Directeur-diensthoofd directie Beschikbaarheid (A4)

advertisement
Vacatures voor mandaatsbetrekking
bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris)
Directeur-diensthoofd directie Beschikbaarheid (A4)
(Nederlandstalige taalrol)
Krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief en
geldelijk statuut van de ambtenaren van instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaat de
Brusselse Gewestelijke Regering over tot een publieke oproep tot kandidaatstelling voor een betrekking van rang A4
toegekend per mandaat bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris), een instelling van
openbaar nut van het type B van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het gaat om de betrekking van directeur-diensthoofd (A4) voor de directie “Beschikbaarheid” in te vullen in het
Nederlandstalige kader.
Deze betrekkingen zijn opengesteld voor iedereen die:
• minstens negen jaar anciënniteit heeft in niveau A of een gelijkaardig niveau in de openbare sector
• minsten zes jaar ervaring heeft in een leidinggevende functie.
Onder ervaring in een leidinggevende functie verstaat men de ervaring inzake bestuur in een openbare dienst of in
een vereniging uit de private sector.
Elke kandidatuursakte bevat :
• een verslag van de titels en verdiensten die de kandidaat naar voren schuift in een standaardcv om voor deze job te solliciteren;
• een beheersplan dat rekening houdt met de tijdens het mandaat te bereiken doelstellingen, vastgelegd overeenkomstig
artikel 464 van voornoemde besluit.
De toegankelijk verklaarde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek met de Selectiecommissie.
Het gesprek zal bestaan uit :
• een analyse van het beheersplan met een sessie vragen/antwoorden;
• een assessment proef (rollenspel) in aanwezigheid van een extern selectiebureau.
De Selectiecommissie geeft voor elke kandidaat een gemotiveerd advies over de graad van afstemming van de vaardigheden,
de relationele vaardigheden en de managementvaardigheden.
De Regering benoemt de mandataris uit de “geschikt” verklaarde kandidaten.
De kandidaturen voor elk van deze betrekkingen moeten per aangetekende brief binnen een termijn van 35 dagen (op straffe
van ongeldigheid) gestuurd worden. Deze termijn gaat van start vanaf de publicatie van deze vacante betrekkingen in het
Belgisch Staatsblad.
Op straffe van onontvankelijkheid, moet er voor elke betrekking waarvoor de geïnteresseerde zich kandidaat stelt een aparte
kandidatuur worden ingediend.
De envelop moet de volgende vermelding bevatten:
• “mandaat van rang A4- directeur-diensthoofd - Directie Beschikbaarheid – kandidatuur” indien de kandidaat voor deze
betrekking solliciteert.
Download en vul digitaal de standaard-cv in.
De kandidatuur of kandidaturen moeten gestuurd worden naar de voorzitter van de Directieraad, de heer Grégor Chapelle,
Directeur-Generaal van Actiris, Anspachlaan 65 te 1000 Brussel.
Alle inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen eveneens verkregen worden bij Isolde Van Maele en Ann Biebaut
(tel.: 02/505.15.34, e-mail: [email protected]) van de Personeelsdienst van Actiris, Anspachlaan 65 te 1000 Brussel.
Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier
van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten:
het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk.
Onze identiteit en bedrijfscultuur zijn gebaseerd op respect, samenwerking en oplossingsgerichtheid. Onze waarden zijn het cement dat onze
verschillende directies en teams verenigt om van onze opdrachten een collectief succes te maken. Meer info over de Actiris diensten via www.actiris.be.
Directeur-diensthoofd A4 | Doelstellingen
Directeur-diensthoofd A4
Directie Beschikbaarheid
Strategische doelstellingen
•
De Algemene Directie een strategisch actieplan voorstellen met het oog op het bij Actiris integreren van
de materies m.b.t. de «Controle op de beschikbaarheid» en de «Vrijstellingen van beschikbaarheid in geval
van studiehervatting of het volgen van een beroepsopleiding» die van de federale overheid naar Actiris
worden overgeheveld;
• Nauw samenwerken met de dienst Regionalisering (Uitvoerende Cel), de Directie van de Human Resources
en de deskundigen teneinde ervoor te zorgen dat de nieuwe voorgestelde structuur en de aan Actiris
toevertrouwde opdrachten op elkaar zijn afgestemd;
• Erop letten om een voorstel voor de integratie van deze materies voor te leggen dat bij de waarden en
de bedrijfscultuur van Actiris aansluit;
• Nauw samenwerken met alle andere directies van Actiris teneinde methodologische samenhang tussen
deze verschillende directies te bewerkstelligen, met name tussen de begeleidingsfuncties enerzijds en
controlefuncties anderzijds, en aldus een geïntegreerd systeem aan te bieden;
• Bijdragen aan de uitwerking van het voorstel van bijlage bij het Beheerscontract voorgelegd aan
de Algemene Directie en het Beheerscomité; • Transversale synergiën met andere operationele directies van Actiris tot stand brengen en ontwikkelen.
