Kalendarium 1795-1815 - Historische Vereniging Schoonhoven

advertisement
Kalendarium "De zilverstad in de Bataafs-Franse tijd; 1795-1815".
versie:
28-11-2006
Internationaal
Holland / Nederland(en)
G&Z Smeden in Holland
Schoonhoven
Gilde
1783 Hortense de Beauharnais geboren 10 april te Parijs; dv Alexandre de B. en Rose (=Josephine de Beauharnais) (Cachet 35, 2006)
1789 Begin Franse Revolutie; Assemblé nationale constituante
18 jan 1795 Willem V vlucht naar Engeland
22 jan 1795 Frans van Stipriaan neemt met de Franse generaal-adjudant Girault de stad in (De Graaf, Vredegerecht)
23 feb 1795 Staten Generaal schaffen stadhouderschap af; naam van De Republieke voortaan "Bataafsche Republiek"
24 jan 1795 "Representanten van de Burgerij der Stad Schoonhoven" nemen stadsregering over
29 mrt 1795 Gerbrand van Overveld in zijn ambt als secretaris van Schoonhoven hersteld
19 apr 1795 laatste vergadering "Representanten van de Burgerij der Stad Schoonhoven"
20 apr 1795 eerste en enige vergadering van de "... municipaliteit ..."
23 april 1795 eerste vergadering van de "Raad der Gemeente Schoonhoven".
25 april 1795 eedsaflegging 15 Raden der Gemeente w.o. 5 zilversmeden; Frans van Stipriaan eed als Baljuw
2 juli 1795 (Vroedschaps)gildewet van 25 november 1786 provisioneel weer hersteld
16 mei 1795 Verdrag van Den Haag tussen Frankrijk en de Bataafsche Republiek: 100 mio gulden betalen, 25.000 Franse soldaten legeren, etc. (Amsenga, Dekkers, 2004)
4 aug 1795 Remotie van de hoofdluijden door de deken
21 nov 1795 11 nieuwe leden van de Raad der Gemeente Schoonhoven w.o. 6 zilversmeden
1 mrt 1796 De Nationale Vergadering (Elias Scholvinck)
25 nov 1796 wijziging en aanvulling (Vroedschaps)gildewet van 25 november 1786: o.m. bestuur voortaan door vier keurmeesters; rooster van aftreden, jaarlijks 2 aan 2 (OAS 109)
1 sep 1797 Tweede Nationale Vergadering (Elias Scholvinck)
22 jan 1798 staatsgreep 'unitarissen': Constituerende Vergadering; Uitvoerend Bewind. Nederland voor 't eerst onder één centraal bestuur
23 april 1798 1e grondwet: Staatsregeling art. 53 "worden vervallen verklaard alle Gilden, Corporatien of Broederschappen van Neeringen Ambachten of Fabrieken" (Lourens, Lucassen 1994 p.57)
4 mei 1798 Het Vertegenwoordigend Lichaam (Elias Scholvinck)
4 mei 1798 "Staatsregeling van 1 mei 1798" -eerste Grondwet- in werking: 8 departementen (fysiocratisch)
13 juni 1798 Intermediair Wetgevend Lichaam; verkiezingen. (Elias Scholvick)
31 juli 1798 opnieuw, Het Vertegenwoordigend Lichaam, nu grondwettelijk verkozen (Elias Scholvinck)
5 oct 1798 Publikatie Uitvoerend Bewind: gilden binnen 8 dagen ontbonden; bezit in handen Provisionele commissarisssen stellen. (Lourens, Lucassen 1994 p.57) G&Z gilden "gesupprime
15 oct 1798 n.a.v. Missive ontbinding alle gilden, benoeming Provisionele Commissarissen Hendrik van Geelen, Petrus J.van Oosterhout, Gijsbertus Stam, Jacobus Koppenol (OAS 113)
5 nov 1798 de commissarissen bedanken allen voor hun functie (OAS 113)
17 nov 1798, Publicatie Uitv.Bewind: 8 Departementen, 56 Ringen; Schoonhoven onderdeel van 6e Departement van de Delf (Amsenga, Dekkers, 2004, p.44)
3 dec 1798 tot Provisionele Commissarissen benoemd A.van Oosterhout en J. van Limbeek (OAS 113)
Kalendarium "De zilverstad in de Bataafs-Franse tijd; 1795-1815".
