2. Coördinatie van sociale clausules bij Actiris

advertisement
De interfacerol van Actiris tussen de
betrokken partijen bij de sociale clausules
OVERHEIDSOPDRACHTEN & Sociale dumping
20/10/2015
Inhoud
1. Actiris
2. Coördinatie van sociale clausules bij Actiris
3. Effect op de werkgelegenheid
4. Middelen
1. Actiris
Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie
om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen
voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig door de
Werkzoekenden en de Werkgevers te worden erkend.
Twee strategische en transversale opdrachten
-
De matching tussen Werkgevers en Werkzoekenden garanderen
-
De doorstroming naar werk organiseren
1. Actiris
2. Coördinatie van sociale clausules
bij Actiris
• De opdracht van de coördinatiecel voor sociale clausules van
Actiris sluit aan bij de omzendbrief betreffende de sociale
clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels
Hoofdstelijk Gewest.
• De coördinatiecel vervult deze opdracht in samenwerking met
de vzw SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et
Bruxelloises), de transversale federatie van sociale
economiebedrijven
2. Coördinatie van sociale clausules
bij Actiris
• Het bekendmaken en promoten van de omzendbrief,
• Analyseren, raadgeven en opstellen van de clausules,
• Werkt eveneens als schakel tussen de bedrijven en de
opleidingsoperatoren,
• Informatie verschaffen aan ondernemingen die met sociale
clausules te maken krijgen,
• De matching van de kandidaten voor de werkaanbiedingen in het
kader van de sociale clausules,
• De opvolging van de overheidsopdrachten met een sociale
clausule en de ondersteuning van de aanbestedende overheid
2. Coördinatie van sociale clausules
bij Actiris
•
Het team Sociale Clausules:
• Informeert de werkgever
• Selecteert kandidaten en stelt deze voor
• Volgt de uitvoering van de sociale clausule op
• Informeert de aanbestedende overheid
• Neemt deel aan de evaluatie van de uitvoering van de
sociale clausule
3. Effect op de werkgelegenheid
Actiris behandelde ongeveer 80 werkaanbiedingen met een sociale
clausule per jaar sinds 1999. In 2014: 116 werkaanbiedingen en 82
sinds 1/1/2015
In Brussel zijn een drietal sociale opleidingsclausules toegepast in 2013
Een jaar na begunstiging door een sociale clausule, is 70% van de
mensen niet meer ingeschreven als werkzoekend
4. Middelen
• Informatie over sociale economie
http://www.saw-b.be
http://socialeeconomie.be
http://www.onsadapte.be/
• Pedagogisch en juridische gids sociale clausules in België
http://www.mi-is.be/
• Gids « Overheidsopdrachten en sociale clausules in Brussel »
www.clausesocialebruxelles.be
4. Middelen
• Coördinatiecel Sociale Clausules van Actiris
[email protected]
[email protected]
Download