Oprichtingsakte TWC

advertisement
TEWERKSTELLINGSCEL - (Nom de l'entreprise)
De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid (naam en volledig adres) wordt opgericht op
.
Deze oprichting gebeurt met inachtneming van de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 maart
2009 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen. Deze tewerkstellingscel heeft als doel
de begeleidingsmaatregelen overeengekomen in het kader van de herstructurering en eventueel
opgenomen in het herstructureringsplan, in de eerste plaats inzake het outplacementaanbod, uit te
voeren.
De tewerkstellingscel doet een schriftelijk outplacementaanbod aan alle werknemers die bij het
collectief ontslag zijn betrokken. De inhoud en het verloop van de outplacementbegeleiding wordt
vastgelegd in een overeenkomst tussen (naam outplacementbureaus(s))1 enerzijds en de werkgever
anderzijds, met inachtneming van de vereisten vastgelegd in cao nr. 82, zoals gewijzigd door cao 82
bis.
Artikel 1: Partijen
De volgende ondertekenende partijen maken deel uit van de tewerkstellingscel:
1. De werkgever (naam van de TBE, volledig adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
(voornaam, naam), (titel of functie) .
2. De vertegenwoordigers van de werknemers:
-
(Naam van de vakbond en volledig
(voornaam, naam), (titel of functie) ;
(Naam van de vakbond en volledig
(voornaam, naam), (titel of functie) ;
(Naam van de vakbond en volledig
(voornaam, naam), (titel of functie) ;
(Naam van de vakbond en volledig
(voornaam, naam), (titel of functie) .
adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
3. ACTIRIS, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, Sterrenkundlaan, 14 te 1210 te
1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Grégor Chapelle, Directeur-generaal
4. (Eventueel:) De VDAB, (volledig adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (voornaam,
naam), (titel of functie) .
5. (Eventueel:) De FOREm, Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi, vertegenwoordigd door de heer
Basilio Napoli, Directeur général adjoint Stratégie.
6. (Eventueel:) Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Hütte 79, 4700 Eupen,
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (voornaam, naam), (titel of functie) .
7. (Indien bestaand:) Het sectoraal opleidingsfonds (naam, volledig adres) , vertegenwoordigd door
de heer/mevrouw (voornaam, naam), (titel of functie) .
8. (Naam van het of de outplacementbureau(s), volledig adres), hier vertegenwoordigd door de
heer/mevrouw (voornaam, naam), (titel of functie) .
Artikel 2: Directie
ACTIRIS neemt de directie van de tewerkstellingscel op zich en staat in voor de organisatie,
coördinatie, opvolging en evaluatie van deze tewerkstellingscel.
Artikel 3: Adres
De tewerkstellingscel is gevestigd in de onderneming (volledig adres) .
1
Voor andere betrokken gewest(en) het (/de) outplacementbureau(s) preciseren.
ACTIRIS – dienst Begeleiding Collectief Ontslag –
Sterrenkundlaan, 14 – 1210 Brussel - TEL: 02 800 42 84 – 02 563.34.74 – 02/435.40.33
Collectief ontslag – oprichtingsakte TWC
1/4
Artikel 4: Taak
De taak van de tewerkstellingscel bestaat in:
o het concreet beheer van de begeleidingsmaatregelen voorzien in het kader van de wetgeving
over de herstructureringen;
o de instelling van de procedure voor inschrijving van de werknemers in de tewerkstellingscel;
o de voorstelling van minstens één outplacementaanbod aan iedere werknemer ontslagen in dit
kader en ingeschreven in de tewerkstellingscel.
Artikel 5: Te ondernemen acties
Om de onder artikel 4 bedoelde taken uit te voeren, zorgt de tewerkstellingscel voor de volgende
acties ten gunste van de betrokken werknemers:
5.1.
(Naam van de onderneming) organiseert, in akkoord met ACTIRIS en in samenwerking met
andere leden van de tewerkstellingscel, een collectieve informatiesessie voor alle
werknemers. Tijdens deze informatiesessie worden de werknemers ingelicht over de diensten
en bijstand die de tewerkstellingscel hun aanbiedt, over de gevolgen van de beslissing om
zich al dan niet bij de tewerkstellingscel in te schrijven en over de acties die de verschillende
leden van de tewerkstellingscel voor hen ondernemen.
