeks van studies die als begintitel "KRACHTPRINCIPES" hebben.
Achtereenvolgens zullen de kracht van het evangelie behandelen, de kracht van de
Geest, de kracht van liefde, de kracht van de zalving, de kracht van geloof en werken, de
kracht van de naam van Jezus, de kracht van gebed, de kracht van het Woord, de kracht
van gezag, de kracht van Zijn opstanding en de kracht van lijden.
Het kennen van deze belangrijke principes is noodzakelijk om geestelijke kracht te
kunnen ontvangen, leven en door te geven aan anderen! Het eerste krachtprincipe is dus
"De kracht van het Evangelie van Gods Koninkrijk."
KONINKRIJK
Het Koninkrijk der Nederlanden kent wetten en regels en principes die de regering heeft
vastgesteld om elke burger van Nederland te beschermen, ontwikkelen en zegenen.
Daarnaast hebben de burgers ook verplichtingen zoals belasting betalen, de wetten
gehoorzamen, etc. Doen we dat niet dan volgt er straf. Dit ligt allemaal verankert in de
grondwet. Deze principes zijn in feite uit Gods Koninkrijk afkomstig.
De Heer is onze Eeuwige Koning en Zijn Woord, de Bijbel is de wet en wij zijn
hemelburgers op aarde als wij het evangelie horen en ons bekeren. Dan worden we
opnieuw geboren (!) en vallen onder Gods regering en bescherming. NBV Lukas 16:16
De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God
verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen.
Hoe kom je dus binnen in Gods Koninkrijk? NBV Markus 1:15 en Hij zeide: De tijd is
vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Door het horen van de informatie over het Evangelie kunnen we een beluit nemen om de
Heer als Redder, Koning en Vader te aanvaarden.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 67
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HET EVANGELIE
Het woord "evangelie" betekent eigenlijk "goed nieuws." Paulus waarschuwt ons in 2Cor
11:4 en Gal 1:6-9 en dit Bijbelboek voor de verkeerde evangelie boodschap. Een
duidelijk begrip over het ware evangelie is dus noodzakelijk! Wanneer we vanuit Bijbels
perspectief over het Evangelie spreken, dan verwijst dit naar het goede nieuws van het
Koninkrijk van God en van de verlossing door Jezus Christus. De basiselementen van het
Evangelie worden door de apostel Paulus samengevat: “Het belangrijkste dat ik u heb
doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden
is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is
opgewekt, zoals in de Schriften staat,”. (NBV 1 Kor 15:3-4)
De basiselementen van het Evangelie richten zich op het leven en de bediening van
Jezus. Het omvat Zijn sterven voor de zonden van de hele mensheid, Zijn begrafenis en
Zijn opstanding uit de dood zoals dat beschreven is in Gods Woord. Jezus predikte deze
boodschap van het Evangelie van Gods Koninkrijk (Mat 4:23) en ook de andere apostelen
in het boek Handelingen gingen daar mee door lezen we in NBV Handelingen 8:12 Maar
toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van
Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen.
Er schuilt namelijk een grote kracht in de boodschap van het Evangelie. Paulus zei: “16
Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het
middel waardoor mensen die het geloven, gered worden. In de eerste plaats is dit nieuws
voor de Joden, maar ook voor alle andere volken. 17 Want in die blijde boodschap wordt
de rechtvaardigheid van God bekendgemaakt. Dit betekent dat iedereen volkomen op
Hem moet vertrouwen. De profeet Habakuk heeft immers geschreven: "De rechtvaardige
zal in vertrouwen op Mij leven." 18 Vanuit de hemel straft God alle slechte, zondige
mensen, die de waarheid niet willen accepteren. 19 Want die mensen kunnen heel goed
weten dat God er is. Hij heeft het hun Zelf bekendgemaakt. (HB Romeinen 1:16-19)
DEZE






VERZEN LATEN ZIEN WAAROM HET EVANGELIE KRACHTIG IS
Het is de openbaring van Gods kracht aan de mens.
Het brengt redding aan alle mensen die het geloven, ongeacht ras, kleur of geloof.
Het onthult het oordeel en de toorn van God tegen de zonde.
Het onthult de gerechtigheid van God.
Het laat zien hoe men door geloof gerechtvaardigd wordt.
Het is de basis van het geloof, waardoor wij leven.
KRACHT IN HET BLOED
Het kruis is het instrument van de dood, de houten constructie waaraan Jezus stierf. De
kracht van het Evangelie is onlosmakelijk verbonden met de kracht van het kruis en het
bloed dat daar vergoten werd.
De kracht van het kruis ligt niet in de vorm of het hout zelf. De kracht is ook niet het
symbool van het kruis dat we om onze nek dragen of op onze kerkgebouwen plaatsen.
De kracht van het kruis ligt in datgene wat er aan dat kruis plaatsvond; in het bloed van
Jezus dat vergoten werd aan dat kruis voor de zonden van de hele mensheid.
De Bijbel leert dat het leven van de mens en de dieren in het bloed is (Leviticus
17:11,14). Omdat de straf voor de zonde de dood is (Romeinen 6:23) en het leven dus
in het bloed is, heeft God vastgesteld dat de vergeving van zonden alleen kan
plaatsvinden door het principe van “een leven voor leven”. Dit vraagt een offer van
bloedvergieten: “En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder
bloedstorting geschiedt er geen vergeving.” (NBV Hebreeën 9:22)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 68
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
In het Oude Testament, werd het bloed van dieren als offer voor de zonde aangeboden.
De bloedoffers werden steeds opnieuw gebracht wanneer de mens had gezondigd.
Miljoenen lammeren werden geslacht. Echter in het Nieuwe Testament zond God Zijn
Zoon als het Lam van God om door het offer van Zijn bloed de zonde van de mensheid
voor eens en voor altijd (Heb 7:27) te vergeven. Het is niet langer nodig dat het bloed
van dieren als offer voor de zonde wordt aangeboden: “en dat niet met het bloed van
bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het
heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.” (NBV Hebreeën 9:12)
De kracht van het kruis is dus feitelijk het bloed van Jezus. Welke geestelijke kracht
heeft dat bloed?
HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS
 Werd vergoten voor de vergeving van zonden voor velen: Mattheus 26:28
 Bracht verlossing van de zonde: Efeziërs 1:07, 2:13; 1 Petrus 1:2,18-19;
Openbaring 5:6-9
 Is kostbaar, omdat het ons verlost: 1 Petrus 1:18-19
 Reinigt ons van zonde: 1 Johannes 1:7
 Zuivert ons geweten van de zonde: Hebreeën 9:14
 Spreekt voor ons: Jezus is onze Middelaar en Zijn bloed roept of spreekt voor ons:
Hebreeën 12:24
 Geeft toegang tot Gods aanwezigheid, zodat we tot Hem kunnen naderen: Hebr
9:12; 10:19-22; Ef 2:13
 Gaf Jezus als Middelaar tussen God en mens: Hebreeën 12:24
 Heiligt ons: Hebreeën 13:12-13
 Is het middel van de rechtvaardiging: Romeinen 3:24-25
 Is de beker van geestelijke zegeningen: 1 Korinthe 10:16
 Verlost ons van zonde en ziekte: Jesaja 53:4
 Draagt alle beloften van Christus in een nieuw verbond: Zo nam hij na de maaltijd
ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe
verbond dat door mijn bloed gesloten wordt’. (NBV Lukas 22:20)
 Is de kracht achter de opstanding van Jezus: Hebreeën 13:20
 Brengt leven: Johannes 6:53-57
 Maakt ons bekwaam om Gods wil te doen: Hebreeën 13:20-21
 Maakt ons bekwaam om alle kracht van de vijand te overwinnen: Openbaring
12:11
 Biedt bescherming: Toen het bloed van het paaslam op de deuren van
de Israëlieten in Egypte werd aangebracht, kon het kwaad niet binnendringen:
Exodus 12:21-23
Neem goed kennis van al deze feiten we zijn van levensbelang! Paulus vatte dit als volgt
samen: “De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor
ons die worden gered is het de kracht van God.” (NBV 1 Kor 1:18)
EEN KWESTIE VAN KIEZEN
Jezus werd aan het kruis genageld, Hij leed en stierf door het toedoen van Zijn vijanden.
Betekent dit dat zij meer macht hadden dan Hij? Lees hoe de Bijbel hier verslag over
doet:
 “10 ‘Wilt u niet tegen mij praten?’ zei Pilatus. ‘Weet u niet dat ik de macht heb
om u vrij te laten, maar ook om u te laten kruisigen?’ 11 ‘U zou helemaal geen
macht over mij hebben, als het u niet vanuit de hemel vergund was,’ antwoordde
Jezus. ‘Daarom ligt de grootste schuld bij de man die mij aan u heeft uitgeleverd.’
(GNB Johannes 19:10-11)
 “Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om
het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb
gekregen” (NBV Johannes 10:18)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 69
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
De vijanden van Jezus hadden geen grotere kracht dan Jezus. Hijzelf nam het besluit om
- overeenkomstig Gods plan - Zijn leven voor de zonden van de hele mensheid te geven.
Jezus werd niet verplicht of gedwongen. Hij had zelfs de macht om Zichzelf te bevrijden
van het kruis (zie o.a. Mat 26:52).
Hij legde vrijwillig zijn leven af, uit liefde voor ons. Als Hij het besluit nam om dit voor
ons te doen, is het Gods liefde dat wij nu kunnen kiezen om dit evangelie ons leven
binnen te laten!
DE OPSTANDING
De dood van Jezus aan het kruis was niet het einde van het verhaal. De kracht van het
Evangelie eindigt hier niet; integendeel! Na drie dagen is Jezus uit de dood opgestaan
(Lucas 24:1-12). De kracht van de dood kon hem niet vasthouden lezen we in GNB
Handelingen 2:24 “Maar God heeft hem doen opstaan, de weeën van de dood beëindigd.
Het was niet mogelijk dat de dood hem vast zou houden.”
De grootste demonstratie van Gods kracht is de opstanding van Jezus Christus: “Dat hij
gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen
zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods
kracht”. (NBV 2 Korintiërs 13:04)
Die grote opstandingskracht is beschikbaar voor elke gelovige die Christus leert kennen;
het vragat een besluit van onze wil leert Filippenzen 3:10 Ik wil Christus kennen en de
kracht van zijn opstanding ervaren….
De opstanding van Jezus is een vitaal onderdeel van de kracht van het Evangelie. Wat
houd dit in voor ons?
10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over
hen gezegevierd. “
(NBG Kolossenzen 2:10 en 15)
Door Zijn opstanding heeft Jezus gezegevierd over de macht van de vijand. Daardoor
hebben we de macht over elke kracht van de vijand. We hebben zelfs de macht over de
dood, want ons sterfelijk lichaam zal ook de opstanding ervaren. Er schuilt een grote
kracht achter de opstanding van Jezus. Daarom getuigden de apostelen in het Boek
Handelingen regelmatig over de opstanding van Christus (Hand 1:22, 2:24, 31 en 23,
3:15, 4:2, 10 en 33, enzovoort) evenals Paulus en Petrus in hun brieven.
Je leert meer over dit belangrijke principe in hoofdstuk zestien, "De kracht van zijn
opstanding."
DE GELOOFSFACTOR
Er is een belangrijke factor nodig om de krachtige zegeningen van het bloed van Jezus
Christus te kunnen ervaren; je moet in dat bloed GELOVEN: .... 24 en iedereen wordt uit
genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door
Christus Jezus heeft verlost. 25 Hij is door God aangewezen om door zijn dood het
middel tot verzoening te zijn voor wie GELOOFT. Hiermee bewijst God dat hij
rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het
verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons
zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 26 27
Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet
komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u
GELOOFT. 28 Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te
GELOVEN, en niet door de wet na te leven. (NBV Romeinen 3:24-28)
Ja, er is kracht in het Evangelie maar dat is nog niet voldoende. Die kracht komt pas vrij
als we het gaan toepassen in ons eigen leven lezen we in HB Hebreeën 4: 2 Want dit
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 70
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
goede nieuws (dat God ons wil redden) heeft ons net zo bereikt als de mensen in de tijd
van Mozes. Maar zij hebben er niets aan gehad, omdat zij het niet geloofden. Er is dus
geloof nodig. In principe betekent geloof ‘vertrouwen dat het waar is’. Je moet in de
kracht van het Evangelie geloven om het te kunnen gaan ervaren. Later in de cursus
gaan we de belangrijke relatie tussen geloof en kracht verder uitdiepen.
ERVAAR DE KRACHT VAN HET EVANGELIE
Als je Jezus Christus nog niet als je persoonlijke Redder hebt aangenomen en nog geen
vergeving van jouw zonden hebt ontvangen, dan kun je de kracht van het Evangelie nog
niet ervaren. Om de kracht van het Evangelie te ervaren moet je:
1. ERKENNEN DAT JE GEZONDIGD HEBT
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.” (NBG Romeinen 3:23)
2. GELOVEN DAT JEZUS VOOR JE ZONDEN GESTORVEN IS
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen
die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld
door hem te redden.” (NBV Johannes 3:16-17)
3. JE ZONDEN BELIJDEN AAN GOD EN HEM VERGEVING VRAGEN
“Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet
in ons. 9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze
zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” (NBV 1 Johannes 1:8-9)
4. EEN VERANDERD - NIEUW LEVEN - BELEVEN
Laat de kracht van het Evangelie in jou werken om je oude levensstijl, je zondige daden,
houdingen en gedachten te veranderen:
 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan,
zie, het nieuwe is gekomen.” (NBG 2 Korintiërs 5:17)
 Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of
straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het
evangelie strijdt. (NBV Filippenzen 1:27)
 1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb,
dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding, als u
tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u
tevergeefs tot geloof gekomen (NBV 1 Korintiërs 15:1-2).
5. DIT EVANGELIE VAN GODS KONINKRIJK AAN ANDEREN VERTELLEN
Het is fantastisch om gered te worden van de hel. Als we gered zijn, kunnen we ook
anderen redden! Houd het Evangelie daarom niet voor jezelf maar vertel het aan
anderen en God zal Zijn Woord bevestigen. Daarmee voldoen we gelijk aan de opdracht
van Jezus die in deze les besproken is. Misschien heb je geen roeping als evangelist,
maar je kunt wel zijn werk doen; doe dat weloverwogen, bewust van de kracht van het
Evangelie:
 Blijf jij echter in alle omstandigheden nuchter; draag het lijden, doe je werk als
evangelist en volbreng je dienende taak. (GNB 2Tim 1:5)
 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te GETUIGEN; schaam je ook niet
voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het
EVANGELIE, met de kracht die God je geeft. (NBV 2 Timotheüs 1:8)
 Zij gingen op weg, trokken van dorp tot dorp, maakten HET EVANGELIE bekend
en brachten overal genezing. (NBV Lukas 9:6)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 71
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF-TEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Definieer het woord "Evangelie."
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Welke Bijbelgedeelten vatten het de basiselementen van het Evangelie samen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Waarom is het Evangelie zo krachtig?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Vat samen wat je geleerd hebt over de kracht van het bloed van Jezus.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Wat is er nodig om de kracht van het Evangelie te ontvangen en in bezit te nemen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Benoem de vijf punten waardoor je zelf de kracht van het Evangelie kunt ervaren. Aan
welk(e) punt(en) kun je meer aandacht geven?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 72
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Is deze uitspraak waar of niet waar? "De vijanden van Jezus hadden meer macht dan
Hij, omdat ze in staat waren om Hem te doden". Deze verklaring is
_______________________________________________________________________
9. Wat heb je in deze les in het bijzonder geleerd; wat ga je toepassen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(De antwoorden worden aan het begin van les 8 gezamenlijk besproken.)
VERVOLGSTUDIE
Studeer verder over het Evangelie van Gods Koninkrijk en vat samen wat je kunt leren
uit de volgende Bijbelgedeelten:
 Mattheüs 4:23, 9:35; 24:14
 Marcus 1:14
 Handelingen 20:24
 Romeinen 1:1-3,9; 15:16,19
 2 Korintiërs 4:4
 Efeziërs 1:13; 6:15
 2 Tessalonicenzen 2:2,9
 2 Thessalonicenzen 1:8
 1 Timotheüs 1:11
 1 Petrus 4:17
 Openbaring 14:6
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 73
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HOOFDSTUK 8 – 2e KRACHTPRINCIPE: DE HEILIGE GEEST
DOELSTELLINGEN
Na
-
voltooiing van dit hoofdstuk bent u in staat om:
Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
Een Bijbeltekst te noemen die de relatie van de Heilige Geest met kracht uitlegt.
Het belangrijkste doel van de kracht van de Heilige Geest te benoemen.
De gaven van de Heilige Geest te identificeren.
Een Bijbeltekst te noemen die de vrucht van de Heilige Geest uitlegt.
Vanuit de Bijbel richtlijnen te geven hoe men de doop met de Heilige Geest kan
ontvangen.
SLEUTELVERS
Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de
stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. (Lucas 24:49)
INTRODUCTIE
Jezus belooft iets belangrijks aan Zijn volgelingen als het gaat over geestelijke kracht: Ik
zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad
tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. (NBV Lucas 24:49)
De kracht van het Evangelie (zie de betreffende les) en de kracht van de Heilige Geest
zijn twee belangrijke sleutelprincipes om het concept van Bijbelse kracht te begrijpen.
Om geestelijke kracht te kunnen ontvangen is het noodzakelijk dat je zowel het een als
het ander ervaart om geestelijke kracht te kunnen ontvangen. Je hebt het belang van de
kracht van het Evangelie in een vorige les bestudeerd. Maar er is een ander essentiele
spirituele ervaring die je moet ontvangen; de kracht van de Heilige Geest zoals die door
Jezus beloofd is. Dit hoofdstuk behandelt dit belangrijke principe en is eigenlijk nog maar
een klein voorproefje van de Heilige Geest waar zo veel meer over valt te vertellen en
bovenal ervaren! Om dit onderwerp dieper te bestuderen zijn andere studies op de NLEGwebsite beschikbaar.
DE BELOFTE VAN DE KRACHT
Jezus vertelde Zijn volgelingen dat Hij het volgende zou doen. . . voor jou persoonlijk….
16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je
zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet
hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie
blijven. (NBV Johannes 14:16-17)
De Geest waarover Jezus sprak is de derde persoon van de Drie-eenheid van God, de
Heilige Geest. De Heilige Geest zou "geschonken of uitgestort" worden of zou letterlijk de
discipelen "bekleden" met geestelijke kracht als een soort van mantel: Ik zal ervoor
zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie
met kracht uit de hemel zijn bekleed. (NBV Lucas 24:49).
Jezus sprak dat de Geest OP of OVER hen zou komen terwijl Hij al in hen woonde lezen
we Joh 14:17. Er zijn dus meerdere dimensie van de Geest, Hij namelijk BIJ, IN en OP je
zijn. Laten we dat nog even nader onderzoeken. De kleine woordjes in een contract of
koopovereenkomst zijn belangrijk; denk bv. aan de BTW. Het is een groot verschil of
deze INclusief de prijs is of EXclusief waardoor er nog wat bij komt!
In het Oude Testament werd de Geest sporadisch uitgestort over een persoon die
daardoor een belangrijke bediening kreeg. Denk aan Mozes, Gideon, Simson, Elia en
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 74
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Elisa, etc. Het was de Geest van God die OP hen neerdaalde om Zijn bovennatuurlijke
kracht door hen heen te laten werken. In het Nieuwe Testament wil de Geest BIJ, IN en
OVER alle mensen komen die zich daar naar uitstrekken. Het begint met:
1. KENNISMAKEN met de Geest: je hoort over Jezus en de Geest van God gaat tot je
spreken; de Geest in NABIJ! Hij overtuigt ons dat we redding nodig hadden in NBG
Johannes 16:8 En als Hij KOMT, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van
gerechtigheid en van oordeel;
Als we tot bekering komen komt de Geest binnen in ons wonen en kunnen we:
2. LEVEN in de Geest: een leven van intimiteit…. Zijn stem leren verstaan, Zijn leiding
verstaan, discipelschap ontwikkelen, vrucht produceren, een andere natuur ontvangen
omdat de Geest ook nog BINNEN IN je komt: NBV Johannes 14: 16 En Ik zal de Vader
bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid BIJ u te zijn, 17 de
Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent
Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft BIJ u en zal IN u zijn.
3. DIENEN in de kracht van de Geest als Hij OP of OVER je komt. Die Geest is niet alleen
voor jezelf… het is de bovennatuurlijke kracht waarin je wordt gedompeld en die altijd
bedoeld is voor anderen: de gaven van de Geest. NBG Handelingen 11:15 En toen ik
begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest OP hen, evenals in het begin ook OP ons.
16 En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met
water, maar gij zult met de Heilige Geest GEDOOPT worden.
DE RELATIE VAN DE HEILIGE GEEST MET KRACHT
In het voorgaande vers 15b wordt een relatie gelegd met de 1e uitstorting van kracht op
de 1e Pinksterdag in NBV Handelingen 1: 8 Maar wanneer de heilige Geest OVER jullie
komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en
Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Merk op dat deze grote geestelijke kracht
pas ervaren kon worden NA het ontvangen van de Heilige Geest:
DEZE KRACHT IS FEITELIJK EEN GEEST
Gods Geest maakt contact met onze geest waardoor er iets gebeurt in de geestelijke
wereld zodat we krachtig, liefdevol en ook met gezond verstand (dus balans!) kunnen
dienen lezen we in
 NBV 2 Timotheüs 1:7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven,
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
 GNB Lucas 4:14 In de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Men
sprak over hem, in het hele gebied.
DE "GEEST VAN KRACHT" IS DE HEILIGE GEEST
Na de geboorte blijft het - uitgezonderd Zijn bediening in de tempel op 12 jarige leeftijd
– dertig jaren stil. We verslaggeving over Jezus begint pas nadat Hij gedoopt werd in
water en de Geest neerdaalde OP Hem als een duif (Mat 3:16).
Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok
als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want
God stond hem bij. (Handelingen 10:38).
Als Jezus de Geest van kracht nodig had om te dienen, hoeveel te meer hebben wij die
nodig vandaag?
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 75
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
DE TOEPASSING VAN DEZE KRACHT
De Heilige Geest is geen kracht maar een Persoon (“Hij”) en kan op vele krachtige
manieren in het leven van de gelovigen manifesteren en dienen vandaag. Wat doet de
Heilige Geest zoal in en door ons?
1. WOONT IN ONS (1 Korintiërs 6:19)
Wij zijn eigenlijk de tempel of de woonplaats van de Heilige Geest.
2. VERENIGT ONS IN ÉÉN GEEST MET GOD EN MET ANDERE GELOVIGEN (1 Korintiërs
6:17)
Er komt een grote kracht vrij als de gelovigen samen éénparig bijeenkomen. Denk
aan het bundelen van zonnestralen door een brandglas; er kom hitte, kracht vrij. Dit
wordt in het begin van de Bijbel al aangetoond in de geschiedenis van de toren van
Babel (zie Genesis 11; vooral vers 6). Door “samen één te zijn” verhoren we ook het
gebed van Jezus in Johannes 17 waar Hij dat – niet voor niets – meermalen bidt.
3.
BEMIDDELT VOOR ONS (Romeinen 8:26)
Deze krachtige voorbidder bidt voor ons volgens Gods wil.
4. BEGELEIDT ONS (Johannes 16:13)
De Heilige Geest stelt ons in staat om in kracht te kunnen wandelen en niet in
verwarring. Hij leidt ons naar de plaats van kracht, de volmaakte wil van God.
5. SCHENKT DE LIEFDE VAN CHRISTUS AAN ONS EN STROOM DOOR ONS HEEN
(Romeinen 5:5)
Je gaat meer over deze bijzondere en onmisbare kracht van de liefde leren in het
volgende hoofdstuk.
6. ONTHULT DE BIJBELSE WAARHEID AAN ONS (1 Korintiërs 2:10)
De Heilige Geest breng een krachtige geestelijk openbaring. Als Gods Geest je iets
laat zien kunnen we spreken over “diepgang”.
7. TROOST HEN (Handelingen 9:31 en Johannes 14:17 en 26)
Hij troost de gelovigen in tijden van verdriet die ons allemaal vroeg of laat
overkomen.
8. BEVESTIGD HET BEELD VAN CHRISTUS IN ONS (2 Korintiërs 3:18)
Als gelovigen zijn we zonder de Geest krachteloos en niet in staat om onszelf te
veranderen naar het beeld van Christus. De meeste plannen tot zelfverbetering zijn
gedoemd om te mislukken. Maar door de kracht van de Heilige Geest, kunnen we
gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus!
9. LEERT ONS (Johannes 14:26)
De grootste Leraar neemt zijn intrek in ons wanneer we bekrachtigd worden met de
inspiratie van de Heilige Geest. Kennis is krachtig en de Heilige Geest schenkt
geestelijke kennis.
10. INSPIREERT ONS TOT DE WARE AANBIDDING (Johannes 4:24)
Lofprijs en aanbidding zijn krachtige geestelijke strategieën. In sommige gevechten in
het O.T. waren zij de belangrijkste methoden die tegen de vijanden van God gebruikt
werden zie b.v. 2 Kron 20.
11. VERKWIKT ONS (Romeinen 8:11)
Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt is ook in ons aan het werk om
ons te verfrissen. Dit betekent dat we begiftigd zijn met een bepaalde vorm van
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 76
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
opstandingskracht en dit terwijl we nog in deze sterfelijke lichamen hier op aarde
functioneren!
12. HEILIGT ONS (2 Thessalonicenzen 2:13-14)
Het zal weinig uitwerking hebben als we in eigen kracht een heilig leven proberen te
leiden. De kracht van de Heilige Geest heiligt ons denken en handelen. Hij geeft een
heilig leven…. Heerlijk, Helder, Heiligen!
13. VERANDERT ONS (Titus 3:5)
Het kost energie of kracht om een echte verandering teweeg te brengen en de
Heilige Geest is in staat om dat te doen en een positieve verandering teweeg te
brengen.
14. OVERTUIGT ONS VAN HET VERKEERDE (Johannes 16:8-11)
Je zult later in deze training leren dat zonde in ons leven een “geestelijke
stroomstoring” veroorzaakt. De Heilige Geest overtuigt van zonde en leidt ons tot
berouw. Dit maakt een nieuwe doorstroming van Gods kracht mogelijk!
15. GEEFT ONS DE ZEKERHEID VAN ONZE REDDING (Romeinen 8:16)
Het kennen van je positie maakt je krachtig want het neemt onzekerheid weg. De
Heilige Geest verzekert je positie in God.
16. GEEFT ONS VRIJHEID (2 Korintiërs 3:17; Romeinen 8:2)
Vrijheid en bevrijding zijn mooie gelegenheden om de kracht van God zichtbaar te
maken. De Heilige Geest geeft vrijheid en maakt ons vrij door Jezus Christus.
17. SPREEKT DOOR ONS HEEN (Marcus 13:11)
We hoeven niet beperkt te worden door onze eigen - soms gebrekkige spreekvaardigheid. De Heilige Geest spreekt Gods woorden van kracht en autoriteit
door ons heen.
18. DEMONSTREERT GODS KRACHT DOOR ONS HEEN (1 Korintiërs 2:4 en 5)
De Heilige Geest maakt het mogelijk dat in elk gebied van jouw leven Gods kracht
kan stromen, ook door je geloofsleven!
19. STERKT ONS (Efeziërs 3:16)
Als je zwak bent, kan juist Gods kracht in jouw leven zichtbaar gemaakt worden.
HET HOOFDOEL EN HET UITEINDELIJKE DOEL
Wat hebben hiervoor allemaal geleerd hebben zijn belangrijke uitwerkingen en doelen
van de Heilige Geest die richten op het algemene hoofddoel wat zowel het verlangen als
de belofte van Jezus realiseert: maar gij zult KRACHT ontvangen, wanneer de Heilige
Geest OVER u komt, en gij zult MIJN GETUIGEN ZIJN te Jeruzalem en in geheel Judea en
Samaria en tot het uiterste der aarde. (Handelingen 1:8)
Een getuigenis geven is mooi maar een “GETUIGE ZIJN”, getuigt van een krachtige
levenshouding van onze relatie met Jezus en vormt het ware bewijs van de aanwezigheid
van de Heilige Geest. Dit was duidelijk waarneembaar in het leven van Petrus. Na de
Pinksterzegen was deze kracht onmiddellijk aanwezig in zijn leven en veranderde hem
van een onzekere, soms angstige man die zelfs Jezus verraadde, tot een krachtige
apostel om Gods koninkrijk gestalte te geven. Toen de Geest van God OVER hem kwam,
stond Petrus op en gaf een krachtig getuigenis van het Evangelie, met als gevolg dat
3.000 mensen gered werden!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 77
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Het was de kracht van de Heilige Geest in de eerste Gemeente, wat er voor zorgde dat
het Evangelie in de hele wereld zich kon verspreiden. Het boek Handelingen vermeld vele
krachtige getuigenissen die het gevolg en het bewijs waren van de doop in de Heilige
Geest.
Ten slotte dragen al deze gebeurtenissen door de kracht van de Heilige Geest bij aan het
uiteindelijke hoofddoel: dat is Hem verheerlijken, de Here Jezus Christus, de bron van
alles lezen we in GNB Joh 16:14 Hij (de Geest) zal mij verheerlijken, want alles wat hij
jullie bekendmaakt, heeft hij van mij.
DE DOOP VAN DE HEILIGE GEEST
Deze versterking met bovennatuurlijke kracht is soms lastig te omschrijven. Het is een
krachtige aanwezigheid van de Geest van God OVER of OP een persoon waardoor Gods
bovennatuurlijke kracht kan stromen naar de mensen rondom waardoor de Gaven van de
Geest operationeel worden. Het is een onderdompeling in de krachtige aanwezigheid van
God en deze ervaring noemen we “de doop met of in de Heilige Geest”. Jezus sprak deze
doop in NBV Handelingen 1:5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden
jullie gedoopt met de heilige Geest.
Ook Petrus citeerde deze doop in NBV Handelingen 11:16 Ik herinnerde me dat de Heer
tegen ons zei: “Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de
heilige Geest.”
HET MERKBARE TEKEN
Het ware bewijs van de doop met de Heilige Geest is geestelijke kracht, maar deze
ervaring gaat ook gepaard met een merkbaar teken. Er zijn drie plaatsen in het Nieuwe
Testament, waar ons verteld wordt wat er precies gebeurde toen de mensen met de
Heilige Geest gedoopt werden. Het begint met de allereerste uitstorting van de Heilige
Geest in Handelingen 2:2-4, vervolgens in het huis van Cornelius in Handelingen 10:4445 en toen de bekeerlingen in Efeze de Heilige Geest ontvingen zoals dat genoemd wordt
in Handelingen 19:6. Bij het vergelijken van deze drie passages, zien we een
gemeenschappelijk kenmerk: zij die de Heilige Geest ontvingen, gingen in een andere
spreken dan hun oorspronkelijke moedertaal. Dit waren geen talen die zij geleerd
hadden. Het waren talen die door de kracht van de Heilige Geest geinspireerd werden.
Deze "tongen" van de Heilige Geest kunnen ook buitenlanders zich in hun moedertaal
Gods boodschap konden vernemen: 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden:
‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen
allemaal in onze eigen moedertaal horen? (NBV Handelingen 2:7-8). Door de
Babylonische spraakverwarring werden de volken uiteengedreven en eeuwen later
herenigde God de volken weer door de kracht van de Geest en maakte de belofte waar
dat deze kracht voor iedereen beschikbaar was en mensen tezamen bracht.
Daarnaast kunnen tongen ook in een niet bekende taal gesproken worden. Dit noemen
we dan een “tong” (NBG) of “klanktaal" (NBV) of “vreemde taal” (HB & SV) waardoor we
beter kunnen gaan begrijpen wat de bedoeling daarvan is; het is een “bijzondere taal”
waarmee we God groot kunnen maken: Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot
mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de
Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal (NBV 1 Korintiërs 14:2).
HET DOEL VAN TONGENTAAL
De tongen die door de Heilige Geest gegeven worden hebben een krachtige bedoeling in
het leven van de gelovigen. Sommige van deze doelen vinden we in 1 Korinthe 14:
HET DOEL VAN TONGEN?
Vers 2 - Gebed tot God
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 78
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Vers 4 - De opbouw van jezelf. Dat is niet om jezelf te verheffen maar het betekent
aanmoediging, verbetering en ontwikkeling. Het kan een “starter” of opwarmer
zijn voor een andere gave, meestal profetie lezen we in Handelingen.
Vers 12 - Wanneer de tongen vertolkt worden zal het de Gemeente opbouwen.
Vers 14 - Voorbede; zie ook Romeinen 8:26-27
Vers 15 - Lofprijzing
Vers 17 - Idem
Vers 21 - Vervulling van profetie ; zie ook Jesaja 28:11-12
Vers 22 - Een teken voor de ongelovigen; zie ook Handelingen 2
Vers 26 - Een onderdeel van de eredienst
WAAR MOETEN WE AAN DENKEN?
Er zijn ook enkele instructies die ons leren op de juiste wijze met tongen om te gaan:
Vers 16 - Vergeet niet om God ook verstaanbaar voor anderen te eren.
Vers 19 - Tongen zijn niet bedoeld om te onderwijzen
Vers 27 - Als het hardop uitgesproken wordt (profetische boodschap met vertolking) dan
maximaal 2 of 3
Vers 28 - Als er geen vertolking is dan kun je het gerust voor jezelf doen om God te eren
Vers 29 - Het kan een soort van starter of “opwarmer” zijn voor de profetische bediening
Vers 33 - Alles moet in orde gebeuren, want God houd niet van wanorde.
GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST
Jezus gaf Zijn volgelingen de verantwoordelijkheid om het Evangelie uit te dragen tot de
uiteinden van de aarde: 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in
de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun
te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit
voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mat
28:19-20)
De kracht van de Heilige Geest werd aan de discipelen gegeven om hen te helpen om
deze prachtige taak te vervullen (Handelingen 1:8).
Een gedeelte van deze kracht van de Heilige Geest is bekend als geestelijke gaven die de
Heilige Geest aan de gelovigen heeft gegeven om hen toe te rusten tot een effectieve,
krachtige en bovennatuurlijke bediening. Deze taak is namelijk te veelomvattend om met
onze natuurlijke vermogens uit te voeren.
Deze geestelijke gaven zijn niet hetzelfde als natuurlijke talenten. Natuurlijke talenten en
vaardigheden worden op het moment van de lichamelijke geboorte aan het kind gegeven
en / of ontwikkeld door natuurlijke inspanningen. Zij kunnen ook gebruikt worden in de
bediening (denk aan tekenen, schilderen, muziek of zang), maar ze zijn niet hetzelfde als
geestelijke gaven.
Geestelijke gaven zijn krachtige capaciteiten die door de Heilige Geest gegeven worden
om de bediening in Gods Koninkrijk mogelijk te maken. De gaven van de Heilige Geest
zijn door God gegeven capaciteiten. . . 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in
zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen
door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de
eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.
14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke
wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat
zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan
zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig
toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. (Efeziërs 4:12-15)
De belangrijkste teksten waarin de geestelijke gaven genoemd worden: Romeinen 12:18; Korinthe 12:1-31, Efeziërs 4:1-16; 2 Petrus 4:7-11. Hier volgt een overzicht van de
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 79
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
geestelijke gaven. (De Bijbel geeft geen lijstje met de categorieën die hier worden
genoemd. Deze groepering wordt enkel en alleen voor studiedoeleinden genoemd).
GAVEN van de GEEST
Door en voor
DE GELOVIGEN
BEDIENINGEN van de HEER
Door en voor
BEVESTIGDE LEIDERS
WERKINGEN van GOD
Door en voor de
DE GEMEENTE
1Cor 12:7-10
1. Wijsheid
| open2. Kennis
| barings3. Onderscheid | gaven
4. Wonderen )
5. Geloof
) krachtgaven
6. Genezingen )
7. Profetie
| uit8. Tongen
| tings
9. Vertolking v. tongen | gaven
Ef 4:11-12 (ambten)
1. Apostelschap
2. Profetie
3. Evangelist
4. Leraar
5. Herder
Rom 12:5-8
1. Profetie
2. Dienen
3. Onderwijzen | spreek4. Aanmoedigen | gaven
5. Geven
)
6. Leiding geven ) diengaven
7. Barmhartigheid )
Op de www.nleg.nl website is een training beschikbaar over de GAVEN VAN DE GEEST
die elke geestelijke gave zeer gedetailleerd bespreekt. Het bestuderen daarvan zal u
geloof geven en uitdagen om uw geestelijke gaven te gaan ontdekken en in werking te
stellen. Correct gebruik van jouw geestelijke gaven is een echte sleutel tot effectieve
geestelijke kracht. Zonder deze gaven lijkt het op het uitoefenen van b.v. het beroep van
timmerman echter zonder over de juiste gereedschappen te kunnen beschikken. De
gaven van de Heilige Geest zijn nodig om de kracht van Jezus te vertegenwoordigen op
aarde.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 80
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST
Door de invloed van de Heilige Geest IN jou ben je in staat om op Christus te gaan lijken
zoals de Bijbel beschrijft van de gelovigen in de eerste Gemeente (Hand 11:26). Dit
wordt mogelijk door de kwaliteiten die de Heilige Geest ontwikkelt in je leven. Deze
kwaliteiten wordt geestelijke vrucht genaamd. De vrucht van de Heilige Geest verwijst
naar de aard van de Heilige Geest en wordt merkbaar in het leven van een gelovige.
Deze vrucht is altijd voor een ander bedoeld. Hier vinden we een overzicht van de vrucht
van de Heilige Geest: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is
geen wet die daar iets tegen heeft (NBV Galaten 5:22-23).
De vrucht van de Heilige Geest wordt in detail besproken in de NLEG-training DE VRUCHT
VAN DE HEILIGE GEEST die ook op onze website te vinden is. Deze kwaliteiten geven u
de geestelijke kracht om het karakter van Jezus uit te dragen. Een juiste balans tussen
gaven en vrucht is noodzakelijk: “gaven zonder vrucht zijn als banden zonder lucht”.
HET ONTVANGEN VAN DE GEEST VAN KRACHT
Precies zoals Jezus beloofd heeft, werd de Heilige Geest door de Vader aan de discipelen
gegeven toen zij wachtten in Jeruzalem (Handelingen 2). De Heilige Geest is al gegeven,
maar elke gelovige heeft het nodig om deze kracht te ontvangen via de persoonlijke
ervaring van de doop met de Heilige Geest.
Hier zijn enkele Bijbelse richtlijnen voor het ontvangen van de doop met de Heilige
Geest:
1. BEKERING EN DOPEN ZIJN DE EERSTE STAPPEN
Je moet eerst de kracht van het Evangelie ervaren. Dit werkt door je te bekering van
zonde en Jezus Christus als je persoonlijke Redder te ontvangen. Er wordt ook
aangegeven dat we in water ondergedompeld moeten worden:
‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige
leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen
voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden. (NBV Handelingen
2:38)
2. GELOOF DAT HET VOOR JOU IS
Simpelweg omdat Jezus heeft gezegd dat het zou gaan gebeuren in NBV Marcus
16:17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende
tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende
talen…
Bij de uitstorting van de Geest op de 1e Pinksterdag herhaalde Petrus dit nog eens:
want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg
zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. (NBV Handelingen 2:39)
3. VERLANG ER NAAR
37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij
riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water
zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, ”zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee
doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was
er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven
(verheerlijkt volgens de NBG). (NBV Johannes 7:37-39)
4. BESEF DAT HET EEN GESCHENK, EEN GAVE IS
De Heilige Geest is al gegeven. Het werd gegeven aan de Kerk op de Pinksterdag in
Handelingen 2. Dus het is een geschenk; je kunt en hoeft ook niets te doen om het te
verdienen. Begin God maar te prijzen en te danken voor de gave van de Heilige
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 81
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Geest… je zult versteld staan wat God wil doen als je tijdens deze aanbidding God om
Zijn Geest vraagt! NBV Lucas 11:13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen
al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de
heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’
5. WIJD JE AAN GOD TOE ALS EEN SCHOON KANAAL VOOR ZIJN ZALVING
Als je God gaat danken en prijzen voor de gave van de Heilige Geest, spreek dat dan
hoorbaar uit zoals men dat deed op de Pinksterdag in Handelingen 2. Als je God
hoorbaar begint te loven en prijzen zal je dat misschien eerst wat stamelend doen.
Maar geef je tong over aan de Heilige Geest en Hij zal door jouw vreemde talen gaan
spreken; een geheimtaal spreken! Deze stamelende tongen zullen binnenkort
uitgroeien tot een taal waarmee je God kunt prijzen:
 Inderdaad, door mensen met een vreemde tongval, in een andere taal,
spreekt de HEER tot dit volk. (Jesaja 28:11)
 En allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
(Handelingen 2:04)
6. VRAAG OM GEBED VAN ANDERE GELOVIGEN
In de Bijbel lezen we dat de Heilige Geest zo maar kan vallen (in de juiste geestelijke
atmosfeer), spontaan kan komen bij lofprijs maar ook door handoplegging van met
de Geest vervulde gelovigen. In Handelingen 8, 9, en 19 kunnen we lezen hoe Geest
vervulde gelovigen anderen kunnen helpen om deze belangrijke doop in de Heilige
Geest te ontvangen.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 82
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELFTEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Noem de “drie dimensies” hoe de Heilige Geest zich kenbaar kan maken in jouw
leven.
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Geef een Bijbelse verwijzing waarin de relatie van de Heilige Geest met de uitwerking
van kracht genoemd wordt.
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Wat is het belangrijkste doel van de kracht van de Heilige Geest?
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Geef een Bijbelse verwijzing die de vrucht van de Heilige Geest noemt.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Hoe kun je de vrucht van de Geest noemen en hoe kun de gaven van de Geest
noemen?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Geef een overzicht van de zes Bijbelse richtlijnen die in dit hoofdstuk genoemd
worden om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Gebruik de volgende Bijbelteksten die verwijzen naar de gaven van de Heilige Geest
die beschikbaar zijn voor de gelovigen en schrijf deze op: Romeinen 12:1-8; 1
Korinthe 12:1-31, Efeziërs 4:1-16, 1 Peter 4:07-11. Welke gaven worden dubbel
genoemd en waarom denk je?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 83
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Welke geestelijke gaven werken al in je leven en zo niet, hoe kun je dat gaan
bewerkstelligen?
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Wat heb je in deze les in het bijzonder geleerd?; wat ga je toepassen?
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(De antwoorden op deze test worden op de HuisGroepen besproken of aan het begin van
de volgende Bijbelstudie.)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 84
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
1. DE DOOP MET DE GEEST
Lees Handelingen 8:14-17. De mensen van Samaria ontvingen redding door de bediening
Filippus. Zij ontvingen de doop met de Heilige Geest door de bediening van Petrus en
Johannes.
Het ontvangen van de doop van de Heilige Geest was een aparte ervaring en staat los
van het ontvangen van redding. Dit toont aan dat de kracht van het Evangelie en de
kracht van de Heilige Geest samenwerken in de bediening van Gods Koninkrijk. Als we
gered worden komt de Geest IN ons wonen. Door de doop met de Geest kan de kracht
van God OP en DOOR ons heen werken. Daarom stelt Paulus ook de - op het eerste
gezicht overbodige – vraag in NBV Handelingen 19:2 ‘Hebben jullie de heilige Geest
ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’
Lees de verzen 1 tot 7 en merk op dat de Geest het voorbereidende werk en het
inwonende werk in deze gelovigen deed. Toch hadden ze nog geen relatie met de
Persoon van de Geest die als een bron van kracht OP hen wilde neerdalen en dat ook
uiteindelijk deed, zoals we kunnen lezen in de verzen 5 t/m 7.
2. HET WERK VAN DE GEEST
Kijk op www.nleg.nl en bestudeer de studies over de Heilige Geest, haar GAVEN en
VRUCHTEN en BEDIENING. Zie ook de les 301 van ”WIJ BOUWEN MENSEN” waar een
geestelijke gaventest is opgenomen.
Dit zijn gedetailleerde studies van de krachtige bediening van de Heilige Geest in het
leven van de gelovigen.
Een echte sleutel tot spirituele kracht is het identificeren van jouw geestelijke gaven en
het ontwikkelen van geestelijke vrucht in je leven.
Deze trainingen zullen je verder helpen in het ontwikkelen van je geestelijke leven in het
KONINKRIJK VAN KRACHT!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 85
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HOOFDSTUK 9 – 3e KRACHTPRINCIPE: DE LIEFDE
DOELSTELLINGEN
Aan het eind van deze les ben je in staat om:
 Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
 Een definitie van "liefde" te geven.
 Liefde als het grootste principe van geestelijke kracht te identificeren.
 Liefde als kanaal van andere krachten en werken te herkennen.
 Het eerste en het tweede grootste gebod te benoemen.
 Uit te leggen hoe deze maatschappij kan onderkennen dat we gelovigen – discipelen
zijn.
 Wat te doen als we bemerken dat onze liefde vermindert of zelfs verdwenen is.
SLEUTELVERS
“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”
(NBV 1 Korinthe 13:13)
INTRODUCTIE
Het voorgaande hoofdstuk behandelde de kracht van de Heilige Geest. Je leerde daar dat
geestelijke vrucht een manifestatie is van de kracht die door de Heilige Geest in het
leven van de gelovige wordt geproduceerd. Eén van deze geestelijke vruchten is de liefde
en wel die bijzondere liefde zoals Christus die bezit. Het is de eerste vrucht in de rij zoals
die beschreven wordt in Galaten 5:22-23:
 “Maar de vrucht van de Geest is liefde. .”. (NBV Galaten 5:22)
DE GROOTSTE KRACHT
Lees 1 Korinthe 13:1-13 voordat je verder gaat met deze les. Het woord "liefde" in deze
passage betekent “alles-gevende liefde”. Wij kennen in onze taal maar één woord voor
liefde. Dit geeft soms verwarrende situaties; denk b.v. “wat een lieve hond” en “ik heb
mijn vrouw lief”. Er is een duidelijke verschil in liefde.
Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en het Grieks kent meerdere woorden
voor liefde zoals “eros” (seksuele liefde), “phileo” (vriendschappelijke liefde zoals in Heb
13:1) en ook “agapé” (een allesgevende, opofferende liefde, zie o.a. Romeinen 5:8).
Met agapé wordt een door beginselen geleide of beheerste liefde bedoeld. Ze kan al dan
niet genegenheid en warme gevoelens inhouden. Deze liefde richt zich op de behoeften
van de ander, zoekt wat het beste voor de ander is en laat de ander de vrije keus om die
liefde te beantwoorden of niet. Het zelfstandige naamwoord “agapé” is het meest
voorkomende soort liefde in de Bijbel en is de grondslag voor bijvoorbeeld 1 Korinthiërs
13.
Deze liefde wordt door Gods Geest voortgebracht in ons leven. Agapé liefde komt dus
van God en is geworteld in God. Het is een volstrekt onbaatzuchtige liefde en verheugt
zich in het geven, zelfs als de ontvanger onvriendelijk, onaantrekkelijk of onwaardig kan
zijn. Agapé liefde is vastberaden om te doen wat het beste is voor de geliefde (1Kor 13)
en offerte zich vrijwillig en gewillig op. Ze vraagt er niets voor terug en denkt daar zelfs
niet over na. Als genoemd is liefde het 1e woord in de lijst van de Geestesvrucht en dat
is niet toevallig, zo leert HB 1Kor 13:13 “Maar de liefde is het voornaamste”.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 86
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
LIEFDE IS MEER DAN…..
Het derde deel van de kracht van Gods Koninkrijk - wat in deze les besproken wordt richt zich op één van de grootste geestelijke krachten, namelijk de kracht van liefde.
Volgens 1 Korinthe 13 is de kracht van de LIEFDE groter dan:
1. DE GAVEN VAN “TONGEN” door de Heilige Geest: “tongen zullen verstommen”. Je
kunt in tongen bekende of onbekende dingen spreken, het zal een krachteloze uiting
zijn als het niet met liefde gedaan wordt. (verzen 1 en 8)
2. KENNIS & INZICHT: Kennis is krachtig, maar op een dag zal menselijke kennis
verdwijnen. De liefde zal blijven. (verzen 2 en 8)
3. PROFETISCHE GAVE: Paulus moedigt ons aan om te profeteren want het is een
machtig geschenk voor de Gemeente. Je brengt dan namelijk een directe boodschap
van God over en kan toekomstige gebeurtenissen voorzeggen. Maar profetieën zullen
op een dag ophouden (verzen 2, 8-12).
4. GELOOF: Zelfs als je genoeg geloof hebt om bergen te verzetten, is het niets zonder
liefde (vers 2).
5. GEVEN: Het maakt niet uit hoeveel je geeft aan anderen. Als het niet in liefde
gegeven wordt is het nutteloos. (vers 3)
6. MARTELAARSCHAP: Zelfs als je zou sterven voor de zaak van het Evangelie, wordt
het een waardeloos offer tenzij het gedaan is in liefde. (vers 3)
7. HOOP: Is belangrijk omdat zonder hoop het leven wanhopig en hopeloos kan zijn.
Toch is de liefde belangrijker dan hoop. (Vers 13)
Gods koninkrijk is een koninkrijk van liefde, zo leert NBG Col 1:13 “Hij heeft ons verlost
uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde”.
In deze studieserie heb je al veel geleerd over geestelijke kracht en zal je nog veel meer
leren. Maar onthoud dit: alle andere principes van geestelijke kracht, alle geestelijke
gaven, alle bedieningen moet geactiveerd worden en werken door de kracht van de
liefde. Als alles faalt zal de kracht van de liefde slagen. Als de liefde ontbreekt zijn alle
voornoemde dingen slechts dode werken en helaas nutteloos
DE DEFINITIE EN EIGENSCHAPPEN VAN DE LIEFDE
Liefde is een emotie van diepe genegenheid, zorg. Die wordt door de Heilige Geest
ontwikkeld in je leven. Het is het karakter van God die zelf liefde is (1Joh 4:8 en 16).
Geestelijke liefde kun je niet oproepen of vanuit jezelf ontwikkelen. Het is een Goddelijke
soort van liefde die alleen kan worden gegeven en ontwikkeld door de kracht van Gods
Geest: “omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons
gegeven is”. (NBG Romeinen 5:5).
We hebben dus eerst de inwoning en hernieuwde vervulling van Gods Heilige Geest nodig
als inspiratiebron voor Gods liefde. Let op de kenmerken van deze Goddelijke liefde zoals
ze zijn vermeld in 1 Korinthe 13. Deze kenmerken kun je nooit van jezelf hebben:
VERS 4
 Liefde
 Liefde
 Liefde
 Liefde
is
is
is
is
lankmoedig, geduldig.
vriendelijk.
niet jaloers op anderen.
niet hoogmoedig, verheft zichzelf niet.
VERS 5
 Liefde gedraagt zich niet onbeschaafd (slecht gedrag naar anderen).
 Liefde zoekt zichzelf niet (is niet egoïstisch).
 Liefde wordt niet verbitterd (boos hart).
 Liefde denkt geen kwaad van anderen en heeft niets van doen met boosaardige
gedachten.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 87
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERS 6
 Liefde verheugt zich niet in ongerechtigheid (wordt niet blij als we negatieve dingen
over anderen horen).
 Liefde verheugt zich in de waarheid (en heeft dus niets van doen met leugens en
roddels).
VERS 7
 Liefde verdraagt alle dingen (dus ook de moeilijke dingen).
 Liefde gelooft alle dingen (gelooft in anderen).
 Zij hoopt alle dingen (en geeft niet de hoop in God op of hoop in anderen, ondanks de
omstandigheden).
 Liefde verdraagt alle dingen.
VERS 8
 Liefde faalt nooit (wat de omstandigheden ook zijn).
WAT LEERT DE BIJBEL ONS OVER LIEFDE?
In de maatschappij heeft “liefde” een andere betekenis en een ander begrip dan wat de
Bijbel ons leert. Gods Woord beschrijft de essentie van de liefde en daarom is het
belangrijk om ons te verdiepen in wat de Bijbel ons leert over dit onderwerp.
De machtige kracht van liefde als geestelijke vrucht heeft niets te maken met de
seksuele of vleselijke liefde zoals de wereld die laat zien. Het is "ongeveinsde" liefde, wat
betekent dat het een heilige liefde is die gegenereerd wordt door Gods Geest. Deze pure,
unieke, ongeveinsde liefde is broodnodig in onze maatschappij. De Gemeente is de
werkplaats waar Gods liefde zichtbaar wordt in de gelovigen als zij samen God eren en
dienen: “Door aan de waarheid gehoor te geven hebt u uw hart gereinigd en is oprechte
onderlinge liefde mogelijk geworden. Heb elkaar dan ook met hart en ziel lief.” (GNB 1
Peter 1:22)
Jezus is onze grote voorbeeld van liefde; Zijn aardse bediening was er van doordrenkt
(zie b.v. Mar 20:34).
Laten we enkele unieke kenmerken bekijken die de Bijbel noemt (er zijn er meer):
1. LIEFDE ALS EERSTE GEBOD
Liefde is het eerste en grootste gebod en heeft betrekking op jouw liefde voor God zelf:
 “heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand en met heel uw kracht.” (NBV Marcus 12:30)
 (Zie ook Deuteronomium 6:5, Lukas 10:27; Joh 2:5,15, 3:11-17, 4:7-20, 5:2; 2
Johannes 1:5-6)
Jouw liefde voor God wordt komt tot uiting door jouw honger naar en gehoorzaamheid
aan Zijn Woord:

”Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord
bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem
wone”. (NBG Johannes 14:23)”
 “In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden;
hierdoor weten we dat we in hem zijn.”(NBV 1 Johannes 2:5)
2. LIEFDE ALS TWEEDE GEBOD
Het tweede grootste gebod is anderen lief te hebben:
 “Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen
geboden belangrijker dan deze.” (NBV Marcus 12:31)
Het is de wil van Jezus dat je net zo veel van anderen houdt als Hij van jou houdt:
 “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo
moeten ook jullie elkaar liefhebben”. (GNB Johannes 13:34)
 “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde… Mijn
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 88
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING

gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.” (NBV Johannes
15:9,12)
“Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde
waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.” (NBV Johannes 17:26)
3. LIEFDE ALS BEWIJS VAN DISCIPELSCHAP
Door de liefde zal je herkend en erkend worden als een discipel van Christus. Het is de
drijfveer:
 Alles wat u doet, moet u met liefde doen (NBV 1Kor 16:14).
 “Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen
zijn”. (GNB Johannes 13:35)
 “Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar
liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood”. (NBV 1 Johannes 3:14)
4. LIEFDE ALS VERZEKERING VAN ONZE BROEDERSCHAP
De liefde is het bewijs dat je een deel van Gods familie bent. Daarom, als je andere
gelovigen niet zou liefhebben dan is Gods liefde niet in je:
 “Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd
in de duisternis. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val..” (NBV
1 Johannes 2:9-10)
 Dit is een zeer belangrijke waarheid. Bestudeer dit verder in Johannes 13:34; 14:15,
21, 23, 31, 15:9-17, 17:26, 21:15-17).
5. LIEFDE LEIDT TOT EENHEID MET UITWERKING
Als Jezus in de Gemeente ons hoofd en ons voorbeeld is, zullen de gelovigen Zijn
voorbeeld willen volgen en elkaar helpen in liefde en zo groeien en ontwikkelen:
 “Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd; elk deel helpt de andere delen
naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is”. (HB Efeze
4:16).
De samenbindende liefde van Gods kinderen resulteert in groei en geestelijke eenheid die
een krachtige invloed en uitwerking heeft. Toen ze samen begonnen te bidden werd
Pinksteren een feit. (Handelingen 2).
 Ze waren "één van hart en geest" (Handelingen 4:32).
 Met kracht ging men door om in liefde te getuigen (Handelingen 4:33).
 Ze wijdden zich aan de eenheid van gemeenschap (Handelingen 2:42).
 Vele tekenen en wonderen werden verricht (Handelingen 2:43) als bewijs van Gods
liefde voor de gebroken mens.
6. LIEFDE VOOR JE VIJANDEN
Normaal gesproken haat je je vijanden maar door Gods kracht kun je zelfs je vijanden
liefhebben:
 “Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie
haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. En is het een
verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de
zondaars handelen zo. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen
zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen
jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en
kwaadwillig is”. (NBV Lucas 7:27, 28, 33 en 35)

“U hebt gehoord dat er gezegd is: Heb uw naaste lief en haat uw vijand. Maar ik zeg
u: heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen”. (GNB Matteüs 5:43-44)
7. LIEFDE IN OVERVLOED
Jouw liefde heeft groeipotentie; het kan vermeerderen en groeien:
 “En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid”. (NBV Filippenzen
1:9)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 89
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING

“Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde
even overvloedig wordt als onze liefde voor u”. (NBV 1 Thessalonicenzen 3:12)
8. LIEFDE GAAT DIEP EN KOMT VAN CHRISTUS
Jouw geloof heeft de potentie om standvastig geworteld en gegrond in de liefde te zijn.
Je kunt in de Gemeente zelfs Gods dimensies leren kennen en volstromen met de
oneindig grote liefde van Christus:
 “..zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en
gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte,
de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle
kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid”. (NBV
Efeziërs 3:17-19)
9. LIEFDE VERDRIJFT ANGST
Als je gevuld wordt met de volheid van God en met Zijn kracht, zal Gods liefde als een
kracht in en door je stromen. Deze kracht van liefde verdrijft vrees en angst:
 “In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de
angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte
liefde nog niet”. (HB 1 Joh 4:18)
10. LIEFDE IS EEN PAD, EEN LEVENSSTIJL, EEN NIEUW LEVEN
Je kunt een nieuwe weg gaan bewandelen in de liefde:
 “en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons
gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God”. (GNB Efeziërs 5:2)
 “Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is”. (NBV 1Cor 12:31)
11. LIEFDE OM EEN EXTRA TE MIJL TE GAAN
Door liefde kan je de vervelende eigenschappen van een ander "ver-dragen" en ben je in
staat om zelfs een extra mijl met die persoon te gaan:
 “wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde”.
(NBV Efeziërs 4:2)
 “En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem
op”. (NBV Mat 5:41)
12. LIEFDE ALS IJKPUNT
Strek je uit naar Gods liefde en streef er naar om die liefde te bewaren:
 “houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus
Christus, die u het eeuwige leven zal schenken” . (NBG Judas 21)
 “Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en
zachtmoedigheid”. (NBV 1 Timotheüs 6:11)
13. LIEFDE WAARDOOR GELOOF EN DE GEESTESGAVEN WERKEN
Liefde is als een bedding van de rivier waar het water van geloof en ook de geestesgaven
door kan stromen:
 “. . . geloof, door liefde werkende.” (NBG Galaten 5:6)
 “Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker
is”. (NBV 1Cor 12:31)
14. LIEFDE GENEREERT GOEDE WERKEN
Uw werk voor de Heer wordt zichtbaar als het gebaseerd is op en geïnitieerd is door
liefde:
 “en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe
krachtig uw liefde is…...” (NBV 1 Thessalonicenzen 1:3)
 “Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te
doen”. (NBV Hebreëen 10:24)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 90
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING

“Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde
u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de
gelovigen.” (NBV Hebreeën 6:10)
15. LIEFDELOOS LEVEN IN DE EINDTIJD
We leven dichter dan ooit in de eindtijd. De wederkomst van Christus wordt
aangekondigd door verschillende kenmerken. Eén daarvan is dat de liefde van velen zal
verminderen. Het zal "verkillen", wat betekent dat mensen onverschillig en hard zullen
worden:
 “En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen”. (NBV
Matteüs 24:12)
 “Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen
zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig,
onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer
liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan
verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand”. (NBG 2Tim 3:1-5)
16. LIEFDE KUN JE KWIJTRAKEN
Je kunt je liefde verliezen als je de verbinding met de Geest verliest. Of op mensen gaat
kijken.
Teleurgesteld raakt. Een verhard hart krijgt, in zonde raakt, etc. Jezus waarschuwt ons
daarvoor:
 “Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke
hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger.
Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard
van zijn plaats”. (Openb 2:4-5)
We worden oproepen om als vroeger te doen…. Denk aan de tijd toen je net vervuld
werd met de Geest!
17. LIEFDE VAN CHRISTUS BLIJFT DE CONSTANTE FACTOR IN ALLE TIJDEN
Er kunnen vele dingen in je leven gebeuren zoals druk van mensen, rampen,
verdrukking, etc. Maar ons is de zekerheid gegeven dat niets ons kan scheiden van de
liefde van Jezus:
 “Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging,
honger of armoede, gevaar of het zwaard? Ik ben ervan overtuigd dat dood noch
leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch
diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde
van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer”. (NBV Romeinen
8:35, 38-39)
DE GROOTSTE LIEFDE VAN GOD, JEZUS & DE HEILIGE GEEST
De grootste liefde wordt zichtbaar in Gods bewogenheid voor de zondige wereld. Hij
bewees Zijn liefde voor de verloren mens door Jezus als Redder naar deze wereld te
zenden om voor de mensheid te sterven zodat zij kunnen leven en zelfs eeuwig blijven
leven:
 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe. “ (NBG Johannes 3:16)
Jezus demonstreerde in Zijn bediening deze grote liefde. Als toppunt gaf Hij Zijn leven
gewillig aan het kruis:
 “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.” (NBV Johannes
15:13)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 91
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING

“Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling
durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde
doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (NBV Romeinen
5:7-8)
Die unieke agapé-liefde van God en Jezus werkt door in de machtige kracht van de
Heilige Geest. Die wil zich verder ontwikkelen in jouw leven als je je daarvan bewust
wordt, in gelooft en nog meer uitstrekt:
 “omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons
gegeven is,” (NBG Romeinen 5:5)
 “Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van
liefde en van bezonnenheid”. (2Tim 1:7)
TOT SLOT
Vergeet het niet: alle andere beginselen van geestelijke kracht zijn afhankelijk van dit
ene en unieke krachtprincipe: De kracht van de liefde! Als iets in echte liefde gedaan
wordt, zal men het niet vergeten en meer nog: God zal het niet vergeten (Hebr 6:10).
Want het geeft getuigenis van de oorsprong van de daad: God zelf die door Zijn Geest
Zijn unieke passie door jou heen laat stromen naar anderen!
Als je meer wilt weten over dit prachtige onderwerp kun de les: “LIEFDE, DE VRUCHT
VAN DE HEILIGE GEEST” downloaden van de website www.nleg.nl.
Samengevat is de liefde van God in alle gebieden van ons leven nodig om Gods kracht,
die van liefde, zichtbaar te maken. Wat we voortbrengen in ons leven als Christen wordt
gekleurd door de liefde als deel van de vrucht van de Geest. Liefde is de fundamentele
deugd van de christen en het karakter van Christus dat een christen kleur geeft! Strek je
uit naar deze geweldige grote kracht; het zal je bediening laten groeien!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 92
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELFTEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Schrijf op wat liefde is en benoem de drie woorden die in het Grieks gebruikt worden
voor liefde. Omcirkel het woord wat in 1 Korinthiërs 13 gebruikt wordt en wat
betekent dit?
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Benoem het eerste en het tweede grootste gebod:
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Hoe zal de wereld weten dat we gelovigen - discipelen zijn?
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Vul in: "Alle andere principes van geestelijke kracht, alle geestelijke gaven en alle
bedieningen in Gods Koninkrijk kunnen alleen functioneren door de kracht van
_____________________________________ ; anders zijn ze nutteloos. "
6. Wat is het grootste principe van geestelijke kracht?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Waarom is het zo belangrijk dat de liefde merkbaar is in de Gemeente en hoe kun jij
daaraan bijdragen?
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Wat moeten we doen als onze liefde verminderd is of mogelijk is kwijtgeraakt?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 93
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Wat moeten we doen om vol van liefde te kunnen blijven of te groeien in liefde?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(De antwoorden worden besproken tijdens de HuisGroepavond.)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 94
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
A. David schreef veel over de liefde. Zie Psalm 18:1; 31:23, 40:16, 97:10, 116:1,
119:97, 113, 119, 127, 132, 159.163, 165, 167, 122:6; 145:20.
B. Bestudeer het boek van Johannes. Het belangrijkste thema van dit boek is liefde.
C. Hieronder wordt 1 Korinthiërs 13 vanuit de Naardense Bijbel weergegeven. We vinden
enkele extra woorden die een diepere betekenis aan de tekst geven. Bestudeer deze
vertaling. Leg er een andere vertaling naast. Wat leer je van deze Naardense Bijbel
vertaling?
1 Al spreek ik in de talen van mensen en engelen, maar liefde heb ik niet,geworden ben ik een galmend stuk brons of een dof-dreunende handtrom.
2 En al heb ik de gave van profetie en weet ik alle verborgenheden en al wat er te
kennen is, al heb ik al het geloof om bergen te verzetten, maar liefde heb ik niet,ik ben niets.
3 En al deel ik alles wat van mij is uit, en al geef ik mijn lichaam prijs om mij te
laten verbranden, maar liefde heb ik niet,- ik ben nergens nuttig voor.
4 De liefde heeft lange adem, goedertieren is de liefde, niet afgunstig, de liefde
praalt niet, blaast zich niet op,
5 gedraagt zich niet grof, zoekt niet zichzelf, raakt niet beledigd, is geen
boekhoudster van het kwaad,
6 is niet verheugd over het onrecht maar verheugt zich over waarachtigheid;
7 alles bedekt zij, tegen alles in gelooft zij, in alles hoopt zij, in alles volhardt zij.
8 De liefde vergaat nimmermeer; hetzij profetieën, zij zullen afgedaan hebben,
hetzij vreemde talen, ze zullen ophouden, hetzij kennis, ze zal afgedaan hebben.
9 Ten dele is immers ons kennen en ten dele is ons profeteren;
10 maar wanneer het volmaakte komt zal wat ten dele is afgedaan hebben.
11 Toen ik een klein kind was sprak ik als een kind, voelde ik als een kind,
redeneerde ik als een kind; toen ik een man werd heb ik afgelegd wat des kinds
was.
12 Ja, nú kijken wij met een spiegel in een raadsel, maar dán: van aangezicht tot
aangezicht! Nú ken ik ten dele, dán zal ik ten volle kennen, zoals ik ten volle word
gekend.
13 Zo blijft het dan: geloof, hoop, liefde,- deze drie; maar de grootste van deze is de
liefde!
D. Liefde is de fundamentele deugd van de Christelijke ervaring. Liefde is niet alleen de
1e vrucht van de Geest, maar de liefde is ook betrokken met alle opvolgende
vruchtdelen van de Geest. Ontdek dat er een interessant verband bestaat tussen de
liefde die in 1Corintiërs 13 genoemd wordt en de vrucht van de Geest in NBG Galaten
5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
 De eerste vrucht is LIEFDE en die vinden we dus in ALLE andere delen van de
vrucht terug.
 De tweede vrucht is VREUGDE en dat is de KRACHT van de liefde. Gods Woord
leert dat vreugde en liefde met elkaar verbonden want in 1Cor 13:6 staat: “Zij is
niet blijde over ongerechtigheid, maar zij - de liefde - is blijde met de waarheid”.
 De ZEKERHEID en VEILIGHEID van de liefde is VREDE want liefde “rekent het
kwade niet toe”. (1 Cor 13:5).
 De STABILITEIT van de liefde is LANKMOEDIGHEID want “de liefde is
lankmoedig…. zij wordt niet verbitterd…. alles bedekt zij… alles verdraagt zij” (v.
4-7).
 De liefde is VRIENDELIJKHEID dus kwets niemands gevoel (v. 5) en is daarom
ZACHTAARDIG, kalm.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 95
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING




De EENVOUD van de liefde is GOEDHEID dus de liefde is…. goedertieren, zij is niet
afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen (v. 4).
De ZEKERHEID van de liefde is het GELOOF. Vers 7 leert ons over de liefde dat
“alles gelooft zij, alles hoopt zij”.
De ONBAATZUCHTIGHEID van de liefde is ZACHTMOEDIGHEID; vers 5 leert “zij
zoekt zichzelf niet”.
De CONTROLE van de liefde is ZELFBEHEERSING want vers 5 leert dat de liefde
“zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet”.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 96
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HOOFDSTUK 10 – 4e KRACHTPRINCIPE: ZALVING VAN KRACHT
DOELSTELLINGEN
Aan het eind van dit hoofdstuk ben je in staat om:
 Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
 Het doel van de heilige oliezalving in het Oude Testament uit te leggen.
 Voorbeelden te geven hoe de heilige zalving werd gebruikt in het Oude Testament.
 De diepere betekenis van de naam "Christus" te kennen en te verklaren.
 De toepassingen van de zalving van kracht samen te vatten.
 Het belang te onderkennen om jouw specifieke zalving in de bediening te ontdekken.
 Uit te leggen hoe de zalving van kracht kan worden ontvangen.
 De bron van de geestelijke zalving te herkennen.
SLEUTELVERS
“Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen
leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem,
zoals zijn zalving u geleerd heeft.” (NBV 1Johannes 2:27)
INLEIDING
Dit hoofdstuk gaat over de zalving van God, die mannen en vrouwen bekrachtigt voor
effectieve bediening. Het biedt ook richtlijnen voor het ontvangen van deze zalving van
kracht.
DE PRAKTIJK VAN ZALVING
De zalving in de Heilige Geest is niet eenvoudig te omschrijven. Het is als het ware een
“atmosfeer” van Gods tegenwoordigheid die op een bepaald moment krachtig werkt. Het
is de gave van de Geest die “valt op” of “komt over” iemand om te dienen. Het gaat niet
zozeer over “kennis” maar over “God kennen” wat uiteraard persoonlijk is. In het boek
Handelingen zien we telkens uitstortingen van kracht op en over één of meerdere
personen als ze vervuld worden met de Geest van God waardoor tongen, profetieën,
wonderen, tekenen, bevrijdingen, etc. gebeuren. Een eerste vereiste is altijd nederigheid
(Jakobus 4:5-10).
Het woord "zalven" betekent volgens Van Dale
1. Met zalf bestrijken
2. Met zalfolie overgieten (in Engeland wordt de koning bij zijn kroning gezalfd)
3. Wijden, heiligen (vgl. 2 Kor. 1:21; vergelijk: gezalfde, Gezalfde)
4. Het sacrament der zieken toedienen (R.K. kerk)
5. Ook temerig, vroom spreken
Samengevat betekent zalven het aanbrengen van olie op een persoon of voorwerp. Het
was een handeling, die in oudtestamentische tijden ingesteld werd. Er waren
oorspronkelijk drie soorten van “zalving”: de gewone, medische en een heilige zalving.
De gewone zalving werd voor de persoonlijke verzorging toegepast en in het bijzonder
om een goede geur te verspreiden. Je kunt daarover lezen in Ruth 3:3, Psalm 104:15 en
Spreuken 27:9. Gasten werden gezalfd als een teken van respect (Lucas 7:46) en de
doden werden middels een zalving voorbereid voor de begrafenis (Marcus 14:08; 16:1).
De medische zalving werd gebruikt om de zieken en gewonden te helpen. Zie Lucas
10:34 waarin we een voorbeeld zien van medische zalving.
De unieke heilige zalving wordt in dit hoofdstuk besproken. Het is een zalving die
specifiek bedoeld is en toegepast wordt voor heilige of geestelijke doelen. Het werd
gebruikt om zowel voorwerpen als personen toe te wijden aan God.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 97
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VOORBEELDEN UIT HET OUDE TESTAMENT
In Genesis 28:18 lezen we voor de eerste maal in het Oude Testament over de zalving
voor een geestelijk doel. Nadat Jacob een bijzonder visioen van God had ontvangen, . . .
“De volgende morgen vroeg nam Jakob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had,
stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats
Betel, maar tevoren was de naam der stad Luz.” (NBG Genesis 28:18-19)
God haalde deze gebeurtenis later aan en zei: “Ik ben de God van Betel, waar gij een
opgerichte steen gezalfd hebt, waar gij Mij een gelofte gedaan hebt. . “. (NBG Genesis
31:13)
In het boek Exodus begon God instructies te geven over de zalving voor priesters,
koningen en profeten om hen te wijden voor geestelijke doelen. De voorwerpen van de
Tabernakel van aanbidding werden ook gezalfd. Je kunt daar meer over lezen op onder
meer onze website.
De zalving van die mensen en dingen had tot doel hen apart te zetten voor een
bijzondere toewijding aan de dienst van God. Daarbij werd heilige olie gebruikt om deze
geestelijke doelen te bekrachtigen: “Bereid hieruit een heilige zalfolie, een geurige olie
zoals een zalfmenger die bereidt…. Zeg de Israëlieten dat dit in alle komende generaties
voor mij de heilige zalfolie blijft” (GNB Exodus 30:25,31)
DRIE SPECIFIEKE ZALVINGEN IN HET OUDE TESTAMENT
1. DE MELAATSEN ZALVING
Leviticus 14 beschrijft een uitgebreid ritueel voor een genezen melaatse. Dit is een
prachtig typebeeld van de wedergeboorte; de verlossing van zonde is de genezing van
geestelijke melaatsheid. In vers 13 lezen we over het schaap (“Lam” in SV) dat geslacht
wordt. In vers 17 wordt de olie boven op het bloed gestreken.
2. DE ZALVING VAN PRIESTERS, PROFETEN; EENHEID
De "priesterlijke zalving" spreekt van overeenstemming en eensgezindheid lezen we in
Psalm 133:1,2. De Gemeente wordt opgeroepen om eensgezind (2Cor 13:11) te dienen
in een speciale zalving voor dienstbaarheid in het koninkrijk van God. Om die
priesterlijke zalving te ontvangen is het nodig om zich te verbinden en onderwerpen aan
het lichaam van Christus (lees 1 Petrus 2:7-9).
In het oude verbond staat het model met de olie centraal; vandaag mogen wij in de
zalving van de Heilige Geest (be)dienen! Het is geen éénmalige zalving maar een
dagelijkse zalving die ververst dient te worden. Dit noodzaakt ons tot intieme
gemeenschap met de Heilige Geest zodat Hij zich kan openbaren.
3. DE KONINKLIJKE ZALVING; EEN AANRAKING MET KRACHT
In 1 Samuel 16 wordt de zalving van David genoemd. Na de zalving kwam de Geest van
de Heer over David (vers 12, 13). Deze 1e zalving kan normaal niet verloren gaan echter
de 2e zalving wel (denk aan koning Saul) en moet daarom dagelijks vernieuwd worden.
Zo ook de koninklijke zalving; David werd voortdurend gezalfd lezen we in NBG Psalm
23:5b u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Hoe werkt dit in de praktijk? Iemand die pas bekeerd is, zal meestal (nog) geen
demonen kunnen uitdrijven (men leeft nog onder de “melaatsen zalving”). Als de zalving
van de Geest over of op komt kan dit vergeleken worden met de koninklijke zalving: er is
slechts één woord nodig om de demonen uit te drijven. Normaal zijn daar meer woorden
voor nodig: de discipelen waren uren bezig geweest maar voor Jezus was slechts een
vingerwijzing genoeg volgens Lucas 11:20 of één seconde lezen we in Marcus 9:14-29.
Jezus opereerde onder de koninklijke zalving; de discipelen toen nog onder de
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 98
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
priesterlijke zalving. We hebben die Christenzalving van kracht nodig waarvan in
Handelingen 11:26 als gesproken wordt!
DE ZALVING VAN JEZUS
Jezus werd volgens dit door God ingestelde patroon gezalfd voor Zijn bediening. Jezus zei
over zichzelf:
“De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen; heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel
van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.” (NBV Lucas 4:18-19)
Dit was een vervulling van de profetie gegeven in Jesaja 61:1.
Deze zalving werd door de discipelen erkend….. “…van Jezus van Nazaret, hoe God Hem
met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en
genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.” (NBG
Handelingen 10:38)
DE BRON VAN ZALVING
De kracht in geestelijke zalving komt niet van de olie zelf. Het ligt ook niet verborgen in
de persoon die zalft en is ook niet afhankelijk van de mogelijkheden van de ontvanger.
De kracht van de zalving stroomt uit de Bron zelf: God de Vader. Merk op dat Jezus zei:
"De Geest des Heren is op Mij want Hij heeft Mij gezalfd ."
Paulus zei: “Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God”
(NBG 2 Korintiërs 1:21)
God was de bron van de zalving van Christus en Hij is nog steeds de bron van de zalving,
ook vandaag! Olie is slechts een natuurlijk symbool dat gebruikt wordt om deze zalving
te vertegenwoordigen. Jezus gebruikte de praktijk van de zalving, maar niet altijd met
olie. Lees het verslag van een blinde man die werd genezen door Jezus:
“Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei:
“Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik
zien.” (NBV Johannes 9:11)
Dit vers bevestigt dat niet de gebruikte vloeistof, maar de kracht achter de praktijk van
het zalven met olie effectief is. Hoewel mannen en vrouwen symbolisch door een mens
met olie gezalfd werden, was de ware zalving afkomstig van de kracht van God. God zei
van Koning David:
“Ik heb David, mijn knecht, gevonden, met mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd”
(NBG Psalm 89:21)
Al jaren voordat hij door gezalfd door een mens gezalfd werd, was David al geroepen en
gezalfd door God:
“Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u! Dit zegt de H E E R , de God van Israël: Ik was het
die je zalfde tot koning van Israël, ik was het die je redde uit de greep van Saul. . “.
(NBV 2 Samuel 12:7).
Waarom is de zalving dan toch belangrijk in het leven van een gelovige? Laten we daar
samen eens naar kijken:
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 99
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
DE DOELEN VAN DE ZALVING
De zalving van de Geest van God is zeer belangrijk in het leven en in de bediening van
de gelovige. Hier zijn enkele doelen van de zalving:
1. DE ZALVING BRENGT ONS TOT BEDIENING
Wanneer de zalving van God over Saul kwam, werd hij veranderd in een nieuwe man om
Israël als koning te dienen:
“Toen de knecht een eind vooruit was, goot Samuël een kruikje olijfolie over Sauls hoofd
uit en omhelsde hem. …Dan zal de geest van de Heer zo krachtig op u inwerken dat u
met hen in profetische vervoering raakt en een ander mens wordt..” (GNB 1 Samuël
10:1,6)
Jezus was door God gezalfd om te dienen:
“De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen; heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun
zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.” (NBV Lucas 4:18-19)
. “…van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft
gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel
overweldigd waren; want God was met Hem.” (NBG Handelingen 10:38)
Deze verzen geven een overzicht van de bedoeling van de zalving voor de bediening. De
zalving maakt je bekwaam om:
 Het Evangelie te prediken.
 De armen te bedienen.
 De gebroken harten te genezen.
 Het genezen van lichamelijke ziekten (Zie ook Jakobus 5:14-15 en Marcus 6:13)
 Bevrijding te prediken aan hen die in geestelijke slavernij zijn.
 De ogen van degenen die geestelijk blind zijn te openen.
 Hen die door de vijand gewond en mishandeld zijn vrij te zetten.
 Het aangename jaar des Heren te prediken. (Zie 2 Korintiërs 6:2).
 Goeddoende rond te gaan.
 Genezing te brengen aan ieder die onderdrukt wordt door de duivel.
2. DE ZALVING BRENGT VERANTWOORDELIJKHEID
God zalft de gelovigen met geestelijke verantwoordelijkheden. Wat Hij je toevertrouwt,
groot of klein, is niet vanwege je eigen vaardigheden. Het is niet vanwege je opleiding,
persoonlijkheid of maatschappelijke positie. Je ontvangt een geestelijke
verantwoordelijkheid door de zalving:
“De H E E R zei verder tegen Aäron: ‘Hierbij vertrouw ik de geschenken die mij gebracht
worden aan jou toe. Alle heilige gaven die de Israëlieten mij brengen, geef ik aan jou en
je zonen. Ze zijn voor jullie bestemd, jullie hebben daar voor altijd recht op.” (NBV
Numeri 18:8)
3. DE ZALVING INSTRUEERT
De zalving onderwijst je:
“ En u: de Geest waarmee Christus u gezalfd heeft, blijft in u; niemand hoeft u te
onderrichten. Want zijn Geest onderricht u op elk gebied. En wat hij zegt is waar en vrij
van bedrog. Blijf in hem zoals hij u geleerd heeft.” (GNB 1Johannes 2:27)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 100
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Dit betekent niet dat je vanuit de Bijbel niet door anderen behoeft te worden
onderwezen. God heeft in Zijn Gemeente namelijk voor dit doel leraren gegeven lezen we
in Efeziërs 4:11. De Heilige Geest zalft hen om Gods Woord te onderwijzen. Maar als je
niet de mogelijkheid hebt om door de zalving van geroepen leraren bediend te worden,
dan kan de zalving van de Heilige Geest je nog steeds onderwijzen.
Deze zalving helpt je de waarheid van datgene wat anderen je leren te evalueren. Het
laat ook waarheden zien die je niet begrijpt en het openbaart Gods geschreven Woord
aan jou. Merk op dat de zalving ons "alle dingen" leert. De zalving heeft zo’n geweldige
kracht, dat die je op elk gebied van het leven en de bediening leert en onderwijst.
4. DE ZALVING MAAKT JE STABIEL EN LAAT JE BLIJVEN
De zalving van God stelt je in staat om te blijven in Jezus. Let op dit gedeelte:
“En u: de Geest waarmee Christus u gezalfd heeft, blijft in u.” (GNB 1Johannes 2:27)
Het is één ding om Jezus als Verlosser te aanvaarden. Het is iets anders om te leren hoe
je afhankelijk van de Hem moet blijven en gehoorzaam in Zijn Woord te wandelen en
Zijn wil te volbrengen. De zalving leert je hoe je dit doet.
5. DE ZALVING MAAKT VRIJ
Het juk van de slavernij wordt door de zalving vernietigd. Jukken werden in het verleden
over de hele wereld gebruikt om dieren tezamen het werk in de velden te laten
verrichten. Ze worden nog steeds in veel (vooral Oosterse) landen voor hetzelfde doel
gebruikt. Jezus sprak van dit juk toen Hij zei:
“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk
op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust
vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.. “ (NBG Matteüs
11:28-30)
We zijn allemaal onder een juk. Je bent óf onder het juk van de Satan óf onder het juk
van God. Het juk van Satans slavernij is drieledig:
A. Het juk van de zonde:
“Ik ben de H E E R , jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om je uit de slavernij te
bevrijden. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat je weer met
opgeheven hoofd kunt rondlopen” (NBV Leviticus 26:13). Het "juk van Egypte" staat voor
het juk van de zonde. Dit juk wordt verbroken als je tot Jezus komt Hij je van dit juk
bevrijdt.
B. Het juk van het ‘ik’:
Paulus worstelde met het juk van het ‘ik’: “Ik begrijp mijn eigen daden niet. Want ik doe
niet wat ik graag wil doen, nee, ik doe juist wat ik verafschuw..” (GNB Romeinen 7:15)
C. Het juk van de mens:
Het juk van de mens is een vorm van gebondenheid van datgene dat wat anderen op jou
gelegd hebben:
“Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf
willen zij ze met hun vinger niet verroeren. Al hun werken doen zij om in het oog te
lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot,”
(NBV Matteüs 23:4-5)
Het juk van de mens kan gebondenheid aan schuld, traditie, religie, of het opleggen van
onmogelijk gedragsnormen door anderen zijn. Hoe kunnen deze bolwerken worden
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 101
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
verbroken in je leven en in de levens van degenen die jij bedient? Ze worden verbroken
door de zalving:
“Op die dag zal het gebeuren dat zijn last van uw schouder zal afglijden
en zijn juk van uw hals; en dat juk zal te gronde gericht worden
omwille van de Gezalfde.” (HSV Jesaja 10:27)
Sommige Engelse vertalingen zeggen: “het juk zal worden verbroken – vernietigd door
de zalving.”
Je kunt het juk van Satan niet in eigen kracht verbreken. Je kunt het niet verbreken door
eigen woorden van wijsheid. Elk juk, elke slavernij van de mens, wordt gebroken door de
zalving.
6. DE ZALVING VAN BLIJDSCHAP
Jezus was gezalfd met de olie van vreugde:
“Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid,
en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid hebt u
liefgehad en onrecht gehaat; daarom, God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als
geen van uw gelijken.” (NBV Hebreeën 1:8-9)
Zij die van gerechtigheid houden en goddeloosheid haten, zullen met dezelfde vreugde
gezalfd worden. De zalving van God brengt grote vreugde in je leven. De vreugde van de
Heer geeft kracht om God te dienen!
7. SPECIFIEKE ZALVINGEN
De doeleinden van de zalving die we zojuist in deze les bestudeerd hebben, zijn voor alle
gelovigen. Maar God zalft ook mensen voor specifieke bedieningen en taken. Sommigen
zijn gezalfd als evangelisten, anderen als leraren. Sommige zijn gezalfd als herdersvoorgangers, terwijl anderen gezalfd zijn als profeten. Er zijn veel verschillende
zalvingen, specifieke geestelijke bedieningen, die God geeft aan gelovigen. Jezus had al
deze bedieningen!
Jezus had daarnaast ook een speciale zalving van God ontvangen om te sterven voor de
zonden van de mensen. De naam “Christus” betekent “de gezalfde”. De naam Jezus
betekent “Redder”. Als de naam “Jezus Christus” wordt gebruikt, betekent dit dat Hij
degene is, doe door God gezalfd is om de Redder van de wereld te zijn. Voorafgaand aan
zijn dood zalfde een vrouw Jezus met kostbare olie. Jezus zei het volgende over haar:
“Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.”. (NBV
Matteüs 26:12)
Jezus wist dat Hij door God was gezalfd om te sterven voor de zonden van de mensheid.
Niemand anders had ooit deze specifieke zalving ontvangen.
Door heel de Bijbel heen lezen we over mensen die door God gezalfd werden om
specifieke bedieningen te verrichten voor de zaak van Gods Koninkrijk (zie 2 Kronieken
22:7). Wanneer mensen probeerden om een specifieke bediening uit te oefenen zonder
daartoe de zalving van God te hebben ontvangen, leidde dat altijd tot problemen. Lees
als voorbeeld het verhaal van Mirjam en Aäron in Numeri 12. Mirjam en Aaron dachten
dat ze dezelfde zalving als Mozes hadden en Israël net zo goed konden leiden als Mozes.
Ze kwamen er achter dat dit niet het geval was. Een ander voorbeeld is te vinden in
Numeri 16 in het verhaal van Korach die probeerde om dezelfde zalving als Mozes te
claimen.
Een groot deel van de disharmonie in het Lichaam van Christus komt door mensen die
proberen zich te begeven in gebieden van de bediening waarvoor zij geen zalving hebben
ontvangen. Wanneer iemand door God op een speciale manier gezalfd en gebruikt wordt,
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 102
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
zullen er al snel anderen komen die deze bediening gaan imiteren. Maar de imitators
hebben niet dezelfde krachtige resultaten. Ze vragen zich af wat er mis is. Ze doen alles
net als die ander, maar zonder dezelfde resultaten. Het antwoord is te vinden in de
zalving met kracht. De zalving van God is juist voor die éne mens voor de éne specifieke
taak, maar niet die ander. Zo is de één succesvol terwijl de ander faalt.
Eén van de zonden van het vlees, die beschreven staan in Galaten 5:20 wordt “afgunstjaloersheid” genoemd. De afgunst imiteert anderen. God kan afgunst niet zegenen. God
zoekt mensen die de zonde van afgunst achter zich willen laten en gaan leven in
openbaring door de zalving van de kracht.
HOE DE ZALVING TE ONTVANGEN
Hoe ontvang je deze zalving van kracht?
1. HERKEN DE BRON:
Zoals je in deze les hebt geleerd, is God de bron van de zalving van geestelijke kracht.
Je kunt niet op je opleiding vertrouwen, op je persoonlijkheid, of sociale status. Je kunt
de zalving niet van iemand anders ontvangen.
Er is ook niets wat je kunt doen om de zalving te verdienen. Je kunt het niet opwekken
door emoties. God is de enige bron van geestelijke zalving. Om een dergelijke zalving te
kunnen ontvangen, moet je eerst de bron herkennen waaruit die stroomt.
2. ERVAAR EN LEEF UIT DE NIEUWE GEBOORTE:
Omdat het een geestelijke kracht is die uit de bron van God stroomt, moet je geestelijk
opnieuw geboren worden om het te ontvangen. De reden hiervoor is:
“. . Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt,
want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk
moet worden beoordeeld.” (NBV 1 Korintiërs 2:14)
Deze zalving van kracht stroomt door de Geest van God. De vleselijke (zondige) mens
kan die niet ontvangen. Je kunt die niet ontvangen, tenzij je een geestelijk mens bent.
Lees de interessante geschiedenis over Simon de tovenaar in Handelingen 8 die
klaarblijkelijk nog niet geheel bekeerd was (vers 21-24) maar wel onder de zalving wilde
gaan dienen en daar zelfs geld voor over had.
3. LEES GODS WOORD EN BID
Omdat God de bron is van de zalving, moet je met Hem in contact blijven door gebed
(waarin je communiceert met Hem) en het Woord van God (waardoor Hij tot je spreekt).
Hoe meer je in Zijn Woord blijft, en het Woord in jou blijft, hoe meer de zalving in je
leven zal stromen. Let daar bij op dat je geen andere (predikers) gaat “napraten”. Het
gaat niet om het proclameren, maar om de relatie! God zoekt “verbonds”kinderen die
met Hem verbonden zijn! Het Boek sluit de mooie tekst over de zalving in 1 Johannes
2:27 af met de waarschuwing “Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf
één met Christus”.
4. BREEK HET JUK VAN ZONDE
We hebben in dit hoofdstuk als besproken dat één van de doelen van de zalving is om
jukken van slavernij te verbreken. Vraag God om elk juk van zonde, van je “eigen-ik”, of
van dat wat door mensen wordt opgelegd te verbreken. Berouw en bekering is belangrijk
om het juk van zonde te breken voordat je de zalving kunt gaan ervaren als een
verfrissende stroom voor jezelf maar meer nog voor anderen:
HB
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 103
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Handelingen 3:19 Heb er dus berouw over en bekeer u tot God; dan zal Hij uw zonden
wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft.
5. ONTVANG DE HEILIGE GEEST:
“…van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft
gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel
overweldigd waren; want God was met Hem.” (NBG Handelingen 10:38)
Dit vers illustreert hoe de zalving van God is gerelateerd aan het machtige werk van de
Heilige Geest in jouw leven. Om de zalving van kracht te ervaren, moet je de Heilige
Geest ontvangen. Je hebt in het hoofdstuk "De kracht van de Heilige Geest." dit
onderwerp al bestudeerd.
6. FOCUS NIET OP JE ONVERMOGEN
Veel mensen richten zich op hun eigen onvermogen in plaats van op de mogelijkheden
en vaardigheden die beschikbaar zijn voor hen die gezalfd zijn met Gods kracht. Koning
David zei ooit:
“Ik ben nog zwak, al ben ik dan tot koning gezalfd.” (NBV 2 Samuel 3:39)
David erkende dat hij in zichzelf zwak was, ook al was hij koning. De kracht en macht die
hij ervoer was door de zalving. Het veranderde zijn zwakheid in kracht. Hij richtte zich
niet op zijn onvermogen, maar op zijn capaciteiten door de zalving van kracht. Dit is de
reden waarom hij in staat was om te zeggen:
“Met u storm ik af op legers, met u, mijn God, spring ik over muren.”
(GNB Psalm 18:30)
De discipelen waren mannen die van nature angstig waren en soms zelfs vol van
ongeloof. In de crisis voor het kruis verlieten ze de Here Jezus in Zijn tijd van nood. Men
verloochende Hem zelfs. Het was dezelfde groep die Jezus toch de zendingsoproep
toevertrouwde om de wereld te bereiken met het Evangelie van Gods Koninkrijk. Jezus
focuste niet op hun onvermogen of op hun gebrek aan onderwijs of sociale status. Hij
keek niet naar de lange lijst van hun mislukkingen in het verleden. Hij zag wat zij zouden
worden als ze zouden toestaan dat de zalving van kracht, de zalving van de Geest die
zich met Pinksteren manifesteerde, hun levens zouden mogen veranderen. Hij zag in
gedachten al hoe zij zouden gaan (be)dienen als de Heilige Geest over en op hen zou
komen Daarom moesten ze nog even geduld hebben leerde Jezus hen in Het Boek
Handelingen 1:8 Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen
om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en
Samaria. Zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.
Stop daarom met het focussen op jezelf. Zoek een nieuwe vervulling met Gods Geest
(Efeze 5:18) of - als je al vervuld bent - erken dat de Geest van God in je is. Het is Zijn
werk, Zijn bediening, het zijn Zijn wonderen, het is Zijn zalving! Die zalving is altijd
bedoeld om anderen te zegenen. Vraag Hem om de zalving door je heen te laten
stromen. Begin om je in bediening bewogen uit te strekken naar anderen en je zult die
stroom van de kracht gaan ervaren.
God wil je niet zalven om ergens passief achterin de kerk te blijven zitten. De zalving van
kracht wordt gegeven voor al die mooie specifieke doelen die je onlangs hebt bestudeerd
in hoofdstuk zes. Hoe meer je gericht bent op deze doelen, hoe meer de zalving van
kracht door je heen zal gaan stromen.
7. ONTDEK JE SPECIFIEKE ZALVING
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 104
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Om jouw specifieke zalving in de bediening te kunnen ontdekken, moet je je uitstrekken
naar de geestelijke gaven die God aan de gelovigen heeft gegeven die vervuld zijn met
Zijn Geest. Die geestelijke gaven werken op geestelijke momenten waar Gods
tegenwoordigheid sterk aanwezig is. Op de site www.nleg.nl staan verschillende studies,
die je hierbij kunnen helpen. Er is zelfs een complete “gaventest” beschikbaar, hoewel dit
ook maar een menselijke “momentopname” is.
Stel je beschikbaar om in Zijn dienst ook de ogenschijnlijk kleine klusjes op te pakken.
Denk aan de diaken Stefanus die eerst brood naar Grieks sprekende weduwen bracht en
later groeide naar een gezalfde evangelist. Waarom? HB Efeziërs 3:20 God kan oneindig
veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons
werkt.
DE POSITIE VAN DE GEZALFDE
Als je door God gezalfd bent, ga je ontdekken dat je daardoor automatisch in de
frontlinies van geestelijke oorlogsvoering terechtgekomen bent. Het rijk van de duisternis
moet teruggedrongen worden door het licht en de kracht van Gods Koninkrijk. De Bijbel
openbaart dat zij die met de kracht van God gezalfd zijn, de tegenstand van de vijand
zullen ervaren: “De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers
spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren
en hun touwen van ons werpen!” (NBG Psalm 2:2-3)
David zei dat God boos wordt op diegenen die tegen Zijn Gezalfde opstaan:
 “Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in
woede, en zijn toorn verbijstert hen: ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn
heilige berg” (NBV Psalm 2:4-6)
God is je kracht wanneer je wordt geconfronteerd met dergelijke oppositie:
 “De HERE is hun kracht, een veste des heils is Hij voor zijn gezalfde”. (NBG Psalm
28:8)
 “Nu weet ik, dat de HERE zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit
zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.” (NBG Psalm 20:7)
Wees voorzichtig met wat je zegt over andere gezalfde gelovigen. Behandel hen die
gezalfd en boven je gesteld zijn met respect. God neemt dit heel serieus. Hij
waarschuwt:
 . . . “Raak mijn gezalfden niet aan, doe mijn profeten geen kwaad.” (NBV 1
Kronieken 16:22)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 105
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF-TEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Wat was het doel van heilige zalving in het Oude Testament?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Geef een aantal voorbeelden hoe de heilige zalving werd gebruikt in het Oude
Testament.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Noem de 3 typenbeelden van zalving in het OT en hoe ze als afspiegeling werken in
het NT en vandaag.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Wat betekent de naam "Jezus Christus"?
6. Vat samen wat je geleerd hebt over de toepassing van de zalving van kracht.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Waarom is het belangrijk om jouw specifieke zalving in de bediening te ontdekken?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Hoe kun je de zalving van kracht ontvangen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Wie is de bron van geestelijke zalving?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(De antwoorden worden tijdens de volgende HuisGroep avond besproken).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 106
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
1. Bestudeer meer over zalving voor geestelijke doelen in het Oude Testament:
 Zalving van de priesters: Leviticus 8:12,30; Exodus 28:41, 29:7; 30:30
 Zalving van de tabernakel en zijn gerei: Exodus 30:22-29; 40:9-11
 Zalving van koningen: Er zijn hier veel verslagen van. Voor voorbeelden: lees o.a.
1 Samuël 9:16, 10:1, 16:1,12,13; 2 Samuël 2:7; 1 Koningen 1:33-34
 Zalving van de profeten: 1 Koningen 19:16; 1 Kronieken 16:22
2. Satan was ooit door God gezalfd. Lees erover in Ezechiël 28:14.
3. Als je door God gezalfd bent betekent het niet dat je straffeloos kunt zondigen. Zie
Psalm 89:38.
4. God kijkt op het aangezicht van Zijn gezalfde; de gezalfde is zich bewust van Hem
(Psalm 84:9). Hij toont barmhartigheid aan hen (Psalm 18:50).
5. Koning David begreep het belang om Gods gezalfde niet te schaden. Zie 1 Sam 24 &
26, 2 Sam 1:16,21.
6. Wordt geïnspireerd door de eerste vijf tot tien hoofstukken van Handelingen te lezen
en hoe de zalving werkte door Gods discipelen, leerlingen. Merk de verschillende
doelen van zalving op die je in dit hoofdstuk geleerd hebt. Evalueer daarna jouw
eigen bediening met betrekking tot de nogmaals hieronder genoemde doelen. Welke
zijn nog niet, min of meer herkenbaar in je leven? Verlangen om:
 Het Evangelie te prediken.
 De armen te bedienen.
 De gebroken harten te helen.
 De lichamelijke ziekten te genezen (Zie ook Jakobus 5:14-15 en Marcus 6:13)
 Bevrijding te prediken aan hen die in geestelijke slavernij zijn.
 De ogen van degenen die geestelijk blind zijn te openen.
 Hen die gewond en mishandeld zijn door de vijand vrij te zetten.
 Het aangename jaar des Heren te prediken. (Zie 2 Korintiërs 6:2).
 Goeddoende rond te gaan.
 Genezing te brengen aan ieder die onderdrukt wordt door de duivel.
Groei in de zalving van God en bespreek je verlangen of de dingen die al werken met je
HuisGroepleider en/of de leiding van de NLEG zodat je meer ingezet kunt worden.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 107
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HFDST 11 – 5e KRACHTPRINCIPE: GELOOF + WERKEN = KRACHT
DOELSTELLINGEN
Aan het eind van dit hoofdstuk kun je:
 Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven.
 De term geloof definiëren.
 Niveaus van geloof onderscheiden.
 Soorten geloof onderscheiden.
 Uitleggen hoe het geloof kan worden vermeerderd.
 Welke vijanden geloof heeft.
 De relatie tussen kracht, geloof en werken uitleggen .
SLEUTELVERS
“Want uw geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid, maar op kracht van
God.” (HB 1 Cor 2:5)
INLEIDING
Geloof is geen aangeleerd gedrag, boekenwijsheid, brave dingen doen of andere mensen
napraten maar vertrouwen op de kracht van God! De kracht van God is sterker dan de
kracht van de duivel. Hoe komt die kracht in werking? In Mattheüs 17 probeerden de
discipelen bij een kind een demon uit te werpen, maar dat mislukte. Toen ze hem bij
Jezus brachten, was Hij wel in staat om de jongen te bevrijden. De discipelen vroegen
Jezus: "Waarom konden wij hem niet uitwerpen?" Jezus antwoordde. . .: “. . . Vanwege
jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een
mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: ‘Verplaats je van hier naar daar!’
en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.” (NBV Mattheüs
17:20)
Door deze gebeurtenis leerde Jezus een belangrijk principe van geestelijke kracht aan
zijn discipelen: kracht heeft een basis van geloof nodig om de werken van God te kunnen
uitoefenen. Het geloof is de sleutel tot de kracht van God: “Jezus zeide tot hem: Als Gij
kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.” (NBG Marcus 9:23)
Dit hoofdstuk behandelt de relatie tussen kracht, geloof en werken. Als geloof geen
werken voortbrengt zullen we de kracht van God niet in werking zien. Daarom is het
belangrijk om het verband te ontdekken.
DE DEFINITIE VAN GELOOF
Het woord “geloof” betekent vertrouwen en de zekerheid van iets hebben. De woorden
"geloof” en “vertrouwen" hebben hetzelfde grondwoord in de Bijbel en ook dezelfde
betekenis.
Het woordenboek Van Dale omschrijft geloof als:
- Vertrouwen in de waarheid van een anders beweringen of beloften, of in de
overeenkomst met de waarheid van een verhaal enz.
- Het als werkelijk en waar aanvaarden en beseffen van het bestaan en de
openbaringen van een godheid (met citeert daar zelf de tekst: ”het geloof nu is de
zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet”,
Hebr. 11:1).
De Bijbel definieert geloof als: “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men
hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet” (HSV Hebreeën 11:1).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 108
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
De Amplified Bible voegt aan deze definitie het volgende toe: Het geloof nu is de
zekerheid, de bevestiging, de eigendomsakte van de dingen die we hopen, het bewijs
van de dingen die we niet zien en de overtuiging van hun werkelijkheid - geloof neemt
dingen als reële feiten waar, terwijl het niet via de zintuigen wordt waargenomen.
(Hebreeën 11:1)
Geloof geeft zekerheid dat de dingen die ons in de toekomst beloofd zijn, waar zijn en
dat onzichtbare dingen echt zijn.
Geloof is niet hetzelfde als "de kracht van positief denken” (psychokinese), dat wordt
onderwezen wordt in sommige (meestal aan new age gerelateerde) religies. Deze leer
over positief denken onderwijst de mens dat alle problemen in de echte wereld (de
wereld van de materie) te overwinnen zijn met behulp van jouw verstand, jouw
redenaties of jouw wil. Deze leringen stelt de mens centraal. Ze vertrouwt op zichzelf en
niet op God. Het is niet gebaseerd op het Woord van God.
Helaas zijn er ook bepaalde dwaalleringen (1Tim 4:1) die de kracht van positief denken
en proclameren verwarren of zelfs vermengen met echt geloof. Daarom is het belangrijk
te weten dat bij echt Goddelijk geloof, God centraal staat en niet de mens. Geloof is niet
iets wat de mens produceert door eigen inspanning van zijn eigen geest. Geloof is een
bovennatuurlijke gave van God (Efeze 2:8) die de gelovige dient aan te wenden om Gods
wil op aarde te laten gebeuren. Zo is het niet alleen jouw wil, maar in de 1e plaats Gods
wil dat jij gered bent en je nu verder mag verdiepen in deze bijzondere bediening van
geloof!
Het geloof waarvan de Bijbel spreekt is dus niet een natuurlijk geloof, wat gebaseerd is
op de dingen in de natuurlijke wereld die je al door ervaring geleerd hebt. Dit natuurlijke
geloof is meestal wel betrouwbaar. Bijvoorbeeld, het geloof dat de stoel waarop je zit je
wel zal steunen. Daartegenover is Goddelijk geloof een bovennatuurlijk geloof, dat
bovennatuurlijke Goddelijke dingen voortbrengt! Dit is wat actief geloof produceert……
het is daarom interessant om te zien dat in het Nieuwe Testament voor het woord
“geloof” in de Griekse grondtekst het woord “PISTIS” staat; dit betekent:
AKTIEF GELOOF
1. Overtuigd zijn van de waarheid van iets, geloof; voor een overtuiging of geloof
betreffende iemands verhouding tot God en goddelijke dingen, met vertrouwen en
heilig vuur geboren uit geloof en ermee verbonden
1a) met betrekking tot God, Christus, HG
1b) de geloofsopvattingen van christenen
1c) geloof als vertrouwen in 3-enig God
2. Trouw, getrouwheid
2a) het karakter van iemand op wie men vertrouwt
BIJBELSE SOORTEN GELOOF
Er zijn verschillende soorten van geloof in de Schrift beschreven:
1. ZALIGMAKEND – REDDEND GELOOF
Dit is het meest belangrijke geloof waardoor we gered worden: “Wij dan,
gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.”
(NBG Romeinen 5:1). Reddend geloof houdt ware bekering van zonde in. Daarvoor moet
je eerst het evangelie horen, geloven en vervolgens de boodschap van het Evangelie
persoonlijk accepteren. Reddend geloof vereist jouw persoonlijke reactie naar God omdat
bekering ook jouw keuze dient te zijn. Toch is het God die eerst voor jou kiest!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 109
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Geloof is namelijk een gave die God aan mensen geeft waardoor deze gered worden:
“Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan
uzelf; het is een geschenk van God.” (NBV Efeziërs 2:8)
Je kunt niet gered worden zonder geloof: “Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered
worden, maar wie weigert te geloven, zal veroordeeld worden.” (GNB Marcus 16:16)
“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet
immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. “ (NBV
Hebreeën 11:6)
2. HEILIGEND GELOOF
Na je bekering ga je verlangen naar een diepere relatie met Jezus en de Heilige Geest en
krijg je ook strijd met je “ik”. Dit vraagt opnieuw een besluit om te geloven in het feit
dat: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar
Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in
de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.“ (NBG
Galaten 2:20)
Het “heiligmakend geloof” maakt je afhankelijk van God en stelt je in staat om heilig,
afgezonderd van de zonde, te kunnen leven, nadat Jezus als Verlosser in je leven hebt
aangenomen. Je moet eerst het “reddend geloof” ervaren voordat je “heiligmakend
geloof” ontvangt.
3. DEFENSIEF GELOOF
Geloof is ook een van de wapens van de “geestelijke wapenrusting” die ons ter
verdediging tegen onze geestelijke vijand, Satan, gegeven is: “… en draag bovenal het
geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt
doven.” (NBV Efeziërs 6:16)
Satan zal je geloof aanvallen door vurige pijlen van ongeloof op je geest te richten. Maar
het schild van het geloof in God biedt een krachtige geestelijke verdediging tegen deze
aanvallen.
4. DE GAVE VAN GELOOF
Het is de Heilige Geest die niet alleen binnen in ons werkt met Zijn vrucht, wil ook als
een zalving op komen. Dit hebben we in de voorgaande les geleerd. In tijden van crisis
geeft de Geest ons een speciale geestelijke gave van geloof: “Want aan de een wordt
door de Geest. . . geloof.” (NBG 1 Korinthe 12:8-9)
Dit unieke geloof kan per situatie gegeven worden of soms zijn er broeders of zusters die
een bediening ontvangen hebben om in geloof te opereren. Geloof is echter altijd een
“starter” en werkt nauw samen met de andere gaven van de Geest zoals je dat kunt
leren in één van de lessen over de gaven van de Heilige Geest (zie www.nleg.nl).
Een persoon met de geestelijke gave van geloof heeft een speciale mogelijkheid om God
te geloven, juist in die moeilijke omstandigheden. Men “weet” dat God het onmogelijke
gaat doen. Men “oefent” dit geloof, zelfs als anderen rondom hem, dit niet geloven. Dit
geloof resulteert in werken en wonderen (Jakobus 2:22).
5. DE VRUCHT VAN GELOOF
Geloof is niet iets wat je in jezelf kunt ontwikkelen. Het is een geestelijke vrucht die
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 110
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ontwikkeld wordt door te leven in relatie met de Heilige Geest die binnen in je werkt:
“Want de vrucht van de Geest is. . . geloof’ (NBV Galaten 5:22)
Geloof als een vrucht wordt zichtbaar in je karakter. Het is een houding van het geloof in
God en gericht op God. Het wordt ontwikkeld door jouw relatie met de Heilige Geest is
ook een proces van Zijn leven in jou dat geestelijke groei voorbrengt. Hoewel niet
iedereen beschikt over de gave van geloof, dient echter de vrucht van geloof duidelijk in
het leven van alle gelovigen merkbaar aanwezig te zijn. Het is een noodzakelijke kwaliteit
om geestelijke kracht te ervaren.
DE NIVEAUS VAN GELOOF
Geloof kan verschillende gradaties hebben. Het kan afwezig zijn, zwak, tijdelijk, actief,
sterk, groot, ongeveinsd en zelfs Goddelijk genoemd worden op de “thermometer van
geloof”. Deze verschillende niveaus van geloof kun je in de Bijbel vinden.
Jezus sprak over mensen die hun geloof niet gebruikten; Hij noemde hen zelfs
“ongelovig” (Mattheüs 17:17). Hij sprak van mensen met “weinig geloof” (Mattheüs
6:30; 8:26, 14:31, Lucas 12:28) en van mensen met een “groot geloof” (Mattheüs 8:10;
15:28, Lucas 7:9).
De Bijbel leert dat elke persoon een bepaalde hoeveelheid van geloof heeft die hem
wordt gegeven als een geschenk van God: “…..dat is de maatstaf die God u heeft
gegeven“ (NBV Romeinen 12:3). Maar hoe vergroot je deze maat van geloof tot het
niveau dat de stroom van Gods kracht zal kunnen werken?
HOE HET GELOOF TE VERGROTEN?
De Bijbel vertelt hoe je geloof vergroot:
1. DOOR HET HOREN VAN GODS WOORD
“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.” (NBG
Romeinen 10:17). Je vergroot je geloof door het horen van het Woord van God.
Reddend geloof komt door het horen van Gods Woord. Je moet eerst het Woord van
God horen om te je te bekeren van de zonde en Jezus als Redder te aanvaarden. Je
kunt geen geestelijke kracht ervaren, tenzij je het zaligmakend geloof hebt ervaren.
Nadat je gered bent, zal de prediking van Gods Woord en Bijbelstudies (als
bijvoorbeeld deze) je geloof vergroten. Hoe meer je het Woord van God hoort, hoe
meer je geloof zal groeien. Dit geloof zal je continue blijven bevestigen om nog meer
op Jezus te gaan lijken door het proces van heiligmaking door het bijzondere werk
van Gods Geest.
2. DOOR HET WERK VAN GODS GEEST IN JE LEVEN TE LATEN ONTWIKKELEN
Heiligmaking is een prachtige roeping die God geeft om - te midden van deze wereld
– toch een uniek, op God afgestemd leven te leven om zo geestelijke kracht uit te
oefenen in jouw omgeving. Je dient daartoe zuiver te leven om geestelijke kracht te
ervaren en die te kunnen doorgeven. De hulp van Gods Geest is daarbij nodig ook om
zondige patronen te overwinnen die de stroom van Gods kracht kunnen in ons leven
kunnen belemmeren.
 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw
allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, (NBG Judas 1:20)
 Doe daarom uw uiterste best uw geloof te verrijken met deugdzaamheid,
deugdzaamheid met kennis….. (GNB 2 Petrus 1:5)
Hoe meer geloof toeneemt, hoe makkelijker het zal zijn om een heilig leven te leiden
en je te verdedi-gen tegen de geestelijke aanvallen van de vijand. Krachteloze
christenen zijn verslagen christenen.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 111
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
3. DOOR JE GELOOF TE PRAKTISEREN
Oprecht geloof zal resulteren in oprechte daden en actief geloof worden. Dit laatste
punt brengt ons tot het zesde punt van Bijbels geloof namelijk:
4. ACTIEF GELOOF
Sommigen denken dat er heel veel geloof voor een bepaalde situatie nodig is en doen
daarom niets met het weinige geloof dat ze al bezitten. Dat is jammer, want een
kleine hoeveelheid geloof wordt actief geloof als je het in werking zet leert HB
Jakobus 2:17 Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet
het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof;
het is dood en zinloos.
Met klein, actief geloof kun je al heel krachtige resultaten bereiken: “Hij antwoordde:
‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een
mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar
daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.” (NBV
Mattheüs 17:20)
De grens tussen geloof en fanatisme is soms flinterdun. Daarom zijn een paar
graadmeters belangrijk om de basis te onderzoeken. Gaat het om Gods eer of
persoonlijke eer? Gaat het om persoonlijk verlangen of persoonlijk geloof? Gaat geloof
gepaard met liefde? Als geloof groeit is dit ook zichtbaar in de groei van de liefde waar
dit mee gepaard gaat:
 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen,
omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. (NBV 2
Thessalonicenzen 1:3).
 Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar
geloof, door liefde werkende. (Galaten 5:6)
Liefdevol geloof brengt liefdevolle werken voort waardoor de Vader verheerlijkt wordt. Dit
wordt verder toegelicht in het laatste gedeelte van deze studie.
ENKELE VIJANDEN VAN JOUW GELOOF
Omdat jouw unieke geloof tot bijzondere dingen kan leiden, dien je rekening te houden
met de “vijanden” van jouw geloof. Deze vijanden willen de kracht van God in en door
jou tegenhouden.
De beste strategie is daarom er kennis van te nemen zodat je jezelf er tegen kunt
wapenen en/of er rekening mee kunt houden:
1. ANGST EN VREES - Marc 5:36b Wees niet bevreesd, geloof alleen
2. ONGELOOF - Mat 13:58 En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun
ongeloof.
3. PASSIEVE TWIJFEL - Mat 21:21 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie
geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er
gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom
van je plaats en stort je in zee, ”en het zal gebeuren.
4. 2-SLACHTIGHEID - Jak 1:6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht
twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind
aangedreven en opgejaagd wordt. 7 Want zulk een mens moet niet menen, dat hij
iets van de Here zal ontvangen, 8 innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn
wegen.
5. RELIGIE - HB Col 2:23 Die regels lijken wel heel mooi en wijs, maar het is een
zelfgemaakte godsdienst. Zij vragen heel wat vroomheid, vernedering en
zelfkastijding. Zij zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde.
6. LUIHEID - HB Pre 10:18 Door luiheid raakt het dak lek, waarna de dakbalken al snel
beginnen te rotten.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 112
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
7. HOOGMOED - NBV 1Pe 5:5 En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de
oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de
minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen
schenkt hij zijn genade.
8. ONGEDULD GNB Heb 6:12 U mag niet traag worden, nee, u moet een voorbeeld
nemen aan hen die door geloof en geduld in het bezit komen van wat God heeft
beloofd.
9. ONBEGRIP DAT WE EEN NIEUWE SCHEPPING ZIJN - NBV 2Cor 5:17 Daarom ook is
iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het
nieuwe is gekomen.
10. FALEN OM DE NAAM VAN JEZUS TE GEBRUIKEN - NBV Hand 3:6 Maar Petrus zei:
‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van
Nazaret, sta op en loop.’
11. FALEN OM VOLGENS GODS WOORD TE HANDELEN - HB Mt 7:24 Wie naar Mij luistert
en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt.
Maar wie hoort wat Ik zeg en zich er niets van aantrekt, is dom. Hij lijkt op een man
die zijn huis op zand bouwt.
12. FALEN OM GODS WOORD TE BELIJDEN - HB Rom 10:8 Zij zegt dat wat u zoekt,
vlakbij is; in uw mond en in uw hart. U moet op Christus vertrouwen! Dat vertellen
wij hier en overal. 9 Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw
hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.
13. ONWETENDHEID - NBV 1Pe 1:14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet
opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd
beheerst,
14. GEVOEL - GNB1Pe 4:19 Maar de Schepper is trouw. Daarom moeten zij die naar Gods
wil te lijden hebben, hun leven in zijn hand leggen en het goede blijven doen.
Nu je kennis hebt genomen van enkele vijanden van jouw geloof, kun je jezelf verweren
als je tegen deze dingen aanloopt (houd er rekening mee!) en ben je klaar om jouw
geloof in praktijk te gaan brengen!
GELOOF, WERKEN EN KRACHT
Het is interessant om te ontdekken dat jouw geloof van grote invloed is op de stroom van
Gods kracht in jouw leven. Zonder geloof kom je in een gevarenzone terecht. Dat
gebeurt als je alleen maar naar woorden luistert zonder de kracht daarvan te ervaren:
“Want ook wij hebben het grote nieuws gehoord, net als zij. Nu hebben zij van de
boodschap die ze vernamen, geen voordeel gehad: ze hoorden zonder te geloven”. (GNB
Hebreeën 4:2). We lezen in deze tekst dat horen alleen niet voldoende is . Er dient een
gezonde relatie te worden ontwikkeld tussen geloof, werken en kracht. Om uiteindelijk
kracht te kunnen ervaren, moet er geloof zijn. Om kracht te tonen moet je geloof
hebben. Om het effect van geloof en kracht te zien in de verspreiding van het Evangelie,
dient dat zichtbaar te worden door de uitwerking; de werken dus. Jacobus schreef:
“Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt
er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Zo is het ook met geloof: als het
zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de
ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door
mijn daden tonen dat ik geloof. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof
zonder daden dood.” (NBV Jacobus 2:14,17-18,26)
Geloof en werken zijn net zo nauw met elkaar verbonden als de geest met het lichaam.
Een prachtig voorbeeld van die verbondenheid vinden we bij Stefanus die vol was van
geloof, genade, Geest en kracht; zo was hij in staat grote dingen te doen in Gods
Koninkrijk. “en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en Heilige Geest….. En
Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.”
(NBG Handelingen 6:5 & 8).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 113
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
De werken van het geloof gaan gepaard met de kracht van God: “Daarom bidden wij ook
altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn
goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt.” (HSV 2 Thessalonicenzen
1:11)
D.L. MOODY OVER GELOOF
"Een beetje geloof zal je ziel naar de hemel brengen, maar veel geloof zal de hemel naar
je ziel brengen".
JEZUS OVER GELOOF
"Alle dingen zijn mogelijk," zei Jezus, "voor wie gelooft!" (NBV Marcus 9:23)
God wil Zijn werk doen door jou heen; werken van geloof die gepaard gaan met kracht.
Wanneer je jouw geloof praktiseert, zal God Zijn kracht aan jouw werken koppelen!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 114
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF-TEST
1. Schrijf het sleutelvers op uit je hoofd.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Geef de Bijbelse definitie van geloof.
___________________________________________________________________
3. Schrijf de niveaus van het geloof op waarvan Jezus sprak.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Maak een lijst van de Bijbelse soorten geloof die in deze les besproken zijn.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Hoe kan jouw geloof groeien?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Noem enkele vijanden van jouw geloof en kruis aan waar je in het bijzonder last van
hebt.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Vat samen wat je geleerd hebt in dit hoofdstuk over de relatie tussen kracht, geloof
en werken.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(De antwoorden worden tijdens de HuisGroepavond besproken.)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 115
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
1. Leer en bestudeer Hebreeën 11 over de kracht van het geloof. Dit wordt ook wel het
"geloofs-hoofdstuk" van de Bijbel genoemd. Vat samen wat je leert van deze
voorbeelden over de kracht van het geloof:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Een van de grootste geloofshelden en voorbeelden van Bijbels geloof is Abraham.
Bestudeer hoe zijn geloof werkte en bleef werken, juist in moeilijke omstandigheden :
a. Abraham was gerechtvaardigd vanwege het geloof (Rom 4:3).
a. Zijn geloof gaf hem de volle zekerheid van Gods beloften (Rom 4:18-21).
b. Abraham keek niet naar zijn beperkingen (Rom 4:19).
c. Hij zwakte zijn verwachtingen niet af (Rom 4:29a).
d. Hij werd juist gesterkt in het geloof terwijl hij God bleef eren (Rom 4:29b).
e. Hij legde de situatie - in geloof - in Gods machtige hand (Rom 4:21).
f. Hij verwachte het niet van zijn geloof van maar van God en werd Gods vriend
genoemd (Jak 2:23)!
g. God heeft gezien hoe het hart van Abrahams trouw bleef (Neh 9:8).
h. Gelovigen die zijn voorbeeld volgen, zijn ook mensen van geloof (Rom 4:11-12 en
Gal 3:7-14).
Maak het persoonlijk en vat het voor jezelf samen wat je in deze verzen geleerd hebt
over Abraham:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Noem enkele gebieden in jouw leven en / of omgeving waar je (meer) geloof voor
nodig hebt. Schrijf het niet alleen op maar ga er ook voor bidden, want al wat gij in
het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen (NBV Mat 21:22).
Bewaar dit formulier, heb geduld en bekijk na een tijdje wat God gedaan heeft!
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 116
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HFDST 12 – 6e KRACHTPRINCIPE: DE NAAM VAN JEZUS
DOELSTELLINGEN
Aan het eind van dit hoofdstuk kun je:
 Het sleutelvers uit het hoofd memoriseren.
 Het belang van namen in Bijbelse tijden uit te leggen.
 De grootste naam boven alle andere namen te herkennen.
 De diepere betekenis van de naam van "Jezus" toe te eigenen.
 Uit te leggen hoe Jezus zijn naam kreeg.
 Bijbelse richtlijnen toe te passen voor het gebruik van de naam van Jezus
SLEUTELVERS
“Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te
boven gaat, opdat IN DE NAAM VAN JEZUS elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de
aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van
God, de Vader.” (NBV Filippenzen 2:9-11)
INLEIDING
Je hebt in de vorige lessen geleerd dat God Zijn macht en gezag aan heeft gegeven en
hoe Jezus op dezelfde wijze Zijn macht en gezag aan gelovigen heeft gedelegeerd. Eén
van de krachtige geestelijke principes is het gebruik van Zijn eigen naam. Dit hoofdstuk
richt zich op de kracht in de naam van Jezus
HET BELANG VAN NAMEN
Volgens Van Dale geeft een “naam” het woord aan waarmee een persoon of zaak wordt
aangeduid, hetzij als categorie of als individu. De kracht en de waarde van een naam is
al lang vereeuwigd in proza, poëzie en ook in de verschillende godsdiensten. De
bedoeling van een naam was dat men zichzelf erin herkent. In de loop der tijden is deze
betekenis vervaagt. Nog niet zo lang geleden werd men naar de ouders of voor-ouders
vernoemd om de betreffende personen en hun tradities te herinneren en voort te zetten.
Vandaag de dag is in onze moderne cultuur een naam veelal niets meer dan een
persoonlijke identificatie. Namen van personen kunnen gedachten oproepen. In Bijbelse
tijden waren namen nog veel belangrijker als in ons verleden en werd aan een naam
grote betekenis en waarde gegeven. De naamgeving werd vaak bepaald door een
bepaalde omstandigheid rond de geboorte (Genesis 19:22). Soms gaf de naam
uitdrukking aan een verwachting of hoop of had deze een profetische betekenis (Jesaja
8:1-4; Hosea 1:4).
Omdat indertijd de naamgeving zo belangrijk en zelfs karakteriserend was, veranderde
God de naam van enkele personen en dat is niet voor niets opgenomen in de Bijbel. Hij
veranderde de naam van Abram in Abraham, gezien zijn bestemming: “en gij zult niet
meer Abram genoemd worden, maar UW NAAM zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een
vader van een menigte volken gesteld heb” (NBG Genesis 17:5). De naam Abraham
betekent "vader van een grote menigte". God veranderde ook de naam van Sarai in Sara
en Jakob kreeg de naam Israël om soortgelijke redenen. In het Nieuwe Testament zien
we dit ook: Simon kreeg de naam Petrus en Saulus werd Paulus. Hun namen
weerspiegelt hun bestemming in Gods plan. Vanwege de belangrijke betekenis van deze
namen, koos God een heel bijzondere naam voor Zijn enige Zoon.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 117
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
DE NAAM VAN JEZUS
De naam van Jezus werd aan de Zoon van God gegeven toen Hij in menselijke gedaante
naar de aarde kwam. Die naam werd gegeven op omdat een engel dit opgedragen had
aan Jozef, die de man van Maria was. Maria was de moeder van Jezus: “Zij zal een zoon
baren en gij zult Hem DE NAAM JEZUS geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden
van hun zonden.” (NBG Mattheüs 1:21)
De naam "Jezus" betekent "Redder". Jezus had ook andere namen. Hij wordt ook wel
Jezus Christus, Christus Jezus, Heer Jezus en Heer genoemd. Deze worden ook
gecombineerd in de titel de "Heer Jezus Christus”. "Christus" betekent "Gezalfde"(zie de
les over de kracht van de Heilige Geest en zalving).
Jezus is ook eens "Immanuël" genoemd, wat betekent: "God met ons". Jezus noemde
Zichzelf "De Zoon des mensen" en Hij wordt vaak in het Nieuwe Testament genoemd:
"De Zoon van God". Johannes noemt Hem "Het Woord" en "Het Lam van God".
Er zijn vele andere titels aan Jezus gegeven, zoals “Het Brood des levens”, “Het Licht van
de wereld", etc. Om de positie en de bediening van Jezus goed te kunnen begrijpen is het
belangrijk om de diepere betekenis van al Zijn namen te begrijpen. Onze Heer wordt
echter in het hele Nieuwe Testament het meest aangeduid met de naam van “Jezus”. Het
is deze naam waarnaar wordt verwezen in dit hoofdstuk dat de kracht van deze naam
behandeld. Het is de naam van Jezus, die soms gecombineerd wordt met één van Zijn
andere namen, die gebruikt wordt bij de manifestatie van Gods kracht door Zijn
gelovigen. Dit vond plaats in het boek Handelingen maar die naam werkt ook nog
vandaag!
HOE NAMEN WORDEN VERKREGEN
Er zijn drie manieren waarop bijzondere mensen hun namen krijgen :
DOOR GEBOORTE
Sommige mensen worden geboren met een bijzondere naam. Ze worden geboren als een
prins, prinses of een kind van een invloedrijk stamhoofd. Zij worden misschien geboren
in een familie met een bekende naam vanwege rijkdom of politieke macht. Zij erven die
bekende naam van hun ouders .
DOOR PRESTATIES
Sommige mensen krijgen een bijzondere naamsbekendheid vanwege hun persoonlijke
prestaties. Ze worden grote schrijvers, uitvinders, politici en leiders waardoor er een
bijzondere betekenis aan hun naam wordt toegevoegd.
DOOR TOEKENNING
Andere mensen krijgen een grote naam omdat dit aan verleend wordt. Ze krijgen die
bijzondere naam door een andere persoon. Bijvoorbeeld: een arme vrouw ontvangt de
naam van een rijke politicus als ze met hem trouwt. Een koning of stamhoofd kan een
belangrijk titel geven aan een van de mensen in zijn koninkrijk of stam.
HOE ONTVING JEZUS ZIJN NAAM?
Jezus kreeg - net als heel belangrijke mensen - Zijn naam op alle drie voornoemde
manieren:
DOOR GEBOORTE
Jezus ontving Zijn naam door geboorte, als erfgenaam van zijn Vader :
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 118
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
“Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders
gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken
door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld
heeft geschapen. In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de
schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben
voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver
verheven boven de engelen omdat hij een EERBIEDWAARDIGER NAAM heeft ontvangen
dan zij.” (NBV Hebreeën 1:1-4 )
Jezus erfde een naam die meer belangrijk is dan enig welke naam ook van iets of iemand
in het universum. Zijn naam is groter dan die van een koning, president of stamhoofd.
Deze naam is belangrijker dan elke naam van welke engel dan ook in de hemel.
DOOR PRESTATIES
Jezus kreeg Zijn naam ook door wat Hij verrichtte, want Hij overwon al de macht van de
vijand:
“Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en
daardoor over hen getriomfeerd”. (HSV Kolossenzen 2:15 )
DOOR TOEKENNING
Jezus kreeg Zijn naam ook door toekenning:
“Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te
boven gaat, opdat IN DE NAAM van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de
aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van
God, de Vader.” (NBV Filippenzen 2:9-11 )
DE GROOTSTE NAAM
De naam van Jezus is de meest krachtige naam in het universum. Hij staat boven elke
andere naam lezen we in Filippenzen 2:9. Lees ook Efeziërs 1:21 (NBG) “…boven alle
overheid en macht en kracht en heerschappij en ALLE NAAM, die genoemd wordt niet
alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.”
KRACHT IN DE NAAM
Voordat Jezus naar de hemel ging, gaf Hij zijn volgelingen de grote opdracht en missie
om de wereld te bereiken met het Evangelie van Zijn Koninkrijk. Hij gaf hen toen ook
speciale bevoegdheid om hen in staat te stellen om deze missie te vervullen. Hij gaf hun
de macht om Zijn eigen naam te gebruiken:
“Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘God heeft mij alle macht gegeven in de hemel
en op aarde. Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze IN DE NAAM
van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik
jullie heb opgedragen. En, wees er zeker van: ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan
de voltooiing van de wereld.” (GNB Mattheüs 28:18-20 )
Wanneer een persoon het gebruik van zijn eigen naam aan iemand anders gaf, dan hield
dat in dat beiden in een hechte eenheid samen verbonden werden. Een mooi voorbeeld
vinden we in het Oude Testament, toen God Zijn naam aan Israël gaf:
“De HERE zal u als zijn heilig volk bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de
geboden van de HERE, uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt. Dan zullen alle
volken der aarde zien, dat DE NAAM DES HEREN over u uitgeroepen is, en zij zullen voor
u vrezen”. (NBG Deuteronomium 28:9-10)
Als je gezonden wordt en/of spreekt in naam van iemand dan heb je het gezag van die
persoon ontvangen en kun je dit gebruiken: “Heer, u hebt me gewaarschuwd voor de
mensen uit Anatot, die me naar het leven staan. Ze zeggen tegen me: ‘Voer niet meer
het woord NAMENS DE HEER, anders zullen wij je met onze eigen handen doden.’
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 119
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Daarom, almachtige Heer, zegt u nu: ‘Ik zal hen straffen; hun jongemannen zullen
omkomen in de oorlog en hun kinderen, zonen en dochters, zullen sterven van de
honger.” ( GNB Jeremia 11:21-22). Boosaardige mannen wilden Jeremia doden omdat hij
in de naam van de Heer profeteerde en omdat ze wisten dat Gods gezag er achter stond.
Eén van de belangrijke sleutels tot geestelijke kracht is de naam van Jezus. We schieten
dikwijls tekort in de bediening omdat we op onze eigen vermogens bouwen en
vertrouwen. Het is niet onze naam, onze positie of onze autoriteit die het gezag draagt.
Onze kracht ligt in de naam van Jezus!
Velen zingen van die naam en toch is dit soms niet meer dan een ritueel. Het kan een
leeg herhalen worden, net als de Farizeeën en Schriftgeleerden dat deden in Bijbelse
tijden. De naam van Jezus is ook geen magische spreuk. Je moet vertrouwen, geloof
hebben in die naam. De discipelen benadrukte dit na een krachtige genezing, die
beschreven staat in Handelingen 3.
Petrus zei daar: “ . . Het komt door ZIJN NAAM en door het GELOOF IN ZIJN NAAM dat
deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen.” (NBV Handelingen 3:16 ).
Hier zijn we Gods kracht vrijkomen door het geloof IN en het gebruik VAN de naam van
Jezus. We kunnen de naam van Jezus ritueel bezingen en tegelijkertijd kan ons geloof in
die naam toch zwak zijn. Hoe kan dit veranderen? Hoe kunnen we geloof krijgen in de
naam van Jezus i.p.v. die naam alleen maar als een ritueel herhalen? De Bijbel zegt: “Zo
is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.” (NBG
Romeinen 10:17)
Uw geloof in de naam van Jezus kan groeien door het horen van wat het Woord van God
over die naam allemaal zegt. Door het Woord kunt u de autoriteit achter de naam en de
Bijbelse richtlijnen voor het juiste gebruik van Zijn naam gaan bevatten en toepassen.
IN DE NAAM VAN JEZUS
De wonderbare naam van Jezus wordt zeer veelzijdig gebruikt in Gods Woord en ons
leven, bijvoorbeeld:
VOOR REDDING
De grootste kracht in de naam van Jezus is de kracht van de verlossing van de zonde.
Alleen zijn naam brengt redding: “Zij zal een zoon baren en gij zult Hem DE NAAM JEZUS
geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.” (NBG Mattheüs 1:21)
“Door niemand anders kunnen wij worden gered, want ZIJN NAAM is de enige op aarde
die de mens redding biedt.” (NBV Handelingen 4:12 )
“Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,
omdat hij niet geloofd heeft IN DE NAAM van de eniggeboren Zoon van God” (HSV
Johannes 3:18)
Je kunt geen vergeving van je zonden op enige andere manier ontvangen dan alleen door
de naam van Jezus. Je kunt alleen toegang tot God verkrijgen dan alleen door Jezus:
“Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de
Vader dan door Mij.” (NBG Johannes 14:6)
Als je het evangelie presenteert, is het belangrijk om te benadrukken dat het heil alleen
door de naam van Jezus komt. Het belijden van de naam van Jezus is belangrijk om
verlossing te ontvangen: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 120
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u
rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.” (NBV
Romeinen 10:9-10)
De macht om een kind van God te worden is niet door goede werken, religie,
kerklidmaatschap, maar enkel en alleen door de naam van Jezus: “Doch allen, die Hem
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun,
die IN ZIJN NAAM geloven.” (NBG Johannes1:12)
De naam van Jezus wordt gebruikt . . .
VOOR HEILIGING
Niet alleen ben je gereinigd van zonde en gerechtvaardigd door de naam van Jezus; je
bent ook nog geheiligd! Heiliging komt door de kracht van God die nog steeds na je
redding in jou aan het werk is zodat je een heilig leven kunt leiden. In 1 Korinthiërs 6
spreekt Paulus van het kwaad van de zonde. Hij zegt . . .
“Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent
rechtvaardig verklaard IN DE NAAM VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS en door de Geest
van onze God” (GNB 1 Korintiërs 6:11). Eerst leefden de inwoner van Korinthe in allerlei
zondige praktijken. Nu konden ze een heilig leven leiden door middel van heiliging die
door de naam van Jezus kwam en het werk van Zijn Geest.
BIJ HET BIDDEN
“Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden IN MIJN NAAM; bidt en gij zult ontvangen,
opdat uw blijdschap vervuld zij”. (NBG Johannes 16:24 )
"Tot nog toe" betekent "tot op dit moment". Tot het moment dat Jezus deze woorden
sprak, hadden zijn volgelingen nog niets gevraagd in Zijn naam. Op dit punt gaf Hij een
nieuwe dimensie aan zijn relatie met hen. Hij vertelde hen om God de dingen te vragen
in Zijn Naam : “….Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het
u geven IN MIJN NAAM.” (NBG Johannes 16:23)
Wat een krachtige belofte! Wat wij ook bidden in Zijn Naam, we zullen het ontvangen.
Maar deze belofte moet aanvaard worden, samen met de andere principes van gebed die
ons in de Bijbel geleerd worden. We mogen nooit een vers uit haar verband halen. We
moeten het altijd in verbinding lezen met het onderwerp wat op dat moment benoemd
wordt in Gods Woord. De Bijbel leert ons om niet zelfzuchtig te vragen: “En als u erom
bidt, krijgt u het nog niet, want u bidt verkeerd; u wilt alleen maar uw hartstochten
bevredigen.” (GNB Jacobus 4:3 )
Je dient ook rechtvaardig voor God te leven. Als je zondigt, dien je dit te belijden en
bidden voor vergeving:
“Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt.
Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.”
(NBG Jacobus 5:16)
Je kunt niet in de zonde blijven leven en dan denken dat, als je maar bidt in de naam
van Jezus, dat jouw verzoeken dan worden ingewilligd. Het gebed van de rechtvaardige
vermag veel omdat God daar kracht aan verleent. De rechtvaardige met Christus en Zijn
Woord verbonden te blijven en te voorkomen dat zonde scheiding zou brengen in deze
bijzondere relatie: “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij
maar wilt, en het zal u geworden.” (NBG Johannes 15:7)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 121
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Dit betekent dat ALS je verbonden blijft met Christus je ALLES kunt vragen en dat dit ook
nog zal gebeuren. ALS je wandelt in gehoorzaamheid aan Gods Woord, dan kun je ALLES
vragen in de naam van Jezus!
Bidden in de naam van Jezus is ook onderworpen zijn aan de wil van God. “Jezus bad
deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil,
maar de uwe geschiede!” (NBG Lucas 22:42). Gelet op de zwakheid van het menselijk
vlees zag Jezus op tegen dit lijden. Menselijk gesproken wilde Hij dat de beker van het
lijden weggenomen zou worden, maar uit Zijn gebed bleek dat Zijn wil onderworpen was
aan Gods wil. Zo moet ons gebed ook onderworpen zijn aan Gods wil. We kunnen echter
niet iets vragen wat niet in overeenstemming is met Gods wil. Daarom is het belangrijk
Gods Woord te lezen en te kennen: de wil van God! Als ons verlangen niet duidelijk in de
Bijbel te vinden is, kunnen we onze wil uiten zoals Jezus deed. Daarmee onderwerpen we
ons wil aan Zijn wil - alles in de naam van Jezus.
Onze wensen en gebeden in de naam van Jezus zijn onderworpen aan de soevereine wil
van God. We bidden naar menselijk redeneren en kunnen niet altijd Gods hogere doelen
onderscheiden: “Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen
– spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn
wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.” (NBV Jesaja 55:8-9)
Je weet niet altijd wat de wil van God is en hoe en wat je moet bidden. Als je niet zeker
bent van Gods wil, dan is het belangrijk om dan in de taal van de Heilige Geest te
bidden. De Heilige Geest bemiddelt namens ons in overeenstemming met de wil van
God: “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij
bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke
verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij
namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.” (NBG Romeinen 8:26-27)
Sommigen zullen het niet eens met deze uitlegging van dit vers. Zij zullen zeggen dat je
alles kunt vragen in de naam van Jezus en dat het dan zal gebeuren. Wanneer je
arrogant bidt, zonder je te richten naar Gods wil, kan Hij je gebed beantwoorden maar
ook op zodanige wijze dat het je geen goed zal doen. Een voorbeeld daarvan zien we hoe
Hij dat deed voor het volk Israël: “Hij gaf hun wat zij verlangden, zo veel dat ze erin
stikten.” (Psalm 106:15). Eerbied voor de naam van de Heer is belangrijk!
Je moet ook beseffen dat wanneer je iets bidt voor een ander, die persoon wel een eigen
wil heeft. Niemand kan, door gebed in de naam van Jezus, iemand anders iets opleggen
wat die die persoon niet wil. God werkt niet buiten de wil van de mens om. De eigen wil
en het ongeloof van een andere persoon kan invloed hebben op je gebed voor hen.
Daarom moeten we enerzijds oppassen om niet “manipulerend” te bidden maar
anderzijds toch altijd bedenken dat het Gods verlangen duidelijk is: want Hij wil dat alle
mensen gered worden (HB Tim 2:4). Hoe werkt dit dan?
In Johannes 17 bidt Jezus een geweldig gebed voor de mannen die de Vader Hem als
discipelen had toevertrouwd. Al deze discipelen kregen dezelfde opleiding. Ze zagen
dezelfde wonderen. Zij ontvingen hetzelfde Woord van God. Maar toch ging één van hen
verloren. Judas had nog steeds een eigen wil en ondanks alles wat hij gehoord en gezien
had, verwierp hij Gods Woord in ongeloof.
Jezus sprak over de kracht van het overeenstemmen met anderen in gebed in Zijn naam
: “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen
begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar
twee of drie vergaderd zijn IN MIJN NAAM, daar ben Ik in hun midden.” (NBG Mattheüs
18:19-20)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 122
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Als onderdeel van het gebed, moet dank worden gegeven in de naam van Jezus: “en
dank God, die uw Vader is, altijd voor alles IN DE NAAM van onze Heer Jezus Christus.”
(NBV Efeziërs 5:20 )
Je moet de naam van Jezus ook prijzen: “Laten we door Jezus voortdurend aan God een
lofoffer brengen door ZIJN NAAM openlijk te prijzen.” (GNB Hebreeën 13:15 )
Je gaat nog meer leren over de kracht van het bidden in het volgende hoofdstuk.
DE NAAM VAN JEZUS IS NODIG VOOR ELK GEBIED VAN BEDIENING
De naam van Jezus moet gebruikt worden op elk gebied van bediening: “Jezus kwam op
hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen IN DE NAAM van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld.” (NBV Mattheüs 28:18-20 )
“Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: IN MIJN NAAM zullen zij boze
geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en
zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij
de handen leggen en zij zullen genezen worden.” (NBG Marcus 16:17-18).
Volgens deze verzen, moet in Gods Koninkrijk, de volgende bedieningen uitgeoefend
worden in de naam van Jezus:
1. TEKENEN EN WONDEREN
Alle krachtige tekenen en wonderen werden verricht in de naam van Jezus. De discipelen
baden daarom:
“…..Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat
om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken
genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren IN DE NAAM VAN JEZUS, uw
heilige dienaar.” (NBV Handelingen 4:29-30 )
2. PREDIKING EN ONDERWIJS
Jezus zei dat alle macht en gezag aan Hem gegeven was en dat alleen door Zijn kracht
de opdracht kan worden uitgevoerd om het Evangelie in Zijn naam te prediken en te
onderwijzen: “Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en
op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen
IN DE NAAM van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (NBV Mattheüs 28:18-20 )
“En Hij vervolgde: ‘Dit staat er geschreven: de Christus zal lijden en op de derde dag uit
de dood opstaan, en IN ZIJN NAAM zal aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem,
worden verkondigd dat ze zich tot God moeten keren en dat hun zonden vergeven zullen
worden.” (GNB Lucas 24:46-47)
Omdat de boodschap en de macht in de naam van Jezus echt is zal het ook tegenstand
oproepen. De vijanden (h)erkenden die kracht van de naam van de Heer en lieten dat
duidelijk blijken aan de discipelen…… “Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog
verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over
Jezus te spreken en hun verbieden ZIJN NAAM nog te gebruiken.’ Ze riepen hen terug en
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 123
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
bevalen hun DE NAAM VAN JEZUS op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk
niet meer over hem te onderrichten.” (NBV Handelingen 4:17-18 )
Maar Petrus antwoordde daarop : “…We moeten immers wel spreken over wat we gezien
en gehoord hebben.” (NBV Handelingen 4:20 )
De discipelen getuigden van Gods kracht. De dingen die ze gezien en gehoord hadden in
de naam van Jezus waren een krachtige bron van inspiratie om hun bediening te
vervullen.
De zuivere boodschap van Gods Koninkrijk gaat altijd samen met het onderwijs OVER de
naam van Jezus: “Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van
God en DE NAAM VAN JEZUS CHRIS-TUS tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen,
mannen zowel als vrouwen.” (NBV Handelingen 8:12 )
3. DOOP
Nieuwe bekeerlingen worden ondergedompeld in water zoals je dat tijdens de
doopdiensten bemerkt en wel in de complete naam van de Vader, de Zoon Jezus, en de
Heilige Geest: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen
IN DE NAAM van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” (NBV Mattheüs 28:19).
Maar ook werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus “Toen ze dat gehoord
hadden, lieten ze zich dopen IN DE NAAM van de Heer Jezus.” (NBV Handelingen 19:5)
en in de naam van Christus “Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met
Christus bekleed.” (Galaten 3:27). Deze drie titels werden in één zin door de apostelen
gebruikt in Handelingen 2:36 “Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God
Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.
Christus betekent “Gezalfde”; overgoten met de Heilige Geest. Op basis van die naam,
ontvingen de gelovigen ook de gave van de Heilige Geest: “En Petrus antwoordde hun:
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen OP DE NAAM van Jezus Christus, tot
vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.” (NBG
Handelingen 2:38)
4. HET UITWERPEN VAN DEMONEN
Demonen of duivels zijn de engelen van Satan. Ze waren vroeger de engelen van God
maar spanden met Satan samen in een opstand tegen God en uit de hemel geworpen. Ze
zijn ingelijfd in het leger van Satan en onder zijn controle op aarde werkzaam om op de
meest uiteenlopende manieren kwaad en vernietiging aan te richten. Demonen kunnen
bij ongelovigen beïnvloeden en zelfs binnendringen en hen gedeeltelijk in bezit nemen. Er
wordt niet voor niets gewaarschuwd dat de gelovige de geestelijke wapenrusting moet
dragen. Deze satanische machten worden verbroken in de naam van Jezus: “Als tekenen
zullen deze dingen de gelovigen volgen: IN MIJN NAAM zullen zij boze geesten uitdrijven
. . .” (NBG Marcus 16:17)
Toen Paulus werd geconfronteerd met een demonisch bezeten vrouw, sprak hij met het
gezag van de naam van Jezus tegen de geest: “Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak
hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je IN DE NAAM van Jezus Christus: verlaat haar!’ En
op datzelfde moment ging de geest uit haar weg….. (NBV Handelingen 16:18)
5. BEDIENEN IN DE HEILIGE GEEST
De Gemeente van Christus wordt uitgedaagd om zich uit te strekken naar de gaven en
bedieningen van de Heilige Geest. Er is op de NLEG-website een prachtige studie over dit
onderwerp te vinden. De Heilige Geest werd gegeven in de naam van Jezus: “maar de
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 124
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal IN MIJN NAAM, die zal u alles leren
en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” (NBG Johannes 14:26)
In dit vers is spreken in nieuwe tongen door de Heilige Geest een voorbeeld van de
verschillende bedieningen van de Geest: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen
volgen: IN MIJN NAAM zullen zij…. in nieuwe tongen zullen zij spreken. . . “ (NBG Marcus
16:17). Al de machtige gaven van de Heilige Geest zijn gegeven om in de naam van
Jezus te opereren. De gave van tongen is slechts een van deze vele geestelijke gaven.
Het wordt hier representatief gebruikt voor alle bedieningen van de Heilige Geest, want
de bediening van tongen werd als eerste ervaren toen de Heilige Geest aan de Gemeente
werd gegeven.
6. GENEZING
De naam van Jezus is onmisbaar in de bediening van genezing aan hen die ziek zijn: Als
tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: IN MIJN NAAM zullen zij boze geesten
uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken..…. op zieken zullen zij de handen leggen
en zij zullen genezen worden. (NBG Marcus 16:17-18)
“Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij
over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven IN DE NAAAM DES HEREN.”
(NBG Jacobus 5:14)
Toen Jezus aan het kruis stierf, leed Hij niet alleen voor jouw zonden, maar door Zijn
lijden en sterven voorzag Hij ook in je genezing: “Maar om onze overtredingen werd hij
doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt,
was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.” (NBG Jesaja 53:5)
“…opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ”Hij was het die onze
ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.” (NBV Mattheüs 8:17)
“Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor
de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.” (NBV 1 Petrus
2:24)
Waarom is het zo gemakkelijk om onze verlossing van zonde door zijn Naam te
aanvaarden, maar is het soms zo moeilijk om te geloven in de genezing door Zijn naam?
Toen de leerlingen geconfronteerd werden met een lamme man bij de tempelpoort, zei
Petrus:
“Maar Petrus zei: ‘Zilver of goud heb ik niet; maar wat ik heb, zal ik u geven: in de NAAM
VAN JEZUS CHRISTUS van Nazaret, sta op en loop!” (GNB Handelingen 3:6)
Petrus kende de kracht in de naam van Jezus. Hij wist dat er genezing is in die naam. Hij
wist dat hij het gezag had ontvangen en mocht gebruiken om die naam te gebruiken en
laat dat weten in: "Wat ik heb….". De kracht achter die naam was door Jezus aan hem
gedelegeerd en hij bracht het in toepassing!
Financiële fondsen zijn belangrijk om het werk van de bediening gaande te houden, maar
een gebrek aan deze middelen kan de ware bediening van de kracht van God niet
tegenhouden. Petrus en Johannes hadden geen zilver of goud maar bleven bedienen in
kracht door de naam van Jezus.
Deze mannen hadden geen marketingbudget om reclame te maken voor hun bediening
in de stad Jeruzalem. Maar de hele stad kwam te weten dat God krachtig door hen heen
werkte. Je kunt hierover lezen in Handelingen 3 en 4.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 125
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
In veel hedendaagse bedieningen, wordt meer nadruk gelegd op de fondsenwerving dan
op de kracht van de naam van Jezus. Het belang van de financiën in de bediening wordt
erkend, maar grotere nadruk moet liggen op de demonstratie van Gods kracht! De
geweldige kracht door de naam van Jezus wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid of
afwezigheid van financiën.
7. VOOR BESCHERMING
“Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: IN MIJN NAAM zullen zij
……..slangen opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade
doen...” (NBG Marcus 16:17-18). De apostel Paulus werd gebeten door een giftige slang
en het deed hem geen kwaad. Je kunt erover lezen in Handelingen 28.
8. IN ALLES
De Bijbel zegt dat alles wat je doet voor Gods Koninkrijk, of het nu praktisch is om in de
bediening van het Woord, je dat moet doen in de naam van Jezus : “En al wat gij doet
met woord of werk, doet het alles IN DE NAAM DES HEREN JEZUS, God, de Vader,
dankende door Hem!” (NBG Kolossenzen 3:17)
Als je alles in de naam van Jezus doet, wordt zelfs een eenvoudige dienende taak
veranderd in een krachtige geestelijke ervaring. Je kunt de vloer van kerkzaal stofzuigen
in de naam van Jezus. Je kunt voedsel bereiden voor je familie in de naam van Jezus.
Wat je doet is niet zo belangrijk; wel belangrijk is, hoe je het doet: wordt het gedaan in
de naam van Jezus? Dikwijls denken we dat we “grote dingen” voor God moeten doen.
Die gaan pas gebeuren als we ook getrouw zijn in het kleine. David ging – gehoorzaam
aan zijn vader – ogenschijnlijk iets onbelangrijks doen: de broodjes brengen bij zijn
broers (1Sam 17:17). Daardoor kwam echter er een geopende deur om in de naam van
de HERE van de hemelse legers en van Israël de reus Goliath te verslaan (HB 1Sam
17:45).
LIJDEN VANWEGE DE NAAM VAN JEZUS
We moeten bedenken dat bovengenoemde uitwerkingen van het gezag van de naam van
Jezus - naast zegeningen - ook een prijs zal kosten. Helaas zijn veel Christenen daar niet
op voorbereid maar Jezus zegt dat duidelijk “Denk aan wat ik gezegd heb: Een knecht
staat niet boven zijn heer. Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen; als
ze zich aan mijn woorden gehouden hebben, zullen ze zich ook aan jullie woorden
houden. Maar dat alles zullen ze met jullie doen, omdat jullie IN MIJN NAAM komen, want
zij kennen niet degene die mij gezonden heeft.” (GNB Johannes 15:20-21)
De discipelen moesten lijden als gevolg van het Evangelie: “. . . De apostelen verlieten
het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan
omwille VAN DE NAAM van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of
bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de
Messias is.” (NBV Handelingen 5:41-42)
De discipelen waren mannen die hun leven riskeerden voor de naam van de Heer:
“Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het
gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus, mensen die hun leven op het spel
hebben gezet VOOR DE NAAM VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS....” (NBV Handelingen
15:25-26)
Hoewel Jezus bescherming beloofde voor hen die actief zijn in de bediening van Zijn
Koninkrijk, betekende dat niet dat de discipelen (en ook wij) gevrijwaard zouden zijn van
lijden. Petrus, Paulus en Silas zijn allemaal wel eens of meer gevangen genomen. De
discipelen werden gestenigd en geslagen en Paulus werd ooit voor dood achtergelaten
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 126
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
door de vijanden van het Evangelie. Toen hun bedieningen eindigden, stierven de meeste
van de discipelen als martelaren voor de zaak van het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Dezelfde Petrus, die wonderbaarlijk uit de gevangenis werd bevrijd, stierf later ter wille
van het Evangelie.
Hebreeën 11 vertelt de verhalen van de grote mannen en vrouwen die door geloof
werden bevrijd. Maar ook de verhalen van hen die in het geloof stierven voor het
Evangelie zijn opgeschreven. Hun bediening was voltooid. Petrus vertelt ons: “Als u
gehoond wordt omdat u DE NAAM van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat
betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.” (NBV 1 Petrus 4:14)
U leert meer over de kracht van de gemeenschap met Zijn lijden in hoofdstuk zeventien.
REGEREN DOOR DE NAAM
Door de naam van Jezus word je onderdeel van het Koninkrijk van God: ”Breng dus met
vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen
wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht
naar het rijk van zijn geliefde Zoon.” (NBV Kolossenzen 1:12-13)
Als onderdeel van het koninkrijk van Jezus, ontvang je als kind van God een erfenis van
macht en gezag om niet alleen in de toekomst maar ook vandaag in het leven te
regeren:
“Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel
meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid
ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.” (HSV Romeinen
5:17)
Je bestemming is om in het leven te heersen door de naam van Jezus; te heersen over
de negatieve omstandigheden van het leven. Je bent geroepen om door de naam van
Jezus te regeren over alle krachten van de vijand!
HET MISBRUIK VAN DE NAAM VAN DE HEER
Tot slot is het belangrijk te beseffen dat de naam van de Heer heilig is en niet misbruikt
mag worden (Exodus 20:7). We mogen ook niet zo maar woorden van de Heer
profeteren zonder dat deze duidelijk van God gehoord zijn; ook dat is misbruik van de
naam van de Heer (Jeremia 29:9).
De naam van Heer is heilig en krachtig! Het is niet voor niets dat ongelovigen de naam
van de Heer misbruiken bij hun vloeken omdat de achterliggende kracht – de satan – de
naam van de Heer haat.
DE LAATSTE VERWIJZING
De uiteindelijke Bijbelse verwijzing naar de naam van Jezus is te vinden in het boek
Openbaring. Deze spreekt van de dag waarop de gelovigen in de aanwezigheid van hun
Heiland op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel zullen zijn: “Er zal niets meer zijn
waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan.
Zijn dienaren zullen hem vereren en Hem met eigen ogen zien, en ZIJN NAAM staat op
hun voorhoofd.” (NBV Openbaring 22:3-4)
 Die naam hebben we gekoesterd.
 Die naam hebben we gebruikt in de bevoegdheid om te dienen.
 In die naam hebben we gebeden.
 Door die naam waarmee we hebben geregeerd in het leven. . . .
 De naam van Jezus . . . zal deel uitmaken van onze identiteit tot in alle eeuwigheid!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 127
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF -TEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
____________________________________________________________________
2. Verklaar het belang van namen in Bijbelse tijden.
____________________________________________________________________
3. Wie gebood Jozef om het Kind de naam ‘Jezus’ te geven?
____________________________________________________________________
4. Wat is de grootste naam in het hele universum?
____________________________________________________________________
5. Hoe heeft Jezus Zijn naam gekregen?
____________________________________________________________________
6. Noem een paar redenen waarom we soms nog maar weinig van de kracht van God
bemerken en hoe kunnen we geloof in de naam van Jezus en Zijn kracht
ontwikkelen?
____________________________________________________________________
7. Lees de volgende uitspraken en vul de ontbrekende letters in om de woorden
compleet te maken.
a. De naam van Jezus is nodig voor re __________________ .
b. Als we bidden voor ge ____________ voor zieken, moet dit gebeuren in de naam
van Jezus.
c. He ________________________ komt door de naam van Jezus.
d. We le __________ en on_____________ in de naam van Jezus.
e. Het uitwerpen van d __________ moet worden gedaan in de naam van Jezus.
f. We worden of zijn ged___________ in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
8. Vul JUIST of ONJUIST in op het open gedeelte voor elke uitspraak .
a. ___________ We moeten altijd in alles danken in de naam van Jezus .
b. ___________ De Heilige Geest werd gegeven in de naam van Jezus.
c. ___________ Bescherming in de naam van Jezus betekent dat we nooit hoeven
te lijden voor Hem.
9. Bedienen begint dikwijls in het klein. Geef een voorbeeld uit het leven van David.
Werd de overwinning gerealiseerd door zijn vaardigheid met zijn slinger of door het
gebruik van de naam van God?
____________________________________________________________________
10. Noem een voorbeeld uit je eigen leven waarbij de naam van de Heer grote indruk
gemaakt heeft.
____________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 128
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
11. Heb je wel eens ervaren dat de naam van Jezus lijden in je leven veroorzaakte? Zo
ja, wat ben je dan?
____________________________________________________________________
(Antwoorden op tests worden tijdens de volgende huisgroepavond besproken.)
VERVOLGSTUDIE
De volgende lijst bevat alle Bijbelse verwijzingen naar de naam van Jezus in het Nieuwe
Testament. Gebruik deze lijst om verder te studeren over de kracht in de naam van
Jezus.
 Mattheus 1:21, 23-25; 10:22; 12:18 en 21; 18:5 en 19-20; 19:29 en 28:19

