WORKSHOPS EN PRESENTATIES

advertisement
WORK SHOPS EN PRESENTATIES
Titel
Organisatie
Personen
Onderwerp
Vorm
Local2local het bouwen aan een
Local2local
MarkFrederiks
Hetwaaromvandekorteketenendeuitdagingenwaarkorte
Presentatie
korte keten, de sprong van
keteninitiatievenvoorstaan.Opzettenvaneenkorteketenmet
VPRO naar RTL4
eigenlogistiek,eenboerencoöperatieensamenwerkingmet
maatschappelijkeorganisaties.Desuccessen,detegenslagenen
lessonslearned.
Verkenningstocht cluster
StichtingVeldleeuwerik
duurzaam
HedwigBoerrigter
Momenteeliskennisbehoorlijkversnipperd;indepraktijkblijkt
enDaniëlleGram
datprojectenenonderzoekenmethetzelfdedoelveelaldoor
Workshop
diversepartijenapartgedaanwordt.Metnameagrarisch
grondgebondenlandbouw
ondernemerswetennietmeerwaarzedejuisteinformatie
vandaanmoetenhalen.Tijdensdezeworkshopwillenwesamen
metdebezoekersenbetrokkenpartijenverkennenhoewekomen
toteencluster(inDronten)voorduurzaamgrondgebonden
landbouw.
Met precisielandbouw de
AgrifirmPlant
JeroenNijenhuis
WewilleninFlevolandsamenmettelersinstudieclubverband,via
Presentatie
precisielandbouw,gaanvooreenverbeteringvanhetgebruikvan
toekomst in.
duurzameproductiemiddelenenhetverhogenvanhet
rendement!
Michaelavan
OpFlevolandseagrarischebedrijvenkomensteedsmeer
Landbouw 2.0 - Samenwerking
Leeuwen(namens
problemenvoormetdebodemstructuurvandejonge
Akkerbouw en Melkveehouderij
LTO,projectpartner)
zeekleigrond.Voorakkerbouwersenmelkveehoudersbetekenen
Duurzame Grondgebonden
AeresHogeschoolDronten
Presentatie
structuurproblemenopbrengstderving.ProvincieFlevolandheeft
daaromgroenlichtgegevenvoorhetdoenvanonderzoeknaar
eenbeteresamenwerkingtussenmelkveehoudersen
akkerbouwers.Doelisverbeteringduurzaamheidgrondgebonden
landbouw.
Korte Voedsel Ketens
NetwerkPlatteland&
BrendaVrieling,
Hetwemeltmomenteelvaninitiatievendieeenverkortingvande
BioRomeo
KeesAnker&
voedselketennastreven.Variërendvanboerencoöperaties,
BioRomeo
streekboxenenkrattentotboerderijverkoopencoöperatieve
Workshop
winkels.Indezeworkshopwordtinzichtgegeveninwatgaandeis
2
inNederlandenwaarinitiatiefnemerstegenaanlopen.BioRomeo
uitEnszaldeeigenervaringenuitdedoekendoen.Samenmetde
deelnemerswordtverkendwaternodigisomeenkorte
voedselketeninFlevolandgroterenkrachtigertemaken.
Wat is EIP-Agri en wat kun je er
NetwerkPlatteland,nationaal
KeesAnkeren
Indezeworkshopwordtingegaanopdebedoelingvanhet
mee?
coördinatorEIP-Agri
RVO.nl
EuropeanInnovationPartnership–Agri(EIP-Agri)enhoedatin
Workshop
Nederlandzijnuitwerkingzalkrijgen.Waarkrijgteenagrarisch
ondernemerdiedeelneemtaaneenEIP-Agrisubsidieregelingmee
temaken,enwatleverthetop?Onderdeelvandeworkshopisom
metdeelnemersteverkennenwelkeinnovatiethema’sin
Flevolandspelen.
Met kleine stapjes iets groots
ProeftuinZwaagdijk
RonaldHand
ProeftuinZwaagdijkiseenkenniscentrumvoorpraktijkonderzoek
bereiken, innovatie op het
inalleplantaardigesectoren.Eendienstishetbegeleidenvan
bedrijf
innovatiesbijlandbouwers.Hoekunnensubsidiesenonderzoek
Presentatie
bijdragenaanhetversnellenvaninnovatiesophetbedrijf?