5.2.
(Naam van de onderneming) nodigt alle betrokken werknemers uit om zich in de
tewerkstellingscel in te schrijven en zal de lijst met de ingeschrevenen aan ACTIRIS
bezorgen.
5.3.
ACTIRIS schrijft alle werknemers die gebruik willen maken van de diensten en begeleiding
van de tewerkstellingscel in bij de tewerkstellingscel.
5.4.
Alle werknemers ontvangen van de directeur van de tewerkstellingscel een bewijs van
inschrijving bij de tewerkstellingscel, na verloop van 3 maanden (voor de werknemers jonger
dan 45 jaar) of na verloop van 6 maanden (voor de werknemers van minstens 45 jaar), zoals
wettelijk is bepaald. Uitzendkrachten of werknemers tewerkgesteld met een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur ontvangen hun inschrijvingsbewijs onmiddellijk na
hun inschrijving bij de tewerkstellingscel.
5.5.
De gewestelijke openbare tewerkstellingsdienst(en) (GOTD(‘s)) zorgt (/zorgen) ervoor dat alle
betrokken werknemers ingeschreven worden als werkzoekende. Alle werknemers worden
individueel gecontacteerd voor het optimaliseren van hun werkzoekendendossier.
5.6.
(Naam van de onderneming) stelt de infrastructuur en logistiek ter beschikking voor de
activiteiten van de tewerkstellingscel.
5.7.
De GOTD('s) geeft (/geven) alle nuttige informatie over de opleidingen en bekijkt (/bekijken)
binnen het bestaande aanbod wat de mogelijkheden zijn.
5.8.
(Naam van de onderneming) is verantwoordelijk voor het verstrekken, op aanvraag van de
ontslagen werknemers, van aanbevelingsbrieven.
5.9.
Alle leden van de tewerkstellingscel zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van
arbeidsmarktinformatie aan de betrokken werknemers.
5.10. Het (/de) outplacementbureau(s) (naam van het of de outplacementbureau(s)) is (/zijn)
verantwoordelijk voor de sociale begeleiding van de werknemers en de opstelling van de
nodige verslagen voor de tewerkstellingscel. Het (/de) outplacementbureau(s) brengt
(/brengen) ACTIRIS, als directeur van de tewerkstellingscel, op zijn aanvraag op de hoogte
van de start- en einddatum van de begeleiding van elke werknemer. Het (/de)
outplacementbureau(s) gebruikt (/gebruiken) hiervoor een outplacementattest. Deze
mededeling dient te gebeuren binnen de maand die volgt op de datum van inschrijving van de
betrokken personen bij de tewerkstellingscel. De GOTD('s) noteert (/noteren) de begeleiding
in het werkzoekendendossier van de betrokken werknemer. Voorts brengt (/brengen) het (/de)
outplacementbureau(s) de directeur van de tewerkstellingscel, zo snel mogelijk en uiterlijk één
maand na het begin van de afwezigheid, op de hoogte van het feit dat een persoon zijn
begeleiding niet regelmatig volgt.
5.11. (Naam van het of de outplacementbureau(s)) bezorgt (/bezorgen) op het einde van de
outplacementbegeleiding een eindverslag aan de tewerkstellingscel, waarin staat:
- welke acties de werknemers ondernomen hebben (bijv. opleidingen, sollicitatietraining,…);
- welke competenties de werknemers tijdens de outplacementbegeleiding hebben
verworven.
ACTIRIS – dienst Begeleiding Collectief Ontslag –
Sterrenkundlaan, 14 – 1210 Brussel - TEL: 02 800 42 84 – 02 563.34.74 – 02/435.40.33
Collectief ontslag – oprichtingsakte TWC
2/4
5.12.
De GOTD('s) nodigen alle werknemers die na de outplacementbegeleiding geen nieuwe
beroepsactiviteit hebben gevonden uit voor een individueel gesprek. Dit gesprek heeft tot doel
om, vertrekkend van het eindverslag van het outplacementbureau.
