Kinderdienst - Hervormde Gemeente Stellendam

advertisement
Welkom in
deze dienst
Voorganger:
ds D.Hoolwerf
Organist:
Rinus Verhage
Dirigent:
Jan van Seters
Pianist:
Arja Kranendonck
1e keer Joyfull Voices
2e keer Joyfull voices en gemeente
3e keer Joyfull voices meerstemmig en gemeente
Jezus zegt:
Ik
ben
het Licht
der wereld;
wie Mij volgt,
zal beslist niet in
de duisternis
wandelen,
maar zal
het licht
van het leven
hebben.
Johannes 8:12
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.
Wet
nav
Jesaja 58:6-10
Dan gaat
het Licht
aan
Neem, Isrels Herder, neem ter oren;
Die Jozefs kroost, door U verkoren,
Als schapen gunstig hebt geleid;
Die enen troon van heiligheid
U tussen cherubs hebt gesticht;
Verschijn weer blinkend met Uw licht.
Behoud ons, HEER der legermachten,
Zo zullen w' ons voor afval wachten;
Zo knielen w' altoos voor U neer.
Getrouwe Herder, breng ons weer;
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht
Van Uw vertroostend aangezicht.
Joyfull Voices
My
Jesus
I
love
Thee
Zend, HEER, Uw licht en waarheid
neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's HEEREN welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Mijn redder is mijn God.
Schriftlezing
Jesaja 59
Wij zien uit naar licht, maar zie, er is
duisternis;
naar stralend licht, maar wij wandelen in
donkerheid.
10 Wij tasten als blinden langs de wand,
ja, wij tasten als mensen zonder ogen,
wij struikelen midden op de dag, als in de
schemering,
wij verkeren, zoals de doden, in woeste
plaatsen.
11 Wij grommen allen als beren,
en wij kirren voortdurend als duiven.
Wij zien uit naar recht, maar het is er niet;
naar heil, maar dat is ver van ons.
12 Want onze overtredingen zijn talrijk voor U
en onze zonden getuigen tegen ons.
Joyfull Voices
Zoekend
naar
Licht
hier
in het
duister
Joyfull Voices
Zoekend
vol
rust
zijn wij
vol zorgen
Joyfull Voices
Zoekend
naar
Troost
zijn velen
dakloos
Kindermoment
God zei:
Laat er
licht zijn!
en er was
licht
De Heere zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht
over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
Kijkmoment
- Stilte -
Kijkmoment
- stilte-
Jesaja 9:1
Het volk dat in
duisternis
wandelt,
zal een groot
licht zien.
Zij die wonen in
het land van de
schaduw van de
dood,
over hen zal
een licht
schijnen.
Toelichting
door
Foke Stribos
Orgel:
Wie schön leuchtet der Morgenstern
J. Pachelbel
Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Komt tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk, vriendlijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk, mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven.
Verkondiging
Kijkmoment
- stilte-
Jesaja 60:18-20
Er zal niet meer
gehoord worden
van geweld in uw
land,
van verwoesting of
rampen binnen uw
grenzen,
maar uw muren
zult u noemen Heil,
en uw poorten Lof.
Jesaja 60:18-20
De zon zal voor u
niet meer zijn tot
een licht overdag
en als een schijnsel
zal u de maan niet
verlichten,
maar de HEERE zal
voor u zijn tot een
eeuwig licht
en uw God tot uw
sieraad.
Jesaja 60:18-20
Uw zon zal niet
meer ondergaan
en uw maan zal
zijn licht niet
intrekken,
want de HEERE zal
voor u tot een
eeuwig licht zijn
en aan de dagen
van uw rouw zal
een einde komen.
Joyfull Voices
Lord Jesus
Christ,
Your light
Joyfull Voices
Christus,
dein Licht
Jesaja 60:1
Sta op, word verlicht,
want uw licht komt
en de heerlijkheid van
de HEERE gaat over u
op.
Efeze 5:14
Daarom zegt Hij:
Ontwaak, u die slaapt,
en sta op uit de doden,
en Christus zal over u
lichten.
Joyfull Voices
Keltische
zegen
Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft,
bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
Kom, Jezus, kom,
vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan,
zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom
alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord,
Heer, ontsteek hier het licht.
Heer, ik kom in uw stralend
schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw
luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn
duister.
Schijn op mij, schijn op mij.
Kom, Jezus, kom,
vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan,
zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom
alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord,
Heer, ontsteek hier het licht.
Heer, hoe meer wij uw helder licht
zien
en de weerglans op uw gezicht
zien, zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus, kom,
vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan,
zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom
alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord,
Heer, ontsteek hier het licht.
Zegen
Welkom in de Rank
voor koffie/thee
Gezegende
zondag!
Download