Schoon erf, schone sloot.
KAVB(KoninklijkeAlgemeene
PeterKnippels
Doelvanhetproject‘Schoonerf,schonesloot’isombijde
Vereenigingvoor
(KAVB)enTheresa
bloembollentelersinFlevolanddeerfemissievan
Bloembollencultuur)i.s.m.
Kombrink
gewasbeschermingsmiddelenmettenminste80%terugtedringen
WaterschapZuiderzeelanden
(Zuiderzeeland)
endaarmeedekwaliteitvangrond-enoppervlaktewaterte
CLM
Presentatie
verbeteren.Kenmerkendvoordeaanpakishetbemonsterenvan
deerfputofkennistebrengenvanmogelijkeemissiesenper
bedrijfinzichttekrijgenindeerfemissieroutesenimplementatie
vanbedrijfs-engedragsaanpassingeneneventueelinvesteringen.
Indestandeninpresentatieuitlegoveraanleidingenuitvoering
project.
People, Planet, Protein
FoodforImpact
JeroenWillemsen
OverhoeweinNederlanddeeiwittransitiehetlaatstezetjegeven
Interactieve
(‘boegbeeldvande
enmarktpartijenenoverheidhunkansgrijpen.Deuitdaging:hoe
presentatie
eiwittransitiein
makenweplantaardigeproteïnemakkelijkenbiedenwe
Nederland’)
consumentenhandelingsperspectief?Enwelkekansenbiedtdit
voorhetbedrijfsleveninderegio?Oameteenbrainstormmaken
wedezekansenconcreet.
3
Natuurinclusieve landbouw met
LouisBolkInstituut
MarleenZanen
de bodem als basis
Bodemenbiodiversiteitalsverdienmodel:hoekomjetoteen
Interactieve
duurzaamenrobuustlandbouwsysteemwaarbijzowelhetbelang
presentatie
vandeboer(eengoedebodem,ziektewerendheid,
waterhuishouding)alshetbelangvandemaatschappij(voedsel,
waterberging,natuur)gediendzijn?Welkebijdrageleverthet
LouisBolkInstituut?
Bodemtrends en
AequatorGroen&Ruimteen
bodembeoordelen
Sensing
EverhardvanEssen
Korteinleidingoverbodemtrends:bodemdaling,
Workshop
bodemverdichting,teruggangvandebodemvruchtbaarheid.
Vervolgensgaanwemetboerengrondbeoordelen.Deelnemers
moetenzelfeengrotekluitofbakgrondmeenemen.Diegaanwe
dansamenbeoordelen.(Evt.kaneroplocatieookbuiteneenkuil
wordengegraven).
Pilot Vanggewassen
FlevolandsAgrarischCollectief
WimStegeman
DePilotVanggewassenonderzoektofhetlangerlatenstaanvan
Presentatie
groenbemesterseenpositievebijdragekanleverenaande
biodiversiteit.Naastvogelswordtergekekennaarbodemlevenen
groeikracht.Ineenvervolgzalerookaandachtzijnvoor
bodemstructuur.
Rendementsverbetering in
Tolsma-Grisnich
PauldenEngelsen
Ophetmoderneakkerbouwbedrijfwordtenergieopgewekten
agrarische bewaarplaatsen met
verbruikt.Doorditopeenslimmemanieropelkaaraftestemmen
ventilatie en mechanische
kanereenaanzienlijkerendementsverbeteringbehaaldworden.
koeling
Diversevoorbeeldenwordengetoondenkunnenbekekenworden.
InzichtinwatdeLoRaTechniekkandeagrosectorkanbieden.
Presentatie/workshop
JessiedeLange,
AnimatieLastingFields,terinspiratie.Uitlegvan
Presentatie
autonome mechanisatie voor
WimSteverink,
samenwerkingsverband.Eersteprototypeaardappelrooier.
een betere bodem, beter milieu
AukeHoefnagel,
IoT for Agri met LoRaWAN in het
FlevoFieldLab
vanStrien
FlevoFieldLab
Lasting Fields, lichte kleine
AartMonster,Corné
Presentatie
LastingFields
Marcelvander
en hogere opbrengst.
