Tijdlijn Oude Testament

advertisement
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
Zondvloed
Simeon
Profeten
Levi
Jakob
(Israël)
Amos
Jona
Elisa
Juda
Elia
Dan
Jerobeam
Naftali
Aser
Richteren
Issakar
Jakob en zijn zonen
Manasse
Egypte
Mozes
Koninkrijk
Juda
Profeten
Samuël
Ruth
Efraïm
David
Salomo
Gideon
Debora
Jozef
Jozef
Saul
Koningen
Jozua
Zebulon
Benjamin
Simson
Land Kanaän
(Palestina)
Gad
Babylon
Babylonische ballingschap
Koninkrijk
Israël
Ruben
Rechabeam
400 v.C.
Ester
Ezechiël
Tien stammen
Mesopotamië
500
Daniël
Jesaja
Terugkeer van de Joden
Terugkeer van de Joden
Terugkeer van de Joden
1900
Isaak
Broeder van Jared gaat naar Amerika
Tijdlijn Oude Testament
Metuselach 969
Henoch 430
Jered 962
Set 912
Adam 930
2000
Abraham
Toren van Babel
27
0
95
0
3100
3200
2100
Assyrië
Cham
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
2200
Judea
Zacharia
Ezra
Jeremia
Lehi gaat naar Amerika
2300
Noa
ch
280
2400
30 0 0
290 0
2450
t
Jafe
S em
00
00
26
0
250
Maleachi
Kernteksten Oude Testament
Tijdschema van het Oude Testament
Adam 4000
v.C.
Mozes 1:39 Mozes 7:18 Dit is Gods werk en heerlijkheid.
3750
Zion — een volk dat één van hart en zin is, en zonder
armen in rechtvaardigheid leeft.
Abraham 3:22–23 God koos in het voorsterfelijk bestaan edele en grote
3500
geesten tot zijn regeerders uit.
Genesis 1:26–27 God schiep man en vrouw naar zijn beeld.
Henoch
Genesis 2:24 Man en vrouw moeten van elkaar houden en elkaar
3250
trouw zijn.
Genesis 39:9 Jozef weerstaat de verleiding om overspel te plegen.
Exodus 19:5–6 Indien u mijn verbond bewaart, zult u een heilig volk zijn.
3000
Exodus 20:3–17 De tien geboden.
Noach
Jozua 24:15 Kies er dan heden voor de Heer te dienen en geen
andere goden.
2750
1 Samuël 16:7 De Heer ziet het hart aan, niet het voorkomen.
Psalmen 24:3–4 Die rein is van handen en zuiver van hart.
Psalmen 119:105 Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op
2500
mijn pad.
Psalmen 127:3 Kinderen zijn een erfdeel des Heren.
Spreuken 3:5–6 Vertrouw op de Heer met uw ganse hart.
2250
Jesaja 1:18 Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit
worden als sneeuw.
Jesaja 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen, en het goede
kwaad.
Abraham 2000
Jesaja 29:13–14 De herstelling van het evangelie is een wonderbaar
Isaak
Jakob
werk en een wonder.
1750
Jesaja 53:3–5 Jezus Christus heeft onze ziekten op Zich genomen,
onze smarten gedragen, en werd om onze overtredingen doorboord.
1500
Jesaja 58:6–7 Vasten maakt de boeien der goddeloosheid los en
verlicht onze lasten.
Mozes
Jesaja 58:13–14 De sabbat van de Heer is een dag van verlustiging.
Jozua
1250
Jeremia 1:4–5 God kende Jeremia vóór hij in de moederschoot
Samuël
gevormd was.
Ezechiël 37:15–17 Het stuk hout van Juda (de Bijbel) en het stuk hout van
David
1000
Jozef (het Boek van Mormon) worden samengevoegd.
Amos 3:7 God openbaart zijn verborgenheden aan zijn profeten.
Elia
Maleachi 3:8–10 Als we tiende en gaven betalen, zegent de Heer ons.
Maleachi 4:5–6 Elia zal het hart van de vaderen en van de kinderen tot
Jesaja 750
elkaar terugvoeren.
Jeremia
Maleachi
500
250
© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Alle rechten voorbehouden. Printed in the USA. Engels origineel vrijgegeven: 6/12.
Ter vertaling vrijgegeven: 6/12. Titel van het origineel: Old Testament Bookmark. Dutch. 10554 120
Christus 1 n.C.
Download