Nota Ruimte, actualiteiten

advertisement
Natura 2000 (Vogel- en habitatrichtlijn)
Gerbrand van ‘t Klooster
coördinator RO LTO Nederland
LTO Nederland
Bestuursraad:
Voorzitter:
A.J. Maat
Bodem Water Lucht : A.J.M. Vermeer
Ruimtelijke ordening: T. Beishuizen
Kennis en onderwijs:
Plantaardig:
Rundveehouderij:
Glastuinbouw:
Sociaal economisch:
N. Janssen
J. Haanstra
S.J. Schenk
N. Ruiter
M. Vulto
Natura 2000
1. Natura 2000 gebieden
2. Artikel 6 lid 2,3,4 Habitatrichtlijn
-
3.
4.
5.
6.
7.
beheerplannen
vergunningen
Natura 2000 probleemschets
LTO Nederland over Natura 2000
Crisis- en herstelwet
Uitwerking N problematiek beheerplannen
Conclusies
1. Natura 2000-gebieden
Aanwijzingsbesluiten:
- Instandhoudingsdoelen
- habitats en soorten: wat willen we?
- Begrenzing
- perceelsniveau, geen gebouwen
Totaal - 162 Natura 2000-gebieden
1.117.000 ha
31% land / 69% water
10% van Nederlandse landoppervlak
2. Artikel 6 EU Habitatrichtlijn, lid 2
Lid 2
- Verplichting tot nemen passende maatregelen handhaving
kwaliteit natuurlijke habitats en habitats van de soorten
HOE IN NEDERLAND:
Door beheerplannen:
- beoordeling bestaand gebruik
- opsomming niet-vergunningplichtige activiteiten
- regeling voor stikstof/ammoniakdeposities
- maatregelen niet afdwingbaar
- wel ingrijpen (aanschrijvingsbevoegdheid) mogelijk
- binnen 3 jaar na aanwijzing gebieden
- Provincie/Rijk bevoegd gezag
- AWB procedure
2. Artikel 6 EU Habitatrichtlijn lid 3 en 4
Lid 3
- Verplichting passende beoordeling voor elk plan of project dat
significante gevolgen kan hebben
- Rekening houdend met instandhoudingsdoelstellingen gebied
- Alleen toestemming plan/project als natuurlijke kenmerken
gebied niet worden aangetast en inspraak mogelijk is
geweest
Lid 4
- Uitzondering voor groot openbaar belang met compensatie
HOE IN NEDERLAND?
- vergunningplicht plannen en projecten met mogelijk significantie
- voorzorgsbeginsel
- aanvulling op andere vergunningen
- provincie bevoegd gezag
3. Natura 2000, probleemschets
Raad van State:
voorzorgsbeginsel
- te hoge N-deposities natuur
- bedrijfsuitbreiding: potentieel significante gevolgen
- ook bestaand gebruik ‘vogelvrij’
LNV:
-
impact Natura 2000 onderschat
teveel ecologie, te weinig economie
voldoende inzet op beheerplannen ?
adequate sturing op doelen en onderbouwing ?
4. LTO Nederland over Natura 2000
Stand still slecht voor boer en natuur:
- 25.000 veehouderijbedrijven op slot: onaanvaardbaar
- ontwikkeling noodzakelijk voor:
- (milieu)investeringen
- integrale gebiedsopgaven
- wijziging NB-wet nodig:
- bestaand gebruik
- ontwikkeling binnen plafond moet kunnen
- beheerplannen juridisch borgen
- verlagen N deposities onontkoombaar
- probleem van landbouw, verkeer en industrie
- alle sectoren zullen moeten bijdragen
- mix van generieke en gebiedsgerichte maatregelen
5. Crisis- en herstelwet: inzet LTO beloond
Wijziging Natuurbeschermingswet:
– vrijstelling vergunningplicht bestaand gebruik 2004
• vraagpunten: vaststelling en ontwikkelingen na 2004
– specifiek beoordelingsregime stikstof
• ontwikkeling binnen plafond toegestaan
• vraagpunten:
– aanschrijvingsbevoegdheid voldoende?
– aanvullend juridische borging maatregelen?
– programmatische aanpak
– zwaar N 2000 regime vervalt voor oude NB-gebieden
Stroomlijning en vereenvoudiging procedures
Onteigening ook mogelijk zonder ruimtelijk plan
6. Uitwerking N problematiek beheerplannen
1.
2.
3.
4.
5.
Proces
Doelen N depositie
Discussie N maatregelen
Instrumenten zijn communicerende vaten
Voorbeeld De Peel
1.
Proces
Inventarisatie
huidige depositiesituatie
vaststelling bronnen (landbouw,verkeer etc.)
staat van instandhoudingsdoelen
Analyse ontwikkeling
groei en krimp
gebiedsopgaven LOG etc.
Doelen
vaststelling van de specifieke N gebiedsopgave, samenhang water ed.
relativering kritische depositiewaarde: ‘tussenwaarde’
fasering over meerdere beheerplannen
monitoring en hand aan de kraan
toets op haalbaar en betaalbaar
2.
Doelen N depositie:
extra inspanningen in ruil voor flexibiliteit
3200 mol
Ndepositie
autonoom
1500 mol
400 mol
jaar
2027
3.
Discussie N maatregelen
Welke instrumenten inzetten:
– Drempelwaarde
• 1-2 % hoe onderbouw je dit
– Saldering
• Voorwaarden ?
– Sanering piekbelastingen (> 50 % KDW)?
• techniek of verplaatsen: financiering
– Inzet van techniek
• Incasseren van winst AmvB
• Ontbreken mogelijkheden rundveehouderij
– Aanvullend RO en milieu?
4.
Instrumenten zijn communicerende vaten
• Drempelwaarde
• Techniek
• Compartimentering/
monitoring
• Salderingsmethodiek
• Piekbelastingen
5.
Voorbeeld De Peel
De opgave in de Peel
mol N/ha.jr
Huidige depositie
Tussendoel depositie 2027
Te behalen reductie
Waarvan landbouw 46%
3200
1500
1700
780
Betekent tot 2027:
40 % reductie melkveehouderij
80 % reductie IVH
Conclusies
Processtappen, regie en betrokkenheid beheerplan cruciaal
Instandhoudingsdoelen zijn leidend, niet heilig
Maatregelen toetsen op haalbaar en betaalbaar
Benut ruimte Richtlijn door fasering en monitoring
Benut techniek, innovatie en kracht van ondernemen
ZONDER BOEREN LUKT HET NIET, ZONDER NATUUR KAN
HET NIET
Download