Contract, AV, incoterms,E-commerce en Weens koopverdrag

advertisement
Contract, AV, incoterms,
E-commerce en Weens
koopverdrag
Week 6
Contract I
• wat is een contract?
– een schriftelijk vastgestelde overeenkomst
•
•
•
•
•
partijen bij een contract
tekeningsbevoegdheid
juridisch taalgebruik, modellen
de overeenkomst, de kern, essentialia
clausules, bedingen en afspraken
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
2
Contract II
• termijnen, aanvang, opzegging en einde
• onderhands, registratie, notarieel
• de wettelijke regelingen
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
3
Opbouw v/e contract
1.
2.
3.
4.
partijen
considerans
de overeenkomst
de afspraken (verbintenissen),
bedingen, artikelen
5. ondertekening
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
4
Algemene voorwaarden (AV)
• definitie (art. 6:231 BW)
– schriftelijk
– bedoeld om voor meerdere ovk. gebruikt te
worden
– geen kernbeding
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
5
Wanneer van toepassing? I
• op het moment van het sluiten van de
ovk (aanbod + acceptatie)
• als een (mondelinge)- ovk schriftelijk
wordt bevestigd en in de bevestiging
worden de AV van toepassing verklaard
• als pp al een aantal keren ( 3 keer)
met elkaar hebben gehandeld en in de
facturen worden AV van toepassing
verklaard
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
6
Wanneer van toepassing? II
• niet van belang is of wederpartij wist
van AV, van belang is of hij het had
kunnen weten
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
7
Battle of the forms
• eerste Av geldt, tenzij er nadrukkelijk
bezwaar wordt gemaakt maar dan is er
ook geen ovk (art 19 WKV)
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
8
Incoterms
• onderscheid: feitelijk leveren 
juridisch leveren
• feitelijk leveren: hoe krijg je de
goederen
• juridisch leveren: wanneer wordt je
eigenaar (dus ook de risico's)
• incoterms bepalen niet de juridische
eigendomsoverdracht
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
9
Hoofdverplichtingen Incoterms
• wie verzorgt welk deel van het vervoer?
• waar gaat het risico over van verkoper
naar koper?
• waar is de plaats van levering?
• wie dient welk deel van de douane
werkzaamheden te verzorgen en te
betalen?
• bestaat er een verzekeringsplicht voor
de verkoper? www.BedrijfenRecht.nl
© 2008 mr. J. Keizer
10
Weens Koopverdrag
• structuur
– art 1ev algemeen
– art 14ev totstandkoming (aanbod &
aanvaarding)
– art 25ev wanprestatie
– art 30 ev verplichtingen verkoper
– art 53 ev verplichtingen koper
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
11
Toepassing WKV
• wanneer van toepassing?
– proffessionele internationale
koopovereenkomst voor roerende zaken.
• niet alles is geregeld
– met name eigendomsoverdracht
– indien zaken niet in het WKV zijn geregeld:
• oplossen via het, via het EVO-V, toepasselijke
recht
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
12
Verschillen WKV en BW
Weens koopverdrag
BW
Algemene voorwaarden
Art. 14ev, 8 en 9
art. 6: 232, snelle
toepassing
Battle of forms
art. 7, 14, 18 en 19 ”last
shot theorie”
art. 6:225 “first shot
theorie”
Inspectie en controle
zeer korte termijn (art 38
ev)
bekwame tijd
wanprestatie
ontbinding alleen bij
‘fundamental breach’
ontbinding in beginsel
iedere tekortkoming
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
13
Rangorde
1. de koopovereenkomst en de
overeengekomen algemene voorwaarden;
2. de bepalingen van het WKV voor die
aspecten die niet in (1.) zijn geregeld;
3. de bepalingen van nationaal toepasselijk
recht voor die onderwerpen die niet door (1.)
en (2.) geregeld zijn. Dit wordt bepaald via
het EVO-V
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
14
Vervoersovereenkomst en
incoterms
Verkoper
koopovereenkomst,
evt incoterms
Koper
evt.afzender
vervoersovereenkomst
vervoersof
overeenkomst
Vervoerder
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
15
E-commerce
• welk recht is van toepassing op een
website?
• alle juridische (wettelijke) regels blijven
van toepassing op het internet
• vb.
– auteursrecht,
– merkenrecht
– handelsnaamwet
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
16
Domeinnamen
• wie het eerst komt wie het eerst maalt
• merkenrecht en handelsnaamwet
blijven van toepassing
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
17
Koop op afstand
• nieuwe wettelijke regeling, art 7:46a t/m
46j BW
• geldt alleen voor consumentenkoop
© 2008 mr. J. Keizer
www.BedrijfenRecht.nl
18
Download