Uploaded by jomis

Afstudeerplan

advertisement
Werken bij ZuidZorg, leren van elkaar
Leiderschap en cultuur
AFSTUDEERPLAN
Miranda van Gool | Afstuderen | 13-03-2024
Inhoud
Inhoud ............................................................................................................................................... 1
1.
Inleiding ..................................................................................................................................... 2
2.
Vraagstelling ............................................................................................................................. 3
3.
Doelstelling................................................................................................................................ 5
4.
Onderzoeksvragen ................................................................................................................... 5
a.
Hoofdvragen ...................................................................................................................... 5
b.
Deelvragen ........................................................................................................................ 5
5.
Relevantie van het onderzoek voor je vakgebied of branche .............................................. 6
6.
Voorgenomen onderzoeksmethoden .................................................................................... 6
a. Beargumenteerde keuze voor ontwerpgericht- of actieonderzoek ................................. 6
b. Planning van acties (hoe ga je te werk?) Onderzoeksplanning ...................................... 6
c .Methoden voor dataverzameling en data-analyse ........................................................... 6
7.
Voorlopige uitwerking en integratie van theoretische perspectieven .................................. 6
Bibliografie ........................................................................................................................................ 7
Bijlage 1 6W methode...................................................................................................................... 7
Bijlage 3; ........................................................................................................................................... 7
Bijlage 4 Feedback BR docent (22-01-2023) ..................................................................................... 7
PAGINA 1
1. Inleiding
In maart 2024 gestart als clustermanager a.i. bij Zuidzorg regio Kempen. In overleg met de
directeur E. van Veghel vind mijn afstudeeropdracht binnen de contractduur plaats.
Wanneer is ZuidZorg ontstaan? Hoe is het ontstaan?
Ooit het oude kruiswerk doorgegroeid. 5000 medewerkers. Ales afgeschaald. Tot aan
wijkzorg. 5 jaar weer optuigen. Marja op WST is altijd directie secretaresse kan dit nog wel
hanneke schrauwen communicatie
Het werkgebied is:
-
Regio Eindhoven Noord
Regio Eindhoven Zuid
Regio Brabant Zuid
Regio Veldhoven
Regio de Kempen
Er zijn 50 wijkteams op 20 wijklocaties, 5 specialistische teams, 3 teams thuiscoaching en 1
team thuisondersteuning.
Missie: Bij ZuidZorg helpen we iedereen, van jong tot oud, om langer, op een veilige en
prettige manier thuis te leven.
Visie: Mensen willen graag zelfstandig blijven. ZuidZorg helpt daar graag bij. Daarnaast zijn
er steeds meer mensen die een beroep doen op zorg, maar er zijn te weinig
zorgprofessionals om aan de groeiende vraag naar zorg te voldoen. Bij ZuidZorg
ondersteunen ze cliënten bij het zoeken naar oplossingen, om langer op een prettige en
veilige manier thuis te blijven wonen. Samen doorlopen ze vijf stappen, daarbij kijken ze met
een positieve blik en gaan ze altijd uit van wat iemand wél kan!
De visie in 5 stappen: ZuidZorg stimuleert de cliënt om zo veel mogelijk zelf te blijven doen.
ZuidZorg onderzoeken samen waar hulp bij nodig is en hoe ze die hulp kunnen geven met
de inzet van praktische hulpmiddelen of (zorg)technologie. Samen met cliënt en familie of
mantelzorger bespreken ze wat zij kunnen (blijven) doen. We bespreken ook hoe vrienden,
buren en vrijwilligers kunnen bijdragen en onderzoeken de mogelijkheden voor de inzet van
een andere (zorg)organisatie. Als laatste stap bekijken ze wat ZuidZorg kan doen. Zo zorgen
ze er met elkaar voor dat de cliënt zo veel mogelijk de dingen kan blijven doen, die voor hem
van betekenis zijn.
Elk team is verschillend en geen cliënt is hetzelfde. Toch herken je, waar je ZuidZorg ook
tegenkomt, de volgende kernwaarden in onze zorgprofessionals:
-
Deskundig zijn door te leren van elkaar.
Verantwoordelijkheid nemen. Veel ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid.
