20091129_NM_Kwakkel_TVdienst

advertisement
In deze dienst zal Prof. dr. G. Kwakkel voorgaan.
Schriftlezing:
Jesaja 40 : 1 - 11
Tekst:
Jesaja 40 : 1 en 2
Centraal in ons leven staat
het woord van God, de Bijbel.
Christus kwam naar de wereld
als fakkel van het licht.
Hij stierf voor ons aan het kruis.
Zijn dood bracht ons het leven.
De 12 rode rozen symboliseren
de 12 apostelen, die het woord en
het licht uitdragen in de wereld.
In deze dienst zal Prof. dr. G. Kwakkel voorgaan.
Schriftlezing:
Jesaja 40 : 1 - 11
Tekst:
Jesaja 40 : 1 en 2
Centraal in ons leven staat
het woord van God, de Bijbel.
Christus kwam naar de wereld
als fakkel van het licht.
Hij stierf voor ons aan het kruis.
Zijn dood bracht ons het leven.
De 12 rode rozen symboliseren
de 12 apostelen, die het woord en
het licht uitdragen in de wereld.
In deze dienst zal Prof. dr. G. Kwakkel voorgaan.
Schriftlezing:
Jesaja 40 : 1 - 11
Tekst:
Jesaja 40 : 1 en 2









Votum en zegengroet
Ps.
95 : 1, 3
Gebed
Lezen: Jesaja 40 : 1 - 11
Ps.
102 : 7 en 10
Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2
“The messiah” (piano & Sopraan)
Preek
Lb.
126 : 1, 2
en
3









Votum en zegengroet
Ps.
95 : 1, 3
Gebed
Lezen: Jesaja 40 : 1 - 11
Ps.
102 : 7 en 10
Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2
“The messiah” (piano & Sopraan)
Preek
Lb.
126 : 1, 2
en
3









Votum en zegengroet
Ps.
95 : 1, 3
Gebed
Lezen: Jesaja 40 : 1 - 11
Ps.
102 : 7 en 10
Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2
“The messiah” (piano & Sopraan)
Preek
Lb.
126 : 1, 2
en
3
Ps. 95: 1, 3
Komt, laat ons juichen voor de Heer,
een lofzang zingen Hem ter eer,
met snarenspel Hem blij begroeten.
Wij prijzen Hem die redding biedt,
de rots van heil, in psalm en lied.
Wij willen juichend Hem ontmoeten.
Ps. 95: 1, 3
Komt, knielen wij voor God die leeft,
voor Hem, die ons geschapen heeft:
Hij wil ons als zijn kudde weiden.
Och, hoort toch heden naar zijn stem,
u bent zijn schapen, volgt dan Hem:
Zijn hand slechts kan u veilig leiden.









Votum en zegengroet
Ps.
95 : 1, 3
Gebed
Lezen: Jesaja 40 : 1 - 11
Ps.
102 : 7 en 10
Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2
“The messiah” (piano & Sopraan)
Preek
Lb.
126 : 1, 2
en
3









Votum en zegengroet
Ps.
95 : 1, 3
Gebed
Lezen: Jesaja 40 : 1 - 11
Ps.
102 : 7 en 10
Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2
“The messiah” (piano & Sopraan)
Preek
Lb.
126 : 1, 2
en
3
Jesaja 40 : 1 - 11
1 Troost,
troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3 Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
Jesaja 40 : 1 - 11
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
5
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
6
Jesaja 40 : 1 - 11
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10 Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11 Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
9









Votum en zegengroet
Ps.
95 : 1, 3
Gebed
Lezen: Jesaja 40 : 1 - 11
Ps.
102 : 7 en 10
Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2
“The messiah” (piano & Sopraan)
Preek
Lb.
126 : 1, 2
en
3
Ps. 102: 7, 10
Slaan w’op Sions puin de ogen,
o, hoe is ons hart bewogen,
hunkert het naar het herstel
op uw goddelijk bevel,
opdat alle volken spreken:
‘God is niet van hem geweken,
God heeft Sion doen herbouwen,
doet zijn glorie haar aanschouwen.’
Ps. 102: 7, 10
Ja, de Heer komt ter bevrijding,
opdat Sion blij de tijding
van zijn grote daden meldt
en Jeruzalem vertelt,
hoe verlosten huiswaarts keren
roemend in de naam des Heren.
Alle volken, alle rijken
brengen Hem hun huldeblijken.









Votum en zegengroet
Ps.
95 : 1, 3
Gebed
Lezen: Jesaja 40 : 1 - 11
Ps.
102 : 7 en 10
Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2
“The messiah” (piano & Sopraan)
Preek
Lb.
126 : 1, 2
en
3
Jesaja 40 : 1 - 2
1 Troost,
troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
Bertil Niezink (piano)
Judith Godeke (sopraan)
Jesaja 40 : 1 - 2
1 Troost,
troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
Na de preek: Lb. 126 : 1, 2 en 3







Lb.
126 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Ps.
103 : 1, 4
Gebed
Collecte
Lb.
460 : 1, 3
Zegen
en
3
en
5
en
5
Lb. 126 : 1, 2, 3
Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
Lb. 126 : 1, 2, 3
Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.
Lb. 126 : 1, 2, 3
Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.







