Profiel - Leeuwendaal

advertisement
Profiel
Strateeg Greenport
“een ondernemende en krachtige persoonlijkheid met veel
ervaring in het diplomatiek opereren in externe netwerken”
16 maart 2017
Opdrachtgever
Gemeente Westland
Voor meer informatie over de functie
Bianca van Winkel en Irene Vervelde,
adviseurs Leeuwendaal
Telefoon (088) 00 868 00
Voor sollicitatie
www.leeuwendaal.nl
Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden.
Inhoudsopgave
1
Gemeente Westland
3
2
Cluster Beleid
5
3
De functie Strateeg Greenport
6
4
Welke kandidaat zoekt de Gemeente Westland?
7
5
Wat biedt de gemeente Westland?
8
6
De selectieprocedure
9
Strateeg Greenport/Gemeente Westland/profiel/16 maart 2017
2 van 9
1
Gemeente Westland
De gemeente Westland is ontstaan uit een gemeentelijke herindeling in 2004. Het grondgebied
bestrijkt ruim 9.000 ha oppervlakte en bestaat uit de volgende 11 dorpskernen:

’s-Gravenzande

Naaldwijk

Wateringen

Monster

De Lier

Honselersdijk

Poeldijk

Maasdijk

Kwintsheul

Heenweg

Ter Heijde
De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in
Nederland. Gemeente Westland is een ondernemende en dynamische gemeente, die continu in
ontwikkeling is. De ontwikkeling van de Greenport is daarvan een mooi voorbeeld. Met haar
duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke
economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte,
rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een
vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve
gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in
Westland om draait!
Gemeentelijke opgaven
De belangrijkste opgaven voor de gemeentelijke organisatie zijn:

Het realiseren van een eigentijdse dienstverlening.

Het zijn van een uitdagende werkgever.

Het doorontwikkelen van de rol als regisseur in netwerken.

Het bevorderen en optimaliseren van efficiënte werkwijzen.

Het in balans zijn en blijven, bijvoorbeeld als het gaat om het nemen van risico’s versus
controle, en als het gaat om standaardisatie versus maatwerk.
Organisatiestructuur
De gemeente Westland heeft om haar opgaven te realiseren, haar organisatie sinds 1 januari 2017
ingedeeld in vier clusters. Dit zijn de clusters Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering.
Hiernaast zijn er het bureau gemeentesecretaris en een unit concern-control. De gemeente staat
onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.
De vier clusterdirecteuren maken samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur deel uit
van het directieteam (DT). De clusterdirecteur legt verantwoording af aan de
gemeentesecretaris/algemeen directeur en geeft direct leiding aan de teammanagers. Er werken
circa 850 medewerkers bij gemeente Westland.
Strateeg Greenport/Gemeente Westland/profiel/16 maart 2017
3 van 9
De gemeente Westland ambieert een flexibele en integrale organisatie te zijn die graag werkt op
een programmatische of projectmatige manier, waarbij ze niet intern op zoek gaat naar
antwoorden, maar in samenspraak met de buitenwereld tot creatieve, innovatieve en
resultaatgerichte oplossingen komt. Hiertoe werkt de Gemeente Westland veel met (tijdelijke)
programmastructuren. Op basis van bestuurlijke doelen worden medewerkers, instanties,
maatschappelijke partners, burgers, bedrijven, etc. bij elkaar gebracht, die gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor het realiseren van dat betreffende doel.
Westland is een uniek merk (‘Where nature meets innovation’), maar is tegelijkertijd ook een deel
van een groter speelveld van bedrijven, instanties en overheden. Het realiseren van de
doelstellingen kan Westland dan ook niet uitsluitend op eigen kracht: er wordt samengewerkt met
het bedrijfsleven, de regio, de provincie, het Rijk en Europa. Alleen dan is het mogelijk om de
toegevoegde waarde van het glastuinbouwcluster te vergroten en daarmee extra werkgelegenheid
en dus welvaart voor de Westlandse samenleving te creëren.
Strateeg Greenport/Gemeente Westland/profiel/16 maart 2017
4 van 9
2
Cluster Beleid
Met de vorming van het nieuwe cluster Beleid op 1 januari 2017 zijn alle beleidsmedewerkers uit de
Westlandse organisatie bij elkaar geplaatst. Het dynamische cluster Beleid kent de volgende
taakvelden: Sociale Kracht, Sterke Economie en Aantrekkelijk Westland. De strateeg Greenport
maakt onderdeel uit van het Cluster Beleid en het taakveld Sterke Economie.
Opgave
Het cluster Beleid signaleert en initieert ontwikkelingen in de maatschappij, vertaalt deze naar visie
en strategie om de doelen te bereiken, beschouwt de haalbaarheid, zet hiervoor de juiste middelen
in en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Het cluster doet dit op een interactieve manier met
de externe en interne stakeholders (in de maatschappij en binnen de gemeentelijke organisatie) en
het bestuur. De centrale thema’s voor de komende periode zijn: netwerkend werken, politiekbestuurlijke sensitiviteit en ambtelijk vakmanschap (resultaatgerichtheid, leiderschap, integraliteit en
integriteit) in een nieuwe context.
Kritische succesfactoren
Binnen het cluster Beleid worden 5 kritische succesfactoren onderscheiden:

Politieke sensitiviteit en omgevingssensitiviteit

Co-creatie

Resultaatgerichtheid

Integraliteit

Eigenaarschap
Taakveld Sterke Economie
Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld en wordt gekenmerkt door innovatie,
duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen
techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan. Binnen het
taakveld Sterke Economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat.
Dat doet de gemeente Westland onder meer door actief te werken aan een drietal thema’s:
energietransitie, herstructurering glastuinbouw en infrastructuur. Binnen het team werken vier
strategen, waaronder straks de nieuwe strateeg Greenport, beleidsregisseurs en
beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn divers en
wisselen tussen ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het
maatschappelijk resultaat altijd centraal. Er zijn steeds meer dwarsverbanden met de andere
taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van medewerkers ondernemerschap,
eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.
Het glastuinbouwcluster Westland is volop in ontwikkeling en zeer divers. Westland is de grootste
Greenport van Nederland. Hier gebeurt het! Binnen het Cluster Beleid is er veel aandacht voor de
Greenport. De strategen zijn verantwoordelijk voor het maken van vernieuwende, bestuurlijk
strategische plannen voor gemeente en regio. Zij zorgen voor afstemming en overleg met andere
gemeenten en regio, provincie, rijk en maatschappelijke organisaties op het gebied van de
ruimtelijke en economische ontwikkeling van Westland mede in relatie tot de externe positionering
en profilering van Greenport Westland.
Strateeg Greenport/Gemeente Westland/profiel/16 maart 2017
5 van 9
3
De functie Strateeg Greenport
Als Strateeg Greenport ben je, samen met de andere strategen, verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van visie en strategie (beleid) voor de dynamische Greenport van Westland. Je
opereert en lobbyt binnen een aantal grote netwerken, waaronder dat van de Metropoolregio
Rotterdam - Den Haag, de andere greenports van Nederland, provincies en rijk.
Je geeft strategische adviezen over de ontwikkelingen en verstrekt informatie aan bestuurders en
de organisatie. Je bent een uitstekende schrijver, die ingewikkelde zaken voor een brede doelgroep
helder weet neer te zetten. Je organiseert het proces, waarbij doelstelling, draagvlak en
realiseerbaarheid van projecten elkaar beïnvloeden. Hiervoor zet je gestructureerde overlegvormen
op.
Je houdt rekening met externe (politieke en maatschappelijke) invloeden en de interne relaties.
Je bent gericht op het gecoördineerd laten werken van in- en extern betrokken medewerkers,
instanties en functionarissen. Het complexe spanningsveld waarin je opereert, vergt veel
ondernemerschap. Je gaat voor een optimaal resultaat, ziet en benut kansen en je bent creatief in
je oplossingen.
Dit vraagt een brede scope en het vermogen om snel en adequaat in te spelen op ontwikkelingen
met betrekking tot o.a. ruimte, economie, investeringsstromen, verkeer en vervoer op verschillende
schaalniveaus. Je ziet kansen, passend bij de visie van Westland, en weet deze te verzilveren
wanneer het gaat om nieuwe verdienmodellen. Voeding, gezondheid en groen zijn populaire
thema’s met hierin een aantal belangrijke vraagstukken. Mee kunnen veranderen en meebewegen
zijn essentieel.
Om dat te kunnen realiseren zijn eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en mandaat onontbeerlijk
om goed aan tafel te kunnen zitten. Het maatschappelijk rendement dat de gemeente Westland wil
bereiken is daarbij leidend. Belangrijk is daarbij om goed gevoel te houden voor wat de politieke
opdrachtgevers van Westland en de organisatie verwachten en te beseffen waar het speelveld het
politieke speelveld raakt om hier effectief op te kunnen acteren.
Als strateeg ben je verantwoordelijk voor één of meerdere thema’s op het gebied van
energietransitie, herstructurering glastuinbouw en infrastructuur. Belangrijke dossiers zijn:
internationalisering, verduurzaming, bereikbaarheid, kennisinnovatie, modernisering van de
teeltareaal (herstructurering van de kassen, omdat vernieuwing nodig is), onderwijs & arbeidsmarkt.
De directeur Cluster Beleid is jouw direct leidinggevende.
Strateeg Greenport/Gemeente Westland/profiel/16 maart 2017
6 van 9
4
Welke kandidaat zoekt de Gemeente Westland?
Wij zijn op zoek naar een ondernemende en krachtige persoonlijkheid met een natuurlijk overwicht.
De strateeg die wij zoeken is een verbinder en een bruggenbouwer en in staat is om de potentie
van de Greenport te ‘verkopen’ en die kansen ziet en creëert in de regio maar ook (inter)nationaal.
Je straalt senioriteit en vertrouwen uit. Je bent direct en transparant in je communicatie en weet
duidelijk je visie en standpunten over de bühne te brengen. Je staat voor wat je zegt maar je kunt
ook goed luisteren. Je bent toegankelijk en weet mensen op een natuurlijke manier voor je te
winnen en aan je te binden. Humor en relativeringsvermogen zijn hierbij niet onbelangrijk.
Hiernaast:

Heb je een academisch werk- en denkniveau aangevuld met ruime relevante aanvullende
werkervaring, in het bijzonder in het diplomatiek opereren in externe netwerken.

Heb je ervaring binnen bijvoorbeeld de provincie, ministerie, het havenbedrijf of de
energiesector. Ook het bedrijfsleven valt binnen de mogelijkheden.

Ben je economisch en financieel gedreven en kun je dit verbinden aan ruimtelijke thema’s.

Weet je wat er in de markt speelt en zoek je met een open attitude de samenwerking op met
het bedrijfsleven, de regio, de provincie, het Rijk en Europa. Je bouwt en onderhoudt
duurzame (samenwerkings)relaties.

Ben je een uitstekende strategische gesprekspartner op directie en bestuurlijk niveau en
ketenpartners en kun je makkelijk schakelen.

Ben je zeer sensitief in politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Toon je eigenaarschap en leiderschap.

Weet je de verbinding te leggen tussen abstracte doelstellingen en concrete activiteiten en
daar een heldere richting aan te geven.

Ben je innovatief, analytisch, ontwikkelingsgericht, resultaatgericht en tegelijk hou je ook het
hogere doel in het oog.

Ben je enthousiast en weet je van aanpakken.
Herken jij je op alle fronten? Lees dan verder!
Strateeg Greenport/Gemeente Westland/profiel/16 maart 2017
7 van 9
5
Wat biedt de gemeente Westland?
Het betreft een boeiende functie voor 36 uur in de week in een innovatieve, dynamische en
(inter)nationale omgeving. Hier past een ondernemende en innovatieve Strateeg Greenport die
resultaatgericht en communicatief sterk is en op een natuurlijke wijze de verbinding aan gaat.
Het betreft een ambtelijke aanstelling voor minimaal 2 jaar met de intentie om het daarna om te
zetten in een contract voor onbepaalde tijd. Voor kandidaten met aantoonbare relevante
werkevaring is direct een vaste aanstelling een mogelijkheid. Salaris (fulltime) max € 5.837,-- bruto
per maand (schaal 13 CAR UWO). Op basis van ervaring behoort een arbeidsmarkttoelage tot de
mogelijkheden.
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is.
Medio 2017 verhuist de gemeente Westland naar twee nieuwbouwlocaties in Naaldwijk. De
gemeente Westland is een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop
ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt gestuurd op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt
gewaardeerd.
De gemeente Westland biedt ruimte voor opleiding, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en
inzetbaarheidsafspraken op maat, die passen bij eigentijds werken.
Strateeg Greenport/Gemeente Westland/profiel/16 maart 2017
8 van 9
6
De selectieprocedure
De selectie kent twee fasen:
1
Voorselectie door bureau Leeuwendaal
Gesprekken door de adviseur van Leeuwendaal met kandidaten vinden plaats in week 14 en 15.
De gesprekken zijn op ons kantoor in Den Haag. Bij de uitnodiging voor het gesprek, ontvangen de
kandidaten ook een uitnodiging om een profielmeting in te vullen ter voorbereiding op het gesprek.
Geschikte kandidaten worden op papier gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op basis hiervan
wordt bepaald welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.
2
Selectie door de opdrachtgever
In week 17, 18 en 19 voeren kandidaten gesprekken met de selectiecommissie vanuit de
opdrachtgever. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Daarna
worden referenties ingewonnen, een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan en vindt het
arbeidsvoorwaardengesprek plaats.
Bij interesse ontvangen wij graag jouw CV met motivatiebrief uiterlijk 31 maart a.s.
We willen de procedure uiterlijk voor 1 juni 2017 afronden. Je kunt je interesse kenbaar maken via
www.leeuwendaal.nl.
Voor meer informatie zie ook www.gemeentewestland.nl.
Strateeg Greenport/Gemeente Westland/profiel/16 maart 2017
9 van 9
Download