Het beste voor patiënt en professional

advertisement
WAT ONS BEZIGHOUDT
HET NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN IS DE GROOTSTE BEROEPSVERENIGING VAN PSYCHOLOGEN,
HOUDT DE ONTWIKKELING VAN HET VAKGEBIED IN HET OOG EN BEHARTIGT DE BELANGEN VAN PSYCHOLOGEN
DOOR TE ZORGEN DAT ZIJ GEHOORD EN GEZIEN WORDEN BIJ ALLE PARTIJEN DIE ERTOE DOEN. IEDERE MAAND
LEGGEN WE VERSCHILLENDE BETROKKEN NIP-LEDEN EN NIP-MEDEWERKERS EEN VRAAG VOOR: WAT
HOUDT
U ZOAL BEZIG EN WAT MERKT U VAN HET NIP? EEN KIJKJE IN ONS BREDE EN DIVERSE VAK!
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ boekt eerste resultaten
Het beste voor patiënt
en professional
Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is opgericht door het
NIP, de beroepsvereniging van psychiaters (NVvP) en het
Wat is het voornaamste doel van het
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz?
Landelijk Platform GGz (LPGGz). In het Netwerk participeren
daarnaast GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en een
Het is een samenwerkingsverband waarin patiënten, naasten,
groot aantal andere relevante beroepsorganisaties en stakehol-
zorgprofessionals, maar ook de aanbieders zelf en zorgverzeke-
ders. In het Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessio-
raars samenwerken, samen nadenken over kwalitatief goede
nals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven
zorg. Het Netwerk streeft met het ontwikkelen van zorgstan-
naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheids-
daarden en generieke modules naar een planmatige, continue
zorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen, financieren en
verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van
begeleiden van kwaliteitsstandaarden.
professionals in de ggz en is gericht op nadenken over wat
goede zorg is op de goede plek, door de juiste persoon.
GERT JAN KLOENS is
gepromoveerd psycholoog,
cognitief gedragstherapeut,
Waarom heb je plaatsgenomen in de
implementatieraad van het Netwerk?
seksuoloog en relatietherapeut. Daarnaast is hij docent
Zorgvernieuwing heeft me altijd enorm aangetrokken. Ik ben
voor verschillende (post)
gepromoveerd in diagnostiek en heb ook onderzoek gedaan
academische opleidingen.
naar het therapeutisch proces. Vijftien jaar geleden hield ik me
Hij is vertegenwoordiger van
al bezig met nadenken over nazorg, outcome monitoring en
het NIP voor de Implementa-
proces monitoring, en zodoende werd ik al in die zorg innova-
tieraad van het Netwerk
tieve tak betrokken. Ik zag dat dat de kwaliteit van de zorg
Kwaliteitsontwikkeling GGZ
enorm toenam als je goede diagnostiek doet die ook direct
en voorzitter van de Onder-
toegankelijk is voor patiënten, waarbij mensen zelf hun uitslag
houdsgroep van de Generieke
in kunnen zien.
Module eHealth.
> lees verder
NIP OOK ACTIEF BEZIG MET:
DP#10_NIP katern OKT2016_198x275mm_DEF.indd 1
PARTICIPATIEWET
RICHTLIJNONTWIKKELING
WEBINARS A&O/A&G
29-09-16 10:09
Heb je een voorbeeld van de voordelen van zo’n
nieuwe zorgstandaard?
Wat doe je in de implementatieraad?
We onderzoeken of elke standaard of module goed uitvoerbaar is.
Wij adviseren gevraagd en ongevraagd naar alle ideeën en kijken of
Bijvoorbeeld bij e-health als nazorg. We weten dat een aanzienlijk
de inhoud praktijkgericht is. Dan is het heel fijn om daarover na te
deel van de mensen met een angststoornis of een depressieve
denken met afgevaardigden van het landelijk platform ggz, van de
episode zonder nazorg terugvalt binnen vijf jaar. Met een goede
landelijke huisartsenvereniging en vanuit het NIP en ook de
zorgstandaard voorkom je dat je een soort draaideurpatiënten krijgt.
zorgverzekeraar. Alle valkuilen die je tegen kan komen worden in
Door goed samen te werken binnen zo’n standaard, ook met
kaart gebracht, zodat het voor iedereen uitvoerbaar blijft. Er is wat
bijvoorbeeld huisartsen, krijg je met elkaar veel meer mogelijkheden
koudwatervrees, maar het is een doorlopend proces, de bedoeling is
om rond die patiënt doelmatige zorg te implementeren. Al die
dat we alle standaarden en modules steeds blijven monitoren en
stappen en mogelijkheden staan beschreven in de zorgstandaard.
bijstellen, en dan krijg je de hoogst haalbare kwaliteit van zorg.
