Toelating aan minderjarige om zich naar het buitenland

advertisement
Toelating aan minderjarige om zich naar het buitenland te begeven
Ondergetekende,
(naam, voornaam)
(geboorteplaats en datum)
(adres)
handelend in de hoedanigheid van (verwantschap)
van
de minderjarige,
(naam en voornaam)
(geboorteplaats en datum)
(adres)
verleent hierbij de toelating aan deze minderjarige om tijdens de periode
van
tot en met
een reis te ondernemen naar (land)
en dit onder de begeleiding en toezicht van,
(naam en voornaam van begeleider of naam school)
(adres begeleider of school)
Halle, (datum)
Gezien voor wettiging der handtekening
van …
Identiteitskaart voorgelegd.
Halle, ….
De Burgemeester
(handtekening)
Opmerkingen:
De aanvraag kan enkel ondertekend worden door de persoon of personen die het ouderlijk
gezag uitoefenen over het kind.
De handtekening wordt gelegaliseerd a.d.h.v. de identiteitskaart van de persoon die de
toelating ondertekend heeft. Daarvoor moet het ondertekende formulier overhandigd worden
aan de dienst bevolking door de ondertekenaar of door een andere persoon in het bezit van de
identiteitskaart van de ondertekenaar.
Stad Halle - dienst Burgerzaken - Oudstrijdersplein 18 - 1500 Halle - tel: 02 365 96 79
Download