versie:
28-11-2006
Internationaal
Holland / Nederland(en)
G&Z Smeden in Holland
Schoonhoven
Gilde
3 dec 1798 goud- en zilversmeden wordt toegestaan, op voorstel van Stekelenburg, zelf hun keurmeesters te kiezen op voet van de gildewet van 1795 (OAS 113)
10 dec 1798 voorstel de gehele Municipaliteit te benoemen tot Provisionele Commissarissen, Stekelenburg, Kruijt, Hudig, Van der Horst, Vuures, Hazeu, Limbeek, Van Oosterhout. (
24 dec 1798 voorstel Municipaliteit te benoemen tot Provisionele Commissarissen goedgekeurd (OAS 113)
14 mei 1799, Publ.Uitv.Bewind: de Ringen verdeeld in 94 Districten, w.o. District Schoonhoven van de Ring Oudewater (Amsenga, Dekkers, 2004, p.44)
9 nov 1799 staatsgreep; Napoleon Eerste Consul van Frankrijk en trekt alle macht aan zich. Begin 'Napoleontische tijd'.
21 juli 1800 G&Z Ordonnantie van de Bataafsche Republiek
21 juli 1800 Register aanleggen; echter pas uitgevoerd op 22 november. Vermeldt 35 werkmeesters (OAS 934)
4 oct 1800 decreet om te supercederen met het afnemen der Eed (OAS 115, 24 nov 1800)
24 nov 1800 Declaratoir van alle goud- en zilversmeden binnen Schoonhoven m.b.t. het Reglement van 21 juli 1800
26 dec 1800 nieuwe keurmeesters: Willem de Koning, Andries Graves Kooijman, Cornelis Kuijpers, Willem Vervat, Gijsbert Stam. Jaarletter 1801 "H" (OAS 177)
6 feb 1801 Instructie voor Gemeentebesturen: titel "Raad der Gemeente"
1 okt 1801Volksraadpleging over nieuwe grondwet (Elias Scholvinck). Thuisblijvers geacht ervoor te zijn (Amsenga, Dekkers, 2004 p.38)
16 okt 1801 Nieuwe Grondwet afgekondigd. 8 Departementen met de grenzen van de voormalige gewesten (Elias Scholvinck)
Schoonhoven onderdeel Dept van Holland maar blijft in prakijk onderdeel van Dpt van de Delf (tot 12 jan 1803; zie OAS 118 12 jan 1803)
2 nov 1801 Het Wetgevend Lichaam. Staatsbewind (12 leden) krijgt de zwaarte van de macht (Elias Scholvinck)
1802 januari, Louis Bonaparte (later Koning Lodewijk Napoleon) trouwt Hortense de Beauharnais (Cachet 35, 2006)
1802 Vrede van Amiens, met Engeland; op 30 maart 1802 in Schoonhoven bekend gemaakt.
1802, 10 oct, Napoleon Charles, 1e zoon van Louis Bonaparte en Hortense de Beauharnais, geboren (Cachet 35, 2006; Wikipedia)
12 jan 1803 Schoonhoven van Departement van de Delf naar Departement Holland (OAS 118)
12 jan 1803 Municipaliteit opgeheven; Raad geinstalleerd
24 jan 1803 Nieuwe 'werkbazen' moeten voortaan 25 gulden betalen aan het weeshuis voor het gerbuik van de keurkamer (OAS 124)
29 juli 1803, Van Limbeek en Van Geelen genoemd als commissarissen gewezene goud- en zilversmeden gilde (OAS 125)
22 aug 1803, Commissariaat van Van Geelen en Van Limbeek, commissarissen gewezen goud- en zilversmidsgilde, uitgebreid tot alle gewezen Gilden, met toevoeging van de secr
1804, 11 oct, Napoleon Louis, (later koning Lodewijk II) 2e zoon van Louis Bonaparte en Hortense de Beauharnais geboren (Wikipedia)
1804, 2 december Napoleon kroont zichzelf en Joséphine in de Notre Dame tot keizer en keizerin. Het Franse Keizerrijk gesticht
29 apr 1805 Nieuwe Grondwet. Rutger Jan Schimmelpenninck Raadpensionaris, staatshoofd van de Bataafsche Republiek.