Zijn er al standaarden opgeleverd?
Hoe belangrijk is het om een patiënt meer bij zijn
eigen behandeling te betrekken?
Onlangs nog, die voor landelijke ggz samenwerkingsafspraken. Daar
staat iets in over bijvoorbeeld de rol van de huisarts, onder welke
Het is goed om mensen veel meer zelf achter het stuur te zetten,
condities de huisartsenpraktijk patiënten kan begeleiden, of
bijvoorbeeld door gebruik te maken van e-health, en hen te betrekken
wanneer ze verwezen kunnen worden naar de basis ggz of naar de
specialistische ggz. Patiënten krijgen
bij beslissingen die je gezamenlijk
neemt over passende zorg. Dat is ook
het mooie van wat nu in het Netwerk
Kwaliteitsontwikkeling ggz gebeurt. In
de specialistische zorgstandaard voor
een stoornis als depressie wordt de
‘Over een aantal jaren heb je
een grotere gereedschapskist
ter beschikking’
ook inzicht in deze organisatie en
weten dus ook waar ze aan toe zijn
binnen een traject. Dat is empowerment. Vanaf stap 1 krijg je dus veel
meer het patiëntenperspectief in het
vizier en hoop je dat professionals
kwaliteit van zorg heel goed beschreven, op een manier die heel erg aansluit op wat de patiënten beleven
een omslag in hun denken krijgen zodat je een gezamenlijk besluit
en waar ze behoefte aan hebben. Daar ben ik een groot voorstander
kan nemen, wat ontzettend belangrijk is in de indicatiestelling. Ook
van. Ik ben zelf voorzitter van de e-health onderhoudsgroep. Het is
kunnen we binnen deze standaard samen evalueren of de doelen
heel prettig om ook vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties
zijn behaald en of je iets van nazorg moet of kan organiseren.
in een vergadering te hebben, die kunnen heel goed vertellen waar
mensen zelf behoefte aan hebben als het gaat om een generieke
module e-health.
Was dat samen nadenken vroeger dan minder goed
georganiseerd?
Is het vernieuwende element van het Netwerk dus het
opzetten van dat raamwerk waarbinnen alle partijen
met elkaar in contact blijven staan?
Precies, en binnen een zorgstandaard kan een behandelaar ook heel
snel nagaan wat state of the art behandelingsmethoden zijn, wat
Absoluut, zorgverzekeraars willen natuurlijk kwaliteit, maar vooral
evidence based is, maar ook wat practice based is. Die twee elemen-
doelmatige zorg voor een passende prijs. Daar ligt de focus heel erg
ten worden continu meegenomen, waardoor je een goed besluit kan
op, en dat is lastig omdat vooral de laatste dertig jaar de zorg
nemen: is dit nou een indicatie voor co-therapie met medicatie, of
verschoven is van kwaliteit naar meer economie. Het gaat heel erg
volstaat cognitieve gedragstherapie? Via de zorgstandaard blijf je
om geld, de echt pure zorg voor de patiënt en de naasten daarom-
makkelijker op de hoogte van de actuele stand van zaken.
heen heeft de laatste tien jaar enorm onder druk gestaan. Nu voel
ik een tegenbeweging opkomen, we proberen meer te denken aan
kwaliteit en passende zorg die aansluit op wat iemand nodig heeft,
Kun je beschrijven hoe bijvoorbeeld de zorgstandaard
voor depressie eruitziet?
zorg die de naasten erbij betrekt, zelfmanagement en empowerment stimuleert. Dan zal je zien dat de zorg uiteindelijk doelmatiger
De module bevat informatie over de stoornis, over wat het eigenlijk
en goedkoper wordt. Dus ook de zorgverzekeraars zijn erbij gebaat
is, en biedt een overzicht van wat evidence base en wat practice
hierover mee te denken.
based is. Dus een actuele literatuurlijst, een goed overzicht van de
MANIFEST 1001 KRITIEKE DAGEN
DP#10_NIP katern OKT2016_198x275mm_DEF.indd 2
WERKERVARINGSPLEKKEN
TASKFORCE PRIVACY
VISITATIE
29-09-16 10:09
artikelen, onderzoeken en boeken over dat specifieke onderwerp. Zo
van de afgelopen acht jaar enorm veel onrust hebben veroorzaakt.
