Politionele aanpak schoolverzuim - Politiezone Deinze

advertisement
ANTI-SPIJBELCONTRACT
GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT GENT
Politiezone :
Adres :
Telefoon :
Fax :
Datum :
School
Naam:
Adres:
Telefoon:
Fax:
Minderjarige
Naam :
Voornaam :
Geboortedatum- en plaats :
Adres :
Tel.nr. :
Burgerlijk aansprakelijke(n)
Naam :
Voornaam :
Geboortedatum- en plaats :
Adres :
Tel.nr. :
Naam :
Voornaam :
Geboortedatum- en plaats :
Adres :
Tel.nr. :
Ondergetekenden verklaren hierbij kennis te hebben gekregen van de data van schoolverzuim. Deze
inbreuk op de wet betreffende de leerplicht werd op ..../..../........ gemeld aan
................................................................via...........................................................................................
.............................................................................
Zij verklaren kennis te hebben gekregen van de wet betreffende de leerplicht van 29 juni 1983, die
stelt dat er leerplicht is in België gedurende de periode van 12 jaren. Deze periode vangt aan in het
jaar dat de leerling(e) 6 jaar wordt en eindigt op de 18de verjaardag of op 30 juni van het
kalenderjaar waarin de leerling(e) 18 jaar wordt.
De ouders verklaren er op te zijn gewezen dat zij burgerlijk aanprakelijk zijn voor hun zoon/dochter
en dat zij derhalve verantwoordelijk zijn voor het regelmatig schoollopen van hun kind.
Ondergetekenden verklaren kennis te hebben gekregen van het feit dat er bij de eerstvolgende
melding van schoolverzuim een proces-verbaal zal worden opgesteld, dat wordt verzonden aan het
Parket van de Procureur des Konings te Gent. Dit kan maatregelen ten aanzien van de minderjarige
en de ouders met zich meebrengen.
Naar aanleiding van bovenstaande kennisgevingen :

verklaren de burgerlijk aansprakelijken dat zij vanaf heden tot het einde van de leerplicht
van hun zoon/dochter al het nodige zullen doen om ervoor te zorgen dat hij/zij terug
regelmatig naar school gaat.

verklaart de minderjarige dat hij/zij vanaf heden tot het einde van zijn/haar leerplicht terug
regelmatig naar school gaat en zich zal schikken naar de regels van de school.
De minderjarige en zijn/haar burgerlijk aansprakelijke(n) verbinden er zich toe binnen de week
contact op te nemen met het betrokken centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor verdere
opvolging. Dit CLB zal, samen met de desbetreffende school, in kennis worden gesteld van het
anti-spijbelcontract.
Voor kennisname,
de minderjarige
de burgerlijk aansprakelijke(n)
de opsteller
Download