- het werkzoekendendossier van de ex-werknemer te optimaliseren en actualiseren;
- de ex-werknemer in te lichten over de begeleidingmogelijkheden van de GOTD('s) en
eventueel een begeleiding te plannen.
Artikel 6: Gegevensoverdracht van de tewerkstellingscel naar de RVA in het kader van het
koninklijk besluit van 09/03/2006
ACTIRIS is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de nodige gegevens van de betrokken
werknemers aan de RVA. ACTIRIS meldt elke wijziging van deze gegevens aan RVA. ACTIRIS
bezorgt de RVA alle vereiste gegevens om de herstructureringskaarten aan de ex-werknemers af te
leveren. ACTIRIS bezorgt een kopie aan de GOTD’s.
Artikel 7: Aanspreekpunt voor de werknemers
Alle ontslagen werknemers kunnen zich met hun vragen omtrent de toepassing van de door de
tewerkstellingscel geplande acties richten tot de humanresourcesafdeling van (naam van de
onderneming) .
Artikel 8: Resultaat en evaluatie
De tewerkstellingscel zal samenkomen:
bij het opstarten van de tewerkstellingscel
tussentijds, elke 3 maanden en op uitdrukkelijk verzoek van een van de partijen
bij de afsluiting van de activiteiten van de tewerkstellingscel.
De tewerkstellingscel zal bijeengeroepen worden door ACTIRIS, in overleg met de andere leden.
Tijdens iedere vergadering worden de in het kader van de begeleiding bereikte resultaten
geëvalueerd, wordt de evolutie van de acties besproken en worden de nodige aanpassingen
aangebracht. Elke partij mag punten op de agenda plaatsen tot drie werkdagen vóór iedere
vergadering.
ACTIRIS zal de acties en de resultaten van de tewerkstellingscel in het algemeen rapport voor zijn
Beheerscomité integreren.
Artikel 9: Taalgebruik
Alle akten, documenten en diensten aan de werknemers worden geleverd met inachtneming van de
wetgeving m.b.t. het taalgebruik die van toepassing is op de plaats waar de bedrijfszetel, waarvan de
werknemer afhangt, gelegen is of van de woonplaats van de werknemer.
Artikel 10: Bestaansduur
De tewerkstellingscel wordt opgericht op
geldende bepalingen.
en zal blijven bestaan tot
in toepassing van de
Opgemaakt op
te (plaats) in
exemplaren, waarvan één voor elke ondertekenende partij van
de tewerkstellingscel en één voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg. Elke partij bevestigt een ondertekend exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst te
hebben ontvangen.
Voor de werkgever
 Voor de werkgever
(voornaam, naam)
(voornaam, naam)
Voor de vakbonden
 FGTB/SETCA/BBTK
(voornaam, naam)
 CSC/CNE
(voornaam, naam)
 LBC/NVK
(voornaam, naam)
(voornaam, naam)
(voornaam, naam)
(voornaam, naam)
ACTIRIS – dienst Begeleiding Collectief Ontslag –
Sterrenkundlaan, 14 – 1210 Brussel - TEL: 02 800 42 84 – 02 563.34.74 – 02/435.40.33
Collectief ontslag – oprichtingsakte TWC
3/4
 CGSLB
(voornaam, naam)
(voornaam, naam)
Voor ACTIRIS
Grégor Chapelle, Directeur-generaal
Voor de VDAB
(voornaam, naam)
(voornaam, naam)
Voor de Forem – Collectieve Omscholing
(voornaam, naam)
(voornaam, naam)
Voor het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
(voornaam, naam)
(voornaam, naam)
Voor het sectoraal opleidingsfonds (naam)
(voornaam, naam)
(voornaam, naam)
Voor (naam van het / de outplacementbureau(s))
(voornaam, naam)
(voornaam, naam)
ACTIRIS – dienst Begeleiding Collectief Ontslag –
Sterrenkundlaan, 14 – 1210 Brussel - TEL: 02 800 42 84 – 02 563.34.74 – 02/435.40.33
Collectief ontslag – oprichtingsakte TWC
4/4
Download