krijg je de theorie op een rijtje. Vervolgens krijg je de ins en outs
Heel veel professionals, zeker vrijgevestigden, zijn gedemotiveerd
over passende diagnostiek: wat is nou de passende zorg voor deze
geraakt. Ze voelen dat de economie eigenlijk boven de kwaliteit is
patiënt? Vragenlijstdiagnostiek of andere vormen van diagnostiek
gesteld, ze ervaren de invloed van zorgverzekeraars als dwingend en
passeren de revue. Daarna worden alle mogelijke passende behan-
ondermijnend in de kwaliteit. En daar hebben ze gewoon een punt.
delingen beschreven plus de onderdelen van die behandelingen. Op
zich dus vergelijkbaar met reeds bestaande zorgstandaarden, alleen
nu beschreven vanuit het perspectief van de patiënt.
Betekent zo’n standaard geen keurslijf waarbinnen
evidence based behandelingen heilig zijn en patiënten
gegeneraliseerd worden?
Komen die zorgverzekeraars, door plaats te nemen
in het Netwerk, dan niet nog dichterbij?
Dat is wel zo, en het is nu aan de zorgverzekeraars uit te leggen
waarom dat een goede zaak zou zijn. Er is nu net bijvoorbeeld weer
een besluit in de Tweede Kamer genomen dat zorgverzekeraars
zonder veel moeite inzage in patiëntendossiers kunnen krijgen. Daar is
Die angst leeft onder psychologen, maar als je de zorgstandaarden
fel tegen geageerd en het is ook een probleem, het is erg zorgwekkend
en generieke modules goed leest, dan zie je dat er heel veel practice
voor patiënten en voor professionals. Maar aan de andere kant
based evidence in zit en dat er nog nooit zo veel aandacht is
moeten we de verzekeraars er wel bij betrekken, want het aantal
zorgvragen neemt toe, je moet wel bij
geweest voor het unieke van ieder
individu, de zogenoemde Personalized Mental Health. Je kunt een
standaard beter opvatten als extra
hulpmiddel in je professionele
‘Via de zorgstandaard blijf je
makkelijker op de hoogte van de
actuele stand van zaken’
elkaar gaan zitten en de vraag stellen
hoe je kwalitatief goede zorg op maat
kunt blijven leveren zonder dat de
kosten de pan uit stijgen. Het netwerk
gereedschapskist. Over een aantal
vind ik al met al een hele grote stap
jaren heb je eigenlijk een grotere kist
voorwaarts, iets waar we met z’n allen
ter beschikking en dat is goed voor de kwaliteit van zorg.
heel enthousiast over kunnen zijn. Vanuit alle samenwerkende
partijen proef ik ook een positieve sfeer. We zijn nu twee jaar bezig en
Hoe zou je die angst of weerstand kunnen wegnemen?
kunnen de eerste vruchten plukken, maar zijn nog lang niet klaar
want verbetering van kwaliteit blijft altijd een doorlopend proces.
Door regelmatig voorlichting te geven, bijvoorbeeld vanuit de
beroepsvereniging. Maar kijk ook eens op de site van het Netwerk om
Iedereen die meer wil weten over het Netwerk kwaliteitsontwikkeling
zo’n zorgstandaard door te nemen. In het voorjaar is er een groot
ggz kan terecht op http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/
congres geweest die een positieve sfeer heeft achtergelaten. We
moeten in het achterhoofd houden dat alle veranderingen in de ggz
Door Jeroen van Goor
BLIJF ALTIJD EN OVERAL
OP DE HOOGTE MET DE NIP-APP
NIP-LEDEN GENIETEN
MEER VOORDEEL DAN JE DENKT!
De NIP-app is exclusief beschikbaar voor leden van het NIP.
De app biedt het laatste nieuws, een agenda met interessante
evenementen en alle artikelen uit tijdschrift De Psycholoog.
Download de app nu gratis in Google Playstore en iOS appstore.
Belangenbehartiging, Informatiecentrum, 11x De Psycholoog
in de bus, voordeel op bijeenkomsten en verzekeringen. En nu
tijdelijk zonder inschrijfkosten. Uw extra voordeel € 45,-.
Wilt u lid worden?
Voor meer informatie: www.psynip.nl/contact-en-service/
veelgestelde-vragen/nip-app.html
Ga naar www.psynip.nl/lidmaatschap en
meld u meteen (weer) aan!
JEUGDWETSPECIAL
DP#10_NIP katern OKT2016_198x275mm_DEF.indd 3
NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING
LANGDURIGE ZORG
VRIJGEVESTIGDEN
29-09-16 10:09
Download