Marcus 9:38-41; 16:17-18

Lucas 10:17; 24:46-47

Johannes 1:12; 2:23; 3:18; 14:13-14 en 26; 15:16 en 20-21; 16:23, 24 en 26;
20:31

Handelingen 2:21; 2:38; 3:6; 3:16; 4:7, 8, 10, 12, 17 en 18; 4:29-30; 5:28, 40-42;
8:12; 9:14-16; 9:21, 27 en 29; 10:43 en 48; 15:25-26; 16:18 en 19:05

Romeinen 1:5 en 10:13

1 Korinthe 1:2 en 10; 6:11

Efeziërs 5:20

Filippenzen 2:9-11

Kolossenzen 3:17

2 Thessalonicenzen 1:12

2 Timotheüs 2:19

Hebreeën 1:4, 6:10 en 13:15

Jacobus 5:14

1 Petrus 4:14

1 Johannes 2:12; 3:23 en 5:13

Openbaring : 19:12, 13 en 16 en 22:3-4
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 129
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HFDST 13 – 7e KRACHTPRINCIPE: DE KRACHT VAN GEBED
DOELSTELLINGEN
Aan het eind van dit hoofdstuk kun je:
 Het sleutelvers uit het hoofd opschrijven.
 Uitleggen hoe door gebed en vasten de kracht van Gods vrijkomt.
 Een definitie van ‘gebed’ geven.
 De verschillende niveaus van het gebed benoemen.
 De verschillende soorten gebed toepassen.
 De belemmeringen voor het gebed herkennen.
 De definitie van ‘vasten’ geven.
 De twee soorten vasten te benoemen.
 Het doel van het vasten uitleggen.
SLEUTELVERS
“Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet..” (NBV
Jacobus 5:16 b)
INLEIDING
Een arme man bezocht eens een beroemde rabbijn en klaagde bitter over zijn nood. "Bid
tot God", sprak de rabbijn, "Hij zal je zeker verhoren". "Maar ik kan helemaal niet
bidden", zei de arme man. "Ach", sprak de rabbijn, "dan ben je wel heel erg arm"! Naast
het bestuderen van de Bijbel, het Woord van God, is gebed één van de belangrijkste
pijlers in onze relatie met God.
VAN WIE HEBBEN WE BIDDEN GELEERD?
Sommige gelovigen denken dat bidden een ingewikkelde, vermoeiende en soms een
saaie aangelegenheid is. Dit komt veelal door een onjuist begrip van wat gebed precies
inhoudt en blijkt dat de manier van bidden vaak voor een groot deel bepaald wordt door
overleveringen en traditie.
WAT IS BIDDEN?
"Gebed is geen methode noch een strategie of een uiting van woorden. Het is een
samenwerken met God door de Heilige Geest die in ons woont." (Johannes Facius).
Tijdens de studie over de kracht in de naam van Jezus, heb je geleerd dat gelovigen Zijn
naam kunnen gebruiken als zij tot de Vader bidden. Deze les gaat over de kracht van het
gebed als we de naam van Jezus gebruiken. Ook het vasten, behorend bij het gebed,
wordt compact behandeld.
Bidden en vasten zijn krachtige principes die de kracht van God in het leven van
gelovigen vrij maken.
DE DEFINITIE VAN HET GEBED
Bidden is “geestelijk ademen”. Bidden is gemeenschap hebben met God, op een manier
zoals ook mensen met elkaar omgaan. Dit vindt plaats door te spreken, luisteren en door
tijd te nemen om dit te doen (met en zonder woorden). Er zijn vele vormen van gebed.
De gebedshouding is niet het belangrijkste maar de gesteldheid van het hart!
BIDDEN IS NODIG
 Om een liefdesrelatie met God te ontwikkelen en te onderhouden,
 Om tot ontwikkeling en bloei te komen,
 Om actief mee te werken in Gods verlossingsplan met de wereld.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 130
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
GEBED
Het gebed is gemeenschap met God. Het heeft verschillende vormen, maar de kern is,
dat de mens spreekt met God en God spreekt met de mens. Gebed wordt beschreven
als:
 Aanroepen van de naam van de Heer: Genesis 12:8
 Roepen tot God: Psalm 27:7; 34:6
 Naderen tot God: Psalm 73:28; Hebreeën 10:22
 Opzien: Psalm 5:3
 Opheffen van de ziel: Psalm 25:1
 Opheffen van het hart: Klaagliederen 3:41
 Openen en uitstorten van het hart : Psalmen 62:8
 Openen en uitstorten van de ziel: 1Samuel 1:15
 Roepen tot de hemel: 2Kronieken 32:20
 Smeken tot de Heer: Exodus 32:11
 God zoeken: Job 8:5
 Het aangezicht van de Heer zoeken: Psalmen 27:8
 Smeekbeden: Job 8:5 ; Jeremia 36:7, Daniel 9:2-23
HET GEBEDSLEVEN VAN JEZUS
Gebed was een krachtig instrument in het leven van de Heer Jezus waar we veel van
kunnen leren:
VOOR JEZUS WAS GEBED ZIJN EERSTE PRIORITEIT
 Hij bad elk moment van de dag en van de nacht: Lucas 6:12-13
 Gebed had meer prioriteit dan eten: Johannes 4:31-32
 Gebed had meer prioriteit dan werken en zaken doen: Johannes 4:31-32
GEBED WAS VERBONDEN MET IEDERE BELANGRIJKE GEBEURTENIS
 Bij Zijn doop: Lucas 3:21-22
 Tijdens de eerste acties in Zijn bediening: Marcus 1:35; Lukas 5:16
 Bij het kiezen van de discipelen: Lucas 6:12-13
 Voor en na de spijziging van de 5.000: Mattheüs 14:19, 23, Marcus 6:41,46;
Johannes 6:11,14-15
 Bij de spijziging van de 4.000: Mattheüs 15:36, Marcus 8:6, 7
 Voor de belijdenis van Petrus: Lucas 9:18
 Voor de verheerlijking op de berg: Lucas 9:28, 29
 Bij de terugkeer van de zeventig: Mattheüs 11:25, Lucas 10:21
 Bij het graf van Lazarus: Johannes 11:41-42
 Bij de kinderzegening: Mattheus 19:13
 Toen enkele Grieken Hem wilden bezoeken: Johannes 12:20-28
 Voor het uur van Zijn grootste angst: Mattheüs 26:26-27, Marcus 14:22-23, Lucas
22:17-19
 Voordat Petrus Hem verloochende: Lukas 22:32
 Voor het geven van de Heilige Geest: Johannes 14:16
 Op de weg naar Emmaüs: Lucas 24:30-31
 Voorafgaand aan Zijn hemelvaart: Lukas 24:50-53
 Voor Zijn volgelingen: Johannes 17
 Het koninkrijksgebed dat Jezus zijn volgelingen leerde is opgetekend in Mattheüs 6:913 .
NIVEAUS VAN GEBED
Paulus riep de gelovigen op om altijd met "aanhoudend en smekend gebed" te bidden
(Efeziërs 6:18). De GNB beschrijft dit als volgt: “Bid en smeek voortdurend". De SV leert
ons “Met alle bidding en smeking”. Het Griekse woord dat daar voor “alle” gebruikt
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 131
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
wordt, verwijst naar zowel individueel als collectief en refereert naar de verschillende
niveaus en vormen van gebed.
Er zijn drie niveaus in het gebed: vragen, zoeken en kloppen: “Vraag en u zult krijgen;
zoek en u zult vinden; klop en er zal voor u worden opengedaan. Ja, ieder die vraagt, zal
krijgen, en wie zoekt, zal vinden, en voor wie aanklopt, zal worden opengedaan”. (GNB
Mattheüs 7:7-8)
‘VRAGEN’ is het eerste niveau van het gebed. Het is gewoon een verzoek aan God doen
en een direct antwoord ontvangen. Om te ontvangen, is de enige voorwaarde: ‘vragen’.
“. . Gij hebt niets , omdat gij niet bidt.” (NBG Jacobus 4:2). Wij hebben het krachtige
geestelijke wapen van het gebed en toch gebruikt iedereen dit wapen niet. Ze vragen
niet (meer) en dus ontvangen ze niet (meer).
‘ZOEKEN’ is het tweede en diepere niveau van gebed. Dit is het niveau van het gebed
waar je antwoorden niet zo direct ontvangt als op het eerste niveau van ‘vragen’. De 120
leerlingen waren samengekomen in de bovenzaal, waar zij bleven volharden in het
gebed. Dit is een voorbeeld van het zoeken. Deze mannen en vrouwen zochten naar de
vervulling van de belofte van de Heilige Geest en bleven daar naar zoeken totdat het
antwoord kwam (Handelingen 1 - 2).
‘KLOPPEN’ is het derde niveau en gaat nog dieper. Het is het gebed dat volhardt wanneer
de antwoorden langer op zich wachten dan op voorgaande niveaus. Het wordt
geïllustreerd in de gelijkenis die Jezus in Lucas 11:5-10 vertelt. Het ‘kloppen’ niveau is
het meest intense niveau van gebed bij geestelijke strijd.
Een voorbeeld van dit gebedsniveau vinden we in het doorzettingsvermogen van Daniel.
Hij bleef ‘kloppen’, ondanks het feit dat hij geen zichtbare resultaten zag (Daniël 10).
SOORTEN GEBED
Er zijn verschillende soorten van gebed. Die worden geïllustreerd in het model- gebed,
gegeven door de Heer (Mattheüs 6:9-13). Soorten van het gebed zijn:
1. LOFPRIJS EN AANBIDDING:
“Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam” (NBV Psalm 100:4).
Aanbidding is het geven van eer en toewijding. Lofprijs is een vorm van dankzegging
en een uiting van dankbaarheid, niet alleen voor wat God heeft gedaan, maar meer
nog voor wie Hij is.
Je bent geroepen om God te aanbidden in geest en waarheid : “Maar er komt een
tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest
en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest,
dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.” (NBV Johannes 4:2324 )
LOFPRIJS EN AANBIDDING KAN GEPRAKTISEERD WORDEN DOOR
 Zingen: Psalm 9:2, 11; 40:3; Marcus 14:26
 Hoorbare lofprijs: Psalmen 103:1
 Schreeuwen: Psalm 47:1
 Opheffen van de handen: Psalm 63:4, 134:2, 1 Timotheüs 2:8
 Klappen: Psalm 47:1
 Muziekinstrumenten: Psalm 150:3-5
 Te gaan staan: 2 Kronieken 20:19
 Buigen: Psalm 95:6
 Dansen: Psalm 149:3
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 132
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING


Knielen: Psalm 95:6
Liggen: Psalmen 149:5
2. OVERGAVE
Dit is het gebed om je leven en wil aan God over te geven. Het bevat gebeden van
heiliging en toewijding zoals in NBV Hebr 10:7b “Ik ben gekomen, God, om uw wil te
doen”.
3. VERZOEK
Gebeden van verzoeken aan de Heer. Verzoeken moeten worden ingediend volgens
de wil van God, zoals geopenbaard in Zijn geschreven Woord. Verzoeken kun je doen
op het niveau van vragen, zoeken, of kloppen. Smeekbede is een ander woord voor
dit soort gebed . Het woord smeekbede betekent: "God smeken of sterk een beroep
op Hem doen ten behoeve van een nood."
4. BELIJDEN EN BOETE DOEN
Een gebed van belijden en boete gaat samen met berouw en vergeving vragen voor
de zonde:
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden
te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (NBG Johannes 1:9)
5. VOORBEDE
Voorbede is bidden voor anderen. Een bemiddelaar is iemand die de plaats van een
ander inneemt of pleit voor andermans zaak. De Bijbel vermeldt dat God een keer
naar de aarde keek en zag dat er geen voorbidder was: “Hij zag, dat er niemand was,
en Hij ontzette Zich, omdat niemand tussenbeide trad. Toen bracht zijn arm Hem
hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde Hem“ (NBG Jesaja 59:16).
Toen God zag, was er geen voorbidder te bekennen. Hij voorzag in de behoefte en
zond Jezus: “Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de
mens Christus Jezus.” (NBG 1 Tim 2:5)
….Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand
van God zit, pleit voor ons. (NBV Romeinen 8:34 )
“ Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd
leeft en zo voor hen kan pleiten.” (NBV Hebreeën 7:25)
“Mijn kinderen, ik schrijf dit, om u te helpen niet te zondigen. Mocht een van u toch
zondigen, weet dan dat we bij de Vader iemand hebben die voor ons pleit en die
rechtvaardig is: Jezus Christus.” (GNB 1 Joh 2:1)
Een advocaat aan het Hof van Justitie is een juridische raadgever of adviseur die pleit
voor de zaak van iemand anders. Een voorbede tijdens geestelijke oorlogvoering is
het gebed wat men tot God richt voor het welzijn van een andere persoon. Je kunt
begrip krijgen voor de situatie in je eigen land en stad en ontvangt bewogenheid en
bemiddelt in je eigen taal: “Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden
wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden
uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en
ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid” (NBV 1 Timotheüs 2:12)
Op andere momenten wordt voorbede gedaan door de Heilige Geest. Het kan met
onuitsprekelijke verzuchtingen als gevolg van een zware geestelijke last. Het kan in
een vreemde (tongen)taal. Het kan voorbede zijn voor een ander of de Heilige Geest
doet voorspraak voor jou. Wanneer dit gebeurt, spreekt en bidt de Heilige Geest
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 133
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
rechtstreeks door jou tot God naar de wil van God. Je kunt met je verstand dit soort
voorbede niet begrijpen: “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers
niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor
ons met woordloze zuchten.” (NBV Romeinen 8:26)
HET MODEL GEBED
Tijdens de aardse bediening van Jezus kwamen Zijn discipelen eens tot Hem met een
interessante vraag: “….vroeg een van zijn leerlingen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals
ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.” (GNB Lucas 11:1)
De discipelen vroegen niet hoe je moet prediken of wonderen moet doen. Ze zochten
geen lessen over hoe je duurzame relaties op moet bouwen. Ze hebben niet
geïnformeerd over de wonderen van lichamelijke genezing. Ze vroegen om te leren hoe
je moet bidden! Wat was de oorzaak van dit verlangen? Het waren de zichtbare gevolgen
van het gebed in het leven en de bediening van Jezus. De discipelen hadden de krachtige
resultaten van deze geestelijke strategie in actie gezien en wisten dat dit de bron van
inspiratie was van al het andere.
Lees het model gebed – ook wel Koninkrijksgebed genoemd - in NBG Mattheüs 6:9-13 en
let op de verschillende vormen van gebed die we hebben besproken en Gods Koninkrijk
naar deze aarde brengen:
 Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd (Lofprijs &
Aanbidding).
 Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde
(Toewijding).
 Geef ons heden ons dagelijks brood (Verzoek).
 Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Belijden,
Boetedoen, Voorbede).
 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze (Verzoek).
 Want Uwer is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid
(Lofprijs & Aanbidding).
HOE TE BIDDEN
Kijk naar elk van de volgende verwijzingen in uw Bijbel. Deze Schriftgedeelten leren je
hoe je moet bidden:
 Het gebed is gericht tot God: Psalm 5:2
 Een omhaal van woorden en daarbij eindeloos herhalen komt bij God niet aan, maar
een oprecht gebed wordt verhoord: Mattheüs 6:7; Daniel 6:10 ; Lucas 11:5-13;
18:1-8
 Je zondigt door niet te bidden voor anderen : NBG 1 Samuel 12:23
 Bid met je verstand (in je eigen taal): Efeziërs 6:18
 Bid in de Geest: Romeinen 8:26; Judas 20
 Bid naar de wil van God: Johannes 5:14-15
 Bid in het geheim; het verborgene: Mattheüs 6:6
 Kwaliteit in plaats van kwantiteit wordt benadrukt. Het gebed wordt niet succesvol
door het gebruik van veel woorden: Mattheus 6:7
 Bid altijd: Lukas 21:36; Efeziërs 6:18
 Bid voortdurend: Romeinen 12:12
 Bid zonder ophouden: 1 Thessalonicenzen 5:17
 Bid tot de Vader in de naam van Jezus: Johannes 15:16
 Bid met een waakzame houding: 1 Petrus 4:7
 Bid volgens het voorbeeld van het modelgebed: Mattheüs 6:9-13
 Bid met een vergevingsgezinde geest : Marcus 11:25
 Bid met nederigheid: Mattheüs 6:7
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 134
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING





Ondersteun soms je gebed met vrijwillig vasten: Mattheus 17:21
Bid vurig: Jacobus 5:16; Kolossenzen 4:12
Bid met onderwerping aan God: Lukas 22:42
Bid en zorg daarbij dat je goede relaties met je gezinsleden onderhouden: 1 Petrus
3:7
Gebruik de strategieën van binden en ontbinden in gebed: Mattheüs 16:19
WAAR JE VOOR MOET BIDDEN
 De vrede van Jeruzalem: Psalmen 122:6
 De arbeiders in de oogst: Mattheüs 9:38
 Dat je niet in verzoeking komt: Lukas 22:40-46
 Zij die je geweld aandoen (je vijanden): Lucas 6:28
 Alle heiligen: Efeziërs 6:18
 De zieken: Jacobus 5:14
 Voor elkaar (draagt elkaars lasten): Jacobus 5:16
 Voor alle mensen, koningen en gezagsdragers: 1 Timotheüs 2:1-4
 Voor onze dagelijkse behoeften: Mattheüs 6:11
 Voor wijsheid: Jacobus 1:5
 Voor genezing: Jacobus 5:14-15
 Voor vergeving: Mattheüs 6:12
 Voor Gods wil en vestiging van Zijn Koninkrijk: Mattheüs 6:10
 Voor als iemand het moeilijk heeft of lijdt: Jacobus 5:13
BID DE BELOFTEN
“En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen
hartstochten bevredigen.” (NBV Jacobus 4:3). God beantwoordt onze gebeden volgens
Zijn beloften. Als je niet vraagt op basis van deze beloften, wordt je gebed niet verhoord.
Het is vergelijkbaar met hoe een vader de relatie onderhoud met zijn kinderen. Geen
enkele vader verplicht zich tot zijn kinderen om alles te geven wat ze hen vragen. Hij
maakt hen duidelijk dat hij bepaalde dingen doet en andere dingen niet doet. Binnen
deze grenzen beantwoordt de vader verzoeken van zijn kind.
Dat is identiek aan God de Vader. Zijn beloften vormen de juiste basis voor het gebed.
Leer daarom wat God beloofd heeft in Zijn Woord en bid naar de beloften van God. Een
goede manier om dit te doen is om door de Bijbel te gaan en alle beloften te markeren of
op te schrijven in een schrift. Gebruik je Bijbel als je bidt en baseer je gebeden op deze
beloften (Lees 2Cor 1:20) .
MOGELIJKE HINDERNISSEN BIJ HET BIDDEN
Hier zijn enkele dingen die je gebeden zullen belemmeren:
 Zonde van welke aard dan ook: Jesaja 59:1-2 , Psalm 66:18 , Jesaja 1:15 ; Spreuken
28:9
 Afgoden in het hart: Ezechiël 14:1-3
 Een onverzoenlijke geest: Marcus 11:25, Mattheüs 5:23
 Zelfzucht, verkeerde motieven: Spreuken 21:13; Jacobus 4:3
 Zucht naar macht, manipulatieve gebeden: Jacobus 4:2-3
 Verkeerd behandelen van de huwelijkspartner: 1 Petrus 3:7
 Eigen gerechtigheid: Lucas 18:10-14
 Ongeloof : Jacobus 1:6-7
 Niet blijven in Christus en in Zijn Woord: Johannes 15:7
 Gebrek aan medeleven: Spreuken 21:13
 Hypocrisie, trots, zinloze herhaling : Mattheüs 6:5 ; Job 35:12-13
 Niet vragen naar de wil van God: 1 Johannes 5:14
 Niet vragen in Jezus’ Naam: Johannes 16:24
 Satanische, demonische hindernissen : Daniël 10:10-13; Efeziërs 6:1
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 135
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING



Niet eerst het Koninkrijk zoeken: Het is pas dat als je eerst het Koninkrijk van God
zoekt, dat de ‘andere dingen’ aan je beloofd worden: Mattheüs 6:33
God heeft een hoger doel als Hij je verzoek (nog) niet honoreert: 2 Korinthiërs 12:8-9
Als je niet weet hoe te bidden zoals het hoort, wordt het gebed belemmerd. Daarom
is het belangrijk om de Heilige Geest door je te laten bidden: Romeinen 8:26
WANNEER JE NIET MOET BIDDEN
Het is belangrijk om te leren hoe je in gebed moet wachten om leiding en richting van de
Heer te ontvangen voordat je gaat tot handelen overgaat. Maar het is even belangrijk om
te weten wanneer je niet moet bidden. Als God je tot actie roept, moet je handelen en
niet blijven stilzetten en bidden.
Een voorbeeld hiervan zien we bij het bittere water van Mara: toen Mozes tot de Heer
riep, liet God hem precies weten wat hij moest doen om de wateren zoet te maken. Er
was hier geen noodzaak om nog verder op de Heer in gebed te blijven wachten. Mozes
moest reageren op wat God had geopenbaard. Hetzelfde gold voor Jozua, toen hij in
gebed was vanwege de verschrikkelijke nederlaag van Israël bij Ai. God openbaarde dat
er zonde was onder het volk van Israël. Hij vertelde Jozua feitelijk . . . Sta op, waarom
ligt gij dus neder op uw aangezicht ? Israël heeft gezondigd . . . Sta op, heilig het volk.
(Jozua 7 gedeelten van vers 10, 12 en 13)
Het was niet de tijd om te bidden. Het werd tijd om te handelen volgens de instructies
die de Heer hem tijdens het gebed had gegeven.
Sommige mensen gebruiken het gebed als een excuus om niet in actie te komen.
Anderen blijven bidden als God al heeft geantwoord, maar handelen niet omdat de
opdracht hen mogelijk niet aanstaat. Lees het verhaal van Bileam in Numeri 22 en bekijk
vooral de verzen 18-19 . Bileam had geen recht om tot God te gaan; God had hem
duidelijk verboden zich in deze kwestie te mengen (zie vers 12)
BIDDEN EN VASTEN COMBINEREN
Het gebed is nog krachtiger als het samengaat met vasten. Vasten, in de simpelste vorm,
is leven zonder voedsel. Vasten is in de eerste plaats altijd een geestelijke oefening tot
bezinning. Door afstand te nemen van onze fysieke behoeften en het lichaam te
disciplineren, wordt het gemakkelijker onze gedachten te disciplineren en ons te
concentreren op God. We worden dan ontvankelijker voor Gods aanwijzingen en leiding.
Het vasten geeft ons ook meer tijd om met Hem te zijn. Alleen het eten overslaan is
soms niet voldoende. In onze drukke digitale samenleving moet vasten misschien ook
inhouden dat we ons meer
afsluiten voor de media, speciaal de tv, de computer, de mobiel, etc.
Kan God nog spreken te midden van de informatielawine? Ja en nog veel meer doen! Er
komt veel geestelijke kracht vrij die demonische bolwerken kan slechten als we het
bidden combineren met vasten lezen we in NBG Mat 17:21 Maar dit geslacht vaart niet
uit dan door bidden en vasten.
In deze studie zullen we een beperkt overzicht geven over vasten. Op de website van de
NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap is een belangrijk artikel te vinden wat dieper
ingaat over de combinatie van bidden en vasten. Zie
http://www.nleg.nl/download/studie/vasten.pdf
SOORTEN VASTEN
Volgens de Bijbel zijn er twee soorten vasten. Er is een totaal vasten als je niet eet of
drinkt. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Handelingen 9:9. Een gedeeltelijk vasten is
wanneer het eten wordt beperkt. Een voorbeeld hiervan vinden we in Daniël 10:3.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 136
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
OPENLIJK EN ‘IN HET BESLOTENE’ VASTEN
Vasten is een persoonlijke zaak tussen een individu en God. Daarom moet het in
beslotenheid gedaan worden en niet om er mee te pochen: “Wanneer jullie vasten, zet
dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten
zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.”
(NBV Mattheus 6:16)
Leiders kunnen in bepaalde situaties een publiek vasten uitroepen en zo de hele
gemeente mobiliseren volgens: NBV Joël 2:15 Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig
een vastentijd af en roep op tot een plechtige samenkomst.
DE BEDOELING VAN VASTEN
Vasten heeft bijzondere geestelijke dimensies. Daarom is het ook belangrijk om
duidelijke geestelijke doeleinden voor het vasten vast te stellen. Dit is belangrijk om te
begrijpen, want als we zo maar gaan vasten zonder duidelijke redenen zal dit niet
effectief zijn. Bestudeer de volgende Bijbelverzen betreffende de toepassing van vasten.
Ze onthullen de grote kracht van het vasten tijdens een geestelijke strijd.
WAAROM VASTEN?
 Om jezelf te vernederen: Psalm 35:13; 69:10
 Verootmoediging: Ezra 8:21
 Rouw: 1Sam 31:13
 Voor berouw in geval van zonde: Joel 2:12
 Voor openbaring, verstaan Gods Woord: Daniel 9:2; 3:21-22
 Om de banden en juk te verbreken: Jesaja 58:6
 Armen te voeden, lichamelijk & geestelijk: Jesaja 58:7
 Om God te horen spreken: 2 Samuël 12:16, 22; Jona 3:5, 10
 Voor openbaring om Gods wil te verstaan: Jes 58:2, Mat 5:8
 Bij ernstige zaken voor uitkomst: Jona 3:5, 2Kron 20:3
 Zoeken naar bedieningen: Paulus & Barnabas in Hand 13:2-3
 Toewijding in de dienst van God: Hanna in Luk 2:37-37
 Aanstellen & inzegenen bedieningen: Hand 13:3 en 14:23
 Geestelijke strijd: Mat 17:21
 Voor opwekkingen in personen, plaatsen, landen, de Gemeente!
Denk er aan: vasten zal God niet veranderen; het zal jou veranderen! God onderhoud
Zijn relatie met jou op basis van jouw relatie met Hem. Wanneer dit wijzigt, dan kan dat
van invloed zijn op de manier waarin God weer met jou omgaat. Je vast niet om het hart
van God te veranderen, want God verandert niet. Maar vasten beïnvloed hoe Hij met jou
omgaat….. Lees bijvoorbeeld het boek van Jona hoe dit werkt.
HOE LANG MOET MEN VASTEN
Hoe lang je gaat vasten is afhankelijk wat Gods Geest tot jouw geest spreekt. Het kan
daardoor kort of lang zijn, een beperkt of geheel vasten, alleen of met de Gemeente, etc.
Denk aan de geschiedenis van Esau en Jakob. Jacob was eigenlijk bezig om een maaltijd
voor zichzelf te bereiden maar verloochende zichzelf om het eerstgeboorterecht te
verkrijgen. Het zou veel beter gelopen zijn als Esau die ene maaltijd gevast zou hebben!
Dus soms kan het vasten van slechts een enkele maaltijd al een groot verschil maken…..
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 137
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF TEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
2. Hoe en van wie heb jij leren bidden?
3. Wat zijn twee principes waardoor Gods kracht in het leven van de gelovigen zich kan
openbaren?
_________________________________________________________________ en
_________________________________________________________________
4. Noem de drie niveaus van gebed zoals die in deze les besproken zijn:
__________________________________ en ____________________________ en
___________________________________________
5. Benoem de verschillende soorten van het gebed die in modelgebed (Het Onze Vader)
voorkomen.
_______________________________________________________________________
6. Geeft een opsomming van de zaken die het gebed kunnen belemmeren, zoals
besproken is.
7. Geef een definitie van gebed.
_______________________________________________________________________
8. Geef een definitie van vasten.
_______________________________________________________________________
9. Welke twee soorten van vasten kan men onderscheiden?
____________________________________________________________________ en
____________________________________________________________________
10. Vat samen wat het doel van vasten is.
_______________________________________________________________________
11. Wat is bijzonder wat je in deze les geleerd hebt over het bidden en wat ga je
toepassen?
_______________________________________________________________________
(De antwoorden worden op de HuisGroep avond besproken).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 138
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
1. Gebedsverhoringen worden verleend:
 Onmiddellijk zoals in Jesaja 65:24; Daniel 9:21-23
 Vertraagd zoals in Lucas 18:7
 Anders dan dat we verlangden zoals in 2 Korintiërs 12:8-9
 Ver boven onze verwachten uit zoals in Jeremia 33:3; Efeziërs 3:20
Onthoud: het gebed van Jezus in de hof heeft Gods wil niet verandert, maar Gods wil
werd er door verduidelijkt (Hebreeën 5:7-9). Onze gebeden blijven niet
onbeantwoord, alleen omdat er geen antwoorden komen zoals we dat graag zouden
willen. Wat we ontdekken is dat de zgn. onbeantwoorde gebeden vaak een hoger of
dieper doel hebben.
2. Als we bidden volgens het patroon van het koninkrijksgebed het Onze Vader, dan
stimuleert dat onze juiste houdingen ten opzichte van gebed. Als we de zin bidden….
dan tonen we de volgende houding.…
 Onze Vader in de hemel:
Een kind-afhankelijke houding
 Uw naam worde geheiligd:
Een respectvolle houding
 Uw koninkrijk kome:
Een verwachtende houding
 Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel:
Een onderworpen houding
 Geef ons heden ons dagelijks brood:
Een houding van vertrouwen
 Vergeef ons onze schulden:
Een berouwvolle houding
 Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren:
Een vergevingsgezinde houding
 Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade:
Een zegevierende houding
 Van U is het koninkrijk, de kracht en heerlijkheid tot in eeuwigheid:
Een aanbiddende houding
Het Onze Vader is een bijzonder “scharniergebed” wat de hemel kan openen naar de
aarde .
Meer daarover is te vinden op de NLEG-website in een aparte studies over dit thema:
“het onze Vader”.
3. Lees Jakobus 5:17-18 . Dit is een modelgebed van kracht en geloof, omdat:
 Het gebaseerd is op een duidelijke belofte van God: 1 Koningen 18:1
 Het voldoet aan de voorwaarden van de belofte: 1 Koningen 18:2
 Hij volhardde ondanks negatieve rapporten : 1 Koningen 18:43
4. Bestudeer de volgende voorbeelden van machtige gebeden die in praktisch elk boek
van zowel het Oude als het Nieuwe Testament opgetekend staan:
OUDE TESTAMENT
NIEUWE TESTAMENT
GENESIS
 Het eerste gebed in de geschiedenis:
4:26
 Gebed als levensstijl met zegen als
gevolg: 5:21-24
 Gebed en het altaar: 12-13
 Gebed voor een erfgenaam: 15
 Gebed, de taal van een schreeuw: 16
 Gebed en openbaring: 17
 Gebed voor een zondige stad: 18-19
 Gebed na een misstap: 20
 Gebed van gehoorzaamheid: 22
 Gebed voor een bruid: 24
 Gebed voor een onvruchtbare vrouw:
25:19-23
MATTHEUS
 Gebed en de noodzaak van vergeving:
5:22-26; 6:12, 14-15
 Gebed en hypocrisie: 6:5-7
 Gebed zoals onderwezen door Christus:
6:8-13
 Gebed zoals gespecificeerd door
Christus: 7:7-11
 Gebed van een melaatse: 8:1-4
 Gebed van de hoofdman: 8:5-13
 Gebed in gevaar: 8:23-27
 Gebed van bezetenen: 8:28-34
 Gebed van Jaïrus: 9:18-19
 Gebed van de zieke vrouw: 9:20-22
 Gebed van twee blinden: 9:27-31
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 139
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING





Gebed verandert de dingen: 26
Gebed als een gelofte: 28
Gebed over een verongelijkte broer: 32
Gebed, het verborgen vuur: 39-41 ;
45:5-8 ; 50:20, 24
Gebed voor zegen op de stammen: 4849
EXODUS
 Gebed wat kreunend voortgebracht
wordt: 1-2
 Gebed als een dialoog: 3-4
 Gebed als klacht: 5-7
 Gebed way zich verbind met almacht:
8-10
 Gebed als lof: 15
 Gebed in gevaar: 17
 Gebed van de armen: 22:22-24
 Gebed voor de vertraging van een
verdiende straf: 32
 Eerste gebed van Mozes voor Israël:
32:9-14
 Tweede gebed van Mozes: 32:30-34
 Derde gebed van Mozes: 33:12-23
 Gebed en gedaanteverandering: 34
NUMERI
 Gebed als zegening: 6:24-27
 Gebed voor behoud en bescherming:
10:35-36
 Gebed voor het wegnemen van het
oordeel: 11:1-2
 Gebed van een ontmoedigd hart:
11:10-35
 Gebed van een zachtmoedig mens : 12
 Gebed voor de handhaving van de
goddelijke eer: 14
 Gebed voor goddelijke actie tegen
rebellie: 16
 Gebed voor verlichting bij overlijden: 21
 Gebed en profetie: 23-24
 Gebed voor een nieuwe leider: 27
DEUTERONOMIUM
 Gebed voor een bevoorrechte taak:
3:23-29
 Gebed tot iemand die nabij is: 04:07
 Gebed voor uitblijven van het oordeel:
9:20,26-29
 Gebed als een zegen: 21:6-9
 Gebed als dankzegging: 26
 Gebed als een lied: 32-33
JOZUA
 Gebed als een uitdaging: 5:13-15
 Gebed als God niet antwoordt: 7














Gebed van arbeiders: 9:37-39
Gebed van Christus' dankbaarheid aan
God: 11:25-27
Gebed op een berg: 14:23
Gebed van Petrus in nood: 14:28-30
Gebed van de Syro-Fenicische vrouw:
15:21-28
Gebed voor een krankzinnige zoon:
17:14-21
Gebed in eenheid: 18:19-20
Gebed in een gelijkenis: 18:23-25
Gebed voor een bevoorrechte positie:
20:20-28
Gebed voor genezing van blindheid:
20:29-34
Gelovige gebed: 21:18-22
Gebed van verantwoording: 25:20, 22,
24
Gebed van een overgegeven wil: 26:26,
36-46
Gebed op Golgotha: 27:46, 50
MARCUS
 Gebed van een demon: 1:23-28, 32-34
 Gebed - Gewoonten van Christus: 1:35
; 6:41, 46
 Gebed voor doven en stommen: 7:3137
 Bidden en vasten: 2:18; 9:29
 Gebed van de jongeling: 10:17-22
LUCAS
 Gebed van Zacharias: 1:8, 13, 67-80
 Gebed als aanbidding: 1:46-55
 Gebed als aanbidding : 2:10-20, 25-38
 Gebed bij het aanvangen van de
bediening van Jezus: 3:21-22
 Gebed als ontsnapping aan populariteit:
5:16
 Gebed en de twaalf: 6:12-13, 20, 28
 Gebed en verheerlijking: 9:28-29
 Gebed in gelijkenis vorm: 11:5-13
 Gebed van de verloren zoon: 15:11-24,
29-30
 Gebed uit het dodenrijk: 16:22-31
 Gebed van de tien melaatsen: 17:12-19
 Gebed in gelijkenis vorm: 18:1-8
 Gebed van de farizeeër en de tollenaar:
18:9-14
 Gebed voor Petrus' bewaring: 22:31-31
 Gebed van kwelling: 22:39-46
 Gebed en de opgestane Heer: 24:30,
50-53
JOHANNES
 Gebed voor de Geest: 4:9, 15, 19, 28 ;
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 140
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING

Gebed dat er een wonder produceert:
10
RICHTEREN
 Gebed voor richting: 1
 Gebed in oorlogstijd: 4-5
 Gebed voor tekenen: 6
 Gebed in tijden van rampen: 10:10-16
 Gebed als een overeenkomst: 11:30-40
 Gebed voor een ongeboren kind : 13
 Gebed in het aangezicht van de dood:
16:28-31
 Gebed direct beantwoord: 20:23-28
 Gebed voor een verloren stam: 21:2-3
1 SAMUEL
 Gebed zonder woorden: 1
 Gebed, profetische vooruitzichten: 2:110
 Gebed in het heiligdom: 3
 Gebed voor nationale problemen: 7
 Gebed voor een koning: 8
 Gebed als rechtvaardiging: 12
 Gebed van een verontruste koning: 14
 Gebed van een bedroefd hart: 15:11
 Gebed als een stille, zachte stem: 16:112
 Het gebed als het geheim van moed: 17
 Gebed als onderzoek: 23
 Gebed aan dovenmansoren: 28:6
 Gebed om de geroofde oorlogsbuit
terug te halen: 30
2 SAMUEL
 Gebed voor leiding: 2:1
 Gebed voor tekenen om op te trekken:
5:19-25
 Gebed voor zegen op huis en
koninkrijk: 7:18-29
 Gebed voor een ziek kind: 12
 Gebed als voorwendsel: 5:7-9
 Gebed voor begrip van ellende: 21:1-12
 Gebed als een psalm: 22
 Gebed als een belijdenis van trots:
24:10-17
1 KONINGEN
 Gebed voor een wijs hart: 3
 Gebed van toewijding: 8:12-61
 Gebed voor een verdorde hand: 13:06
 Gebed voor een gesloten hemel: 17
 Gebed voor de opstanding van een
dode zoon: 17:20-24
 Gebed voor goddelijke eer: 18:16-41
 Gebed en doorzettingsvermogen: 18:45
 Gebed voor overlijden: 19






7:37-39 ; 14:16
Gebed van een edelman: 4:46-54
Gebed voor het Brood des Levens: 6:34
Gebed voor bevestiging: 11:40-42
Gebed met een dubbel aspect: 12:2728
Gebed als een voorrecht: 14:13-15;
15:16; 16:23-26
Gebed van alle gebeden: 17
HANDELINGEN
 Gebed in de bovenkamer: 1:13-14
 Gebed voor een opvolger: 1:15-26
 Gebed en aanbidding: 2:42-47
 Gebed als een gewoonte: 3:1
 Gebed voor vrijmoedigheid om te
getuigen: 4:23-31
 Gebed en de bediening van het Woord:
6:4-7
 Gebed van de eerste martelaar: 7:5560
 Gebed voor Samaritanen en een
tovenaar: 8:9-25
 Gebed van een bekeerling: 9:5-6, 11
 Gebed voor Dorcas : 9:36-43
 Gebed van Cornelius: 10:2-4, 9, 31
 Gebed voor Petrus in de gevangenis:
12:5, 12-17
 Gebed van de wijding aan zijn dienst:
13:2-3, 43
 Gebed met vasten: 13:2-3 ; 14:15, 23,
26
 Gebed bij de rivier: 16:13, 16
 Gebed in een kerker: 16:25, 34
 Gebed van eenparigheid: 20:36
 Gebed in een schipbreuk: 27:33, 35
 Gebed voor de met koorts getroffene:
28:8, 15, 28
ROMEINEN
 Gebed voor een voorspoedige reis: 1:815
 Gebed geïnspireerd door de Geest:
8:15, 23, 26-27
 Gebed voor Israël: 10:1 ; 11:26
 Gebed als een voortdurende bediening:
12:12
 Gebed voor gelijkgestemdheid: 15:5-6,
30-33
 Gebed voor overwinning over satans
macht: 16:20
2 KORINTIERS
 Gebed als een zegen: 1:2-4
 Gebed voor het verwijderen van doorn:
12:7-10
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 141
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
2 KONINGEN
 Gebed voor een dood kind: 4:32-37
 Gebed voor visie: 6:13-17
 Gebed om bevrijding van uitdagende
vijanden: 19
 Gebed voor een langere leven: 20:1-11
1 KRONIEKEN
 Gebed voor geestelijke welvaart: 4:910
 Gebed als vertrouwen: 5:20
 Gebed ten tijde van angst: 13:12
 Gebed voor de oprichting van het
verbond: 17:16-27
 Gebed beantwoord met vuur: 21
 Gebed als een offer: 23:30
 Gebed en geven: 29:10-19
2 KRONIEKEN
 Gebed in nationaal gevaar: 14:11
 Gebed en de hervorming: 15
 Gebed en beroep doen op de
geschiedenis: 20:3-13
 Gebed van berouw: 33:13
EZRA
 Dankgebed: 7:27-28
 Bidden en vasten: 8:21-23
 Gebed en belijdenis: 9:5-10:4
NEHEMIA
 Gebed geboren in de nood: 1:4-11
 Gebed als ‘schietgebed’: 2:4
 Gebed om bevrijding van hoon en spot:
4:1-6
 Gebed om te zegevieren over woede:
4:7-9
 Gebed en teruggave van bezittingen: 5
 Gebed tegen sluwheid: 6:9-14
 Gebed en het Woord: 8:1-13
 Gebed en Gods goedheid : 9
 Gebed om te herinneren:
13:14,22,29,31
JOB
 Gebed van berusting: 1:20-22
 Gebed voor medelijden: 6:8-9 ; 7:1721
 Gebed voor rechtvaardiging: 9
 Gebed van Job tegen onrecht: 10
 Gebed voor licht op onsterfelijkheid:
14:13-22
 Gebed en winst: 21:14-34
 Gebed en redenen: 23
 Gebed beantwoord door een
EFEZIERS
 Gebed en de positie van de gelovige:
1:1-11
 Gebed voor waarneming en macht:
1:15-20
 Gebed als toegang tot God: 2:18 ; 3:12
 Gebed voor innerlijke volheid: 3:13-21
 Gebed en innerlijke melodie: 5:19-20
 Gebed als wapen van een strijder:
6:18-19
FILIPPENZEN
 Gebed als een verzoek van vreugde:
1:2-7
 Gebed en gemoedsrust: 4:6-7, 19-23
KOLOSSENZEN
 Gebed als lofprijs voor loyaliteit: 1:1-8
 Gebed voor een zevenvoudige zegen:
1:9-14
 Gebed en gemeenschap: 4:2-4, 12, 17
1 THESSALONICENZEN
 Gebed van herinnering: 1:1-3
 Gebed voor een tegenbezoek: 3:9-13
 Gebed , lofprijzing en perfectie : 5:1718, 23-24, 28
2 THESSALONICENZEN
 Gebed voor waardigheid van roeping:
1:3, 11-12
 Gebed voor comfort en stabiliteit: 2:13,
16-17
 Gebed voor het Woord en bescherming:
3:1-5
2 TIMOTHEUS
 Gebed voor de bediening van
Timotheüs: 1:2-7
 Gebed voor het huis van Onesiforus:
1:6-18
 Gebed voor valse vrienden: 4:14-18
HEBREEEN
 Gebed als lofprijs voor de schepping:
1:10-12
 Gebed om genade en gunst: 04:16
 Gebed en de bediening van Christus:
5:7-8 ; 7:24-25
 Gebed voor de uitwerking van Gods wil:
12:9,12,15
 Gebed voor volmaaktheid: 13:20-21
JACOBUS
 Gebed om wijsheid: 1:5-8,17
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 142
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING


wervelwind: 38
Gebed als bekentenis: 40:3-5 ; 42:1-6
Gebed als voorbede gevolgd door
dubbele zegen: 42:7-10
PSALMEN
 Gebed geboren uit rebellie: 3
 Gebed van heiligheid: 4
 Gebed als een morgengebed: 5
 Gebed voor goddelijke actie: 7
 Gebed van lof voor de goddelijke actie:
8
 Gebed voor behoud hier en in het
hiernamaals: 16
 Gebed van het kruis: 22
 Gebed voor herderlijke zorg: 23
 Gebed voor de manifestatie van
goddelijke glorie: 24
 Gebed wat opstijgt tot God: 25
 Gebed van een gelovig hart: 27
 Gebed in nood: 31
 Gebed van een smartelijke ziel: 32
 Gebed voor bescherming tegen
vijanden: 35
 Gebed ter ere van Gods goedheid: 36
 Gebed van een pelgrim: 39 , 90 , 91
 Gebed en geloofsvertrouwen in nood:
40
 Gebed in diepe nood: 41
 Gebed als een deur van hoop: 42-43
 Gebed om goddelijke hulp: 44
 Gebed voor een toevluchtsoord: 46
 Gebed van een gebroken hart: 51
 Gebed te allen tijde: 55
 Gebed van nood: 57
 Gebed van vertrouwen: 71
 Gebed voor God Zelf: 73
 Gebed als lof voor Gods grootheid: 96
 Gebed voor ontsnapping uit
beproevingen: 102-103 , 105
 Gebed van herinnering: 106
 Gebed voor degenen die in gevaren zijn
op zee: 107
 Gebed en affiniteit met de Schrift: 19 ,
119
 Gebed voor het zoeken van het hart:
139


Gebed dat het doel mist: 4:2-3
Gebed dat geneest en vergeeft en
overwint: 5:13-18
1 PETRUS
 Gebed van dankbaarheid voor de
erfenis: 1:3-4
 Gebed voor de echtgenoot : 3:7
 Gebed – in de eindtijd, nuchter en
bezonnen: 4:7
 Gebed voor christelijke stabiliteit: 5:1011
2 PETRUS
 Gebed voor vermenigvuldiging van
genade en vrede: 1:2
3 JOHANNES
 Gebed voor een goed getuigenis van de
gelovigen: 1-4, 12
JUDAS
 Gebed vanuit onze geest: 20
OPENBARING
 Gebed als lofprijs aan het Lam voor de
verlossing: 5:9
 Gebed als gouden wierook: 5:8; 8:3
 Gebed van de gemartelde heiligen:
6:10
 Gebed van de heiligen: 7:9-12
 Gebed van de oudsten: 11:15-19
 Gebed van Mozes: 15:3-4
 Gebed van de verheerlijkte heiligen:
19:1-10
 Gebeden aan het einde van de Bijbel:
22:17, 20
SPREUKEN
 Dit boek richt zich op de gebeden als
het kanaal van wijsheid.
PREDIKER
 Dit boek bespreekt gebed en fatalisme.
HOOGLIED
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 143
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING

Dit boek laat de intieme geheimen van
gebed zien.
JESAJA
 Gebed wat God niet hoort: 1:15 ; 16:12
 Gebed en reiniging: 6
 Gebed voor een teken: 7:11
 Gebed van verhoging: 12
 Gebed van lof voor triomfen: 25
 Gebed voor vrede: 26
 Gebed en vertrouwen: 41
 Gebed en praktijk: 55
 Gebed dat voor velen niet populair is:
59
 Gebed voor het betoon van goddelijke
kracht: 63-64
JEREMIA
 Gebed als belijdenis van onvermogen: 1
 Gebed als rouw voor terugval: 2-3
 Gebed als klacht: 4:10-31
 Gebed als klaagzang over rebellie: 5
 Gebed vanuit een gevangenis: 6
 Gebed verboden: 7:16
 Gebed voor rechtvaardigheid: 10:23-25
 Gebed van verwarring: 12:1-4
 Gebed voor verlichting van de zonde en
droogte: 14:7-22
 Gebed voor de goddelijke wraak:
15:15-21
 Gebed voor verwarring van vijanden:
16:19-21 ; 17:13-18
 Gebed voor het overwinnen van kwade
raadgeving: 18:18-23
 Gebed van een wanhopige hart: 20:713
 Gebed van dankbaarheid voor Gods
goedheid: 32:16-25
 Gebed voor een gelovig overblijfsel: 42
KLAAGLIEDEREN
 Gebed van pijn: 1:20-22
 Gebed voor medelijden: 2:19-22
 Gebed als klacht: 3
 Gebed voor de onderdrukten: 5
EZECHIEL
 Gebed als protest: 4:14
 Gebed voor het behoud van het
overblijfsel: 9:8-11
 Gebed dat Hij mijn heiligdom is: 11:1316
DANIEL
 Gebed voor openbaring: 2:17-18
 Gebed ook wanneer er een verbod is
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 144
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING



om te bidden: 6:10-15
Gebed van belijden van zonden: 9
Gebed en de geestelijke resultaten: 10
Gebed over de kortheid van het leven:
12:8-13
HOSEA
 God appelleert aan een afgevallen natie
en roept op om het gebed van berouw
te bidden.
JOEL
 Gebed in nood: 1:19-20
 Gebed en wenen: 2:17
AMOS
 Gebed voor rust en vergeving: 7:1-9
JONA
 Gebed
 Gebed
 Gebed
 Gebed
van heidense zeelieden: 1:14-16
uit het dodenrijk: 2
van een berouwvolle stad: 3
van een ontevreden profeet: 4
MICHA
 Gebed is op de Heer te wachten voor de
vervulling van Zijn Woord .
HABAKUK
 Gebed van de klacht en
rechtvaardiging: 1:1-4, 12-17
 Gelovige gebed: 3
MALEACHI
 Gebed  Gebed  Gebed  Gebed  Gebed  Gebed -
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
een: 1:2
twee: 1:6
drie: 1:7, 13
vier: 2:17
vijf: 3:17
zes: 3:8
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 145
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HFDST 14 – 8e KRACHTPRINCIPE: DE KRACHT VAN HET WOORD
DOELSTELLINGEN
Aan het eind van dit hoofdstuk ben je in staat om:
 Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
 De bron van het Woord van kracht te herkennen.
 De woorden "Rhema" en "Logos" als Gods woorden uit te leggen.
 Uit te leggen hoe Jezus de uitdaging van Satan overwon door het Woord van kracht.
 Je verantwoordelijkheid op te nemen om Gods Woord van kracht uit te oefenen.
 De krachtige toepassing van Gods Woord samen te vatten.
 Uit te leggen waarom je eigen woorden belangrijk zijn in relatie tot geestelijke kracht.
SLEUTELVERS
“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend
zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is
in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” (NBV Hebreeën 4:12 )
INLEIDING
De Bijbel is het geschreven Woord van de enige, ware en levende God. Deze Woorden
van God bevatten een speciale kracht: “Want levend en krachtig is het woord van God,
en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest,
been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart
te ontleden.” (NBV Hebreeën 4:12 )
“zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos
naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.”
(NBV Jesaja 55:11 )
Om de volheid van Gods kracht te ervaren is het nodig dat je je verdiept in Gods Woord
en de kracht van Zijn Woord gaat ervaren.
DE OORSPRONG VAN HET WOORD
God zelf is de bron van kracht en van Zijn geschreven Woord. Dit maakt het Woord van
God krachtig:
“Wij danken God dan ook zonder ophouden. Want de boodschap die u van ons te horen
kreeg, hebt u aanvaard in de overtuiging dat het hier niet ging om een boodschap van
mensen maar om het woord van God. Dat het dit inderdaad is, bewijst wel de uitwerking
die het heeft op u, die gelooft.” (GNB 1Thessalonicenzen 2:13)
In feite heeft God de wereld geschapen door Zijn Woord:
“Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend
is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.” (NBV Hebreeën 11:3)
God schiep het heelal door Zijn Woord:
“Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het
leger der sterren”. (NBV Psalm 33:6)
God blijft deze wereld in stand houden en alle dingen onderhouden door de kracht van
Zijn Woord:
“De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Door zijn
machtig woord houdt hij alles in stand. Hij heeft de mensen gereinigd van hun zonden en
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 146
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
daarna heeft hij plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods majesteit in de hemel.”
(GNB Hebreeën 1:3 )
"RHEMA" EN "LOGOS"
Er worden in de Bijbel twee verschillende Griekse woorden gebruikt om het Woord van
God aan te duiden, namelijk “Logos” en “Rhema”. Logos verwijst ons naar alle
vastgelegde uitspraken van God en "Rhema" verwijst naar een specifieke uitspraak van
God die specifiek van toepassing is op een specifieke situatie.
Het geschreven Woord van God (“Logos” in het Grieks) kan worden gezien als een
vastlegging van datgene wat God door de tijd gesproken heeft; het gesprokene wordt
dus omgezet in schrift. Hierdoor kunnen we (her)lezen wat God tegen ons zegt en we
kunnen daardoor een diepe en persoonlijk ervaring ontvangen. Wanneer echter het
Logos (vastgelegde) Woord van ons hoofd naar ons hart zakt, zal het ons inspireren en
wordt het een realiteit, een werkelijkheid; het wordt op dat moment een levend Woord
(“Rhema” in het Grieks). Dat levende Woord is een openbaring en produceert kracht!
Als Gods Geest ons attendeert op een "Rhema" woord, dat krijgt een Bijbeltekst - die je
mogelijk al vele malen gelezen hebt - opeens een hele actuele, specifieke betekenis voor
jou. Je ontdekt dat het voorziet en antwoord geeft in een specifieke situatie waarmee je
op dat moment geconfronteerd wordt. Het “Rhema”- woord geeft je het antwoord, de
openbaring of troost op het juiste moment.
EEN VOORBEELD
Het woord (LOGOS) van Christus wone rijkelijk in u (NBG Col 3:16)
Indien gij in Mij blijft en mijn woorden (RHEMA) in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en
het zal u geworden. (NBG Joh 15:7)
DE VERZOEKING VAN JEZUS
Op de sportschool wordt tijdens een krachttraining geleidelijke de druk opgevoerd omdat
kracht groeit als deze onder druk komt te staan. Zo zullen wij ook geleidelijk geestelijk
kunnen groeien als we geconfronteerd worden met geestelijke uitdagingen.
In de vorige lessen hebben we besproken dat God Zijn kracht aan Jezus delegeerde. Aan
het begin van de bediening van Jezus kwam het tot een grote confrontatie tussen de
kracht van Jezus en de macht van satan. Voordat je verder gaat met deze les adviseren
wij je om deze krachtmeeting te bestuderen in Mattheüs 4:1-11, Marcus 1:12-13 en
Lukas 4:1-13. Wat zien we daar gebeuren?
Allereerst probeerde de satan om Jezus te verleiden om stenen in brood te laten
veranderen. Jezus zou dit zeker kunnen doen, gelet op het feit dat Hij enige tijd later
water in wijn zou veranderen. Echter als Jezus dit nu zou doen als reactie op het verzoek
van satan, zou Hij onafhankelijk van God gaan handelen. Ook zou Hij Zijn kracht voor
persoonlijk voordeel gebruiken.
Bij de tweede ontmoeting probeerde de satan de Here Jezus te verleiden om van het dak
van de tempel naar beneden te springen om zo Zijn macht te kunnen tonen. De satan
gebruikte daarbij zelfs op verkeerde wijze gedeelten uit de Bijbel om Jezus te overtuigen
dat het goed was om dit te doen.
Bij de derde ontmoeting probeerde de satan Jezus te verleiden met de
aantrekkingskracht van alle konin-krijken van deze wereld. Satan zei dat hij die allemaal
aan Jezus zou geven, als Jezus hem zou aanbidden.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 147
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Het is bijzonder om te zien dat in al deze verschillende confrontaties Jezus de vijand
tegemoet treedt met het Woord van God. Hij citeerde de Schriften die van toepassing
waren op die actuele situatie. Hij gebruikte het “Rhema”-woord van God! Als Jezus het
nodig vond om de satan te verslaan met het Woord van God, hoeveel te meer hebben wij
dat levende Woord van God vandaag nodig in onze geestelijke strijd!
GEBRUIK VAN HET WOORD VAN KRACHT
Het is niet voldoende om alleen maar te weten dat er is kracht is in het Woord van God.
Om het Woord effectief te maken, moet het worden toegepast, net zoals Jezus dat deed.
Jezus maakte duidelijk dat de woorden die Hij sprak, niet van Hemzelf waren. Zij waren
Gods woorden (lees Johannes 3:34; 14:10 en 24; 17:8 en 14).
Jezus sprak Gods Woord met kracht :
“Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag.” (NBV
Lucas 4:32 )
“En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: Wat voor
spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op
en zij varen uit.” (NBG Lucas 4:36)
Jezus sprak het Woord tot een man met een verschrompelde hand en deze hand werd
genezen (Marcus 3:1-5). Hij sprak het Woord tot een melaatse en hij werd gereinigd
(Mattheüs 8:2-3). Hij sprak. . .
 “sta op!” tot de verlamde man bij het badwater (Johannes 5:8)
 “zie!” tot de blinde (Lucas 7:21)
 “kom uit!” tot demonen (Mattheüs 9:32-33)
 “hoor” tot doven (Marcus 7:32-35)
 “kom tevoorschijn!” tot de dode (Johannes 11:44)
Jezus kende de kracht van Gods Woord, maar Hij wist ook men moest horen én reageren
op dat Woord om het effectief te laten zijn. De woorden van Jezus - die in feite Gods
woorden waren - waren zo krachtig dat ze zelfs op afstand werkten! Jezus hoefde niet
eens op de plaats van het probleem aanwezig te zijn.
Een man die een zieke knecht had, zei. . .
“Maar de officier zei: ‘Heer, wie ben ik dat u bij me thuis wilt komen? U hoeft maar een
enkel woord te zeggen en mijn bediende wordt beter. En tegen de officier zei Jezus: ‘Ga
naar huis; moge het gebeuren, omdat u gelooft.’ En op datzelfde moment werd de
bediende beter.” (GNB Mattheüs 8:8, 13)
Deze man geloofde in de kracht van Gods Woord. Hij wist dat het zo krachtig was, dat
het werd niet beïnvloed zou worden door tijd, plaats of eventuele andere menselijke
beperkingen. Maar om het effectief te laten zijn in zijn eigen leven en de situatie van zijn
verzoek voor zijn knecht, moest hij het zichzelf toe-eigenen en ook toepassen om de
kracht van het Woord te ontvangen.
De vroege kerk gebruikte Gods woorden van kracht . Paulus zei: “De boodschap die ik
verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de
Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van
God” (NBV 1 Korintiërs 2:4, 5)
“Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, en dan zal ik wel te weten
komen of die opscheppers het bij woorden laten of dat ze werkelijk kracht bezitten” (NBV
1 Korintiërs 4:19)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 148
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
DE KRACHT VAN HET WOORD
God zelf is de kracht achter Zijn Woord: “zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond
uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt,
en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” (HSV Jesaja 55:11)
“. . als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.”
(NBV Jer 1:12)
Het Woord van God geeft grote geestelijke kracht : “Want levend en krachtig is het
woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar
ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten
van het hart te ontleden.” (NBV Hebreeën 4:12)
Wat doet Gods Woord zoal? Bestudeer de volgende Bijbelgedeelten en ontdek dat Gods
Woord:
- Is nuttig tot onderwijzing, dwalingen en fouten te weerleggen, opvoeding en
instructie: 2 Tim 3:16-17
- Brengt geloof in de boodschap van het Evangelie: Handelingen 4:4
- Reinigt: Johannes 15:3; Efeziërs 5:26
- Brengt het eeuwige leven, als we horen en geloven: Johannes 5:24
- Is de basis voor eeuwig oordeel: Johannes 12:48
- Wordt gebruikt voor het uitdrijven van onreine geesten: Mattheüs 8:16, Lucas 4:36
- Wordt gevolgd door wonderbaarlijke tekenen en overtuigt de mensen van de
waarheid van het Evangelie: Marcus 16:20
- Geeft zekerheid van redding: Johannes 1:2-6
- Brengt de wedergeboorte ervaring: 1 Petrus 1:23 ; Psalmen 119:41
- Getuigt van de waarheid van het Evangelie: Johannes 5:7
- Heiligt de gelovige: 1 Timotheüs 4:5
- Geeft hoop: Psalm 130:5 ; 119:49,81
- Brengt genezing: Psalmen 107:20
- Houdt ons van het pad van de vernietiger: Psalmen 17:4
- Is geest en leven: Johannes 6:63
- Brengt vreugde en blijdschap: Jeremia 15:16
- Verhoogt geloof : Romeinen 10:17
- Troost : 1 Thessalonicenzen 4:18 , Psalmen 119:50,52
- Geeft geestelijke voeding: 1 Timotheüs 4:6
- Geeft gebedsverhoring: Johannes 15:7
- Is de sleutel tot succes: Jozua 1:8
- Zegent, als we het horen en bewaren en vasthouden: Lucas 11:28
- Brengt zegen wanneer het wordt opgevolgd wordt of vloek als het niet wordt
gehoorzaamt: Deut 28
- Is een wapen in de tijd van de verzoeking: Mattheüs 4
- Geest levenskracht: Psalmen 19:8
- Geeft wijsheid aan de eenvoudige: Psalmen 19:8
- Verlicht: Psalmen 19:9
- Waarschuwt: Psalmen 19:11
- Brengt grote beloning bij het bewaren: Psalmen 19:12
- Brengt zegen als we wandelen in gerechtigheid: Psalm 119:1-3
- Maakt ons wijzer dan onze vijanden, leraren en ouderen: Psalmen 119:98-104
- Maakt levend: Psalmen 119:25
- Versterkt: Psalmen 119:28
- Is de basis van Zijn genade: Psalmen 119:58
- Brengt genot: Psalmen 119:92
- Geeft de eenvoudige begrip: Psalmen 119:130, 104, 169
- Redt en bevrijdt: Psalm 119:170
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 149
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GODS WOORD
Met iets wat grote kracht kan geven dien je zorgvuldig om te gaan; het moet op de juiste
plek gebracht worden. Denk aan het transport van dynamiet of een kernkop: deze
bronnen van kracht moeten op de juiste plaats gebracht worden om daar iets te
realiseren.
Omdat het Woord van God zo krachtig is, hebben de gelovigen de verantwoordelijkheid
om dat Woord aan de wereld bekend te maken. De vroege Kerk nam deze
verantwoordelijkheid voor het verspreiden van het Woord van God op. De gelovigen
gingen overal prediken (Handelingen 8:4; 12:24 ; 13:49). Ze vroegen God om
vrijmoedigheid om Zijn Woord (Handelingen 4:29, 31) bekend te maken. Het Woord van
God nam toe in de wereld vanwege hun trouw (Handelingen 6:7; 19:20).
God bevestigt Zijn Woord met de tekenen die daarop volgden. Je kunt niet verwachten
dat de tekenen aan het Woord vooraf gaan. Je hebt de verantwoordelijkheid voor de
verspreiding van dit krachtige Woord aan de wereld waar jij leeft. Meer informatie over
jouw verantwoordelijkheid krijg je door het bestuderen van de volgende teksten:
- God heeft Zijn Woord in je geplaatst, zodat je het tot anderen kunt spreken:
Deuteronomium 18:18-19, Jesaja 51:16, Jeremia 1:9, 3:12, 5:14, 26:12, Ezechiël
2:7-8.
- Als het Woord van God aan jou is onderwezen, dan heb je ook de
verantwoordelijkheid om dit weer aan anderen te onderwijzen: Galaten 6:6
- Je moet het woord over de hele wereld verkondigen: Lucas 24:47, Marcus 16:15; 2
Timotheüs 4:2 .
- Je moet niet je eigen woorden spreken, maar in Zijn woorden : Jesaja 58:13
- Je moet je niet schamen voor het Woord: Marcus 8:38
- Je moet het je kinderen onderwijzen: Deuteronomium 6:6-9
JE EIGEN WOORDEN
De Heilige Schriften hebben goddelijke kracht, omdat ze de woorden van de enige, ware
en levende God zijn. Maar je eigen woorden zijn ook krachtig, vooral als je Gods Woord
spreekt. Je kunt Satan overwinnen door middel van woorden:
“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.” (NBG Openbaring
12:11)
“Gods boodschap is dicht bij u, in uw mond en in uw hart, de boodschap namelijk over
het geloof, die wij u brengen. Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw
hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered. Want geloven doen
we met ons hart, en daardoor vinden we rechtvaardiging; belijden doen we met onze
mond, en dat brengt ons redding..” (GNB Romeinen 10:8-10 )
Je tong heeft de macht om geestelijke dood of leven te brengen als je anderen (be)dient:
“Dood en leven zijn in de macht van de tong . . .” (NBG Spreuken 18:21)
Je kunt jezelf ketenen, vastbinden met je eigen woorden. Je kunt jezelf in de problemen
brengen door wat je zegt: “als je aan je woord gebonden bent, vastgeketend zit aan je
belofte.” (NBV Spreuken 6:2)
Jouw woorden kunnen verhinderen dat je de kracht van God erkent:
“..die zeggen: ‘Met onze tong zijn we sterk, onze mond helpt ons, wie kan ons aan?”
(Psalm12:5)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 150
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Satan gebruikt de dingen die je zegt om een breuk in je geest te veroorzaken. Een breuk
is een opening waardoor hij kan binnenkomen: “Het medicijn van de tong is een boom
des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest”. (HSV Spreuken 15:4)
Wat je zegt heeft invloed op je ziel: “Met zijn woorden stort een dwaas zichzelf in het
verderf, hij zet een valstrik voor zichzelf met wat hij zegt.” (NBV Spreuken 18:7)
“Wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven allerlei ellende.” (NBV Spreuken
21:23 )
Jouw woorden hebben invloed op je hele lichaam:
“De tong is ook zo’n vlam, een wereld van onrecht; ze is het lichaamsdeel dat het hele
lichaam besmet, ze zet het rad van ons bestaan in brand, zelf aangestoken door het vuur
van de hel.” (GNB Jacobus 3:6)
Jouw woorden hebben invloed op je hele leven:
“Wie zijn tong in toom houdt, beschermt zichzelf, wie zijn tong maar laat gaan, bewerkt
zijn eigen ondergang.” (GNB Spreuken 13:3)
Gelovigen kunnen de stroom van Gods kracht in hun leven met hun eigen woorden
belemmeren.
Ze spreken hoogdravende, hebzuchtige, dwaze, woorden. Zij argumenteren over
menselijke instellingen die mensen van de waarheid van het Evangelie afhouden. Ze
spreken kwade woorden over anderen, morren, klagen, pochen, en liegen. Zij spreken
woorden die scheiding en verdeeldheid veroorzaken. Dit zijn woorden van vervloeking en
bitterheid. Het is geen wonder dat deze woorden je krachteloos maken!
ONBEWUST VERVLOEKEN
Woorden zijn krachtig. Men kan met verkeerde, negatieve woorden een vloek over
zichzelf halen. Een voorbeeld daarvan lezen we in Genesis 31:32 waar Jacob onbewust
zijn vrouw vervloekt “Bij wie gij uw goden vindt, die blijve niet in leven; onderzoek in
tegenwoordigheid van onze verwanten al wat ik bij mij heb, en neem het mee. Want
Jakob wist niet, dat zijn vrouw Rachel deze gestolen had.” Later sterft ze in het
kraambed. Pas daarom met uitspraken als:
- “Was ik maar dood”
- “Je lijkt op je gekke opa”
- “Ik denk dat ik ook de griep zal krijgen”
- “Jij zult nooit wat worden”
Het zijn onbedoelde vervloekingen die helaas toch doorwerken in mensenlevens. Breng
deze woorden bij de Heer, want hiervoor is Jezus is gestorven aan het kruis: “Christus
heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er
staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.” (NBG Galaten 3:13).
Daarom is het gehoorzamen en uitvoeren van Gods Woord zo belangrijk; het is basis van
zegen! Vergeet het niet: de stroom van Gods kracht in je leven wordt niet alleen
beïnvloed door de kracht van zijn Woord, maar ook door de kracht en zuiverheid van je
eigen woorden!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 151
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELFTEST
1 . Schrijf het sleutelvers op uit je hoofd .
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2 . Wie is de bron van het Woord van kracht ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3 . Wat is het “Rhema” Woord van God ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4 . Wat is het "Logos" Woord van God ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5 . Hoe kon Jezus de uitdagingen van Satan weerstaan en verslaan?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6 . Vat samen wat je in deze les hebt geleerd over jouw verantwoordelijkheid voor Gods
Woord van kracht.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7 . Vat samen wat je hebt geleerd in deze les over de krachtige doeleinden van Gods
Woord.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8 . Is deze uitspraak waar of niet waar? "Uw eigen woorden hebben geen effect op
geestelijke kracht".
Omcirkel het juiste antwoord: waar / niet waar en leg je keuze uit:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Zijn er negatieve woorden in je leven uitgesproken waar je nog steeds hinder van kan
hebben? Ruim op!
(De antwoorden worden tijdens de volgende HuisGroepavond besproken).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 152
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
1. Lees Genesis hoofdstuk 1. Let op de scheppende kracht in Gods Woord. Onderstreep
elk gebruik van de zin: "en God zei(de)".
2. Jezus wordt ook genoemd: “het vleesgeworden Woord van God”. Lees Johannes 1.
3. Het eerste verslag van Gods woorden, wat door mensen is opgeschreven, vinden we
in Exodus 20:1-17.
4. Je kunt het Woord van God als volgt verdelen: de melk van het Woord en het vlees
van het Woord.
De melk van het Woord is de fundamentele waarheid die
gemakkelijk te begrijpen is. Het vlees van het woord is de diepere leer van Gods
Woord, dat geestelijke volwassenheid brengt. Lees meer over de verschillen tussen
melk en vlees in Hebreeën 5:13-14 en 1 Petrus 2:2.
5. Ontdek de diepere betekenis van Rhema en Logos en de samenhang met geloof.
Gebruik daarvoor de vergelijking die op de volgende bladzijde bladzijde is afgebeeld.
Als we Hebr 4:11-13 lezen dan zien je dat deze tekst ons oproept tot een “belijdend
geloof” in het Woord van God. De oproep en les in dit tekstgedeelte gaat over Israël
wat afstand neemt van Gods beloften, wat uiteindelijk resulteerde dat een hele
generatie in de woestijn stierf en de beloofde erfenis God niet kon ontvangen. Hoe
tragisch! In deze context staat er: "Het woord van God is levend en krachtig". De
term voor " woord " hier is het Griekse woord Logos en niet Rhema. Een woord van
God dient toegeëigend en levend te worden in ons leven door de Heilige Geest.
Wanneer we geconfronteerd worden met een situatie van nood, zorgen, strijd of
moeilijkheden, dan kunnen de beloften van God een Rhema voor jou worden, dat wordt
dan op dat moment, een wapen van de Geest; "het woord van God" ( Ef 6:17). Zijn
gezag is dat dit "woord" uit de Bijbel komt - Gods Woord – de Logos. De directe
betekenis is dat Hij "gesproken heeft" en nu een beroep doet om het in je ziel te laten
zaken door Zijn Geest en daarmee geloof te activeren, net zoals Hij deed met het volk
Israël toen Hij hen wees op hun erfdeel. De belijdenis van het geloof ontvangt Gods
“woord” (Rhema) en staat stevig op deze beloften. Echter, de belijdenis van het geloof is
niet sterk in de menselijke wilskracht , maar in het goddelijke dat geopenbaard wordt in
de gehele Schrift - de Bijbel - de logos (het complete Woord van God) waaruit de Rhema
(het momentele "woord van de belofte”) is ontvangen.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 153
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
DE KRACHT VAN GODS WOORD:
WE HEBBEN ZOWEL LOGOS ALS RHEMA NODIG!
LOGOS
RHEMA
Logos is het gehele woord van God, dus alle
Rhema is een enkel vers uit de Schrift, het
31.173 verzen van de Bijbel en alle woorden die
beleden woord, het creatieve woord, een enkele
in de 66 boeken daarin opgeschreven. Het is
belofte, uitspraak, uitdrukking, opdracht of
alles wat God heeft laten vastleggen in de Bijbel
specifiek geopenbaarde bevestiging. Logos is de
voor ons geestelijk onderricht, dus de gehele
Bijbel in zijn geheel; Rhema is de Bijbel door
raad van God. Logos wordt gedefinieerd als het
bijzondere toepassing. Logos is het algemene
woord van God, de materie, onderwijs,
woord en Rhema is het specifieke woord .
onderwerp, doctrine en het totale overzicht van
Gods plan voor de mensheid.
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in
wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle
jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal
wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en
gebeuren. (NBV Joh 15:7)
hymnen voor God en liederen die de Geest u vol
genade ingeeft. (NBV Col 3:16)
Voor het overige, broeders en zusters, bid voor
Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen
ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders
door het woord van Christus. (NBG Rom 10:17)
even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt
als bij u. (NBV 2Thes 3:1)
Want levend en krachtig is het woord van God,
en neemt de helm des heils aan en het zwaard
en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het
des Geestes, dat is het woord van God. (NBG
dringt diep door tot waar ziel en geest, been en
Ef 6:17)
merg elkaar raken, en het is in staat de
opvattingen en gedachten van het hart te
ontleden. (NBV Heb 4:12)
VALSE LEERSTELLINGEN OVER LOGOS
HOE LOGOS EEN RHEMA KAN WORDEN
Logos is niet krachtig, ik moet uit een Rhema
Mediteer over het Woord en spreek het hardop
leven.
uit totdat in u tot leven komt en een deel wordt
van je leven.
Sommige mensen zeggen dat bepaalde dingen
Houd een Logos naar Rhema lijst bij. Berg Gods
uit Gods Woord alleen voor vroeger zijn of
Woord in hart op zodat de Heilige Geest dit op
stellen tradities boven Gods Woord en maken dit het juiste moment kan gebruiken.
krachteloos: Zo ontkracht u het woord van God
uit eerbied voor uw eigen traditie (NBV Mat
15:6)
U kunt alleen op een tekst aanspraak maken en
Als u een tekst vind die betrekking heeft op uw
het een Rhema voor u laten worden door
situatie, gebruik die dan. Doorzoek Gods Woord
speciale leiding. Met andere woorden, het wordt voor het vinden van de antwoorden op uw
geen Rhema tenzij God u dat bovennatuurlijk
mogelijke noden.
ingeeft.
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan
Laat u leiden door de Heilige Geest en laat de
gebruikt worden om onderricht te geven, om
betreffende teksten tot leven in u komen.
dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te
voeden tot een deugdzaam leven. (NBV 2Tim
3:16)
In hem worden alle beloften van God ingelost;
Laat u niet verleiden om dingen voor u zelf in te
en daarom is het ook door hem dat we amen
vullen die er niet staan; het gaat om wat God
zeggen, tot Gods eer. (NBV 2Cor 1:20)
belooft aan u in die tekst en u mag er dus niets
aan toevoegen (Galaten 1:8) maar ook niets
aan afdoen!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 154
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HFDST 15 – 9e KRACHTPRINCIPE: DE KRACHT VAN HET GEZAG
DOELSTELLINGEN
Aan het eind van dit hoofdstuk ben je in staat om:
 Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
 Uit te leggen waarom je onder gezag moet zijn om gezag uit te kunnen oefenen.
 Uit te leggen hoe Jezus een man van gezag, maar ook onder gezag was.
 Structuren te herkennen van autoriteit die God in de Gemeente heeft ingesteld.
 Structuren te herkennen van autoriteit die God in het gezin heeft ingesteld.
 Structuren te herkennen van autoriteit die God in werkrelaties heeft ingesteld.
 Uit te leggen wat de verhouding is van gelovigen t.o.v. de overheid.
SLEUTELVERS
“Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van
God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld.” (NBV Romeinen 13:1)
INLEIDING
Al vanaf de schepping van de wereld wil God orde op zaken te stellen, om zo verwarring
en chaos te voor-komen. Hij heeft dit op verschillende manieren gedaan. Eén daarvan is
door structuren van gezag aan te stellen op elk gebied van het leven. De allerhoogste en
allergrootste autoriteiten zijn God Zelf, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Hij
heeft deze structuren van autoriteit en gezag aangesteld om je leven te beïnvloeden en
deze zijn belangrijk als je verlangt naar geestelijke kracht. Het is een feit, dat als je niet
goed onder gezag kunt functioneren, je dan ook geen gezag kunt uitoefenen. Helaas zien
we soms in de Gemeente mensen die van alles kunnen en willen, maar moeite met gezag
hebben. Hun bediening kan daardoor niet tot ontplooiing komen. Les 5 behandelde het
onderwerp “Gedelegeerd Gezag”. Les 15 gaat dieper op dit onderwerp in. Zie ook
www.nleg.nl waar meer studies te vinden zoals de WerkersTraining.
DEFINITIE GEZAG
Gezag- of machtsbevoegdheid betekent ook geestelijke overwicht. Het is het recht
invloed uit te oefenen op mensen en gebeurtenissen, maar altijd binnen de perken van
diegene die je dat recht verleend. Gezag werkt alleen daar waar het wordt aanvaard.
Een gezagsdrager is bereid te dienen en zich te verantwoorden tegenover de
Gezagsverlener: God en ook tegenover de Gezagsontvanger: de gemeenschap.
EEN MENS ONDER GEZAG
Op een dag had Jezus in Kafarnaüm een interessante ontmoeting met een militaire
leider. Zijn naam kennen we niet. Er wordt ons slechts verteld dat hij een Romeinse
hoofdman of Centurion was en een dienaar had die behoorlijk ziek was. Het is interessant
om te onderzoeken waarom deze militaire leider zich tot Jezus wendde en geloof kon
opbrengen voor een wonder . Lees het verhaal van deze Centurion in Mattheüs 8:5-13 en
Lucas 7:1-10 voordat je verder gaat met deze les.
De Centurion was een man die alleen kon functioneren vanwege het gezag in Rome waar
hij onder functio-neerde. Vanuit dat ontvangen gezag kon hij militaire autoriteit
uitoefenen over zijn peloton en instructies
uit Rome doorgeven. Hij kon ook ter plekke besluiten nemen om het gezag te
handhaven. Daardoor begreep hij meteen hoe de geestelijke relatie in elkaar zat waarin
Jezus werkte onder het gezag met de Vader. Het was vergelijkbaar met zijn eigen
militaire relatie als een Centurion met zijn commandant.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 155
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Jezus was een man van gezag. Hij handelde met gezag. Hij vergaf zonden, genas de
zieken, wierp demonen uit en deed wonderen. Maar Jezus stond ook onder gezag. Hij
was onder het gezag van de Vader:
 “Ik verzeker u,’ zei Jezus tegen hen, ‘de Zoon kan niets doen uit zichzelf; hij doet
alleen wat hij de Vader ziet doen. Wat hij doet, doet de Zoon ook.” (GNB Johannes
5:19)
 “Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat
heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook
gezag gegeven om het oordeel te vellen.” (NBV Johannes 5:26-27)
 “want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen
wat hij wil die mij gezonden heeft.” (NBV Johannes 6:38)
 “Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden
heeft.” (NBV Johannes 7:16)
 “Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd
doe wat hij wil.” (NBV Johannes 8:29)
De Centurion erkende de kracht van deze gezagsstructuur en juist daardoor wist hij dat
het niet nood-zakelijk was voor Jezus om naar zijn huis te komen om zijn knecht te
genezen. Hij wist dat Jezus genoeg gezag had om gewoon een woord spreken en dat de
genezing zou komen. Jezus prees de Centurion voor zijn grote geloof en genas zijn
knecht!
Zodra er ergens gezag wordt uitgeoefend zien we altijd een hiërarchie of rangorde (de
juiste volgorde!) zichtbaar worden van de bevelen die gegeven worden. Dit is de reden
waarom de Schriftgeleerden en Farizeeën Jezus ondervroegen: "‘Met welk recht doet u
dit allemaal? Wie heeft u het recht daartoe gegeven?" (GNB Mattheüs 21:23 ). Wanneer
men iemand ziet, die vol is met macht en gezag, dan wordt men nieuwsgierig naar de
bron en zal men daar meer van willen weten.
JEZUS ONDER GEZAG
God was op zoek naar iemand om in Zijn gezag uit te gaan: “Daarna hoorde ik de stem
van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier
ben ik, zend mij..” (HSV Jesaja 6:8)
God gaf in het Oude Testament een bepaalde mate van Zijn gezag aan mannen en
vrouwen, maar de volle openbaring van Zijn macht en gezag kwam door Jezus Christus.
Jezus wist dat Hij dit gezag ontvangen had: “Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op de aarde” (NBV Mat 28:18)
Jezus liet zien dat Hij gezag had: “Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft
om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed
en ga naar huis.” (NBV Mattheüs 9:6)
Jezus had Zijn gezag van God ontvangen en met dat gezag triomfeerde Hij over alle
machten van de vijand.
Jezus is het hoofd is van elke overheid en macht (Kolossenzen 2:10) omdat: “Hij de
overheden en machten heeft ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen
gezegevierd.”(NBG Kolossenzen 2:15)
Jezus functioneert onder het gezag van God en heeft daardoor zelf gezag over alle
andere machten en overheden. Zoals je eerder in de voorgaande lessen hebt geleerd,
heeft Jezus Zijn gezag aan jou overgedragen: “Het is als met een man die een verre reis
gaat maken, het beheer over zijn huis overlaat aan zijn dienaars, ieder zijn taak geeft en
de man bij de poort opdraagt te waken.” (GNB Marcus 13:34)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 156
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Na je bekering (Kolossenzen 1:13) kom je onder het gezag van Jezus en zo ben je ook
onder het gezag van de Vader gekomen. Gelovigen zijn mensen met geestelijke autoriteit
die onder gezag van de Heer staan!
OVERHEDEN ZIJN AANGESTELD DOOR GOD
Je hebt al geleerd dat God de bron van kracht is: “in hem is alles geschapen, alles in de
hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten
en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.” (NBV Kolossenzen1:16)
God is ook de kracht achter elke machtsstructuur die Hij in deze wereld heeft
vastgesteld: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem
staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.”
(NBG Romeinen 13:1)
In aanvulling op het hoogste gezag van God, functioneren gelovigen ook onder andere
structuren van auto-riteit die Hij heeft ingesteld. Deze autoriteiten zijn o.a. in het
huisgezin, de Gemeente, werk en de overheid.
De gezagsverhoudingen zijn bij elk persoon verschillend en zelfs per situatie afhankelijk
van het gebied waar men op dat moment functioneert. Sommige vrouwen hebben b.v.
geen man. Sommige mensen werken niet of zijn zelfstandige en hebben in dat geval
geen leidinggevende of werkgever. In die situaties zijn bepaalde gezagsstructuren weer
niet van toepassing. Echter wanneer een zelfstandige voor een opdrachtgever werkt is
men daar verantwoording aan schuldig. Daarom is het belangrijk om de structuren die op
jou betrekking hebben te herkennen en erkennen, omdat God deze heeft vastgesteld.
Je moet onder deze autoriteiten - die Hij zelf heeft ingesteld - gaan functioneren. Dit zet
je vrij om ook zelf gezag te kunnen uitoefenen. Legitiem gezag komt altijd voort vanuit
een bepaalde bron van gezag.
Als je onder gezag bent, heb je een legitieme bron waaruit je eigen autoriteit is afgeleid.
Zo ontleent b.v. de huisvrouw haar gezag van haar man. De diakenen en oudsten in een
Gemeente ontlenen hun gezag van hen, die God als geestelijk leiderschap boven hen
heeft gesteld.
Een werknemer heeft bepaalde grenzen van gezag die door zijn werkgever zijn
vastgesteld en waarbinnen men kan functioneren. Denk b.v. aan een autoverkoper die
een auto met een bepaalde korting kan verkopen, maar die korting niet mag verhogen
zonder overleg met zijn werkgever. Al deze verschillende structuren van gezag leiden
uiteindelijk tot God, die de bron van alle gezag is.
Alle autoriteiten zijn door God ingesteld. Als we naar de bron van autoriteit op zoek gaan,
dan eindigen we altijd bij God. Daarom geldt het volgende: opstand tegen het gezag
belemmert de stroom van Gods kracht in je leven. Wanneer je rebelleert tegen aardse
gezagsdragers, kom je eigenlijk in opstand tegen God: “Iedereen moet het gezag van de
overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag
is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een
instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af.” (NBV
Romeinen 13:1-2)
Als je een persoon of instantie van invloed wil zijn, moet je jezelf onder het gezag van
God stelle, maar ook van degenen die God over je heeft aangesteld. Dit zijn enkele door
God ingesteld gezagsstructuren:
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 157
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
GEZAG IN HET HUISGEZIN
De allereerste structuur van door God ingesteld gezag was binnen het huisgezin (Genesis
1 - 3). Duizenden jaren later is dit nog steeds Gods unieke en beschermende structuur
voor het huisgezin:
MAN-ECHTGENOOT
De Bijbel leert dat de man het hoofd van het huis moet zijn. Het gezag van de man in het
gezin is gebaseerd op liefde: “want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus
het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Mannen, hebt uw
vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven
heeft,” (NBG Efeziërs 5:23,25). Het gezag is dus gebaseerd op liefde!
VROUW-ECHTGENOTE
De vrouw functioneert onder het liefdevolle gezag van haar man: “Vrouwen, weest aan
uw man onderdanig als aan de Here.” (NBG Efeziërs 5:22). De reden wordt genoemd in
vers 23; Christus en Zijn liefde!
OUDERS-KINDEREN
Vrouw en man zijn samen geroepen om gezag over hun kinderen te hebben: “Kinderen,
gehoorzaam uw ouders in de geest van Christus: dat is uw plicht. Eer uw vader en uw
moeder is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden, die luidt: Dan zal het u
goed gaan en zult u lang leven op aarde.” (Efeziërs 6:1-3)
Maar ouders worden ook gewaarschuwd: “Ouders, maak uw kinderen niet kwaad, maar
breng ze groot door ze te vormen en te vermanen zoals de Heer dat wil.” (GNB Efeziërs
6:4)
Alle gezag draagt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Ouders moeten goddelijk
gezag uitoefenen, maar in liefde. Echtgenoten moeten hun gezagspositie innemen maar
met liefde, zoals Christus dat voor Zijn Gemeente heeft. Ze zijn niet bazig en wreed en
eisen ook niet dat de vrouw en kinderen hen dienen als slaven. Hun relatie tot hun
familie moet zich verhouden als Jezus tot Zijn Gemeente.
Echtgenoten moeten naar hun vrouw luisteren, want ze zijn een geschenk van God en
een "helper". Hoe kan een vrouw helpen als een man nooit laat merken waar hij hulp
nodig heeft, niet luistert naar haar en haar mening negeert? Er zijn Bijbelse voorbeelden
waar God mannen zei om naar hun vrouwen (Abraham) te luisteren en waar God
allereerst tot de vrouw sprak voordat Hij de man aansprak (vrouw van Manoach in
Richteren 13). Daarom is het belangrijk dat een man en vrouw goed met elkaar
communiceren en op elkaar reageren. Het is interessant om te bemerken, dat één van
de redenen waarom Abraham door God geroepen werd om een belangrijke bediening te
vervullen, was omdat zijn huis op orde was.
Elke gezagsstructuur dient ook eerlijk en liefdevol te zijn. Helaas wordt in elke structuur
het gezag misbruikt en handelen mensen niet altijd op een liefdevolle en eerlijke manier.
De gezagsstructuur die God in het huisgezin heeft bepaald beïnvloedt ook bedieningen.
Indien het huisgezin niet in orde is dan kan men niet het juiste leiderschap in de
bediening uitoefenen, die een grotere verantwoordelijkheid vergt. Daarom stelt God
eisen aan het gezin van leiders in de Gemeente: “Een opziener moet onberispelijk zijn.
Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd,
gastvrij en een goede leraar zijn. Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige
manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. Als iemand geen leiding kan geven aan zijn
huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?” (NBV 1
Timotheüs 3:2,4-5)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 158
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
“…onberispelijke mannen, die maar één vrouw hebben, en gelovige kinderen die niet
kunnen worden beschuldigd van schandelijk gedrag en ongehoorzaamheid..” (NBV Titus
1:6)
De Bijbel leert zelfs dat de gebeden van een man gehinderd kunnen worden (1 Petrus
3:7) wanneer er disharmonie is tussen man en vrouw.
Er is meer informatie op de website van de NLEG beschikbaar over de verhoudingen en
communicatie tussen man en vrouw en kinderen. Zie de doe-het-zelf huwelijkstraining
die we voor elk echtpaar kunnen aanbevelen onder het motto: een goed huwelijk kan
altijd beter.
GEZAG IN DE KERK
Wanneer we spreken van gezagsstructuur in de Gemeente, dan hebben we het niet over
een menselijke instelling. We hebben het niet over de verschillende denominaties en de
wijze waarop zij georganiseerd zijn, hoe zij hun leiders kiezen door b.v. te stemmen, hoe
ze geworven worden via advertenties, etc.
We willen ons richten op de Bijbelse structuur van de door God gevestigde Gemeente van
Christus.
Het hoofd van de Gemeente is Jezus Christus en de gelovigen zijn . . . Welnu, u bent het
lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.” (NBV 1 Korintiërs 12:27)
God geeft in de Gemeente de speciale gaven van leiderschap gegeven: “En Hij heeft
zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars.” (NBG
Efeziërs 4:11)
God heeft deze gaven van leiderschap in Zijn Gemeente geplaatst. Wanneer je deel
uitmaakt van een plaatselijke gemeente, dan kom je onder het gezag van het door God
ingestelde leiderschap in die bepaalde Gemeente. Je kunt meer lezen over de taken vanen kwalificaties voor deze leiders in 1 Timotheüs 3 en Titus 1. God geeft ook aan elk
geest-vervulde gelovige Zijn geestelijke gaven. Deze gaven zijn bedoeld om te
functioneren in de Gemeente onder het gezag van het leiderschap, en altijd ten behoeve
van opbouw en het werk van de bediening van de Gemeente. Je kunt meer over de
Geestesgaven in de volgende gedeelten lezen: Romeinen 12:1-8; 1 Korinthiërs 12:1-31,
Efeziërs 4:1-16; 1 Petrus 4:7-11. Op de website van de NLEG kun je verschillende
studies over dit onderwerp vinden evenals over de vijfvoudige bediening.
De Gemeente is het geestelijke lichaam van Jezus Christus. Elk Gemeentelid heeft weer
een andere verantwoordelijkheid, net als de leden van een menselijk lichaam. Elk lid
komt onder leiding van het hoofd van de Gemeente: Jezus Christus.
In het menselijk lichaam ontvangt elk lid aansturing van het hoofd via het zenuwgestel.
Dat is ook van toepassing voor het geestelijke lichaam: de Gemeente. Er kan geen
eenheid in het Lichaam zijn zonder de onderlinge liefdesband (het geestelijke zenuwstel)
en het gezag van het hoofd van de Gemeente: Jezus Christus. Onderwerping aan Hem is
noodzakelijk. De leden van het Lichaam zijn geroepen om de ander te dienen (Galaten
5:13 en 1 Petrus 4:10), net zoals dat toegaat in het natuurlijke lichaam. Als bijvoorbeeld
het natuurlijk lichaam een artikel wil lezen, dan neemt het oog onder gezag van het
denken haar autoriteit. Als het gaat om het lopen, nemen de voeten de autoriteit maar
altijd onder gezag van het hoofd wat de richting bepaalt. De leden van het geestelijk
lichaam werken zo op een vergelijkbare manier: de één onderwerpt zich aan de ander in liefde (zenuwgestel) - om zo een doeltreffende bediening te realiseren.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 159
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
GEZAG OP HET WERK
De Bijbel heeft een gezagsstructuur vastgesteld voor degenen die als werknemer of als
werkgever functioneren. Een werkgever is iemand die de baas is, leiding geeft en
verantwoordelijkheid heeft over de werknemers. Een werknemer is een iemand die is
ingehuurd om het werk te verrichten en daarbij de verantwoordelijkheid neemt om het
opgedragen werk te verrichten volgens de voorschriften en kwaliteitseisen. De Bijbel
leert: “Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer”
(Mattheüs 10:24).
In de tijd dat slavernij nog gebruikelijk was werd er geen opstand gepredikt maar juist:
“Slaven, gehoor-zaam uw aardse meesters met respect en ontzag en met een oprecht
hart alsof het Christus zelf gold. Kijk hen niet naar de ogen om bij mensen in de gunst te
komen, maar doe als slaven van Christus van harte wat God verlangt. Doe opgewekt uw
werk alsof u de Heer dient en niet mensen. U weet dat iedereen, of hij nu slaaf is of vrij
man, het goede dat hij heeft gedaan, van de Heer beloond zal krijgen..” (GNB Efeziërs
6:5-8)
Werknemers hebben daardoor een extra geestelijke dimensie als zij hun werk verrichten
en kunnen daardoor excelleren boven hun collega’s. Het werk van de werknemer wordt
namelijk verricht “als aan de Heer”, want God is de bron van alle macht.
God geeft Zijn instructies zowel aan de leidinggevenden als aan de werknemers. De
identieke bron van de Goddelijke gezagsstructuur van hen die leiding geven, en zij die de
leiding ontvangen, wordt duidelijk in het volgende gedeelte: “Meesters, behandel uw
slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u
dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt.” (NBV Efeziërs
6:9). Werkgevers moeten hun werknemers eerlijk behandelen, net zoals ze eerlijk
behandeld worden door God, van wie zij hun gezag ontlenen.
HET GEZAG VAN DE OVERHEID
Volgens Mattheüs 20:25-28 is de machtsstructuur van de wereld niet gelijk aan die van
het Koninkrijk van God. Hoewel we gelovigen zijn en burgers van Gods hemels
Koninkrijk, leven we op dit moment nog steeds in de maatschappij. Iedereen leeft in een
dorp of stad, wat weer deel uitmaakt van een provincie en die provincie is weer een deel
van het land. Iedereen leeft zo onder de lokale en nationale overheid. Er zijn wetten en
regeringsleiders die gezag over ons hebben om zo chaos en wanorde te voorkomen en er
voor te zorgen dat de veiligheid en het welzijn van de burgers gegarandeerd wordt. Je
hebt eerder geleerd dat de Bijbel ons duidelijk maakt dat God de bron van alle macht is.
Romeinen 13 legt uit hoe dit zich verhoudt tot overheidsinstanties. Zoek dit hoofdstuk in
je Bijbel nog eens op en lees het.
1. Vers 1 leert dat God de bron van alle macht is en je onderworpen bent aan genoemde
gezagsdragers.
2. Vers 2 leert, dat wanneer je in opstand komt tegen dit gezag, je feitelijk in opstand
tegen God komt.
3. Verzen 3-4 leren dat de overheid en het gezag er niet voor niets is; het staat in
dienst van God om de mensen die verkeerde dingen doen te bestraffen. De overheid
wordt vergelijken als dienaren van God.
God brengt regeringsleiders aan de macht en kan ze onttronen wanneer Hij wil: “Hij
verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen
hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis.” (NBV Daniël 2:21 )
Daniel vertelt het verhaal van een koning genaamd Nebukadnessar, die de bron van zijn
aardse macht niet herkende totdat God hem ging onderwijzen: “Maar toen hij hooghartig
en overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem
ontnomen. Hij werd door de mensen verstoten, hij kreeg het hart van een dier en hij
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 160
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van
de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Hoogste, boven het koningschap
van de mensen staat en dat hij alleen bepaalt aan wie hij dat verleent..” (NBV Daniël
5:20-21 )
God zond een profeet naar koning Amasja om hem te instrueren toen hij van plan was
om ten strijde te trekken: “Toen kwam er een godsman naar Amasja toe, die zei: ‘Mijn
koning, laat het leger van Israël niet met u meetrekken, want de HEER werkt de
Israëlieten, die zonen van Efraïm, tegen. 8 Trek zelf ten strijde en vecht zo hard u kunt,
anders zal God u het onderspit laten delven. God bezit immers de macht om u te helpen,
maar ook om u ten val te brengen.” (NBV 2 Kronieken 25:7-8)
Deze verzen laten duidelijk zien dat God leiderschap aanstelt. Hij is aan het werk, zelfs in
alle moeizame politieke situaties in deze wereld. Hij stelt de één aan en verhoogt de
ander; weer iemand anders wordt gedegradeerd en afgezet. Helaas vind er ook bij de
overheid machtsmisbruik plaats, net als bij gezags-structuren in het huisgezin en de
Gemeente. Slechte en meedogenloze leiders hebben in veel landen de macht gegrepen.
Ze weigeren God te erkennen als de bron van macht en veroorzaken zo een zeker lijden
voor de gelovigen.
Wanneer een regering of wetgeving in tegenspraak is met wat Gods Woord onderwijst,
dan moet men God meer gehoorzamen dan mensen. Toen de discipelen verteld werd dat
ze niet meer mochten prediken in de naam van Jezus, reageerden ze als volgt: “Men
moet God meer gehoorzamen dan mensen,’ antwoordden Petrus en de apostelen.” (GNV
Handelingen 5:29). Ze realiseerden zich dat dit verbod in strijd was met het gebod van
Jezus. Hij had hen namelijk opgedragen om het Evangelie in de gehelde wereld te
prediken.
In alle andere overheidsgebieden geldt weer het volgende: “U moet haar gezag dus
erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. Geef
iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan
wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied
toekomt.” (NBV Romeinen 13:5-7)
Vanwege hun grote verantwoordelijkheden en de grote mogelijkheden voor
machtsmisbruik, moet je voor de overheid bidden: “Bid voor alle koningen en
gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en
waardigheid.” (NBV 1 Timotheüs 2:2)
HEM KOMT ALLE MACHT EN GEZAG TOE!
God is de bron van alle macht en gezag zowel in de natuurlijke als in de geestelijke
wereld. Alle macht komt uit Hem voort. Hij delegeerde Zijn macht om structuur aan te
brengen in het huisgezin, de Gemeente, de werkplek, de samenleving, de stad en het
land.
In de toekomst zal er een tijd aanbreken dat alle macht en gezag aan Hem teruggegeven
zal worden:
 “En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat
hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft.” (NBV 1 Korintiërs
15:24)
 “En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf
onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en
allen zal regeren.” (NBV 1 Korintiërs 15:28)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 161
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELFTEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Waarom moet je onder een bepaald gezag staan om gedelegeerd gezag uit te kunnen
oefenen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Leg uit hoe Jezus een man van gezag was onder gezag.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Vat samen wat je geleerd hebt over de structuren van autoriteit die God in de
Gemeente heeft ingesteld.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Vat samen wat je geleerd hebt over de structuren van autoriteit die God heeft
ingesteld in het huisgezin.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Beschrijf de structuur van de autoriteit die God heeft ingesteld in werkrelaties.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Waarom wordt bij de beschrijvingen van de juiste verhouding in de Bijbel van al deze
relaties de algemene term gebruikt: “als aan de Heer”?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Geef een Bijbelse verwijzing die de verhouding van de gelovigen t.o.v. de overheid
duidelijk maakt.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Tot hoever moeten we de overheid gehoorzamen? Noem een grens die actueel kan
zijn vandaag.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. In 2 Tim 1:1-7 lezen we over de eindtijd. Wat kun je uit dit gedeelte opmaken
betreffende het gezag?
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 162
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
11. Wat lees je in 2 Tim 1:10 en 14-17 hoe Gods kinderen zich dienen te gedragen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Ben jij wel eens in opstand gekomen tegen autoriteiten die boven je staan? Tegen
wie kom je dan eigenlijk in opstand? Is er nog iets in orde te maken, te belijden?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(De antwoorden worden de eerstvolgende HuisGroepAvond besproken).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 163
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
1. Bestudeer Handelingen 6:1-6. Dit is een voorbeeld hoe autoriteit binnen de organisatie
van de Gemeente werkt. Vat samen wat je hieruit geleerd hebt over gezag:
_______________________________________________________________________
2. In Filippenzen 4:2 verzocht Paulus om vrede te stichten tussen Euodias en Syntyche.
Ons wordt niet verteld wat de aard van het dispuut was, maar wanneer er een dergelijk
probleem zich voordoet, heeft iemand niet de juiste houding van onderwerping aan het
gezag. Waarom moet dat hersteld worden?
_______________________________________________________________________
3. Lees 1 Samuël 13. In deze geschiedenis nam koning Saul een autoriteit op zich wat
hem als koning niet toekwam. Hij ging offeren, terwijl dit gedaan moest worden door de
profeet van God.
Lees 1 Samuël 15. Hier rebelleerde Koning Saul tegen Gods bevelen, door een deel
van de buit die hij in de strijd met de Amalekieten had veroverd niet te vernietigen maar
juist te bewaren.
Wat waren de gevolgen van koning Sauls’ rebellie volgens 1Sam 13:13-14 en 1 Sam
15:26?
_______________________________________________________________________
4. Noem een paar kenmerken van leiders die rebelleren tegen God (zie ook vers 12 en
17).
_______________________________________________________________________
5. Lees Johannes 19:10-11. Pilatus dacht dat hij macht had over Jezus. Was dit waar?
Leg uit.
_______________________________________________________________________
6. Vat de instructies samen die aan zowel de man als zijn vrouw zijn gegeven zijn in 1
Korinthiërs 7.
_______________________________________________________________________
7. Lees in Handelingen 23 hoe Paulus zich onderwierp aan het gezag, toen hij besefte dat
de persoon tot wie hij sprak, de hogepriester van God was. Hoe reageerde Paulus toen?
_______________________________________________________________________
8. Bestudeer LES 5 – GEDELEGEERD GEZAG en LES 12 DE KRACHT VAN DE NAAM VAN
JEZUS en ontdek de verbanden die er zijn met deze de les DE KRACHT VAN HET GEZAG.
Maak notities wat je aanspreekt.
_______________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 164
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HFDST 16 - 10e KRACHTPRINCIPE: OPSTANDINGSKRACHT
DOELSTELLINGEN
Na





voltooiing van dit hoofdstuk bent u in staat om:
Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
Een duidelijke definitie van de opstanding te geven.
Het belang van de opstanding van Jezus uit te leggen.
De uitwerking van de kracht van de opstanding in het leven van de gelovige samen te
vatten.
De bron van kracht van de opstanding te identificeren.
SLEUTELVERS
Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden
en aan hem gelijk worden in zijn dood. (NBV Filippenzen 3:10)
INLEIDING
Paulus sprak over de dimensie van geestelijke kracht die op twee manieren door Jezus
ervaren kan worden:
Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden
en aan hem gelijk worden in zijn dood. (NBV Filippenzen 3:10)
Deze les behandeld de opstandingskracht van Jezus Christus die in elke gelovige huist.
Het volgende hoofdstuk bespreekt de kracht van de gemeenschap van Zijn lijden. De
meeste door satan gehate Bijbelstudie is die van de opstanding van Jezus, want dit is de
meest uitmuntende gebeurtenis in de Bijbel die zijn onvermogen aantoont om Christus te
verslaan! De opstanding is de kern van het evangelie van Gods Koninkrijk door alle
eeuwen heen. Door de opstandingskracht kan een Christen een overwinnend leven
ervaren als een discipel van Christus; iets waar de satan een hekel aan heeft!
Helaas is het Paasfeest in Nederland verwaterd naar een goedkoop surrogaatfeest waar
de naam van Jezus niet meer in voorkomt. In plaats daarvan zijn de paashaas,
paaseitjes, lekker eten, uitgaan, winkelen, lente-feest, etc. gekomen. Tijd om de
oorsprong te belichten en de oorspronkelijke bedoeling ons toe te eigenen!
DE DEFINITIE VAN DE OPSTANDING
De betekenis van het woord “opstanding” is herrijzenis, verrijzenis, herleven, opwekken
of opstaan uit de dood om zo weer tot leven komen.
DE OPSTANDING VAN JEZUS CHRISTUS
Geen enkele andere godsdienst praktiseert het concept van een levende Heer die uit de
dood is opgestaan; hierdoor kun je met Hem spreken (gebed) en kan Zijn Geest door je
heen werken! Wie wekte Jezus op uit de dood? Nadat Jezus gestorven was voor de
zonden van de hele mensheid, werd Hij door God zelf uit de doden opgewekt: ..... Hem
die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen
opstaan, en daarvan getuigen wij. (NBV Handelingen 3:15)
Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot
leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft
opgewekt. (NBV Kolossenzen 2:12)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 165
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Daarom vertrouwen wij op God, Die Christus uit de dood heeft laten opstaan en Hem
grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd.
(HB 1 Petrus 1:21)
Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die
Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u
leeft. (NBV Romeinen 8:11)
De geschiedenis van de opstanding van Jezus is in alle evangeliën terug te vinden,
namelijk in Mattheüs 28, Marcus 16, Lucas 24 en Johannes 20.
HET BELANG VAN DE OPSTANDING VAN JEZUS
In het Boek Handelingen lezen we hoe de 1e Gemeente krachtig functioneerde door de
unieke bediening van de Geest van God. Centraal stond de prediking van het Koninkrijk
van God, de naam van Jezus Christus en altijd werd aan Zijn opstanding gerefereerd. De
apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en
God begunstigde allen rijkelijk. (NBV Handelingen 4:33)
Die opstanding van Jezus is een krachtige waarheid, omdat het de basis is van ons geloof
is: Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is
opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. (NBV 1 Korintiërs
15:13-14)
Geloof in de opstanding van Jezus is noodzakelijk om redding te ontvangen: Als uw mond
belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt,
zult u worden gered. (NBV Romeinen 10:9)
De opstanding van Jezus bevestigt dat gelovigen gerechtvaardigd zijn: Jezus, die om
onze zonden is uitgeleverd en is opgewekt om ons te rechtvaardigen. (GNB Romeinen
4:25)
De opstanding betekent dat de dood verslagen is: Omdat wij mensen van vlees en bloed
zijn, is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden; want alleen als mens kon Hij
sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op
die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de
slavernij bevrijden. (HB Hebreeën 2:14-15)
De opstanding van Jezus bevestigd dat Hij verheven is boven alle geschapen wezens.
Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt
aan ons die in Hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood
teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Nu is Hij hoog
verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men
respect heeft; niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. God heeft
letterlijk alles aan Christus onderworpen en Hem, als enig hoofd, aan de Gemeente
gegeven. (HB Efeziërs 1:19-22 )
De opstanding bevestigt dat Jezus de Zoon van God is.
Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God,
door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. (HSV Romeinen
1:4)
DE TOEKOMSTIGE OPSTANDING
De Bijbel spreekt dat in de toekomst de huidige wereld zoals wij die kennen tot een einde
zal komen en een unieke opstanding uit de doden plaatsvinden. De overleden gelovigen
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 166
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
zullen dan opgewekt worden om eeuwig te leven. De opstanding van Jezus geeft ons
ook vooruitzicht op de opname van de gelovigen. Zij die in Christus gestorven zijn zullen
dan opgewekt worden om altijd met Hem te zijn! Een uniek en troostvol vooruitzicht…….
Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet
hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is
gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar
zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij,
die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.
Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van
God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die
Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen
worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen
we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.
(NBV 1 Thessalonicenzen 4:13-18)
Degenen die als ongelovigen zijn overleden zullen opstaan, geoordeeld worden en een
eeuwige straf ontvangen. Over die toekomstige opstanding kun je meer lezen in 1
Korinthe 6:14, 15:1-58; Johannes 5:28-29; 2 Corinthiërs 4:14 en Openbaring 20:4-6.
Op de website www.nleg.nl kunt u meer vinden over dit boeiende onderwerp, zoals in de
NLEG-Fundamenten studie.
DE HUIDIGE KRACHT VAN DE OPSTANDING
Het is een feit dat we op zekere dag de opstanding uit de dood mogen meemaken, maar
we hoeven niet tot wachten tot dat moment om de kracht van de opstanding te ervaren.
Deze kracht is vandaag al voor de gelovigen beschikbaar, meer nog onmisbaar om een
overwinnend leven te leven. Die opstanding is de basis voor onze geestelijke kracht
vandaag, want het geeft je
1. Nieuwe hoop
2. Een nieuw leven
3. Een nieuwe Meester
4. Een nieuwe levensdoel
5. En een nieuwe persoonlijke opwekking!
1. EEN NIEUWE HOOP
Het is door die opstandingskracht dat je nieuwe hoop ontvangt. Je leven eindigt niet in
een doodskist in het graf. Je hebt eeuwige leven ontvangen:
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid
heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de
dood, waardoor wij leven in hoop. (NBV 1 Petrus 1:3)
Hoop is een sterke kracht. Hoop werkt nauw samen met geloof. Zonder hoop worden
mensen ontmoedigd en vermoeid. De kracht van de opstanding houdt de hoop levend!
2. EEN NIEUW LEVEN
Als je Jezus als Verlosser aanvaard hebt, ben je opgewekt uit de geestelijke dood die de
zonde veroorzaakt:
U was dood door uw zonden….., maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt
toen hij ons al onze zonden kwijtschold. (NBV Kolossenzen 2:13)
Geestelijke opstanding brengt ook met zich mee dat je dood bent voor de zonde. Alleen
door de opstandingskracht kun je een nieuwe leven leven. Je hebt geen belangstelling
meer in je oude levensstijl. Je bent dood voor de slechte dingen van de wereld en leeft
door de opstandingskracht van de Geest van Jezus.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 167
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het
geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
(NBV Galaten 2:20)
Je kunt dit nieuwe leven dus niet leven door je zelf te verbeteren. Je kunt dit leven niet
in je eigen kracht leven; alleen door de kracht van de opstanding. Hoe kijken we naar
onszelf? Leer te kijken vanuit de opstanding van Christus!
Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde maar levend voor God, in uw eenheid met
Christus Jezus. Laat dan ook de zonde uw sterfelijk bestaan niet langer beheersen, zodat
u gehoorzaamt aan de verlangens van dat bestaan. U moet uzelf niet in dienst stellen
van de zonde en u niet laten gebruiken als een werktuig voor haar kwade praktijken.
Nee, stel uzelf in dienst van God, als mensen die dood waren maar weer levend gemaakt
zijn. U moet u laten gebruiken door God als een werktuig van de gerechtigheid. DE
ZONDE MAG NIET OVER U HEERSEN….. (GNB Romeinen 6:11-14)
Ja, de strijd die je levert tussen een geestelijke dood en geestelijk leven kun je binnenin
jezelf ervaren; dat is een realiteit. Echter de opstandingskracht heeft de wet van zonde
en dood verslagen en bevrijdt je van geestelijke slavernij. Jezus zei:
Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen
om hun het leven te geven in al zijn volheid. (NBV Johannes 10:10 )
De opstandingskracht heb je niet alleen in de toekomst nodig om eeuwig te leven in Gods
Koninkrijk in de hemel maar ook om vandaag een overwinnend leven te leven in Gods
Koninkrijk op aarde!
3. EEN NIEUWE MEESTER
De geestelijke opstanding geeft je een nieuwe Heer, een nieuwe Meester in je leven. In
plaats dat je voor jezelf leeft ga je nu leven om Hem te dienen.
daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen
gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf
zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. (NBG 2 Korintiërs
5:15)
Een ware discipel wil de Meester volgen en doet afstand van al het andere wat in de weg
staat om een ware volgeling van de Heer te zijn….
Daarom kunt u, als u geen afstand kunt doen van al uw bezit, nooit mijn discipel worden.
(HB Lucas 14:33)
Dat volgen alleen is nog niet voldoende. Het gaat om een nieuw leven beleven. Waarom
is het zo belangrijk om het totale concept van de opstanding te begrijpen? Denk aan het
volgende voorbeeld. Pas nadat men in de vorige eeuw de aerodynamica ging bestuderen
en begrijpen, kon men overgaan tot het bouwen van vliegtuigen. Men wijdde zich toe om
dat te realiseren om de bijzondere kracht van vliegen ervaren. Zo is het ook met ons
geestelijke leven. Kracht komt vrij als we onze geestelijke positie, roeping en gezag gaan
begrijpen als gevolg van de opstanding van Jezus. Je bent een dienaar(es) van de
levende God en niet langer meer een slaaf van satan!
4. EEN NIEUW LEVENS DOEL
Door de geestelijke opstanding ontvangen we een nieuw levensdoel. In plaats van
bezorgdheid over tijdelijke dingen van deze maatschappij, zoals materieel gewin,
ambitie, etc., wordt je aandacht gericht op de eeuwige dingen van Gods Koninkrijk dat
ook vandaag in ons wil doorwerken:
Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar
Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 168
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
(Kolossenzen 3:1-3)
We worden uitgedaagd om naar de hemelse dingen te streven; ontwikkel meer interesse
in de opstandingskracht van Jezus en Zijn Geest. De materiële dingen van deze wereld
hebben voor een gelovige minder prioriteit als je eenmaal die opstandingskracht ervaren
hebt! De omstandigheden van deze maatschappij kunnen je niet meer klein krijgen want
door de kracht van de opstanding krijg je een nieuw perspectief en een nieuw doel.
5. EEN NIEUWE PERSOONLJKE OPWEKKING VANDAAG
Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die
Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u
leeft. (NBV Romeinen 8:11)
God heeft Jezus opgewekt uit de dood. Wat bijzonder dat de Geest van diezelfde God, die
Jezus uit de dood opwekte, ook in ons sterfelijke mensen wil wonen en werken. Die
levendmakende kracht van de Geest van God is in feite ook de opstandingskracht! De
tekst begint met de term: “want als”. Dit wil ons herinneren aan het belang om vervuld
te zijn met Zijn Geest. Het woord "levend maken" betekent “tot leven brengen” of “leven
geven”. Een nieuw leven ontvangen en leven!
God heeft je al tot leven gewekt door je van de zonde te bevrijden: Ook u heeft Hij met
Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, (HSV Efeziërs
2:1)
Maar Hij wil ook jouw sterfelijk lichaam levend maken. God wil jouw sterfelijk lichaam
vervullen met Zijn geweldige grote opstandingskracht: Maar wij zijn slechts een aarden
pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van
onszelf komt, maar van God. (2 Korintiërs 4:7)
Zijn we verlangend naar de “overweldigende kracht” of zijn we tevreden met alleen onze
redding? Zijn we nog bewogen voor anderen? Geloven we in het evangelie van Gods
Koninkrijk waar wonderen en tekenen ons volgen? Als je Jezus hebt Redder hebt
aanvaard en vervuld bent met de Geest, dan is dezelfde kracht die Jezus uit de dood
heeft opgewekt binnen jou! Die stroom van leven kan jou verfrissen en het Boek
Handelingen in jouw leven tot realiteit brengen…. Vandaag! Door de kracht van de
opstanding van Jezus!
DE BRON VAN DE OPSTANDINGSKRACHT
De bron van deze opstandingskracht in het leven van de gelovige is Jezus zelf. Hij zei:
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook
wanneer hij sterft, (NBV Johannes 11:25)
Net zoals het natuurlijke leven in het bloed geborgen is, zo is ook het geestelijke leven
door het bloed van Jezus. Net als natuurlijke bloed door je aderen stroomt, zo stroomt
het opstandingsleven door je geest. Wandelt u NU in de kracht van Zijn opstanding?
Werkt het in je dagelijkse leven als Christen? In jouw bediening? Laat dat leven vandaag
in jou binnenstromen…. Doorstromen naar een wereld in nood!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 169
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF - TEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Definieer het woord "opstanding".
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Vat samen hoe belangrijk het voor jou is dat Jezus uit de dood is opgestaan.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Is deze uitspraak waar of niet waar? "De kracht van de opstanding kan door een
gelovige in de toekomst ervaren worden, wanneer hij wordt opgewekt uit de dood".
Deze verklaring is
___________________________________________________________________
5. Geef aan hoe de kracht van de opstanding in het leven van de gelovige vandaag
zichtbaar kan worden.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Waarom is het belangrijk dat deze kenmerken zichtbaar worden in ons leven?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Wie is de bron is de opstandingskracht in het leven van een gelovige en hoe kunnen
we die ontvangen?
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Noem enkele redenen waarom het Paasfeest zo verwaterd is in Nederland.
_______________________________________________________________________
(De antwoorden op test worden op de volgende HuisGroep avond besproken).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 170
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
1. Als Jezus naar een begrafenis ging maakte Hij er een opstandingsfeest van…..
Denk aan:
 De zoon van de vrouw van Nain: Lucas 7:11-17
 Het dochtertje van Jaïrus: Markus 5:35-43
 De dood van Lazarus: Joh 11:1-46
 Zijn eigen dood! Mattheüs 28, Marcus 16, Lucas 24, Johannes 20
2. De prediking van de opstanding is een belangrijk onderdeel van de boodschap van
het Koninkrijk van God die in en door de eerste Gemeente gepredikt werd. Zie
Handelingen 4:2; 17:18, 32; 1 Korinthe 15:1-8,14,19-22.
3. Abraham leefde vele eeuwen voordat de opstanding van Jezus Christus plaats zou
vinden. Toch leefde hij al uit het concept van die bijzondere opstandingskracht! Lees
hierover in Romeinen 4:16-24 (v 17).
4. Elisa had zo’n krachtig leven geleefd dat zijn gebeente klaarblijkelijk nog sporen van
die kracht vertoonden, zelfs vele jaren nadat hij overleden was. Dat werd merkbaar
toen een dode man onverwacht in zijn graf werd gegooid met als gevold dat die
prompt tot leven kwam…… een demonstratie van opwekkingskracht! Elisa had meer
kracht in zijn gebeente dan velen van ons tijdens ons gehele leven meemaken (2 Kon
13:20-21).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 171
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HFDST 17 - 11e KRACHTPRINCIPE: DE KRACHT VAN HET LIJDEN
DOELSTELLINGEN
Aan het eind van dit hoofdstuk ben je in staat om:
 Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
 De bron van lijden te identificeren.
 Vijf oorzaken te herkennen waardoor lijden over een mens kan komen.
 De juiste houding in te nemen wanneer lijden je overkomt.
 De kracht van het lijden te ontdekken en de zin van het lijden in het leven van een
gelovige samen te vatten.
SLEUTELVERS
Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij
apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door
Gods kracht. (NBV 2 Korintiërs 13:4)
INTRODUCTIE
We bespreken de twee krachtprincipes die in NBV Filippenzen 3:10 voorkomen: Ik wil
Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en
aan hem gelijk worden in zijn dood.
Het vorige hoofdstuk behandelde het 1e krachtprincipe van dit vers: de kracht van de
opstanding in het leven van de gelovige. Dit hoofdstuk richt zich op het 2e krachtprincipe,
namelijk de kracht van de gemeenschap in het lijden. Dit is dikwijls geen favoriet
onderwerp maar wel realistisch. Paulus zei van Jezus: Dat hij gekruisigd werd past bij
zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als Christus
zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht. (2 Korintiërs 13:4)
Meestal kan men het lijden alleen maar menselijk beredeneren. De mens degradeert met
verstandelijke discussies en redenaties het lijden van Jezus aan het kruis als een
verspilling van een groot en edel leven. Maar volgens Gods redenaties(!) was dit de
grootste demonstratie van Zijn kracht. Het resulteerde in de redding van de mensheid.
Paulus begreep dit belangrijke principe van geestelijke kracht. De kracht van God is
verborgen in zwakheid. Dit is de reden waarom hij kon zeggen: ‘Je hebt niet meer dan
mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever
voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat
Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood,
vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. (NBV 2 Kor 12:9-10)
We worden in deze maatschappij geleerd om succesvol te zijn en ons falen snel te
vergeten. We zien meestal nooit de kracht in zwakheid of falen. Dit is eigenlijk een
vreemde houding voor mensen waar het geloof in het kruis van Christus centraal staat.
Jezus kon pas Zijn opstanding meemaken nadat hij had geleden. Opstandingskracht kan
vrijkomen door de gemeenschap met Zijn lijden.
Ware geestelijke kracht wordt gedemonstreerd, niet door de afwezigheid van lijden,
problemen en crises, maar juist daar middenin als we die meemaken. Kracht kan een
beproeving – zo noemt de wereld dat – juist omkeren in een gelegenheid om Gods kracht
te demonstreren!
DE BRON VAN HET LIJDEN
God heeft het lijden niet bedacht of geschapen. Het kwam indertijd de wereld binnen
door de zondeval (Genesis 3). Toen de mens zwichtte voor de verleiding van satan en
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 172
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
zondigde, kwam het lijden in deze wereld binnen en raakte zowel mens als dier en zelfs
de hele schepping. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht
en lijdt (NBV Romeinen 8:22).
Zonde, wat de bron is van al het lijden, kan herleid worden naar zijn opdrachtgever, de
satan. Hoewel er verschillende redenen zijn waarom het lijden binnenkomt in onze
levens, kan al dit lijden teruggevoerd worden naar de veroorzaker, de boze (Joh 10:10).
Gelukkig kan God in het leven van een gelovige dit lijden, waarmee satan van plan om
ons te schaden, ten goede keren en uiteindelijk zelfs voor Zijn doel aanwen-den. Het kan
uitgroeien naar een mogelijkheid dat de kracht van God zichtbaar gaat worden in ons
leven.
DE OORZAKEN VAN HET LIJDEN
De Bijbel bevat veel informatie en geschiedenissen over het lijden, problemen en noden.
We ontdekken vijf manieren waardoor lijden het leven van een gelovige kan
binnenkomen. Al het lijden waarmee we te maken krijgen in ons leven kan door één van
de volgende oorzaken komen:
1. ANDEREN RONDOM JE HEEN
Het lijden en de moeilijke omstandigheden van het leven kan door andere mensen die in
jouw omgeving verkeren, jouw leven binnenkomen. Denk b.v. aan problemen die je
vader of moeder hadden en waar jij de dupe van werd of het faillissement van het bedrijf
waar je zo’n goede baan had. Er gebeuren dingen buiten jouw verantwoordingsveld maar
je wordt er wel door geschaad.
Jozef is een voorbeeld van deze vorm van lijden. Hij kon er niets aan doen dat dat hij –
buiten zijn schuld om – door toedoen van zijn broers verkocht werd naar Egypte. Daar
werd hij ten onrechte gevangen gezet door de vrouw van zijn meester Potifar. Hij werd
zelfs door de mensen die hij hielp in de gevangenis vergeten. Maar let op zijn reactie!
Jozef zei: Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht
hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd
om jullie leven te redden… God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan
op aarde veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden (Genesis 45:5,7).
WAT KUN JE DOEN ALS JE DIT ONRECHT EN LIJDEN MEEMAAKT?
Blijf op God vertrouwen. Hij kan het ten goede keren. In elk geval zal jouw geloof er door
groeien en kun je mogelijk later, net als Jozef, zeggen wat er staat in NBV Genesis 50:20
Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te
bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.
Zo zijn er b.v. verhalen bekend van vrouwen die als kind misbruikt zijn en nu een
bediening hebben om andere vrouwen hierin tegemoet te komen.
2. DE OMSTANDIGHEDEN VAN HET LEVEN
De tweede manier waarop lijden je kan overkomen wordt veroorzaakt door de
omstandigheden van het leven. Denk aan het feit dat sommige mensen in landen worden
geboren worden waar regelmatig hongersnoden, oorlogen of andere natuurrampen
plaatsvinden. Daar hebben ze zelf niet voor gekozen.
Rampen kunnen je overkomen. Hoe reageren we er op? We kunnen de ervaringen van
Naomi lezen die opgetekend staan in het Bijbelboek Ruth. Ze was door de dood van haar
man en zonen verbitterd van verdriet geworden. Toen Naomi deze moeilijke
omstandigheden van het leven doormaakte, zei ze in HB Ruth 1:20 "Noem mij geen
Naomi meer. Noem mij Mara (bitter).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 173
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Totdat Jezus terugkomt en de laatste vijand - de dood - overwonnen is, zal de dood bij
het leven horen. De dood kwam door de erfzonde van de mens. Het is een natuurlijke
omstandigheid waarmee wij allemaal - vroeg of laat - zullen worden geconfronteerd; de
Bijbel leert ons in NBV Hebreeën 9:27 Eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het
oordeel.
WAT KUN JE DOEN ALS JE DERGELIJK ERNSTIG LIJDEN MEEMAAKT?
Leer de omstandigheden aanvaarden zoals ze zijn maar laat je geest niet aangetast
worden.
Lees NBV Spr 18:14 De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden, maar
een neerslachtige geest, wie zal die opbeuren?
Uiteindelijk komen er weer andere tijden net als bij Naomi; haar schoondochter huwde
later Boaz en uit deze verbintenis werd generaties later Jezus geboren (Mat 1:5). Wat
bijzonder!
3. JOUW BEDIENING
De derde reden voor het lijden komt vanwege je bediening in Gods Koninkrijk.
Het Nieuwe Testament spreekt over het lijden vanwege van Zijn Naam (Handelingen
9:16), vanwege Christus (Filippenzen 1:29), voor het Koninkrijk van God (2
Thessalonicenzen 1:5), voor het Evangelie
(2 Timotheüs 1:11 -12), omdat je goed doet (1 Petrus 2:19-20; 3:17), omwille van de
gerechtigheid
(1 Petrus 3:14), als Christen (1 Petrus 4:15-16) en zelfs lijden volgens de wil van God (1
Petrus 4:19).
De apostel Paulus is een voorbeeld van het lijden als gevolg van de bediening. Sommige
mensen zien lijden als een teken van falen of gebrek aan geloof. Als dit waar zou zijn,
dan had Paulus geen geloof en was hij de grootste mislukking in de geschiedenis van de
kerk.
Paulus was tijdens zijn verblijf in Azië zo wanhopig geworden, dat hij bijna ten einde raad
in HB 2Kor 1:8b schrijft: We zijn er bijna onderdoor gegaan en waren bang het niet te
overleven. Hij presenteert een ander beeld dan dat van de vrolijke evangelist die
gelovigen niets anders dan vrede, succes en welvaart belooft.
Toen Paulus voor het eerst door God in de bediening werd geroepen, kreeg hij direct al te
horen dat hij zou lijden omwille van de Heer (Hand 9:16). Paulus gaf als antwoord op dit
lijden, dat hij dit zal verdragen en verduren lezen we in NBV 1Cor.9:22 Voor de zwakken
ben ik zwak geworden om hen te winnen. Hij schreef aan de gelovigen: Aan u is de
genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te
lijden (NBV Filippenzen 1:29).
Paulus was niet de enige als het gaat om lijden voor de bediening. De hele kerk leed in
het Nieuwe Testament (Handelingen 8). Hebreeën hoofdstuk 11 registreert een aantal
verhalen van de wrede vervolgingen die de gelovigen hadden meegemaakt. Veel van
deze mannen en vrouwen van geloof werden bevrijd door de kracht van God. Zelfs
gevangenisdeuren werden geopend en ze konden zo weglopen. Ze werden ter dood
veroordeeld in vurige ovens maar werden zelfs niet geschroeid door de vlammen.
Weer anderen - ook mannen en vrouwen van geloof – werden echter niet op deze wijze
gered of bevrijd. Integendeel, ze werden gevangen gezet, gekweld, gepijnigd en zelfs
gemarteld vanwege hun getuigenis van het evangelie (Hebreeën 11:36-40). Wij richten
ons graag op levend geloof, maar God laat ook Zijn macht ook zien als wij sterven
vanwege dat geloof. Gefundeerd geloof staat vast, niet alleen in goede tijden maar ook in
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 174
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
slechte tijden; dit geloof is zelfs niet afhankelijk van de uitkomst van wat we verwachten
of geloven.
WAT KUN JE DOEN ALS JE LIJDEN MEEMAAKT IN DE BEDIENING?
Eerlijk de dingen onder ogen zien en beseffen dat God met je is en de kracht van
Christus zichtbaar zal worden, lezen we in NBV 2 Cor 12:9-10 maar hij zei: ‘Je hebt niet
meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij
veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar
wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in
beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
4. DIRECTE SATANISCHE AANVALLEN
Lijden kan ook je leven binnenkomen als gevolg van directe satanische aanvallen.
Dit wordt duidelijk uit het verhaal van Job. Dit boek worstelt met de vraag: "Waarom
lijden de rechtvaardigen?" Gods getuigenis over Job was dat hij een rechtvaardig man
was (Job 1-2). Job leed niet omdat hij gezondigd had, zoals zijn vrienden suggereerden.
Zij geloofden dat als Job berouw zou hebben, zijn omstandigheden zouden veranderen.
Deze vrienden probeerden een universele toepassing op basis van de individuele ervaring
te maken. Je zou het kunnen vergelijken door te zeggen dat God jou uit de gevangenis
zal bevrijden omdat Hij ook Petrus uit de gevangenis bevrijdde. Dit is echter niet juist.
Velen werden gemarteld in de gevangenis ondanks hun grote geloof en zondeloos leven.
We moeten voorzichtig zijn wanneer we het lijden van anderen bekijken, dat we hen niet
beschuldigen van zonde, ontrouw of ongeloof. De Bijbel leert dat wie op de akker van zijn
zondige natuur zaait, de dood zal oogsten (Galaten 6:8). Maar zaaien en oogsten kan
niet willekeurig toegepast worden om het lijden van de onschuldigen te verklaren.
Job leed niet als gevolg van wat hij had gedaan. Job was een rechtschapen man. Dit was
Gods getuigenis over Job, het getuigenis van Job zelf en wat de mensen over hem
vertelden. Achter de schermen in de geestelijke wereld lag de ware oorzaak van het
lijden van Job verborgen. Er was een geestelijke strijd gaande over het hart, de geest en
de trouw van Job.
Er is een oorlog gaande in de geestelijke wereld rondom je heen (zie les 3 van deze
training). Deze oorlogsvoering uit zich soms in de moeilijke omstandigheden die je
meemaakt in de natuurlijke wereld.
Er komt een belangrijke waarheid naar boven in het lijden van Job, namelijk dat er niets
in het leven van een gelovige kan plaatsvinden zonder dat God daar vanaf weet. God is
niet de oorzaak van jouw lijden. Het wordt toegebracht door satan, maar zijn grenzen
zijn door God vastgesteld. Gods macht is altijd groter dan die van de satan en je zult de
overwinning meemaken als je op Hem blijft vertrouwen!
WAT KUNNEN WE TEGEN DE VIJAND ONDERNEMEN?
1Pet 5:8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond
als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt
door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder
hetzelfde leed gebukt gaan.
5. JE EIGEN ZONDEN
De vijfde manier van lijden komt je leven binnen door je eigen zonden. Je kunt door de
meest verschillende zonden een lijden over je heen halen leert 1Petrus 4:15 Laat dus
niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 175
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Je kunt ook door ongehoorzaamheid lijden over je heen brengen. Jona is een sprekend
voorbeeld. Hij was ongehoorzaam aan God en reisde precies de tegenovergestelde
richting als hem opgedragen was. In plaats van naar Ninevé te gaan, wat zijn opdracht
was om daar bekering te prediken, ging hij de andere kant uit en kwam in een vreselijke
storm op zee terecht. Uiteindelijk belande hij in de buik van een grote vis als gevolg van
zijn eigen zonde (Jona 1-2).
Bij onverhoopt lijden is het altijd belangrijk om allereerst je eigen wegen te onderzoeken
en of je relatie met God zuiver is. Je kunt namelijk ook lijden als gevolg van je eigen
zonden. De Bijbel openbaart dat God diegene kastijdt die in ongehoorzaamheid aan Zijn
Woord leven. Kastijden betekent disciplineren, terechtwijzen en corrigeren: Niemand
vindt straf prettig; op het moment van de straf zelf is er verdriet. Maar wie zich erdoor
hebben laten vormen, plukken er later de vruchten van, de vrede die voortkomt uit een
rechtvaardig leven (GNB Hebreeën 12:11).
WAT KUNNEN WE DOEN WANNEER MEN LIJDT DOOR ZONDE?
God gebruikt het lijden om jou te corrigeren en terug te brengen onder Zijn wil en zo
jouw leven te kunnen gebruiken: Toen ik nog niet geleden had, was ik op een dwaalweg,
maar nu, nu houd ik mij aan uw woord. Ik heb er vrede mee dat ik zo geleden heb, want
toen pas ging ik inzien wat u van ons verlangt. Ik weet, o Heer, dat uw besluiten
rechtvaardig zijn, dat u in uw trouw mij liet lijden. (GNB Psalm 119:67,71,75)
DE JUISTE HOUDING TEGENOVER HET LIJDEN
Moeilijkheden hoeven niet altijd een teken van zonde te zijn in iemands leven. Ook de
rechtvaardige leidt zegt NBG Psalm 34: Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige.
Gelukkig vervolgt het vers met: maar uit die alle redt hem de HERE. Wanneer je
onschuldig lijdt - dus niet vanwege je eigen zonde - dan is het belangrijk om de juiste
houding in te nemen of die te handhaven ten opzichte van dat lijden. De echte test van
jouw geestelijkheid is hoe jij reageert op “die bepaalde dag van benauwdheid”: Ben je
moedeloos wanneer je in het nauw zit, dan schiet je kracht tekort (Spreuken 24:10).
De Bijbel geeft een aantal richtlijnen betreffende de houding die je moet innemen als je
als gelovige lijdt binnen de wil van God.
JE HOEFT JE NIET TE SCHAMEN
 Als u moet lijden omdat u christen bent, hoeft u zich niet te schamen, maar u kunt
God ervoor prijzen dat u de naam van Christus draagt (HB 1 Petrus 4:16).
JE MOET JE ZIEL (JE LIJDEN) AAN GOD TOEWIJDEN
 Dit in de wetenschap dat Hij dit ten goede zal uitwerken: Daarom moeten allen die
lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan
hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen. (NBV 1 Petrus
4:19)
JE MAG ZELFS BLIJ ZIJN
 Wanneer je lijdt volgens de wil van God mag je je op een bepaalde manier verblijden:
De apostelen verlieten de raadszaal, blij dat zij het waard waren zo’n smadelijke
behandeling te ondergaan om de naam van Jezus. (GNB Handelingen 5:41)
PAULUS GEEFT HEEL WAT AANBEVELINGEN IN GEVAL VAN LIJDEN
 Hij moedigt ons om in zo’n situatie blij te zijn en stabiel te blijven: Wees verheugd
door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid
onophoudelijk. (NBV Romeinen 12:12)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 176
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING




JE


Ook roept hij op om altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende, onder
lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen,
slaapgebrek en honger,
(NBV 2 Kor. 6:4-5)
Een dienaar in Gods Koninkrijk reageert koninklijk, ook in moeilijke omstandigheden:
Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het;
(NBV 1 Korintiërs 4:21)
We hoeven ons niet te schamen als we lijden doormaken: Schaam u dus niet voor het
getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor
het evangelie te lijden in de kracht van God, (NBG 2 Timotheüs 1:8)
Lijden blijkt zelfs bij de bediening te horen: Zodat u zich niet uit het veld zou laten
slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten
ondergaan. (NBV 1 Thes 3:3)
HOEFT NIET TE DENKEN DAT HET VREEMD IS ALS JE LIJDT
Bekijk het allereerst nuchter en ga gewoon door met de bediening die God je gegeven
heeft: Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als
verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. (2 Timotheüs 4:5)
Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat;
er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te
meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn
luister geopenbaard wordt. (NBV 1 Petrus 4:12-13)
SAMENGEVAT
Paulus geeft uit eigen ervaring een samenvatting van het lijden en noemt daarbij dat het
lijden ons in een bepaalde vorm zal dienen: Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons
lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. Onze
moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar
het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken
wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, naar de moeilijkheden om ons heen. Maar
wij kijken uit naar de blijdschap die ons wacht, al zien wij die nu nog niet. Alle zichtbare
dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven.
(HB 2 Korintiërs 4:16-18)
KRACHT DOOR LIJDEN
Vergeet niet dat God het lijden niet veroorzaakt! Lijden is in de wereld gekomen als
gevolg van de zonde. Maar God gebruikt het lijden als een gelegenheid om Zijn kracht te
tonen. Er zijn heel wat Bijbelteksten waarin we zien hoe God lijden gebruikt om…..
1. KWAAD OM TE VORMEN NAAR GOED
 God gebruikt datgene wat bedoeld was om ons te schaden en keert het om ten goede
en kan daardoor zelfs Zijn doeleinden verwezenlijken. Jozef zei tegen zijn broers, die
hem als slaaf hadden verkocht: Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten
dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij
voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen
gestuurd maar God…. (Genesis 45:5,8). Dit vers geeft ons een interessant
perspectief!
 Satan werkte door zijn broers om Jozef schade en lijden toe te brengen maar God
gebruikte het juist om er iets moois door te laten gebeuren. Ondanks de negatieve
omstandigheden, was God aan het werk achter de schermen.
 Satan inspireerde mensen om Jezus over te leveren en om uiteindelijke gedood te
worden, maar God keerde het om ten goede. Zijn dood leidde tot onze verlossing en
geeft ons het opstandingsleven; een leven van kracht, zelfs door lijden heen!
 God laat door Zijn almacht zien hoe Hij jouw lijden gebruikt om Zijn plannen te
realiseren.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 177
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING

Je kunt zelfs vaststellen dat er niet zo maar ongelukken of toevallige gebeurtenissen
in het leven van de gelovige plaatsvinden, dit vanwege Christus: In hem heeft God,
die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld.
(NBV Efeziërs 1:11)
2. VERLIES OM TE ZETTEN IN WINST
 God is in staat om een natuurlijk verlies om te keren naar geestelijke winst. Je visie
over aardse dingen - hoewel belangrijk – wordt totaal anders als we Christus leren
kennen. Paulus schreef over zijn verlies in de natuurlijke wereld: Maar wat voor mij
winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog,
alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft
immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval
weggegooid. Ik wilde Christus winnen. (NBV Filippenzen 3:7-8)
3. ZWAKHEID OM TE KEREN NAAR KRACHT
 Paulus wist dat…. het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is
sterker dan mensen. (1 Korintiërs 1:25)
 God leerde aan Paulus te vertrouwen op . . . Mijn genade is u genoeg, want de kracht
openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. (NBG 2 Korintiërs 12:9).
 Dat is de reden waarom Paulus zei… Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn
zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij
kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging
en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. (NBV 2 Korintiërs 12:9-10)
 Jouw menselijke zwakheid biedt de gelegenheid om Gods kracht te demonstreren!
4. JOUW GELOOF TE TESTEN
 Alles in de geestelijke wereld is gebaseerd op geloof. Dit is de reden waarom de
sterkte van je geloof getest moet worden: Zo kan de echtheid blijken van uw geloofzoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst-en
zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. (NBV 1
Petrus 1:7)
 Het is een geloofsbeproeving als je tot God bidt - zoals Jezus dat deed - om de beker
van bitterheid voorbij te laten gaan…. en toch blijf je met die beker geconfronteerd.
In plaats dat hij verdwijnt, wordt je gedwongen om diep uit de beker van Zijn lijden
te drinken. Geloof leert ons ook dat onze gebeden niet onbeantwoord zijn als we geen
antwoord ontvangen zoals we dat graag zouden willen.
5. ANDEREN TE KUNNEN TROOSTEN:
 Alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Here Jezus Christus en de bron van alle
liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en
beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. (HB 2
Korinthiërs 1:3-4)
 Wanneer je Gods troost deelt met anderen dan….. Hef daarom uw slappe handen op,
strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet
verder ontwricht raakt, maar juist geneest.(NBV Hebreeën 12:12-13)
6. TE LEREN NIET OP JEZELF TE VERTROUWEN
 Paulus sprak over het doel van zijn lijden in Azië: U moet weten, broeders en zusters,
dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was.
We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We
vreesden ernstig voor ons leven, we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al
over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf
moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, (NBV 2 Korinthiërs
1:8-9)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 178
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING

Je zal tot de erkenning komen dat….. wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat;
het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar
van God. (NBV 2 Korintiërs 4:7)
7. POSITIEVE GEESTELIJKE KWALITEITEN TE ONTWIKKELEN
 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten
dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid
tot hoop. (NBV Romeinen 5:3-4)
 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen
om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en
krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. (1 Petrus
5:10)
 Deze kwaliteiten bevestigen de vrucht van Jezus en Gods plan in je leven (Rom 8:2829; Hebr 2:10,1).
8. OM DE WERKEN VAN GOD TE OPENBAREN
 Toen de discipelen een man ontmoetten die vanaf zijn geboorte blind was geweest,
vroegen zij aan Jezus wie verantwoordelijk was voor zijn toestand. Was het de zonde
van zijn ouders of van de man zelf? Jezus antwoordde: Zijn blindheid heeft niets te
maken met zijn zonden of die van zijn ouders. Hij is blind omdat men aan hem Gods
daden moet kunnen zien. (GNB Johannes 9:3)
9. DE KRACHT VAN GOD ZICHTBAAR TE MAKEN
 Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’
Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus
in mij zichtbaar wordt. (NBV 2 Korintiërs 12:9)
10. TE VERWIJDEREN WAT INSTABIEL IS
 Lijden helpt mee om alles wat instabiel is, uit ons leven te verwijderen. Door alles wat
je meemaakt, wordt je steeds minder afhankelijk van mensen, programma's of
materiële dingen want die kunnen je in tijden van nood niet helpen. God laat het toe
dat….. Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel laten schudden. Daarmee bedoelt
Hij dat alles wat niet vaststaat, zal verdwijnen; alles wat gemaakt is. Maar alles wat
niet aan het wankelen gebracht kan worden, zal blijven. (HB Hebreeën 12:26-27)
 Tijdens de stormen van het leven zal alles afbrokkelen wat niet op God en Zijn Woord
gebouwd is (Psalm 11:89, Mattheüs 7:24-27).
11. JOUW FOCUS TE VERANDEREN
Wanneer je lijden meemaakt, richt je vaak je aandacht op de oorzaak en het gevolg. Je
denk na over de oorzaak van die moeilijke omstandigheden en ook over de
verschrikkelijke gevolgen die het kan hebben voor je leven. God wil je aandacht van
beide tijdelijke situaties afwenden en je leren je aandacht te gaan richten op Zijn
eeuwige zegeningen:
 De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die
alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de
onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. (NBV 2
Korintiërs 4:17-18)
 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat;
er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te
meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn
luister geopenbaard wordt. (NBV 1 Peter 4:12-13)
 Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; (NBV 2 Timotheüs 2:12)
12. ONZE OUDE NATUUR TE VERANDEREN
 God zei over de natie Moab het volgende: Moab had vanaf zijn jeugd geen zorgen,
het was als wijn die op zijn droesem rustte. Nooit werd het van het ene in het andere
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 179
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING



vat gegoten, nooit ging het in ballingschap. Daarom is zijn smaak zo goed gebleven,
is zijn geur zo onbedorven. (NBV Jeremia 48:11)
Omdat Moab nog niet het moeizame uitgieten en omroeren meegemaakt had, die
nodig zijn om goede wijn te ontwikkelen, was het volk niet veranderd. De Moabieten
leefden zorgeloos en waren welvarend maar dit ontwikkelde hun karakter niet en
geestelijke volwassenheid ontbrak. Daarom was er geen verandering. Hun “eigen
geur” was in hen gebleven.
Daarom was het nodig dat God de: wijnmeesters zal sturen die de wijn gaan
overgieten, de vaten zullen legen, de kruiken zullen stukslaan. Dan wordt Moab door
Kemos teleurgesteld, zoals Israël door Betel werd teleurgesteld, die god waarin het
zijn vertrouwen stelde. (NBV Jeremia 18:12-13)
Lijden bevrijdt je van je oude natuur. Wanneer je uitgegoten en geroerd wordt en
zelfs de kruiken stukgeslagen worden, zal je “geur” veranderen van vleselijk naar
geestelijk.
13. JE VOOR TE BEREIDEN VOOR BEDIENING
 Je hebt gevraagd om door God gebruikt te gaan worden. Je verlangt om meer op
Jezus te gaan lijken en hebt gebeden dat je een uitverkoren vat mag zijn om door
Hem gebruikt te worden. Het antwoord op je gebed kan dikwijls komen door lijden: Ik
zal je louteren, maar niet als zilver, in de smeltoven van de ellende zal ik je
beproeven. (NBV Jesaja 48:10)
 Door de verdrukking heen ga je (h)erkennen dat God je geroepen en uitgekozen
heeft voor zijn werk. Verdrukkingen, naar de wil van God, zuiveren jouw leven en
maken je klaar om door Hem gebruikt te worden net zoals dat gebeurt bij het
louteren van edelmetalen die gesmolten worden in de oven: Hij zal zitting houden als
iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als
goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. (Maleachi
3:3)
14. OM JE VOOR TE BEREIDEN OM MET CHRISTUS TE REGEREN
 En als wij standhouden, zullen we eens met Hem regeren. (HB 2 Timotheüs 2:12)
15. JOU GEESTELIJKE ZEGENINGEN TE GEVEN
 Jezus zei: Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen: voor hen is het
hemelse koninkrijk. Gelukkig bent u als men u uitscheldt, u vervolgt en u op allerlei
manieren belastert, omdat u volgelingen van mij bent: juich van blijdschap, want een
grote beloning staat u te wachten in de hemel. Zo heeft men vroeger ook de profeten
vervolgd.’ (GNB Matteüs 5:10-12)
16. JE TE LEREN GEHOORZAMEN
 Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid
geleerd. (NBV Hebreeën 5:08)
17. GODS WOORD IN JOU TE TESTEN
 De woorden van de HEER zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd
tot zevenmaal toe. (NBV Psalm 12:6)
18. JOU NEDERIGHEID TE LEREN
 Pas ervoor op dat u de God, Die u veilig door de grote en vreselijke woestijn met zijn
giftige slangen en schorpioenen leidde, niet vergeet. Het was daar heet en droog en
toen gaf Hij u water uit een rots! Hij voedde u met manna in de woestijn, zodat u
nederig werd en uw vertrouwen in Hem groeide, waardoor Hij het goede voor u kon
doen. (HB Deuteronomium 8:15-16)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 180
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
19. GEESTELIJKE RUIMTE IN JOU TE SCHEPPEN
 Dit betekent dat je geestelijke inhoud vergroot wordt, je geestelijk groeit: God,
antwoord mij als ik roep. U doet mij recht, u geeft mij weer ruimte als ik in het nauw
zit. Heb medelijden met mij, luister naar mijn bidden. (GNB Psalm 4:1)
20. JOU TE HELPEN ZO GOD MEER INTIEM TE LEREN KENNEN
 Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.
Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het
vuil. (NBV Job 42:5-6)
 Sommigen van ons kennen God alleen uit de tweede hand; we hebben over Hem
gehoord in de Gemeente, van je ouders, etc. Wanneer we alleen de zegeningen van
het leven meemaken kan God dikwijls een luxe, een extra worden in plaats van een
noodzaak. Pas als je een echte nood hebt wordt God letterlijk een noodzaak.
 Job ging God meer intiem kennen door het lijden wat hij meemaakte. Voor dit lijden
kende Job alleen volgens de theologie. Daarna kende Job Hem uit ervaring; een hele
nieuwe dimensie! Dit is de reden waarom Paulus zei….. Het enige wat ik wil, is
Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is
opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met Hem te lijden en te sterven (HB
Filippenzen 3:10)
 Om Zijn opstandingskracht te leren kennen zal je ook de gemeenschap van het lijden
moeten ervaren.
 Tijdens zijn beproeving werd God door Job ondervraagd over de oorzaak van zijn
lijden. Het is niet verkeerd om God te raadplegen. Jezus kende Zijn opdracht en het
doel waarvoor Hij in de wereld was gekomen was om te sterven voor de zonden van
de hele mensheid. Maar in Zijn uur van lijden riep Hij uit: "Mijn God, Mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten?"
 De is belangrijk wat nà het roepen tot God komt. Jezus vervolgde zijn roepen met “In
uw handen beveel ik mijn geest”. Ondanks de vragen de Job had was zijn antwoord
toch…. Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen…. (NBG Job 13:15)
 Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn
huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. (NBV Job 19:2526)
 Na het stellen van al onze vragen moet de nadruk niet meer liggen op "mij" maar op
"Gij". Je moet het lijden dat je meemaakt, al je onbeantwoorde vragen, in de handen
van God leggen. Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
(NBV Spreuken 3:5)
 God kan een redenen van jouw lijden onthullen, maar het is ook mogelijk dat je het
nooit helemaal zult begrijpen: Het is Gods eer een zaak te verbergen…. (NBG
Spreuken 25:2).
 Wat verborgen is, behoort de HEER, onze God, toe; wat openbaar is, komt ons toe…..
(NBV Deut 29:29). Er zijn een aantal geheime dingen die alleen aan de Heer behoren.
Net als Job, kun je nooit helemaal de zin van je lijden begrijpen: De voetstappen van
een man komen van de HEER: hoe kan de mens zijn eigen weg begrijpen? (WV
Spreuken 20:24)
 Toen God uiteindelijk met Job sprak, gebruikte Hij een aantal voorbeelden uit de
natuur, die Job niet kon verklaren. God benadrukte dat als Job die zichtbare
voorbeelden uit de natuurlijke wereld niet kon begrijpen, hij ook niet kon bevatten
wat onzichtbaar was in de geestelijke wereld.
 Toen Job God ontmoette, maakte het niet langer meer uit of hij een antwoord op zijn
vragen over het lijden kreeg. Hij kwam in de directe aanwezigheid van God en die
ervaring laat geen ruimte over voor iets anders. Hij werd niet meer gecontroleerd en
gekweld door menselijk redeneren. Hij verving de vragen, niet met antwoorden, maar
met geloof!
 Wanneer je God intiem leert kennen door lijden, dan ga je ook ontdekken wie je echt
werkelijk bent. Je hoeft niet langer God te kennen vanuit horen zeggen maar jouw
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 181
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
persoonlijke ontmoeting met God genereert meer dan argumenten en discussies ooit
kunnen opleveren.
21. GODS WONDERBARE KRACHT TE LATEN WERKEN
Juist in het lijden, als niets meer werkt, de artsen geen hoop meer hebben en er geen
menselijke oplossingen meer zijn…. kan alleen Gods wonder voor een doorbraak zorgen!
Gods Koninkrijk wordt zichtbaar als de Gemeente niet “lijdzaam” toeziet op de zieke en
de verloren mensheid maar gaat luisteren naar Gods stem en zich vol compassie en
geloof gaat uitstrekken naar de bediening van tekenen en wonderen. Deze bediening is in
de voorgaande lessen besproken en altijd bedoeld om God te eren:
 Hoe groots zijn Zijn tekenen, hoe machtig Zijn wonderen! Zijn koningschap is een
eeuwig koningschap en Zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort!
(Dan 4:33)
 U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. (Ps 86:10)
 Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat
om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken
genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw
heilige dienaar.’ (NBV Han 8:29-30)
 Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te
verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te
verdelen. (NBV Heb 2:4)
JIJ STAAT NIET ALLEEN IN JOUW LIJDEN
Wanneer je lijdt volgens de wil van God, ga je ook beseffen dat je niet alleen staat in dat
lijden. Vele andere gelovigen hebben soortgelijke ervaringen: …. wetende, dat aan uw
broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. (NBG 1 Petrus 5:9)
De stormen van het leven zijn onvermijdelijk en oncontroleerbaar, zoals de gelijkenis van
de twee huizen in Mattheüs 7:24-27 laat zien. Stormen zullen dus vroeg of laat komen,
zowel over diegenen die hun leven gebouwd hebben op Gods Woord als over diegenen
die dat niet gedaan hebben. De uitkomst van een storm wordt uiteindelijk bepaald door
de sterkte van het fundament waarop jij jouw leven gebouwd hebt.
Lijden is onontkoombaar. We moeten ons er op voor bereiden dat, als we vruchtbaar
voor God willen leven, we ook tegenslagen zullen meemaken:
 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd
worden. (NBG 2 Timotheüs 3:12)
 Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille
van hem te lijden. (NBV Filippenzen 1:29)
 Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu
lijdt,… (NBV 2 Thessalonicenzen 1:5)
 Toen we bij u waren, hebben we u al gezegd dat ons tegenspoed te wachten stond;
die is dan ook gekomen, zoals u ondervonden hebt. (NBV 1 Thessalonicenzen 3:4)
 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden
gehaat omwille van mijn naam. (NBV Mattheüs 24:9)
 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de
synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid
aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. (NBV Lucas 21:12)
 Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij
vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen;…… (NBV Johannes 15:20)
Nu betekent dit niet dat als je lijden ondergaat, dat God daar plezier in zou hebben. God
is nooit blij als mensen lijden.
Het is een zonde als je bewust jezelf schade toebrengt waardoor je lijden ondergaat (een
daad genoemd ‘ascese’). Sommige religies en bepaalde mensen praktiseren dit als een
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 182
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
offer om Gods toorn te sussen of om zelf als een heilig of religieus mens bekend te
worden. Maar God is alleen geïnteresseerd in het bloed van Zijn Zoon Jezus Christus.
God zal zeker serieus omgaan met de tragedie van jouw lijden en het omkeren en
gebruiken ten goede zoals dit hiervoor besproken is.
Bij het stichten van de eerste Gemeenten in het boek Handelingen werd een deel van het
onderwijs ingenomen door de betrokken broeders en zusters te informeren dat zij lijden
zouden gaan meemaken.
 Dit ontbreekt helaas in veel Gemeenten heden ten dage: Ze bemoedigden de
leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat
wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’. (NBV
Handelingen 14:22)
 De oproep van Jezus aan Zijn volgelingen is er een van zelfverloochening en lijden en
vinden we in alle evangeliën terug: Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is
mij niet waard. (NBV Mattheüs 10:38)
 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. (NBV Mattheüs 16:24)
 ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en
zo achter mij aan komen. (NBV Marcus 8:34)
 ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op
zich nemen en mij volgen. (NBV Marcus 10:21)
 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en
dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. (NBV Lucas 09:23)
 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. (NBV
Lucas 14:27)
Jezus riep Zijn volgelingen op tot een leven van zelfverloochening, lijden en dagelijks je
kruis opnemen omdat er een krachtige potentie schuilt in de gemeenschap van Zijn
lijden!
De opstandingskracht gaat hand in hand samen met de kracht van Zijn lijden en deze
twee moeten gezien worden als de positieve en negatieve polen van een batterij om die
kracht vrij te kunnen zetten in de moderne samenleving. Het vraagt beide, zowel het
positieve als het negatieve om de wonderwerkende kracht van onze almachtige God
zichtbaar te maken door onze levens heen!
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 183
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF-TEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Wie is de bron van alle zonde en lijden?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Hoe kan het lijden komen in ons leven? Noem de vijf manieren die in deze les
besproken worden.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Vat de krachtige doelen samen die bereikt kunnen worden in het leven van een
gelovige door lijden heen.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Wat heeft je in het bijzonder in deze les aangesproken?
(De antwoorden op deze vragen op de volgende Huisgroep avond besproken.)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 184
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VERVOLGSTUDIE
1. In welke gebieden van je leven ervaar je lijden?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Hoe is dit lijden jouw leven binnengekomen? (kruis aan)
___ Door anderen rondom jou heen
___ Door de omstandigheden van het leven
___ Vanwege je eigen zonden
___ Vanwege jouw bediening
___ Door een directe satanische aanval
3. Hoe heb jij op dit lijden gereageerd?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Het is niet eenvoudig om op de juiste wijze op lijden te reageren zodat God door dit
lijden heen Zijn kracht kan gaan tonen. Dit vraagt een leerproces. Zo mogen we niet
gaan mopperen en klagen. Dit was de reactie van Israël bij het lijden wat zij moesten
ondergaan. Zij morden tegen Mozes (Exodus 15:24). Maar in feite is al dit mopperen
gericht tegen God en Zijn plan om jou te perfectioneren naar het beeld van Christus. Alle
dingen werken samen ten goede om jou uiteindelijk te vormen naar Zijn beeld. Wanneer
je je beklaagt over je lijden, dan klaag je in feite tegen deze procesgang…... zie
Romeinen 8:28-29.
Tijdens het ondergaan van lijden bestaat het gevaar dat je verbitterd (vervuld met wrok)
kan raken. De Bijbel leert dat we dat zeker moeten voorkomen om, kostte wat het kost,
geen bittere houding te ontwikkelen. Bitterheid is een verkeerde reactie op lijden. Het is
een hatelijke, beschuldigende, klagende, wraakzuchtige houding. Wat kan het toelaten
van bitterheid zoal teweeg brengen?
 Bitterheid gaat je leven en geest vertroebelen en verontreinigen (Hebreeën 12:16).
 Bitterheid belemmert het horen van Gods stem (Exodus 6:9).
 Bitterheid creëert een wraakzuchtige geest (1 Samuël 30:6).
 Bitterheid veroorzaakt depressie en ontmoediging (Kl 3:18-20) en vergiftigt je
geestelijk (Hand. 8:23).
Samengevat: wordt niet bitter maar beter; een paar letters verschil maar wel een wereld
van verschil!
4. Hoe zou je op een meer Bijbelse manier kunnen reageren als je in moeilijke
omstandigheden terechtkomt?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 185
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
HFDST 18 - DE KRACHT VAN GOD ERVAREN
DOELSTELLINGEN
Aan het eind van dit hoofdstuk ben je in staat om:
 Het sleutelvers uit je hoofd op te schrijven.
 Uit te leggen hoe je Gods kracht in je leven en bediening kunt gaan ervaren.
 Het doel van de Gemeente te verklaren, als het gaat om geestelijke kracht.
 Uit te leggen hoe geestelijke kracht kan worden vermeerderd.
 De geestelijke kracht in je eigen leven en bediening te ervaren.
 Wat te doen als de geestelijke kracht uitblijft?
SLEUTELVERS
‘En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij
en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.’ (NBV
Marcus 16:20)
INLEIDING
Je hebt al heel wat principes van geestelijke kracht in deze studie geleerd. In dit laatste
hoofdstuk worden deze principes samengevat en enkele richtlijnen gegeven zodat je die
bijzondere, bovennatuurlijke kracht van God - waarover je het afgelopen seizoen
gestudeerd hebt - te gaan ervaren.
HET ONTVANGEN VAN GEESTELIJKE KRACHT
Geestelijke kracht is niet iets wat je oproept door emotie of door een Bijbelstudie te
volgen. Zelfs deze studie over de Bijbelse krachtprincipes geeft je geen garantie dat je
die geestelijke kracht ontvangt.
Geestelijke kracht stroomt vanuit haar bron. Jezus wordt vergeleken met een wijnstok.
Je bent een geestelijke rank. Je kunt geen kracht produceren vanuit jezelf. Hijzelf is de
levensstroom waaruit die kracht voortkomt. Laat Zijn kracht door je heen stromen: ‘Ik
ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, draagt hij veel
vrucht; los van mij zijn jullie tot niets in staat.’ (GNB Johannes 15:5)
Hier zijn enkele Bijbelse richtlijnen om Gods kracht over je leven te laten komen:
1. VASTEN EN BIDDEN
Met vasten en bidden verneder je jezelf voor God. Hij heeft beloofd om te horen als wij
voor Hem komen in deze houding van afhankelijkheid. Lees bijv. 2 Kronieken 7:14. Door
gebed en vasten wordt een kanaal gemaakt waardoor Gods kracht kan stromen.
2. DE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST
‘Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt.’ (Handelingen
1:8)
3. PRAKTISEER JOUW GELOOF
Accepteer, in geloof, de belofte die Jezus geeft over Zijn kracht:
 ‘Zie, Ik heb u macht . . . over alle macht van de vijand . . .’ (Lucas 10:19)
 ‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die
men niet ziet.’ (NBG Hebreeën 11:1)
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 186
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
Zoals je eenvoudigweg redding hebt ontvangen door geloof, zo mag je ook Gods beloften
eenvoudigweg vertrouwen en Gods bovennatuurlijke kracht verwachten om Zijn
Geestesgaven in werking te zien zoals genezing en het uitdrijven van demonen, etc.
4. HET TOEPASSEN VAN BIJBELSE KRACHTPRINCIPES
Ga de dingen die je in deze training geleerd hebt geloven dat het voor vandaag is en
breng het, waar nodig, in praktijk, zoals:
 De kracht van het Evangelie van Gods Koninkrijk: Je leven moet eerst worden
veranderd door de kracht van het Evangelie van het Koninkrijk. Bekering en
wedergeboorte maken je een burger van Gods Koninkrijk en maken het mogelijk dat
je een beroep kan doen op echte geestelijke kracht (Luc 8:1).
 De kracht van de Heilige Geest: Je ontvangt kracht wanneer de Heilige Geest over je
komt (Rom 14:17).
 Het Koninkrijk is gebaseerd op liefde: Elke geestelijke gave, elke uiting van kracht is
niet effectief zonder liefde voor God en mens (Col 1:13).
 De zalving van kracht: Het is de zalving die het juk zal breken. Je kunt het niet in je
eigen kracht (1Cor 4:20).
 Kracht, geloof en werken: Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij
moeten samen functioneren in je leven en bediening en dat is niet uit een boekje of
van mensen te leren (1Cor 2:5).
 De naam van Jezus: Je komt niet in je eigen naam of eigen bediening, maar in Zijn
autoriteit. Het is kracht door Zijn naam (Han 8:12).
 De kracht van het gebed: Bidden en vasten leiden tot geestelijke kracht (Mat 17:21).
 De kracht van het Woord: Spreek Gods woorden en niet die van jezelf. Zijn Woord zal
nooit leeg terugkeren. Het zal het doel, waarvoor het wordt uitgezonden, volbrengen
(Jes 55:11).
 De kracht van autoriteit: Blijf onder gezag zodat je kunt functioneren in gezag (1Pet
5:5).
 De kracht van Zijn opstanding: Ervaar die kracht nu in je sterfelijk lichaam (Rom
1:4).
 De kracht van het lijden: Je hebt zowel kracht ONDER druk van de vijand als kracht
OVER de vijand. Een grotere tegenstand zal een grotere kracht vrijzetten. Leer
beproevingen te zien als mogelijkheden waarin de manifestatie van Gods kracht wil
werken (Fil 3:10).
DE SAMENWERKENDE KRACHT
Geestelijke kracht wordt individueel ervaren maar is toch afhankelijk van de
samenbinden kracht binnen de Gemeente, de kerk van Jezus Christus. Het is Gods plan
dat de leden van het Lichaam samenwerkende kracht zullen ervaren. De Gemeente is het
centrum voor de demonstratie van Zijn kracht (Han 4:24) en door de verscheidenheid
van de bedieningen komt Gods kracht vrij om het rijk van de duisternis terug te dringen:
God wil door de Gemeente aan de geestelijke heersers en machten laten zien hoe rijk en
volmaakt Zijn wijsheid is. (Efeze 3:10)
In veel gevallen is de kerk geworden tot een sociaal centrum, een plaats voor recreatie
en gemeenschap, van voedseldistributie en ontspanning. Lees Lucas 19:46 waar de Heer
de nadruk legt dat het een plaats van gebed behoort te zijn.
De genoemde activiteiten hebben enerzijds zeker hun plek in de Gemeente, maar zijn
niet Gods ware doel van de Gemeente. Het is een bijverschijnsel van de uitwerking van
Gods liefde. De Gemeente kan anderzijds zelfs een centrum van gebed en Bijbelstudie
zijn geworden en toch nog steeds Gods doel missen als de menselijke noden onvervuld
blijven. Lees Lucas 14:21, 23. Gods huis moet gevuld worden met mensen met nood, die
een wonder, een verandering nodig hebben die menselijkerwijs niet gerealiseerd kan
worden maar wel door Gods kracht die vrijkomt als mensen hun geloof in de almachtige
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 187
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
God bundelen! Daardoor konden Petrus en Johannes in actie komen toen ze de verlamde
bij de poort in de tempel ontmoetten (Handelingen 3).
DE WET VAN GEBRUIK EN GROEI
Er is een Bijbels principe: als je de kracht van God op de juiste wijze gaat gebruiken zal
die kracht zich vermeerderen. Lees de gelijkenis die Jezus verteld in Lucas 19:12-26.
Diegenen die niets met het geld deden raakten alles kwijt, maar voor diegene die het op
de juiste wijze gebruikten werd het meer. Ga daarom actief aan de gang met datgene,
wat je ontvangen hebt, anders raak je het kwijt leert Luc 19:26.
God geeft je kracht met als doel om te dienen en niet om te heersen (Mat 20:25-28) en
in dat dienen zal je ontdekken dat er dan meerdere mogelijkheden beschikbaar komen
om Gods kracht zichtbaar te maken.
WAT TE DOEN ALS GEESTELIJKE KRACHT UITBLIJFT?
We hebben in het sleutelvers gezien dat de Heer moet helpen om de kracht in de
bediening vrij te zetten. Wat te doen als die kracht uitblijft? We kunnen een vergelijking
maken met onze stroomvoorziening thuis. Als een deel van de verlichting uitvalt gaan we
op zoek naar de oorzaak. Misschien zijn al die lampen kapot gegaan, maar
waarschijnlijker is het dat er een draadbreuk is of de zekering kapot is. Zo kan een
gebrek aan geestelijke kracht ook meerdere redenen hebben en is er onderzoek nodig
om de oorzaak te ontdekken.
Hieronder noemen we enkele van de belangrijkste redenen; het kan soms ook een
combinatie zijn…..
1. DE JUISTE HOUDING EN/OF TIMING NOG NIET ONTDEKT
Het kan zijn dat in de zoektocht naar geestelijke kracht van God, we de juiste
afhankelijkheid of timing nog niet gevonden hebben. Bedenk dat we uit onszelf niets
kunnen produceren maar afhankelijk zijn van de bovennatuurlijke kracht van God, maar
ook van Zijn stem en Zijn timing. De discipelen moesten dikwijls geduld hebben en soms
“zoeken” en wisten niet altijd precies wat er ging gebeuren. Denk b.v. aan Filippus die
midden in een opwekking naar de woestijn moest en daar stap voor stap moest
gehoorzamen om uiteindelijk indirect het evangelie via de kamerling in Afrika te doen
laten belanden (Han 8:26-39).
2. ZONDE
Zonde brengt scheiding en blokkeert de stroom van Gods kracht. Denk bijv. aan David,
die zondigde toen hij niet meeging met zijn leger maar thuisbleef en een affaire begon
met Bathseba. De stroom van Gods kracht werd minder. Hij moest zich bekeren,
vergeving vragen en opnieuw de Bron van Gods kracht aanroepen (2Sam 11). In
Romeinen 6:22 zien we de tegenstelling tussen zonde en het vervullen van onze roeping.
Soms kan Gods kracht nog werken ondanks zonden die er zijn zoals in de Gemeente te
Korinthe, waar heel wat mis was maar toch Gods kracht werkte. Dat is echter geen
excuus om te blijven hangen in je zondige situatie en de bediening aan anderen over te
laten want God roept ons op in HB 1Thes 4:4 IEDER VAN U moet zijn lichaam
beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort.
3. BINDINGEN DOOR MACHTEN
De boze wil ons verlammen. Zijn tactiek is om ons van Gods kracht weg te halen en ons
bezig te houden met religieuze activiteiten. Hij probeert je denken te beïnvloeden. Hij wil
je ontmoedigen, je onder slavenjuk zijn slavenjuk brengen, enz. Ook in het OT wordt
daar al over gesproken o.a. in Psalm 2:2. Lees die Psalm en wees vrij van elke binding,
wees een overwinnaar! Treed de vijand met de kracht van Gods Woord, zoals Jezus dat
deed toen Hij verzocht werd in de woestijn (Luc 4:1-13).
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 188
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
4. HET NIET TOEPASSEN VAN DE PRINCIPES DIE BIJ KRACHT HOREN
Als je de principes kent, maar ze niet praktiseert, dan zal er weinig of geen geestelijke
kracht zichtbaar worden. Laten we de principes, die we geleerd hebben nauwgezet
toepassen.
5. NIET DIENEN MAAR HEERSEN
Je hebt geleerd, dat God de hoogmoedige mensen weerstaat. God geeft nederige
mensen Zijn genade en kracht (Jac 4:6). Kracht komt niet door baas spelen of belangrijk
willen zijn. Gods kracht werkt door eenvoudige mensen die zijn DIENAREN willen zijn!
Lees o.a. Mattheüs 20:25-28.
6. VERKEERDE MOTIEVEN HEBBEN, BIJV. WINST WILLEN MAKEN
Paulus geeft aan, dat onze motieven om God te dienen en om zijn kracht te ontvangen
zuiver moeten zijn. Lees 1 Cor 9:11-12 en Fil 3:7-8 hoe Paulus daar mee omgaat.
7. HET IMITEREN VAN ANDEREN
Het nadoen van anderen zal geen kracht voortbrengen. Lees Handelingen 19:13-17.
Imitatie en echt worden door Gods kracht van elkaar gescheiden!
8. BEZIG ZIJN MET RELIGIE
Mooi praten of braaf leven is niet voldoende. Jezus wees de Schiftgeleerden regelmatig
op hun religieuze gedrag zoals in Lucas 11 vanaf vers 37. Het ergste is dat religie de
ware kennis over de kracht van God blokkeert waardoor mensen niet meer gered,
genezen, bevrijd kunnen worden, zoals we dat kunnen lezen in Lucas 11:52 Wee u,
wetgeleerden! U hebt de sleutel weggenomen die toegang geeft tot de ware kennis. Zelf
bent u niet naar binnen gegaan en anderen die wel wilden, hebt u het verhinderd!’
9. ONGELOOF
Hebreeën 11:6 geeft aan, dat het zonder geloof het onmogelijk is om God te behagen.
Gods kracht werkt samen met geloof. Daar, waar wij God beperken, zal Zijn kracht ook
beperkt worden. Laat je geloof groeien!
TOT SLOT
Lees al de hoofdstukken van deze gehele studie regelmatig door. Leer de verschillende
krachtprincipes uit het hoofd. Onderzoek jezelf in hoeverre deze principes je geestelijk
leven verrijken. Bid voor mogelijkheden en stel je beschikbaar om ook de kleine dingen
te doen. Denk daarbij aan David die bereid was om de broodjes te gaan brengen en
daardoor de gelegenheid kreeg de reus te verslaan (1Sam 16 en 17).
Kleine dingen kunnen leiden tot bijzondere gelegenheden die gaan gebeuren als je bereid
bent om anderen te dienen. Stel daarom doelen vast: wat ga je de komende tijd
toepassen, hoe ga je dat doen, heb je daarbij hulp nodig? Verwacht bovenal, dat de Heer
klaarstaat om Zijn kracht in jouw leven uit te gieten, zodat je in zijn kracht die persoon
zult zijn, die de Heer wilt dat je zult zijn!
1Tim 4:15 Doe iets met die gave; werp je op de taken, zodat iedereen je vooruitgang
zal opmerken. 16 Pas goed op jezelf in alles wat je denkt en doet. Blijf trouw aan wat
juist en goed is en God zal niet alleen jou redden, maar ook de mensen die naar je
luisteren.
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 189
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
ZELF - TEST
1. Schrijf het sleutelvers uit je hoofd op.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Welke 4 punten zijn belangrijk om de kracht van God te ervaren?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Wat is het doel van de Gemeente als het gaat om geestelijke kracht?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Hoe wordt geestelijke kracht vermeerderd?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Welke dingen kunnen de kracht van God belemmeren in je leven?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Zijn er belemmeringen in jouw leven, zo ja welke?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Hoe ga je daar mee om, na deze studie over Gods kracht?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Hoe heb je deze serie Bijbelstudies over Gods kracht ervaren? Wat heeft die voor je
betekend, in je veranderd?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Welke keuzes heb je het afgelopen jaar gemaakt vanwege deze studies?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Wil je daarover delen met iemand?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 190
NLEG BIJBELSTUDIE
HET KONINKRIJK VAN KRACHT IN WERKING
VOOR VERDERE STUDIE
De kracht van God wordt ervaren door middel van bovennatuurlijke gebeurtenissen zoals
bekeringen, bevrijdingen, tekenen, wonderen, etc. Bestudeer deze verzen:
 Exodus 15:11
 Numeri 14:22
 Deuteronomium 6:22; 7:19; 11:3; 29:3; 34:11
 Jozua 3:5
 Nehemia 9:10
 Psalm 77:11, 14; 78:11, 43; 88:10, 12; 89:5; 96:3; 105:27; 136:4
 Jeremia 32:20
 Daniel 4:2-3
 Joel 2:30
 Markus 16:17
 Johannes 2:11, 23; 3:2; 6:2, 26; 7:31; 9:16; 11:47; 12:37; 20:30
 Handelingen 2:22, 43; 4:30; 5:12; 6:8; 8:6, 13; 14:3; 15:12; 19:11
 Romeinen 15:19
 1 Korintiërs 12:10, 28, 29
 Galaten 3:5
 Hebreeën 2:4
ECHT OF ONECHT
Dingen die kostbaar en echt zijn worden nagemaakt; dit geld helaas ook voor de kracht
van God. Handelingen 8:9-11 illustreert het belang van het kennen van de ware kracht
van God. Onderscheid is nodig, zodat u niet misleidt kan worden door mensen die
geestelijke kracht misbruiken.
Hoe kan je onderkennen of men te maken heeft met een oprechte bediening van God?
NLEG STUDIE - KONINKRIJK VAN KRACHT -
Bladzijde 191
Download