De loonafrekening

advertisement
De loonafrekening
Loonstaat: Periode:
Werkgever: Naam en voornaam of handelsnaam:
Adres:
Nr. van het paritair comité:
RSZ nr.:
Werknemer: Naam en voornaam:
Adres:
Geboortedatum:
Inschrijvingsnummer bij de werkgever:
Basisloon:
Meeteenheid:
Omvang van de prestaties2
Prestaties met verhoging3
1
Looncategorie:
Toeslag voor overuren
Niet gepresteerde vergoede dagen (+ uren) (+ motieven)4
Niet gepresteerde niet-vergoede dagen (+ uren)
(+ motieven)5
Andere verschuldigde sommen6
Eventuele voordelen in natura
TOTAAL VAN HET BRUTOLOON
Afhoudingen voor sociale zekerheid
Sommen vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen
BELASTBAAR BEDRAG
Bedrag van de bedrijfsvoorheffing
Niet belastbare sommen7
NETTOLOON
Af te trekken bedrag8
TE BETALEN BEDRAG
Handtekening van de werknemer,
voor ontvangst van hogervermeld bedrag
1
Voorbeelden: uren, dagen, maanden, stukken, ...
Aantal uren, dagen, (aantal stukken), ...
3 Voorbeelden: premie voor nachtarbeid, koudepremie, ...
4 Voorbeelden: feestdag, gewaarborgd loon, ...
5 Voorbeelden: verlof om persoonlijke redenen, ongewettigde afwezigheid, ...
6 Voorbeelden: eindejaarspremie, vakantiegeld, ...
7 Voorbeeld: tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten.
8 Voorbeelden: voorschotten, voordelen in natura, boetes, loonbeslag of loonsafstand.
2
Download