Samenwerken door samen met huisartsen en specialisten te werken aan goede zorg.
Vernieuwing toepassen door snel in te spelen op de ontwikkelingen in de zorg
PAGINA 2
2. Vraagstelling
Strategie ZuidZorg Wijkzorg B.V 2024 – 2026:
ZuidZorg Wijkzorg B.V.(Wijkzorg) is dé wijkzorgaanbieder in Zuidoost Brabant met een
volledig extramuraal portfolio. Met als uitganspunten; een toekomstbestendige
bedrijfsvoering en de juiste zorg op de juiste plaats. Daarbij is Wijkzorg dé netwerkspeler in
de regio.
Dit brengt de volgende onderwerpen: Groei, innovatie, netwerkspeler, portfolio. Deze laat
ZuidZorg aansluiten op de drie pijlers: Goede zorg, leuk en gezond werk, financieel gezond.
Voor de strategie Wijkzorg houdt dit in:
-
Dé wijkzorgaanbieder worden door een compleet portfolio dat aansluit bij zorg thuis,
van specialistische verpleging bij ziekenhuisverplaatste zorg tot chronische zorg.
Tenminste in de regio Zuidoost Brabant willen we de toegankelijkheid van zorg voor
cliënten blijven waarborgen.
Juiste zorg op de juiste plaats door ziekenhuisverplaatste zorg thuis en
verpleeghuiszorg thuis.
Wijkzorg is netwerkspeler door gezamenlijk met de netwerkpartners samen te
werken.
Toekomstige bedrijfsvoering door: standaardisatie in backoffice, herclustering
ondersteuning, ontwikkelen van de ZuidZorg formule binnen zelforganisatie, juiste
product voor de juiste prijs.
Voor het afstuderen ligt het vraagstuk in: Toekomstige bedrijfsvoering door ontwikkelen van
de ZuidZorg formule binnen zelforganisatie.
De voorloper van de strategie 2024 -2026 is het programma “Herijking zelforganisatie”. In
2023 is ZuidZorg aan de slag gegaan met de verbeterpunten die uit het medewerkers
tevredenheid onderzoek van 2022 kwamen in het programma “ Herijking zelforganisatie”. Er
waren een viertal hoofdprojecten: Het ideale wijkteam, Rollen, taken en kaders, onze
uniforme werkwijze, meer zorg meer tijd. Daarnaast 3 projecten ter verbetering van de
ondersteuning van de wijkteams. Rol van teamcoach, organisatie steunstructuur, grip op
cijfers.
Als onderdeel van de ondersteuning aan wijkteams is het project “Rol van de teamcoach”
gestart. In dit project wordt onder andere opnieuw gekeken naar de rol van de teacoach. Uit
het medewerker tevredenheid onderzoek is naar voren gekomen dat zorgprofessionals meer
ondersteuning wensen bij bijvoorbeeld verzuim en functioneringsgesprekken. ZuidZorg is
met de teamcoaches, manager WST (wijkserviceteam) HR en een programmamanager
samen in gesprek gegaan hoe deze rol het beste vervuld kan worden. Ook is advies
gevraagd aan de kwaliteitsraad. Hierbij is rekening gehouden met de volgende
uitgangspunten:
-
Meer aandacht voor medewerkers
Zelforganisatie op het bieden van goede zorg blijft bestaan betekent in die pijler op je
vakgebied
Meer aansturing op wijkteams
Verantwoordelijkheid en bevoegdheid o beslissingen te nemen door het
middenkader.
PAGINA 3
In het project worden verschillende scenario’s uitgewerkt en voorgelegd aan de
klankbordgroep en vervolgens aan de OR om tot een definitief voorstel te komen. Per
september 2023 zijn er 5 clustermanager aangesteld (1 per regio). De clustermanager zal
sturen op het functioneren en verzuim van medewerkers en zal de prestatie van teams
monitoren op de drie strategische pijlers (we bieden goede zorg, we hebben leuk en gezond
werk en we zijn financieel gezond). De clustermanager wordt daarbij ondersteund door een
teamcoach. De teacoach zal zich dan vooral bezighouden met het coachen en ondersteunen
van het team. De teamcoach richt zich daarbij op de onderlinge afstemming binnen het tea
en de samenwerking tussen de teams.
6W
1) Wat is het probleem?
Er is geen (be) sturingsfilosofie?
2) Wie heeft het probleem?
Directeur, middenkader (clustermanagers, teamcoaches), teams, ondersteunende diensten
(wijkserviceteam, HRM, financiën).
3) Wanneer is het probleem ontstaan?
In kwartaal 1 van 2024.
4) Waarom is het een probleem?
Zuidzorg is van 1 directeur voor de Wijkzorg BV gegaan naar 5 clustermanagers met
evenveel teamcoaches en een ondersteunende structuur door een HR kolom (HR service
met de aandachtsgebieden HR advies, recruitment, opleiden en arbo & vitaliteit) , zorgkolom
(wijkservice team met de aandachtsgebieden keten & innovatie, kwaliteit en communicatie),
bedrijfsvoering kolom (aandachtsgebieden planbureau, business control, inkoop/contractmanagement, ICT regisseur, zorgverkoop). Medewerkers ervaren een zware top
zonder verlichting op de werkvloer te ervaren.
5) Waar doet het probleem zich voor?
In de wijkteams.
6) Waardoor ontstaat het probleem?
Inmiddels is het middenkader en de ondersteuningsstructuur ingericht en gestart. Wat voor
invloed heeft dit op de zelfsturende teams. Zijn de teams nog wel zelfsturend? Vanuit de
wijkteams is er weerstand op de verandering
De clustermanagers zijn inmiddels 6 maanden werkzaam. Iedere clustermanager zit in een
eigen ontwikkeling. Afhankelijk van de fases waar de teams inzitten en de dagelijkse
PAGINA 4
vraagstukken. Wel ingericht maar de filofsie niet beschreven bestuurs filosofie. Hoe verder
zijn de teams nog zelf organiseerde.? Zijn we nog wel zelfsturend? Mandaat niet geregeld
1 document waarin beschreven wordt hoe de organisatie zou moeten werken
(teamsamenstelling) nieuwe schakel. Weerstand op de verandering. Enerzijds een grootte
lading. Hoe moeten de schakels acteren van elkaar. Hoe het middenkader in relatie tot de
wijkvpk en de teams werken en de bestuursfilofsie wat is dan nog zelf organisatie,
zelfsturend. Hoe noem je mechanisme van de sturing?
Waarom moet je dit uitwerken? Dit ploten in een geheel.
Beleidsstukje hoe doen we het dan we willen je faciliteren. Wat mag je verwachten en hoe
werkt dit samen. Fiancieel gezond in afstemming met je manager. Hoe werkt wijkzorg
specifiek op het gebied systeem middenkader, systeem bestuursfilosofie
Ziezo medewerker centraal
Is nooit uitgesproken of bespreking de herrijking vanuit de teams nabijheid, kennis,
middenkader teamcoach stafkant WST 1 groepje we richten het in mandaat spam of control
road show. Centraal stellen. Werken in de driehoek wijkvpk, tc en cm meer werken van
Het is de gehele organisatie niek is portofolio manager. Wst is veranderd.
In de herijking zelforganisatie is gehandeld naar aanleiding van de verbeterpunten van het
medewerker tevredenheid onderzoek 2022. Er is geen (be)sturingsfilosofie uitgewerkt waarin
beschreven wordt op basis van nomen en waarden waarmee de organisatie de missie, visie
en strategie wil waarmaken. Daardoor ontbreekt er een besturingsmodel. De vragen: Hoe
worden de bevoegdheden, verantwoordelijkheden in de organisatie belegd? Hoe zorgen we
ervoor dat medewerkers de goede dingen doen? De visie op aansturing is niet gemaakt. De
onderwerpen daarbij zijn: Wat is de visie op management? Wat is de visie op mens en
cultuur? Wat is de visie op organisatie en haar processen?
probleemboom
3. Doelstelling
4. Onderzoeksvragen
a. Hoofdvragen
b. Deelvragen
Wat betekent zelforganisatie voor leiderschap?
Welke leiderschapsstijlen zijn er nodig bij zelforganisatie?
PAGINA 5
Hoe kunnen managers teams zelfsturend maken zodat het zelfsturende karakter wordt
behouden?
