Kaart Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel

advertisement
Natura2000-gebied #2 kaartblad 03
Duinen en Lage Land Texel
119000
120000
121000
122000
123000
124000
125000
126000
127000
128000
Sl
Noorden
het
Maurik
569000
B
te
ui
Pl 18
n zw
569000
in
Veldheim
Wilhelmshoeve
n
Veelust
Sl
Bin
-0.9
re
or
Sl
eg
h
Sc
g
we
w
in
Zw
Oostzicht
Het Noorden
Drijvers Vogelweid De Bol
(Natuurreservaat)
n en z w i n
Krassekeet
Ge
nt e
Noordstar
we
De Bol
g
Pl 17
568000
568000
De Viersprong
De
K aa
i
Hoogezand
Noordwijk
M
os
or
Ooste
r we
g
No
jk
ddi
Pl 3
n
Ko
Noorderbuurt
ing
sw
el
s
St Marcus
Pl 4
Westerbuurt
ep
Pl 2
Sl
567000
er d i
Avanti
Ov
Oost
Pl 1
we
g
Sl
Eenhoornplaat
De Toes
eg
Pl 16
567000
Zevenhuizen
't Riemke
t
Wa ag e j o
Harkebuurt
Eendenkooi
Pl 5
Oostereind
De Blauwe Tocht
Hoeve Lazeba
Ora et labora
Wagejot
Trentgeest
Oo
Bargen
Molenhoeve
stk
aa
p
De Nes Nesweg
Byron
Bargerhof
566000
Zuidwester
Bute Strend
do
rp
Zuiveringsinst
Pl 15
n
Fa
nd
er
w
C.E. Gollardshoeve
Nieuweschild
De
De Oplossing
pa
n
Lage
o
re
eg
Spykdorp
eg
S
O
e
st
nw
ne
Co
c
IJzerenkaap
't Hooge
566000
ks
Molenbuurt
ge
De Fan
r w eg
Dageraad
Minkewaal
Dorpzicht
Spang
565000
Concordia
Pl 14
ar
na
Variant
Sl
Veld
Eendenkooi
De Zandkes
St Maartenshoeve
Kleiput
er
at
w
ar
Va
't Waagehuus
Sl
Ieperê
565000
-5
Pl 13
Hoeve Ruisdael
Welbedacht
-10
Ru
564000 erw eg
g
-20
-15
564000
Pl 12
Sp
g
an
er w
eg
Natuur
't Zuidveld
Nw Buitenheim
De Leemput
-15
reservaat
Sl
Dijkzicht
Dijkmanshuizen
di
jk
De Vrije Vogel
IJ
s
-10
Dijkmanshuizen
563000
563000
Pl 11
M
aa
t
Ottersaat
Ot
De Leste
nd
Julia
O
0
-1
se
5
-1
De Snippen
Elektr Centrale
en Waterfabriek
O
-20
-15
De Zelfpluktuin
R
Sc
h
i lde
562000
r
we
Molenmieland
g
Jachthaven
Büttikofers
T
Pl 9
Zonnehoeve
S
Haven
De Traanroeier
n
Miela
aa d
d
lle p
Sk i
Oudeschild
e
j
561000
562000
Pl 10
0
-1
dd
Mi
a
ell
-5
ter
s
Troelje
We g
561000
Zuiveringsinst
Pl 8
-10
5
-1
0
-2
-10
-5
0
-1
5
-2
L
E
560000
560000
X
E
-1
0
5
-1
T
-20
559000
-5
559000
-5
Gemeente Wieringen
(Gem huis te Hippolytushoef)
Bollen
558000
558000
-5
B
al g
557000
557000
-5
-5
-5
-15
119000
120000
121000
122000
123000
124000
Er geldt een algemene exclaveringsformule op grond
waarvan o.a. bestaande bebouwing en verhardingen
meestal geen deel uitmaken van het aangewezen
gebied (zie verder Nota van toelichting bij het besluit).
125000
126000
127000
128000
Legenda
HR (715 ha)
1
2 3
VR + HR (3123 ha)
VR + HR + BN (251 ha)
Ministerie van LNV, Programmadirectie Natura 2000
Totale oppervlakte = 4089 ha
Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel
Kaart behorende bij aanwijzingsbesluit DRZO/2008-002
tot aanwijzing als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn en
ter wijziging van het besluit tot aanwijzing als Vogelrichtlijngebied
Ander Natura 2000-gebied (indicatief)
Schaal 1 : 25 000 (A1)
VR = Vogelrichtlijngebied
0
250
500
1000
1500
2000
Meters
HR = Habitatrichtlijngebied
BN = beschermd natuurmonument
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
Datum
Handtekening
deze kaart
Kaartproductie: 1/23/2009 7:21:44 AM
w.g. G. Verburg
Topografische ondergrond: 8 De auteursrechten en Databankrechten zijn
voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster, Emmen, 2009
Download