15 mei 1805 Installatie 19 leden Wetgevend Lichaam; "Hun Hoog Mogende". (Elias Scholvinck)
2 dec 1805 Recht van Patent ingevoerd; één van de vijf nieuwe belastingen van Min.Gogel (Klep, e.a., 1985)
17 feb 1806, zilversmeden krijgen alleen Patent als zij, die na 1795 niet betaald hebben, alsnog 25 gulden betalen voor het gebruik van de Keurkamer (OAS 128)
Kalendarium "De zilverstad in de Bataafs-Franse tijd; 1795-1815".
versie:
28-11-2006
Internationaal
Holland / Nederland(en)
G&Z Smeden in Holland
Schoonhoven
Gilde
25 feb 1806, afleggen van Eeden dient gratis te gebeuren; n.a.v. Besluit Dep.Bestuur Holland van 13 feb (OAS 128)
28 apr 1806 keurmeesters Jan van Milligen, Gerrit Zwaantjes, Adrianus Koppenol, Gijsbert Stam. Zijn reeds drie jaar keurmeesters. (OAS 178)
24 mei 1806 Frans-Bataafs Verdrag; de Republiek omgezet in het Koningrijk Holland (De Archieven in het Algemeen Rijksarchief, p.92)
4 juni 1806 Schimmelpenninck legt zijn ambt van Raadpensionaris neer
5 juni 1806 Lodewijk Napoleon Bonaparte aanvaardt koningschap over het Koningrijk Holland
23 juni 1806 Officiele intocht in de residentie van Hunne Majesteiten Lodewijk Napoleon en Hortense (Het Loo, oct 2006)
23 juli 1806 Lodewijk Napoleon ingehuldigd
7 aug 1806 Nieuwe Grondwet in werking, "Constitutie voor het Koningrijk Holland". Wetgevend Lichaam "de Vergadering van Hun Hoog Mogende" (Elias Scholvinck)
26 feb 1807 provisionele keurmeesters benoemd per 1 maart a.s. Willem de Koning, Hendrik van Geelen, Pieter Geijskes, Cornelis Rosenburg (OAS 179)
11 maart 1807 G&Z Publicatie van den Koning; 1 juli van kracht; alle voorgaande wetten vernietigd
13 april 1807 Holland gesplitst in Amstelland en Maasland: 10 departementen (Elias Scholvinck) rk: aan het hoofd Landdrost en assessoren.
13 april 1807 Schoonhoven onderdeel van 6e Departement van de Lande van Utrecht
1807, 4/5 mei kroonprins Napoleon Charles op Huis ten Bosch overleden aan kroep (Cachet 35, 2006)
1 juli 1807 belastingheffing op handel G&Z
25 juli 1807 nieuwe Keurmeesters beëdigd: Willem de Koning, Cornelis Roozenburg, Hendrik van Geelen, Pieter Geijskes, Adrianus Kuilenburg, Hendrik Sperna Weiland, Gerrit Laso
28 juli tot 1 dec 1807 de Regentenkamer 4 maanden gebruikt als Keurkamer voor f 13.-.- en nog f 5.4.- (OAS 130 25 aug / 3 nov / 8 dec 1807)
26 okt 1807 Hartog Abraham (van Gelder) krijgt patent als koopman in goud en zilver (OAS 130 26 oct 1807)
13 nov 1807 gildebescheiden ingeleverd; inventaris OAS 935.
1 december 1807 Keurkamer Koningrijk Holland in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis in gebruik genomen.
4 jan 1808 Commissie Van der Straaten, Van Limbeek en de secretaris: Merken, stempels en platen zijn vernietigd en onbruikbaar gemaakt (OAS 130, 4&18 jan 1808)
1808, 20 april, Karel Lodewijk Napoleon (later president en keizer Napoleon III), 3e zv Lodewijk Bonaparte en Hortense de Beauharnais, te Parijs geboren (Het Loo, oct 2006; Wikipedia)
23 maart 1809 Ministeriele dispositie: suspensie (rk: schorsing) van de Schoonhovense Keurkamer voor zes maanden (OAS 179 16 sep 1809, OAS 131 30 mrt 1809)
1 apr 1809 Keurkamer Schoonhoven Koninkrijk Holland gesloten (Luijt)
24 Grasmaand 1809: het Wetboek Napoleon te Schoonhoven ontvangen en 3 maanden ter visie van de inwoners in het Weeshuis gelegd (OAS 131)
28 sep 1809 Suspensie van de Keurkamer voor onbepaalde tijd verlengd (OAS 131 5 okt 1809, OAS 179 16 sep 1809)
14 Hooijmand 1809: Koninklijk Besluit arrestatie van het Wetboek op de Rechterlijke Instellingen en Rechtspleging in dit Koninkrijk (OAS 131 19 Sprokkelmaand 1810).