• De invoering van de werkwijzen en procedures m.b.t. de nieuwe functies van deze directie leiden; • Ervoor zorgen dat de werkwijzen van de RVA en deze die bij Actiris worden uitgewerkt goed bij elkaar
aansluiten teneinde een vlotte afhandeling van de dossiers tussen beide instanties mogelijk te maken; • De werkzoekenden een kwaliteitsvolle dienst verlenen; • Actief deelnemen aan de samenstelling van het nieuwe team van de directie: opstelling van profielen, bepaling
van doelstellingen, aanwerving van medewerkers enz.; • Kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren uitwerken en de kwaliteit opvolgen zodat de door de directie
aangeboden diensten kunnen worden verbeterd;
• Actiris vertegenwoordigen bij verschillende gewestelijke en federale instanties aangaande onderwerpen
die betrekking hebben op de integratie van de overgehevelde bevoegdheden.
Strategische doelstellingen voor alle mandaathouders van Actiris
•
Ervoor zorgen dat aan de logistieke, informatica-, menselijke, methodologische en budgettaire voorwaarden
is voldaan die nodig zijn voor de behandeling van tewerkstellingsgebonden materies en de integratie van
de in het kader van de zesde staatshervorming overgehevelde personeelsleden van de RVA en PWA en
dit vanaf 2016;
• Ervoor zorgen dat uit te voeren acties daadwerkelijk worden uitgevoerd teneinde de herlokalisering van
Actiris naar de Astrotoren (in 2016) te laten plaatsvinden (informatica-, logistieke, juridische enz. aspecten);
• Erop toezien dat het programma van het gekruist beleid wordt uitgevoerd ;
• Ervoor zorgen dat de in het kader van de Youth Guarantee uit te voeren acties daadwerkelijk worden
uitgevoerd (creatie van 300 stageplaatsen, versterking van de dienst Youth Guarantee, informatie en
sensibilisering in scholen, bestelling van opleidingen enz.).
Directeur-diensthoofd A4 | Functiebeschrijving
Directeur-diensthoofd A4
Directie Beschikbaarheid
Kerntaak
Bijdragen tot de oprichting van de nieuwe Directie Beschikbaarheid en deze directie leiden volgens de in de
functiebeschrijving vastgelegde doelstellingen.
Opdrachten
• Werkt binnen het besturende team samen met de Directeur-generaal en de Adjunct-directeur-generaal
aan het leiden en ontwikkelen van Actiris;
• Draagt bij aan de bepaling, de communicatie en de uitvoering van de waarden, de strategieën,
de organisatorische structuur alsook de menselijke, technische en financiële middelen van de instelling;
• Woont de vergaderingen van de beheersorganen bij (de Directieraad en andere ad-hoccomités);
• Voert de bijzondere door de Algemene Directie toevertrouwde opdrachten uit.
Kennis en bekwaamheden
• Grondige kennis van het federaal, gewestelijk en Europees werkgelegenheidsbeleid alsook van de arbeids-
bemiddelingspraktijken;
• Grondige kennis van de materies m.b.t. de “Controle op de beschikbaarheid” en de “Vrijstellingen van
beschikbaarheid in geval van studiehervatting of het volgen van een beroepsopleiding”;
• Goede kennis van de specifieke kenmerken van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(actoren, instrumenten, reglementair kader en uitdagingen);
• Zeer goede vaardigheden om een strategische visie te bepalen, te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen;
• Complexe projecten kunnen coördineren en plannen;
• Managementcompetenties;
• Kunnen onderhandelen;
• Teamspirit en vaardigheid om teamspirit in een nieuwe structuur tot stand te brengen;
• Goede, op zijn minst passieve, kennis van de tweede Brusselse gewesttaal is een grote meerwaarde.
Directeur-diensthoofd A4
| Transversale doelstellingen
Directeur-diensthoofd A4
Directie Beschikbaarheid
Transversale doelstellingen
Het openbaar ambt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat voor een reeks uitdagingen die op transversale
wijze door alle instellingen van openbaar nut en het ministerie dienen te worden aangepakt. Hiertoe zullen de
doelstellingen van alle mandaathouders drie thema’s integreren om de optimale ontwikkeling van het Brussels
openbaar ambt te garanderen. Deze thema’s vormen een transversale gemeenschappelijke basis voor
het openbaar ambt in zijn geheel, die vertaald worden in concrete doelstellingen voor de mandaathouders,
in functie van de specificiteit van de betrokken instelling.
