Nieuwsbrief april 2015 - Huisartsenzorg Arnhem

advertisement
Onze huisartsen
Nieuwsbrief POH GGZ
April 2015
Beste huisarts en POH-GGZ,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief. We brengen u op de hoogte van nieuwe afspraken en
ontwikkelingen. Als u zelf informatie of vragen heeft, stuur ze ons toe via mailadres:
[email protected]

Symposium : De huisarts en de POH GGZ: Samen sterker!
Op donderdag 22 januari vond het eerste GGZ-symposium voor huisarts én POH GGZ sámen
plaats. Het is georganiseerd door PsyHAG, NHG en LV POH-GGZ samen.
Ongeveer 150 koppels huisartsen en POH’s-GGZ namen deel . Marian Oud, Kaderhuisarts
GGZ en bestuurslid van psyHAG, presenteerde het nieuwe NHG-Standpunt ggz. Daarna kwam
Prof. Dr. Christina van der Feltz, psychiater, over ‘ggz in de huisartsenpraktijk' aan het woord.
‘Het is volgens de rapporten de bedoeling dat 80% van de psychische stoornissen in de
BasisGGZ behandeld moet gaan worden; Kan dat?’ De praktijk is vaak complexer en
weerbarstiger dan in de stroomschema’s achter het bureau bedacht is! Belangrijk om
daarvan steeds bewust te zijn en met elkaar in een goede samenwerking af te stemmen hoe
dit te organiseren.
De nadruk lag vooral op samen oefenen, elkaars expertise ontdekken en van elkaar leren.
Veel deelnemers gingen actief aan de slag met hun duo-collega. Tijdens de interactieve
workshops, met als thema's: Diagnostiek, Interventies en Varia m.b.t. veel voorkomende
psychische aandoeningen, werd er hard gewerkt.
Als vrolijke omlijsting van het geheel was tekenaar Peter de Wit, bekend van Sigmund, in de
pauze aanwezig om zijn boeken te signeren.
Voor diegenen die er niet bij konden zijn; volgend jaar is er een “herkansing”!

Nieuw: functie- en competentieprofiel voor praktijkondersteuner GGZ 2014
Het functie – en competentieprofiel praktijkondersteuner GGZ is ontwikkeld door de Landelijke
Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), PsyHAG en InEen.
Het profiel is vervolgens voorgelegd aan en besproken met V&VN en Landelijke Vereniging POHGGZ. Doel is de positie van de huidige POH GGZ te borgen, door een breed gedragen profiel en
scholingseisen.
http://www.huisartsenzorgarnhem.nl
[email protected]
Onze huisartsen
E-health advies aanbieders
We zijn gestart met de pilot “ E-health door de POH GGZ”. E-health is geen doel op zich, maar een
middel om de beweging naar meer zelfredzaamheid en betrokkenheid van de patiënt te stimuleren
en te ondersteunen. Uit verschillende pilots binnen de ggz blijkt dat e- health, als behandeling
ingezet, zowel economisch als sociaal rendement opleveren. Blended care is de vorm die
aantoonbaar werkt. Deze vorm gaan we dan ook in de pilot testen.
Het houdt in dat er zowel face-to-face als digitale begeleiding en behandeling is tussen POH-GGZ en
de patiënt. De gestandaardiseerde, geprotocolleerde opzet van het online-aanbod wordt
gecombineerd met direct contact waar op maat kan worden ingegaan op vragen en problemen van
de patiënt en op motivatie en therapietrouw.
Erwin Prins, Chris Hartman en ondergetekende ( Jet Driessen) gaan in hun rol als POH GGZ
verschillende modules van verschillende platforms testen op gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit.
De platforms zijn Minddistrict, E-health warenhuis en Mental Share Direct.
De feedback hieruit nemen we mee in de onderhandelingen, die in april beginnen. We zullen in het
bijzonder letten op de mogelijkheid de dossiers binnen het programma te verbinden met het HIS.
In mei zal de zorggroep een keuze maken voor een e-health platform. Om u zo goed mogelijk te
kunnen ondersteunen streven we naar uniformiteit. Als u hierover vragen heeft kunt u contact met
ons opnemen.
Nieuwe naam : “Voor een veilig thuis” ipv AMK en SHG
Onder deze link : http://www.vooreenveiligthuis.nl/ vindt u de samenvoeging van het voormalig
advies en meldpunt kindermishandeling ( AMK)) en het steunpunt huiselijk geweld.
Huiselijk geweld kan gaan over geweld gericht op kinderen, partners, ouderen, en is een actueel
thema. Binnen de GGZ instellingen is scholing hierin verplicht, wellicht dat ook uw POH GGZ recent
hierin geschoold is. Om u te helpen in hóe te signaleren, en hóe te handelen als u te maken krijgt met
een vermoeden van huiselijk geweld verwijzen wij u naar dit voorbeeld. U kunt dit document ook
vinden op onze website www.huisartsenzorgarnhem.nl onder het kopje GGZ.
Consultatie
Er zijn positieve ervaringen met nieuwe vormen van consultatie. Consultatie is ruggespraak, en kan
op verschillende manieren ingezet worden. Denk daarbij aan medicatievraagstukken en bij
onduidelijkheid met welke behandeling de patiënt het beste geholpen kan worden. Onder de link
consultatieve raadpleging vindt u meer over deze mogelijkheid GGZ- zorg te verbeteren en ,waar
mogelijk, te laten ondersteunen.
De facturering van de consulatie kunnen de gecontracteerde psychologen en psychiaters bij de
Zorggroep indienen. Zorgverleners die dit contract nog niet hebben kunnen alsnog een contract met
de Zorggroep afsluiten. Zij kunnen hiervoor een verzoek indienden bij
[email protected].
http://www.huisartsenzorgarnhem.nl
[email protected]
Download