Voort
LokaalVoedselFlevoland
WageningenPlantResearch
ArjanDekking,
Afgelopenjaariser,onderbegeleidingvanWageningenPlant
DianeStap,Ingrid
Research,StapinActieenBiologischNetwerk,dooreengroot
Veeman-Cremer
aantalFlevolandseproducentenvanlokaalvoedselgewerktaan
Workshop
4
eenActieplanLokaalVoedselFlevoland.Komendejarengaatdit
actieplanalseensamenhangendprogrammauitgevoerdworden.
Denkhierbijaaneenzelfsturendeorganisatie,deontwikkelingvan
eenbeeldmerkeneenkeurmerk,eendigitaalenfysiek
distributiesysteem,meerlokaalgeproduceerdvoedselinde
keukensvanoverheden,zorginstellingenenandere
grootgebruikersenuitgebreidecommunicatienaardeFlevolandse
consument.
Samenwerken en innoveren
stichtingDeLelystadseBoer
RobterHaaren
DeLelystadseBoerontwikkeltzichalshofleverancieren
AnneMarie
rentmeestervoorpubliekeenprivatepartijenopenrondvliegveld
vanRaalten
Lelystad.Doorinnovatiesensamenwerkinginvesterenwemeein
Presentatie
deduurzameambitiesvanLelystadAirport.MetPOP3-middelen
verwachtenweeensteuninderugtekrijgenopdezeinnovatieen
samenwerking.
Slootkantbeheer: goed voor
LandschapsbeheerFlevoland
TiemvanVeen
Toegevoegdewaardevanslootkantbeheervanmaaienen
Presentatie
afvoerenvoorzoweldeagrarischebedrijfsvoeringalsvoorde
bedrijf en landschap.
ecologischewaardevanhetagrarischcultuurlandschap.
Digital solutions
HLB/DeGroeneVliegBio
GeertHorlings
Diagnostics
Hoekunnenslimmedigitalesystemenbijdragenaaneen
Presentatie
verduurzamingvandesectorendaarmeeeenpositievebijdrage
demonstratie
leverenaanhetimagovandelandbouw.Demonstratievandigitale
bemestingsanalysevangrondmeteenmobiellabeninhetveld
meteenhandscannerenautomatischediagnostiekvanziektes
doormiddelvanbeeldherkenning.
Schoon Water
CLMOnderzoekenAdviesBV
PeterLeendertse
Eenoverzichtvanstrategieënomondernemers,gemeentenen
Workshop
bedrijfsleventemotiverenomdeemissievan
gewasbeschermingsmiddelenennutriëntensubstantieelterugte
dringen.SchoonWateriseencampagneachtigeaanpak,met
kennisbijeenkomsten,demonstraties,wedstrijdene.d.Hetsucces
wordtbepaalddoordeveelheidaanpartijendiemeedoet.Het
gaatomspuittechnieken,logistiek,erfinrichting,etc.
Actieplan Bodem en water
ActieplanBodemenWater
WimDijkman,
Stamtafelsessiewaarinwemeteengroepvanbelangstellenden
Stamtafelsessie
5
SandraLenders
stamtafelsessie
verkennenvoorwelkewater-enbodemthema’sinteresseisen
hoewediekunnenfaciliteren.
Weerbaar en Duurzaam door
WageningenUniversity&
Inhettelenvanmonoculturenhuisthetrisicodatopbrengsten
Presentatiemet
Gewasdiversiteit
Research,Praktijkonderzoek
kwaliteitvaneengewassterkonderdrukkomttestaan.Voor
discussie
AGV
zoweldeziektedrukalsdebodemkwaliteitkaneenbredere
DerkvanBalen
diversiteitaangewasseninzowelruimtealstijdnieuwekansen
bieden.