De gemeenschappelijke basis voor de doelstellingen werd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
op 31 maart 2011 gedefinieerd als onderstaande limitatieve lijst:
1.Kwaliteit van de externe dienstverlening:
• Proactieve deelname aan de uitvoering van het Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging zoals
goedgekeurd door de regering op 15 oktober 2009, evenals de latere beslissingen van de regering inzake
administratieve vereenvoudiging; • Verbeteren van de dienstverlening aan de burgers en aan alle andere externe actoren die op de instelling
een beroep doen, op het vlak van toegankelijkheid, snelheid en transparantie; • Het ontwikkelen van een duidelijke identiteit en een proactief communicatiebeleid voor de organisatie. 2. Kwaliteit van de interne organisatie: • Versterking van het humanresourcesbeleid inzake vorming, persoonlijke ontwikkeling, toekomstgericht
aanwervingsbeleid, evaluatie en interne mobiliteit van de ambtenaren, binnen de beschikbare budgettaire
marges; • Deelname aan de uitvoering van de diversiteitsplannen die de instelling opstelde in het kader van
de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie; • Optimalisering van de processen inzake begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en financiële rapportering; • Actieve participatie aan de voorbeeldrol die het BHG te spelen heeft inzake milieubeheer; • Het ontwikkelen van een gestructureerd intern communicatiebeleid. 3. Uitvoeren van het regeringsbeleid: • Vertaling van de beleidskeuzes van het regeerakkoord in concrete maatregelen; • Proactieve deelname aan de uitvoering van de beleidsmaatregelen van het GPDO; • Uitvoering en opvolging van bestaande beheerscontracten en voorbereiding van nieuwe beheerscontracten
indien deze van toepassing zijn.
Bovendien heeft de regering preciezere doelstellingen m.b.t. de administratieve vereenvoudiging en
de diversiteit vastgelegd. 1/2
Doelstellingen van het Brussels Plan voor Administratieve Vereenvoudiging
De regering heeft het eerste Brussels plan voor Administratieve Vereenvoudiging op 15 oktober 2009 goedgekeurd.
• Vermindering van de administratieve lasten met 25%;
• Versterking van de besturings- en overlegorganen betreffende administratieve vereenvoudiging ;
• Verbetering van wetteksten; • Beperking van aangetekende zendingen;
• Minder administratieve lasten in het kader van openbare aanbestedingen en e-procurement;
• Communiceren van sensibiliseringsacties rond administratieve vereenvoudiging;
• Een beter beheer van de processen;
• Ontwikkeling van een de elektronische handtekening;
• Authentieke bronnen – gebruik en verrijking met de gegevens in de KBO.
• Modernisering van aanvraagformulieren;
• Nieuwe informaticatoepassingen.
Door de regering vastgelegde doelstellingen inzake diversiteit
Krachtens de ordonnantie van 4 september 2008 moet op basis van een diagnose het diversiteitsplan worden
opgesteld. Het plan is opgebouwd rond 4 hoofdlijnen:
1. de hoofdlijn «human ressources management», namelijk de interne informatie en communicatie, de werving
en selectie, het onthaal en de integratie, de vorming en sensibilisering, de loopbaan en evaluatie;
2. de hoofdlijn «algemene gebruiken inzake organisatie van het werk», namelijk de werkomstandigheden
en het verbreken van de werkverbanden;
3. de hoofdlijn «organisatiecultuur», te weten de positionering van het lokaal bestuur, wat betreft waarden ten
opzichte van diversiteit en bestrijding van discriminatie;
4. de hoofdlijn «externe positionering en benadering van de burgers, gebruikers en cliënten».
De regering moet ook cijferdoelstellingen meedelen gebaseerd op algemene doelstellingen die door de regering
op 12 mei 2011 voor de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2015 werden vastgelegd betreffende
het volgende (zie bijlage 2):
• de toegankelijkheid voor vrouwen tot het middenkader en hoge kaderfuncties ;
• de aanwerving en de bevordering van personen van een vreemde origine;
• de aanwerving van laaggeschoolde jongeren;
• het beleid met betrekking tot de seksuele voorkeur op de werkplaats;
• het beleid betreffende personen met een handicap (aanwerving en tewerkstelling van personen met
een handicap, de opneming van de toegankelijkheid in de organisatiecultuur, evenals in de plaatsing en
de benadering van de burger).
2/2
Download