Lb.
126 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Ps.
103 : 1, 4
Gebed
Collecte
Lb.
460 : 1, 3
Zegen
en
3
en
5
en
5







Lb.
126 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Ps.
103 : 1, 4
Gebed
Collecte
Lb.
460 : 1, 3
Zegen
en
3
en
5
en
5
Lb. 103 : 1, 4, 5
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wilt vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
Verlost en kroont met goedertierenheid.
Lb. 103 : 1, 4, 5
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
De zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
Lb. 103 : 1, 4, 5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.







Lb.
126 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Ps.
103 : 1, 4
Gebed
Collecte
Lb.
460 : 1, 3
Zegen
en
3
en
5
en
5

Vandaag
 1e
Diaconie (Stichting de brug)
 2e
Rente en aflossing

Volgende week
 1e
Artikel 11 van de Kerkorde
Artikel 11 - Onderhoud van de predikanten.
1978 De kerkenraad is verplicht namens de gemeente, die hij hierin
vertegenwoordigt, haar predikanten naar behoren te onderhouden.


2e
Lb.
Rente en aflossing
460 : 1, 3
en
5
Stichting De Brug
Kleinschalig
ontwikkelingswerk in
Cambodja in
samenwerking met
haar Cambodjaanse
partnerorganisatie
Spie-en
Waar werken wij?
De Brug werkt in de
provincies:
• Kampong Cham
(ten noorden van
Phnom Penh)
• Takeo (ten
zuiden van
Phnom Penh),
In totaal een gebied
zo groot als twee
keer de provincie
Utrecht.
Cambodja
• Cambodja ligt
in Zuid Oost
Azië,
ingeklemd
tussen
Thailand,
Laos en
Vietnam.
• De hoofdstad
is Phnom
Penh
Stichting De Brug wil werken volgens de volgende
principes:
– Helpers helpen te
helpen
– Aandacht voor arme
en vergeten groepen
• Kleinschalig en veel
participatie van de
doelgroep
• Met een voorkeur voor die
gebieden waar ook kan
worden samengewerkt met
plaatselijke christenen
Onze projecten
• Scholen- en huizenbouw
• Infrastructuur en putten
• Noodhulp
• Irrigatieprojecten
• Hulp aan aidspatiënten
• Hulp aan wezen
• In de eerste 10 jaren de
ontwikkeling van een medisch
project in Prey Chhor
Scholenbouw
•
•
•
Jaarlijks realiseren we 6 scholen.
De Brug levert alleen de
materialen. Het dorp bouwt de
school o.l.v. een aannemer.
Het zijn zesklassige stenen
gebouwen.
Na de bouw verstrekt Spie-en
schoolmeubilair en
speeltoestellen.
Huizen voor armen
• Jaarlijks bouwen we 80
huizen voor armen en
weduwen.
Dorpsopbouw
Aanleg van
• dorpswegen
• bruggen
• waterputten
Irrigatieprojecten
•
Door het water in het regenseizoen op
te slaan in grote reservoirs kan het in
het droge seizoen via kanalen en
kanaaltjes naar de rijstvelden worden
geleid.
Zorg voor aidspatiënten
•
•
•
In het jaar 2000 zijn we begonnen met
een thuiszorgprogramma voor
aidspatiënten. Inmiddels worden zo’n
1000 patiënten wekelijks bezocht door
vrijwilligers van Spie-en.
Ze verstrekken o.a. rijst, palliatieve
geneesmiddelen, een slaapmat,
klamboe, kussen, kramar en deken.
En het aanvullende ‘Spie-en-food’ dat
wordt bereid uit verschillende soorten
bonen en granen
Weeskinderen
•
Zo’n 3000 weeskinderen en 1000
kinderen van stervende ouders worden
opgevangen in pleeggezinnen.
Hierdoor kan het kind in zijn eigen
omgeving en vaak nog bij zijn eigen
familie (opa en oma, oom en tante)
blijven wonen in een gewone
thuissituatie.
•
•
•
•
Pleegouders beloven het kind lief te
hebben en te behandelen als hun
eigen kind.
Het kind en één pleegouder
ontvangt rijst van Spie-en.
Het kind krijgt twee keer per jaar
nieuwe schoolkleren en schriften.
Spie-en support
• Weeskinderen die naar het voortgezet
onderwijs gaan en meer dan 3 km van school
wonen krijgen een fiets.
DE WILDE GANZEN
VLIEGEN DEZE
WEEK VOOR FIETSEN
VOOR
WEESKINDEREN
REK.NR. 40.000
Bestuur en vrijwilligers van Spie-en werken hard
aan de opbouw van hun land.
Hebt u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
• Stichting De Brug
Frits en Bea Weitkamp
• Capellastraat 34, 7771 XM
Hardenberg
• Tel. 0523-272070
• Website: www.stichtingdebrug.nl
Hartelijk dank!







Lb.
126 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Ps.
103 : 1, 4
Gebed
Collecte
Lb.
460 : 1, 3
Zegen
en
3
en
5
en
5
Lb. 460 : 1, 3, 5
Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
Lb. 460 : 1, 3, 5
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
Lb. 460 : 1, 3, 5
Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!







Lb.
126 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Ps.
103 : 1, 4
Gebed
Collecte
Lb.
460 : 1, 3
Zegen
en
3
en
5
en
5
Download