16 sep 1809 Bezwaarschrift Raad der Stad Schoonhoven aan de Land Drost Dpt Lande van Utrecht tegen voortdurende suspensie (OAS 179 16 sep 1809)
16 oktober 1809 Verzoek van de Hoofd Officier (Baljuw) aan de Land Drost de suspensie der Keurkamer in te trekken (OAS 131 16 oktober 1810)
Kalendarium "De zilverstad in de Bataafs-Franse tijd; 1795-1815".
versie:
28-11-2006
Internationaal
Holland / Nederland(en)
G&Z Smeden in Holland
Schoonhoven
Gilde
20 november 1809 De Min.van Financien vindt het voor 'sRijksbelang ongeraden de suspensie op te heffen of een nieuwe te stichten (OAS 131 20 nov 1809)
6 maart 1810 Opheffing van het Oude Mannen en Vrouwenhuijs (OAS 131 6 maart 1810)
ca maart 1810 een derde gedeelte van het Oude M&V-huis voor afbraak verkocht voor f. 2500.-.- aan Pieter Schouten en Meijndert van Jeveren (OAS 1217 rek.1810, OAS 180 12 m
28 mei 1810 Rekest Raad der Stad Schoonhoven aan de Land Drost Dpt Utrecht tot herstel van de Keurkamer in Schoonhoven (OAS 113 en OAS 180 28 mei 1810)
1 juli 1810 abdicatie Lodewijk Napoleon t.g.v. zijn zoontje Napoleon Lodewijk -als koning Lodewijk II, 2e koning van Holland- (tent. Het Loo, 28-10-2006)
9 juli 1810 voormalig Koninkrijk Holland ingelijfd bij het Franse Keizerrijk; Hertog van Plaisance prins stedehouder (Elias Scholvinck)
18 okt 1810 Algemeen Keizerlijk decreet: 7 Departementen
18 okt 1810 Samenvoeging Utrecht met Amstelland tot Zuiderzee; Schoonhoven onderdeel van Departement Zuiderzee, 3e Arrondissement, Utrecht (OAS 131 31 dec 1810)
17 dec 1810 Adres van de gewezen Keurmeesters aan de Intendant Generaal van 'sRijks Financien voor herstel van de Keurkamer (OAS 180, 17 okt 1810)
eind 1810 Brumaire wet van kracht
25/28 februari 1811 installatie Justitiele rechtbanken en Vredegerechten; einde gemeentelijke rechtspraak. Baljuwen ontslagen.
28 feb 1811 Koetsveld van Ankeren, vrederechter, van Zelder plv, de Wekker de Groot, griffier, beedigd.
1 maart 1811 nieuwe Franse rechterlijke organisatie van kracht; drie lagen, twee zuilen (Bosch p.29)
7 mei 1811 Burgerlijken Staat ingevoerd (OAS 131)
23 juli 1811 laatste vergadering van de Raad der Gemeente van de Stad Schoonhoven wegens constitutionele verandering van de "Regeringsform" (OAS 131)
29 nov 1811 Keiz.Decreet, instelling 9 waarborgkantoren in 7 departementen in vm Koninkrijk Holland (vDongen'94, p.217)
4 jan 1812 Hollandse Keurkamers voorlopig heropend
13 feb 1812 Besluit tot opening van de Waarborgkantoren in Departement Zuiderzee, A'dam, Utrecht (vDongen'94, p.218)
1 maart 1812 Keurkamers definitief dicht; opening van de Waarborgkantoren
1812 Napoleons veldtocht naar Rusland
19 okt 1813 Slag bij Leipzig; Napoleon verslagen
20 nov 1813 Voorlopig Bewind; ?proclamatie? G.K.van Hoogendorp en Van der Duijn van Maesdam
30 nov 1813 Erfprins Willem Frederik van Oranje Nassau, Willem VI, landt te Scheveningen
2 dec 1813 inhuldiging Erfprins Willem Frederik van Oranje Nassau, als Souverein Vorst Willem I
26 dec 1813 Publicatie van den Koning: Brumaire-wet blijft provisioneel van kracht
31 juli 1814 Willem I aanvaardt als Souverein Vorst het bestuur over de Zuidelijke Nederlanden
1815 maart-juni 100 dagen van Napoleon
1815 slag bij Waterloo
16 maart 1815 Willem I proclameert zichzelf Koning der Nederlanden
Kalendarium "De zilverstad in de Bataafs-Franse tijd; 1795-1815".
Internationaal
Holland / Nederland(en)
G&Z Smeden in Holland
Schoonhoven
Gilde
20 nov 1815 Vrede van Parijs II
versie:
28-11-2006
Download