Gewasbescherming zonder
WageningenUniversity&
Gewijzigdewetgevingofbijgesteldeeisenvanafnemersen
Presentatiemet
risicovolle middelen, utopie of
Research,Praktijkonderzoek
consumentenzijndeoorzaakdatgewasbeschermingsmiddelenter
discussie
toekomst
AGV
discussiestaanofverdwijnen.Alternatievenmoetengevonden
MarleenRiemens
worden.Aanwelkebouwstenenvoordegewasbescherminginde
toekomstwerktdeWUR.Watzijnkansenenbedreigingen.
Bodemverbeteraars: hoop of
AeresHogeschoolDronten
GeravanOs
Debodemisdebasisvandevoedselproductieenisbelangrijkals
Presentatie
reservoirvoorzoetwater,CO2enbiodiversiteit.Doorstrengere
hype?
regelgevingenklimaatsveranderingzijnboerensteeds
meerafhankelijkvannatuurlijkeeigenschappenvandebodem
vooreengoedegewasproductie.Veelvandezeeigenschappen
wordenaangedrevendoorhetbodemleven.Dekennisbehoefte
overhetbodemlevenisdanookgroeiende;zoookhetaanbodvan
bodemverbeteraars,aldannietverrijktmetmicro-organismen.De
verwachtingenzijnhooggespannenomdatdeproblematiekzo
grootis.Maarinhoeverreisdatterecht?
Ondersteuning innovatieve
AgriFood
vragen
Innovatie(KennispoortZwolle)
GeertKuipers
Wijbrengenondernemersmeteeninnovatievevraagbijelkaaren
Presentatie
helpenmetdeontwikkelingvanhetbusinessmodel.Thema’s:
KeteninnnovatieenCirculaireenDuurzameeconomie
(verwaardenvannatuurlijkereststromenzoalsafvalvanvis,
aardappel,peenenui).Voorbeelden:mestvanafvaltotproduct;
ondernemersdiezelfdeafzet(inclusiefverwerking)oppoten
zetteneneenmarktvinden;grootschaligeketeninnovatiem.b.t.
eiwitten(insecten).
Naar klimaatbestendige
NutriëntenManagement
WimBussink
Deopstartnaarhetinventariserenvanbedrijfs-enperceelsrisico’s
Presentatie
6
landbouw voor
landbouw voor
opbrengstzekerheid en schoon
opbrengstzekerheid en schoon
water
water
Instituut(NMI)
Instituut(NMI)
m.b.t.watertekorten-overlast.Watzijnoplossingsrichtingenom
m.b.t.watertekorten-overlast.Watzijnoplossingsrichtingenom
deklimaatbestendigheidvanhetbedrijftevergroten.
deklimaatbestendigheidvanhetbedrijftevergroten.
STANDS OP DE M ARK T
Standsopdemarkt
Standsopdemarkt
1. StichtingVeldleeuwerik(alleen’smiddags)–VoorbeeldenvanprojectenwaarbijVeldleeuweriktelersbetrokkenzijnofgeweestzijn.Waaronderde
1. StichtingVeldleeuwerik(alleen’smiddags)–VoorbeeldenvanprojectenwaarbijVeldleeuweriktelersbetrokkenzijnofgeweestzijn.Waaronderde
VeldleeuwerikBroedplaats.Onderhetmotto‘Zienisgeloven’wordtopdezedemonstratieboerderijduurzameakkerbouwbereikbaarenzichtbaargemaakt
VeldleeuwerikBroedplaats.Onderhetmotto‘Zienisgeloven’wordtopdezedemonstratieboerderijduurzameakkerbouwbereikbaarenzichtbaargemaakt
voorgeïnteresseerden.Opkortetermijnwordt(hopelijk)inFlevolanddetweedeVeldleeuwerikBroedplaatsgestart.Deeersteisin2016inDrenthegestart.
voorgeïnteresseerden.Opkortetermijnwordt(hopelijk)inFlevolanddetweedeVeldleeuwerikBroedplaatsgestart.Deeersteisin2016inDrenthegestart.
