DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Milieu: forse uitbreiding van beschermde
natuurgebieden in Europa
Brussel, 21 november 2011 – Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde
gebieden, is aanzienlijk uitgebreid. Er is bijna 18 800 vierkante kilometer aan
toegevoegd, waarvan een groot deel mariene gebieden, die in totaal goed zijn voor
17 000 vierkante kilometer. Daardoor zullen heel wat bedreigde mariene soorten
beter worden beschermd. Het netwerk beslaat nu bijna 18% van het EUgrondgebied en meer dan 145 000 km² van de zeeën van de EU. Voornamelijk het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Griekenland, Cyprus, Hongarije, Litouwen en
Italië waren bij de recente uitbreiding betrokken. Natura 2000 staat centraal in de
strijd van Europa om verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en de
ecosysteemdiensten te waarborgen.
Janez Potočnik, Europees Commissaris voor Milieu: "Natura 2000 is op dit ogenblik
een van de meest doeltreffende middelen die we in Europa hebben in de strijd
tegen verlies aan biodiversiteit. Het netwerk speelt een doorslaggevende rol in onze
strategie voor de bescherming van ons natuurlijk erfgoed. Ik ben bijzonder
verheugd dat de Europese zeeën hier nu een groter deel van uitmaken. De
bescherming van het Europese mariene milieu met zijn unieke kenmerken is nog
nooit zo belangrijk geweest."
Natura 2000 is een omvangrijk netwerk van beschermde natuurgebieden dat tot
stand is gebracht om het voortbestaan van de waardevolste en meest bedreigde
soorten en habitats te waarborgen. Het netwerk bestaat uit ongeveer 26 000
gebieden. Met de laatste uitbreiding zijn er 166 nieuwe gebieden van in totaal bijna
18 800 vierkante kilometer aan toegevoegd. Meer dan 90% daarvan is marien
gebied (17 000 km²). Het gaat in hoofdzaak om gebieden in het Verenigd
Koninkrijk, maar ook gebieden in Frankrijk, België, Griekenland, Cyprus en Italië.
Deze nieuwe mariene gebieden zullen voor veel van Europa's zeldzaamste en
meest bedreigde soorten een belangrijk toevluchtsoord zijn. In de Atlantische
Oceaan zijn voor het Verenigd Koninkrijk negen koudwaterkoraalriffen voor de kust
van Rockall Island toegevoegd. Deze riffen worden gekenmerkt door een uitermate
hoge biodiversiteit. Er leven koralen, zeespinnen en talloze tot op heden naamloze
soorten. In de Middellandse Zee zullen dankzij de nieuwe gebieden symbolisch
belangrijke soorten zoals de groene zeeschildpad Chelonia mydas, de valse
karetschildpad Caretta caretta en de monniksrob Monachus monachus beter
worden beschermd. Deze spelen een cruciale rol in de ecosystemen waar ze deel
van uitmaken.
IP/11/1376
De uitbreidingen zullen ook een betere bescherming voor een reeks waardevolle
landhabitats met zich meebrengen, zoals veengebieden in Litouwen, zoutvlaktes in
Hongarije en soortenrijke kalkgraslanden in Italië en Cyprus.
Dat deze beschikkingen van de Commissie zijn aangenomen, is een belangrijke
stap voor de totstandbrenging van het Natura 2000-netwerk tegen 2012. Deze
totstandbrenging speelt een prominente rol in de reeks voorstellen in het kader van
de biodiversiteitstrategie van de EU die de Commissie dit jaar heeft aangenomen.
Achtergrond
Natura 2000 is een netwerk van beschermde gebieden dat bestaat uit speciale
beschermingszones die tot stand zijn gebracht uit hoofde van de Europese
habitatrichtlijn en speciale beschermingzones die tot stand zijn gebracht uit hoofde
van de Europese vogelrichtlijn. Natura 2000 is geen keurslijf: activiteiten als
landbouw, toerisme, bosbouw en recreatie kunnen binnen het netwerk nog steeds
plaatsvinden, zolang ze maar duurzaam en in harmonie met de natuurlijke
omgeving zijn.
De lidstaten kiezen hun in het kader van de habitatrichtlijn tot stand gebrachte
Natura 2000-gebieden in samenwerking met de Commissie. Na de selectie erkent
de Commissie de gebieden, zoals ook nu, officieel als "gebieden van communautair
belang". Dit proces bevestigt de officiële status van de gebieden en versterkt de
verplichtingen om ze te beschermen. De lidstaten hebben vervolgens zes jaar om
de nodige beheersmaatregelen in te stellen en de gebieden als speciale
beschermingszones aan te wijzen.
De laatste toevoeging betreft vijftien lidstaten. Het aantal "gebieden van
communautair belang" wordt hiermee met 166 verhoogd. De recente toevoegingen
beslaan zes biogeografische gebieden: het Alpiene, Atlantische, boreale,
continentale, Pannonische en Middellandse Zee-gebied.
Het spectrum aan beschermde gebieden is uitgebreid, van bloemrijke graslanden
tot grotten en meren. De negen biogeografische gebieden van het netwerk
weerspiegelen de grote verscheidenheid van de EU-biodiversiteit.
De biodiversiteit, het schaarse goed dat de verscheidenheid van het leven op aarde
is, ondergaat een crisis. Door menselijke activiteiten gaan er in een ongekend
tempo soorten verloren, wat onomkeerbare gevolgen met zich meebrengt voor
onze toekomst. De Europese Unie strijdt hiertegen en heeft zichzelf onlangs nieuwe
doelstellingen gesteld: het verlies aan biodiversiteit in Europa tegen 2020 een halt
toeroepen, ecosysteemdiensten zoals bestuiving beschermen (en deze diensten
herstellen indien ze aangetast zijn) en de bijdrage van de EU voor het tegengaan
van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit verhogen. Natura 2000 is een
belangrijk hulpmiddel om deze doelstellingen te bereiken.
2
Nadere informatie:
Meer informatie over het EU-natuurbeleid:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
Voor meer informatie over deze uitbreiding, zie MEMO/11/806
Contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)
3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards