Welkom - Gezondheidscentrum Hoograven

advertisement
Psychologenpraktijk
Josephine André
Oud Wulvenlaan 6
3523 XZ Utrecht
Tel: 06 - 549 28 388
[email protected]
Mw. drs. J.C.J. André
Eerstelijnspsycholoog NIP
Gezondheidszorgpsycholoog BIG
Hulp van een eerstelijnspsycholoog
Psychologenpraktijk Josephine André is een eerstelijns psychologenpraktijk voor de
Generalistische Basis GGZ, waar u terecht kunt voor de behandeling van psychische
stoornissen, klachten en problemen zoals depressies, angststoornissen, lichamelijke
klachten waarvoor geen medische verklaring gevonden wordt, verwerkingsproblematiek,
overspannenheid en burnout.
Sinds 1 januari 2014 is de structuur van de geestelijke gezondheidszorg aanzienlijk
veranderd. Dit heeft ook grote gevolgen voor wat er wel en niet vergoed wordt voor de
behandeling van stoornissen en klachten in mijn praktijk. Niet alles wordt meer vergoed
vanuit de zorgverzekeringswet. Onder "Voor wie” en “Kosten" vindt u hier meer over.
Voor wie
Vanaf 1 januari 2014 verandert er veel op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg
(GGZ). De zorg wordt ingedeeld in drie categorieën:
 Basis GGZ – dit zijn de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)
 Generalistische Basis GGZ – voorheen o.a. eerstelijnspsycholoog en Indigo
 Specialistische GGZ – GGZ instellingen en vrijgevestigde psychotherapeuten.
Als uw huisarts vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis zal hij u verwijzen
naar de Generalistische Basis GGZ.
Mijn praktijk is een praktijk voor Generalistische Basis GGZ. De Generalistische Basis GGZ
is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De overheid heeft
omschreven welke stoornissen hieronder vallen en dus voor vergoeding in aanmerking
komen. Onder verzekerde zorg vallen o.a. depressies, angststoornissen en lichamelijke
klachten waarvoor geen medische verklaring gevonden wordt.
Daarnaast biedt de praktijk ook psychologische hulp voor klachten en problemen, die niet
onder de Generalistische Basis GGZ vallen. U kunt hierbij denken aan aanpassingsstoornissen, rouw-, verwerkingsproblematiek, overspannenheid, burnout en depressieve en
angstklachten die (nog) geen officiële stoornis zijn. De behandeling van deze klachten en
problemen worden echter niet vergoed vanuit de basisverzekering. Zie verder onder
“Kosten”.
Mijn praktijk behandelt alleen volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar. Ik werk hierbij
uitsluitend individueel. Zo nodig zal ik u vragen uw partner mee te nemen naar een gesprek.
Mensen in acute crisissituaties of met ernstige psychiatrische problematiek zoals een
psychose of ernstige verslavingsproblematiek hebben hierop gerichte specifieke hulp nodig.
Deze wordt geboden door instellingen als Pro Persona cq Centrum Maliebaan.
Werkwijze
Na de telefonische aanmelding volgen er een tot drie intakegesprekken. Deze zijn ten eerste
bedoeld om met elkaar kennis te maken, te kijken of het klikt, in te schatten of ik kan bieden
wat u vraagt en of u voor vergoeding in aanmerking komt. Indien dit het geval is zal met u
worden besproken welke behandeling (kort, middel of intensief) u vergoed krijgt. Indien u niet
binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden en u de behandeling
niet zelf kunt of wilt betalen, verwijs ik u terug naar uw huisarts.
In de eerste gesprekken maken we tevens samen een inventarisatie van uw klachten en
problemen. Daarbij proberen we helder te krijgen welke oorzaken tot uw psychische
problemen hebben geleid of welke omstandigheden, gewoonten, opvattingen ze in stand
houden. Ik gebruik onder meer vragenlijsten om uw probleem te kunnen benoemen en zo
een diagnose te stellen. Vervolgens bekijken we samen wat u met de therapie wilt bereiken.
Misschien wilt u iets leren, of ergens van afkomen, iets verwerken of ergens duidelijkheid
over krijgen. Misschien wel meerdere dingen of iets heel anders. Als dat helder is kijken we
samen of en hoe we daaraan kunnen werken. Mijn aanpak is doorgaans gericht op uw
probleem en uw klachten en omvat gesprekken en soms huiswerkopdrachten. Ik werk veelal
vanuit het referentiekader van de cognitieve therapie en gedragstherapie. Uit onderzoek blijkt
dit vaak de meest effectieve vorm van therapie te zijn. Daarnaast maak ik gebruik van ACT
(Acceptance and Commitment Therapy), EMDR en mindfulness.
De meeste mensen zijn na vier tot twaalf gesprekken in staat om op eigen kracht verder te
kunnen. Een gesprek duurt in de regel drie kwartier. Blijkt dat het beter is dat u door een
gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, dan kijk ik met u graag naar de alternatieve
mogelijkheden.
Kosten
Vanaf 2014 is de eerstelijnspsychologische zorg vervangen door de Generalistische Basis
GGZ. Dit betekent dat u van de zorgverzekeraars waarmee ik een contract heb afgesloten,
de behandeling vergoed krijgt vanuit uw basisverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage,
maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk eigen risico. Voor 2014 is het eigen risico
€ 360,-. De kosten voor de behandeling worden door mij rechtstreeks bij u zorgverzekeraar
gedeclareerd. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.
Verzekeraars met wie ik geen contract heb afgesloten vergoeden meestal (een percentage
van) het marktconforme tarief. Vraag dit na bij u verzekeraar. De prijslijst met de tarieven die
ik hanteer treft u elders op deze site. De declaratie voor uw behandeling krijgt u aan het eind
van de behandeling en dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar.
Overzicht van de verzekeraars waarmee ik wel en geen contract heb afgesloten
Hiervoor verwijs ik naar www.psychologenpraktijkveenendaal.nl/kosten.
Voorwaarden verzekerde zorg
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.
Verder is voorwaarde voor vergoeding dat er sprake is van een psychische stoornis, een
zgn. DSM IV stoornis. Dit wordt onderzocht en vastgesteld in het eerste of tweede gesprek.
Worden alle stoornissen vergoed?
Nee, niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn
aanpassingsstoornissen, rouw- en relatieproblematiek uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.
Ook andere klachten en problemen die geen stoornis zijn worden niet vergoed. U kunt hierbij
denken aan emotionele problemen (angst, somberheid) en problemen in relaties met
anderen of op het werk (overspannenheid, burn out). U zult de behandeling hiervan zelf
moeten betalen.
Als u niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering verwijs ik u terug
naar uw huisarts, tenzij u ervoor kiest de behandeling zelf te betalen. In dat geval kunt u bij
mij de gesprekken vervolgen. Sommige verzekeraars vergoeden deze behandeling vanuit de
aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw verzekeraar.
Duur van de behandeling
De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van uw klachten. Er zijn binnen de
Generalistische Basis GGZ drie behandelproducten vastgesteld met een bijbehorende
behandelduur afhankelijk van de ernst van de problematiek:
 Kort – tot 294 minuten
 Middel – tot 495 minuten
 Intensief – tot 750 minuten.
In het eerste of tweede gesprek wordt met u besproken voor welke behandeling u in
aanmerking komt.
Kosten niet verzekerde zorg
Het tarief voor zorg die buiten de vergoeding van de basisverzekering valt, bedraagt € 90 per
zitting van 45 minuten. U ontvangt hiervoor aan het eind van de maand een rekening.
Annuleren afspraak
Mocht u een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen, dan dient u die uiterlijk te annuleren
vóór 17.00 uur op de laatste werkdag vóór de dag waarop de afspraak is gemaakt. Annuleert
u niet of te laat dan breng ik de gereserveerde tijd aan u in rekening ongeacht de reden van
uw afzegging. De kosten hiervoor bedragen € 90,- voor een geplande afspraak van 45
minuten. Het is wettelijk verboden afspraken waar u niet bent verschenen in rekening te
brengen bij uw zorgverzekeraar.
Klachtenregeling
Als u klachten heeft over mij of de behandeling nodig ik u uit die met mij te bespreken.
Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer
het onverhoopt niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen dan
kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVE (zie www.lve.nl) of een klacht
indienen bij het NIP (zie www.psynip.nl) of het Centraal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg.
Door wie
Mijn naam is Josephine André. Ik ben sinds 1995 werkzaam als (eerstelijns)psycholoog.
Sinds 1 september 2012 ben ik in Gezondheidscentrum Hoograven komen werken.
Daarnaast voer ik sinds 1998 praktijk in Veenendaal.
Ik ben ook gezondheidszorgpsycholoog en als zodanig ingeschreven in het BIG-register van
de Rijksoverheid (BIG=Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onder nummer
69056727725.
Kwaliteit
Als eerstelijnspsycholoog ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en
de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE). Ik ben gehouden aan de
beroepscode van het NIP. Dit betekent onder meer dat ik een geheimhoudingsplicht heb en
dus niet zonder uw toestemming aan anderen mag doorgeven wat u mij in gesprekken
vertelt. Wel vind ik samenwerking met andere hulpverleners zoals uw huisarts,
praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ), fysiotherapeut of bedrijfsarts
belangrijk. Ik zal u hiervoor altijd toestemming vragen en vertrouwelijk en zorgvuldig met uw
gegevens omgaan.
Werktijden
In het Gezondheidscentrum Hoograven werk ik op de vrijdag. De andere dagen ben ik wel
telefonisch bereikbaar. Ik werk die dagen in mijn praktijk in Veenendaal.
Aanmelding of vragen
Als u meer informatie wilt of als u zich wilt aanmelden, kunt u mij bellen. Als ik niet
rechtstreeks bereikbaar ben, kunt u een bericht inspreken. Ik bel u dan zo snel mogelijk
terug.
Psychologenpraktijk Josephine André
Mw. drs. J.C.J. André
Eerstelijnspsycholoog NIP
Gezondheidszorgpsycholoog BIG
Registerpsycholoog NIP
Telefoon: 06-549 28 388
Email: [email protected]
Gezondheidscentrum Hoograven
Oud Wulvenlaan 6
3523 XZ Utrecht
Download