2. LandschapsbeheerFlevoland(MargrietBrouwerenTiemvanVeen)–Projecten‘Groen-blauwedooraderingvanhetagrarischcultuurlandschap’en
2. LandschapsbeheerFlevoland(MargrietBrouwerenTiemvanVeen)–Projecten‘Groen-blauwedooraderingvanhetagrarischcultuurlandschap’en
‘Erfbeplanting,beheervanberm,slootkantentochttaludalsonderdeelvanagrarischebedrijfsvoering’.-LandschapsbeheerFlevolanddenktaanhetopzetten
‘Erfbeplanting,beheervanberm,slootkantentochttaludalsonderdeelvanagrarischebedrijfsvoering’.-LandschapsbeheerFlevolanddenktaanhetopzetten
vanprojectenwaarbijveehouderijenakkerbouwgezamenlijkoptrekken.
vanprojectenwaarbijveehouderijenakkerbouwgezamenlijkoptrekken.
3. NetwerkPlatteland,nationaalcoördinatorEIP-Agri-KeesAnker-WatisEIP-Agrienwatkunjeermee?
3. NetwerkPlatteland,nationaalcoördinatorEIP-Agri-KeesAnker-WatisEIP-Agrienwatkunjeermee?
4. KAVB–Schoonerf,schonesloot
4. KAVB–Schoonerf,schonesloot
5. Agrofoodcluster-UniekeVirtualRealitybelevenisvandewegvandepootaardappel.
5. Agrofoodcluster-UniekeVirtualRealitybelevenisvandewegvandepootaardappel.
6. LouisBolkInstituut–MarleenZanen
6. LouisBolkInstituut–MarleenZanen
7. DLVAdvies-SaskiaVeldman-Bodemkwaliteitmetdekoolstofkringloop.Praktischekennisenervaringopdoenmethetverhogenvanorganischestofdoor
7. DLVAdvies-SaskiaVeldman-Bodemkwaliteitmetdekoolstofkringloop.Praktischekennisenervaringopdoenmethetverhogenvanorganischestofdoor
middelvanmestverwerkingstechnieken,bermmaaisel,fermenterenvanorganischereststromenenorganische(kunst)mestsoortenzoalsGroenFosfaat.Een
middelvanmestverwerkingstechnieken,bermmaaisel,fermenterenvanorganischereststromenenorganische(kunst)mestsoortenzoalsGroenFosfaat.Een
voorbeeldvanhoedeelnameaaneenPOP3-projectingevuldkanwordenenwelkeruimtedaarbinnenis.
voorbeeldvanhoedeelnameaaneenPOP3-projectingevuldkanwordenenwelkeruimtedaarbinnenis.
8. AequatorGroen&RuimteenAequatorSensing-PeterSlootenWynandKamerman-Zinvolgebruikvandronesindelandbouw.AequatorSensingverzamelt
8. AequatorGroen&RuimteenAequatorSensing-PeterSlootenWynandKamerman-Zinvolgebruikvandronesindelandbouw.AequatorSensingverzamelt
lucht-enbodemdataencombineertdezedatametanderevormenvanagrarischedata.Eenvolledigegeautomatiseerdalgoritmedoorzoektdedataen
lucht-enbodemdataencombineertdezedatametanderevormenvanagrarischedata.Eenvolledigegeautomatiseerdalgoritmedoorzoektdedataen
presenteertcross-relaties.Metrechtdevolgendestapin‘smartfarming’.
presenteertcross-relaties.Metrechtdevolgendestapin‘smartfarming’.
9. FlevolandsAgrarischCollectief–WimStegeman–NaastdepilotVanggewasseniserookaandachtvoorandereprojecten,zoalsZichtopBodemstructuur.
9. FlevolandsAgrarischCollectief–WimStegeman–NaastdepilotVanggewasseniserookaandachtvoorandereprojecten,zoalsZichtopBodemstructuur.
10. Tolsma-Grisnich–JanvanMaldegem-Rendementsverbeteringenenergiebesparinginagrarischebewaarplaatsenmetventilatieenmechanischekoeling.
10. Tolsma-Grisnich–JanvanMaldegem-Rendementsverbeteringenenergiebesparinginagrarischebewaarplaatsenmetventilatieenmechanischekoeling.