Welke rol moet een leidinggevende aannemen?
Hoe moet de rol van leidinggevende ingevuld worden?
5. Relevantie van het onderzoek voor je vakgebied of branche
6. Voorgenomen onderzoeksmethoden
a. Beargumenteerde keuze voor ontwerpgericht- of actieonderzoek
b. Planning van acties (hoe ga je te werk?) Onderzoeksplanning
c .Methoden voor dataverzameling en data-analyse
onderzoek doen naar welke leiderschapsstijlen verschillende actoren verwachten bij de
ontwikkeling van zelfsturende teams door middel van casestudy. Hierdoor kan een beter
inzicht worden verkregen van de verschillende interpretaties en opvattingen die mensen
hebben en de betekenis die ze toekennen aan leiderschap van zelfsturende teams.
Extern leiderschap: een team faciliteren en in staat te stellen om het werk zelfstandig te
kunnen uitvoeren (Walton, 1985).
Het gaat om leidinggevenden die manager zijn en tevens bezig zijn met de uitvoering van
beleid (Van Wart, 2012). Het is van belang dit onderscheidt te maken omdat ieder type
leiderschap om andere competenties, kwaliteiten en stijlen vraagt.
zoekterm
knelpunten bij leiderschap in zelfsturende organisatie
7. Voorlopige uitwerking en integratie van theoretische perspectieven
PAGINA 6
Bibliografie
Bijlage 1 6W methode
Wat is het probleem?
Wie heeft het probleem?
Wanneer is het probleem ontstaan?
Waarom is het een probleem?
Waar doet het probleem zich voor?
Waardoor ontstaat het probleem?
Bijlage 2: Probleemboom
Bijlage 3;
Bijlage 4 Feedback BR docent (22-01-2023)
Beste Miranda,
Ik heb jouw uitwerking met belangstelling doorgenomen en heb de volgende feedback voor jou:
Ik weet niet in hoeverre er vormeisen zijn gecommuniceerd m.b.t. het op te leveren IBP, maar bij
de thesis en scripties die we binnen Avans+ zien, zijn de volgende vormeisen van kracht:
• Lettergrootte 11, lettertype Arial of Calibri
• Regelafstand 1,15
• Kantlijnen 2,5 cm rondom.
Je hebt nu lettergrootte 9 gebruikt, hetgeen betekent dat je véél meer ruimte gebruikt dan bij
lettergrootte 11 mogelijk is. Het is voor mij geen reden om geen feedback te geven (dat zou wel
héél kinderachtig zijn) maar het is wel goed om dit even met de MC-docent te bespreken die
straks jouw IBP moet gaan beoordelen. Ik zou het echt heel vervelend vinden als je daar dan een
hoop tijd in hebt gestopt en het vervolgens op vormeisen wordt afgekeurd (en dan ook niet wordt
geaccepteerd tot dat je jouw uitwerking hebt aangepast zodat het wel aan de vormeisen voldoet).
Kortom: een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Een APA-bronverwijzing in de tekst wordt geplaatst vóór de punt van de zin: hij maakt feitelijk
“onderdeel uit van de zin”.
PAGINA 7
Er is ruimte voor verbetering op het vlak van schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Let goed op het
gebruiken van enkelvoud en meervoud in één zijn. Een voorbeeld: “De uitzendkracht krijgt de
link, vaak in de spam en activeren (moet zijn: activeert) dan de link niet. Regisseur of dag oudste
vraagt bij de uitzendkracht na of zij (moet zijn: hij of zij) toegang hebben (moet zijn: heeft) tot het
ECD.”. Daarnaast is er een verschil tussen spreektaal en schrijftaal. In de voorliggende
uitwerking is er sprake van een schriftelijke weergave van spreektaal. Het is (voor een
buitenstaander) lastig om in één keer de over te dragen informatie tot je te nemen.