Diversevoorbeeldenwordengetoondenkunnenbekekenworden.
Diversevoorbeeldenwordengetoondenkunnenbekekenworden.
11. ProvincieFlevoland–POP3informatiekraam-FrankvanHeest/ErikSchenk/JessiedeLange-InformatieoverhetPOP3-programma,openstellingenen
11. ProvincieFlevoland–POP3informatiekraam-FrankvanHeest/ErikSchenk/JessiedeLange-InformatieoverhetPOP3-programma,openstellingenen
projectideeën.
projectideeën.
12. ProvincieFlevolandenWaterschapZuiderzeeland–JeanneBogersenHarmendeHaan-Waterincombinatiemetdeagrarischesector.Onzevisieis:Waterin
12. ProvincieFlevolandenWaterschapZuiderzeeland–JeanneBogersenHarmendeHaan-Waterincombinatiemetdeagrarischesector.Onzevisieis:Waterin
balansmetboerenomgeving.BinnenPOP3isin201612miljoeneuroopengesteldvoordeaanlegvannatuurvriendelijkeoevers,diebijdragenaande
balansmetboerenomgeving.BinnenPOP3isin201612miljoeneuroopengesteldvoordeaanlegvannatuurvriendelijkeoevers,diebijdragenaande
waterkwaliteit.Ditjaarbegintdeaanlegvandeoevers.
waterkwaliteit.Ditjaarbegintdeaanlegvandeoevers.
7
7
13. ProvincieFlevoland–KlaasvanderWielen-AgendaVitaalPlatteland–Toelichtingopde17actiepuntenvandeAgendaVitaalPlatteland.Beantwoordenvan
vragen.
14. ProvincieFlevoland–InloopcaféActieplanBodemenWater:landingsplaatsvooruwbodem-enwaterinitiatief.Uitnodigingomlangstekomenomuw
kennisvraag/initiatieftebesprekenoverbodemenwaterbeheer.
15. FlevofieldLab-AartMonster,CornévanStrien-InzichtinwatdeLoRaWANTechniekkandeagrosectorkanbieden.
16. LastingFields-JessiedeLange,WimSteverink,AukeHoefnagel,MarcelvanderVoort-Lichtekleineautonomemechanisatievooreenbeterebodem,beter
milieuenhogereopbrengst.AnimatieLastingFields.Uitlegvansamenwerkingsverband.Eersteprototypeaardappelrooier.
17. RenneKistenreinigingB.V./APTBV-FransRenne,BenNorde-Rennereinigtendesinfecteertkisten,waarbijbijnaalhetwaterwordthergebruikt.Emissiearme
kistenreinigersensystemenvoorhetreinigenvanerfafspoelwater.EensysteemvoorhetafbrekenvanGBMinspuiwaterisindetestfaseenzalmedioditjaar
gereedzijnvoorproductie.DitsysteemzullenweophetPOP-3festivalpresenteren.
18. WageningenUniversiteit-LokaalVoedselFlevoland–Bodemorganischestofvoorproductiviteitenklimaat-Bodemverdichting,desluipmoordenaar.
19. HLB/DeGroeneVliegBioDiagnostics-GeertHorlings–Informatieoverdigitalebemestingsanalysevangrondmeteenmobiellab,overeenhandscanneren
overautomatischediagnostiekvanziektesdoormiddelvanbeeldherkenning.
20. CLMOnderzoekenAdviesBV-PeterLeendertse–Schoonwater
21. Delphy–HarmBrinks-EvenementBiotechniek-presentatievanideeomheteerdergeorganiseerdeevenementvoormechanisatieinbiologischelandbouw,
gezienhetenormesucces,opnieuwteorganiserenenuittebouwentoteen(terugkerende)activiteitvoorhetdelenvankennis/demonstrerenvanmachines
voordebiologischesector.Planisomonderwijstelatenparticiperenenookmeergangbarebedrijven.
22. AeresHogeschoolDronten–ErnestvandeBoezemenCornéKocks–InformatieoverwatAeresHogeschoolaankennisinhuisheeftoverdethema’svanhet
POP3-programma.
www.flevoland.nl/pop3
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
8
Download