In de probleemanalyse (de uitwerking van de 6W-vragen in bijlage 1) zijn de antwoorden op de
vragen breder dan voor beantwoording van de vraag nodig is. Een voorbeeld: Wanneer is het
probleem ontstaan? Een passend antwoord zou een bepaalde datum, een bepaald jaar of een
verandering zijn. In jouw uitwerking: “sinds de arbeidsmarktkrapte”. De tekst die daarna volgt is
feitelijk geen antwoord meer op de vraag wanneer het is ontstaan, maar een uitleg over de
aanleiding van het probleem maar dat was niet de vraag. De (te) brede antwoorden op de 6Wvragen werken door in de door jou onder procesanalyse opgenomen tekst. Daarin heb je (en dat
is een prima werkwijze) de antwoorden op de 6W-vragen aaneen geschreven om te komen tot
een tekst. Als gevolg van de (te) brede antwoorden ontstaat er echter een diffuus beeld van het
probleem. Probeer dat in de definitieve uitwerking meer concreet en to-the-point te beschrijven.
In de probleemstelling presenteer je feitelijk meerdere problemen:
• De individuele toekenning van toegangsrechten is onnodig complex gemaakt waardoor een
uitzendkracht niet over de juiste informatie beschikt in de geautoriseerde periode;
• Onbevoegden hebben toegang tot informatie die gebruikt wordt voor de uitvoering van de
primaire processen.
Er zouden zélfs meerdere probleemstellingen kunnen worden geformuleerd conform de eerste,
waarbij het woord “onnodig” wordt vervangen door “onvoorspelbaar”, “chaotisch” of
“onbestuurbaar”. Dat zijn evenwel allemaal hele ándere onderzoeken. Het gaat bij onderzoek om
een zeer zorgvuldige probleembeschrijving die heel nauw luistert. Bedenk dus wat het primaire
probleem is en neem dát op in de probleemstelling (en die moet uiteraard wel aansluiten op de
uitgevoerde en gerapporteerde probleemanalyse). Juist de probleemboom kan je hierbij helpen:
wat is nu het feitelijke probleem? Wat is een oorzaak? En wat is een gevolg?
De doelstelling betreft een organisatiedoelstelling. Het doel van het onderzoek is bijvoorbeeld
“Het doen van aanbevelingen aan opdrachtgever X teneinde…..” of “Het doel van het onderzoek
is het inrichten van een proces waarbij juiste informatie beschikbaar is voor de uitvoering van zijn
primaire processen”. In de huidige doelstellingen lopen de twee probleemstelling door elkaar. De
eerste is echter een procesinrichting vraagstuk, terwijl; de tweede meer een cybersecurityvraagstuk betreft. Wát wil de opdrachtgever nu wat jij gaat opleveren? Wat is de ‘deliverable’?
Hierop voortbordurend loop je er ook tegenaan dat de hoofdvraag feitelijk te breed is. Dat is ook
niet zo verwonderlijk als je ziet hoe breed de probleemanalyse is, hoe ‘samengesteld’ de
probleemstelling is en hoe abstract/breed de doelstelling is. Zorg voor een zorgvuldige
afbakening in jouw onderzoek en bepaal dan wat de hoofdvraag van het onderzoek wordt.
De onderbouwing voor actie- of ontwerpgericht onderzoek lijkt op de verkeerde gronden te zijn
gemaakt. Het is inderdaad raadzaam om bij dit vraagstuk te kiezen voor ontwerpgericht
onderzoek; simpelweg vanwege het feit dat :
• Het probleem duidelijk is
• Een ‘herontwerp’ de deliverable lijkt te zijn
Het afwijzen van actieonderzoek is correct, maar de gronden op basis waarvan je deze keuze
PAGINA 8
maakt zijn niet legitiem.
Daarnaast ben ik benieuwd wie je in jouw onderzoeksteam gaat opnemen (a.d.h.v. een
stakeholdersanalyse) en waarom juist deze personen.
Kijk ook nog eens kritisch naar de bronnenlijst.:
• Jan-Hein Tempelman is een volledige naam (dus incl. Voor- en achternaam) en dat hoort niet in
APA
• Bij boeken staat er nooit “opgeroepen op”
• Sommige bronnen staan er een aantal maal in, zonder dat er sprake is van andere pagina’s.
Kortom: er is nog een mooie verbeterslag te maken. Heel veel succes daarbij!
Hartelijke groet,
Anthony van Ganzewinkel
PAGINA 9
Download