Uploaded by User2019

Supplement HC5 M&T

advertisement
Overzicht hoorcollegestof Methoden en Technieken 2015-2016
HC 5.
Interpretatie
Literatuur:
Dworkin, Ronald, “The Moral Reading of the Constitution”, in: The New York Review of
Books, 21 maart 1996, pp. 46-51
Searle, John R., “Rationality and Realism, What is at stake?”, in: Daedalus, Journal of the
American Academy of Arts and Sciences, Fall 1993, Vol. 122, nr. 4, pp. 55-83
In dit hoorcollege wordt het ingegaan op de interpretatie van begrippen. John Searle en
Ronald Dworkin zullen uitvoerig worden behandeld. De opvattingen van deze twee
filosofen zijn in het hoorcollege aan de hand van hun teksten besproken. Dit wordt in dit
verslag ook gedaan.
John Searle
Searle behoort tot een va de filosofen van de analytische filosofie, Bertrand Russell
behoort ook tot deze stroming. Searle heeft gestudeerd aan Oxford en is daar sterk
beïnvloedt door Austin. Searle mengt zich met een ander debat dan Austin, namelijk het
debat tussen de positivisten en de post-modernisten. De post-modernisten doen volgens
Searle het volgende:
“The postmodernists are attempting to challenge certain traditional assumptions about
the nature of truth, objectivity, rationality, reality, and intellectual quality. The university
of postmodernism thinks that all discourse is political anyway, and it seeks to use the
university for beneficial rather than repressive political ends. (p. 56). On the new
conception, the very idea of “science” is itself regarded as repressive”. (75)
Wetenschap op zichzelf is al onderdrukt. De bedoeling van wetenschap is ware zinnen te
ontdekken.
The Western Rationalistic Tradition
“The Western Rationalistic Tradition underlies the Western conception of science:
the aim of science is to get a set of true sentences, ideally in the form of precise
theories, that are true because they correspond, at least approximately, to an
independently existing reality” (p. 57).
Searle is van mening dat theorieën zijn waar omdat ze corresponderen met een
onafhankelijk van ons bestaande werkelijkheid. Tijdens de verlichting werd dit het
hoogste doel. Sindsdien hebben we een enorme kennis opgebouwd.
Wat is zo belangrijk van wetenschap? “Science has given us, in succession, power over
inanimate nature, power over plants and animals, and finally power over human beings”
(Russell, 135).
De overheid legitimeert haar macht om onze samenleving te kunnen orderenen, en
daarnaast veilig en welvarend te kunnen maken. Dit gebeurt met behulp van allerlei
kennis over het menselijk handelen, zoals psychologische, sociologische en economische
kennis. Dit heeft een enorme welvaart en bepaalde mate van veiligheid opgeleverd. “No
society can be regarded as fully scientific unless it has been created deliberately with a
certain structure in order to fulfil certain purposes”. (Russell, 149). Onze hele
samenleving is het product van allerlei beleidsregels.
“Equality, like liberty, is difficult to reconcile with scientific technique, since this involves
a great apparatus of experts and officials inspiring and controlling vast organizations.
Officials unavoidably have power. Experts must inevitably acquire a considerable
measure of control. Equality, therefore, like liberty, is, I fear, nothing more than a
nineteenth century dream” (Russell, 165).
Facebook ‘SlimStuderen.nl-UL-RE’
1
Overzicht hoorcollegestof Methoden en Technieken 2015-2016
Het recht is aan de ene kant net zo’n beleidsinstrument als alle andere
beleidsinstrumenten die ervoor zorgen dat wij ons bewegen tot vrijheid, welvaart,
gezondheid, orde etc. Tegelijkertijd is het recht ons belangrijkste instrument om tegen
de machtsuitoefeningen over de individuele mensen te beschermen. De
rechtsbescherming wordt problematischer als we steeds meer orde en veiligheid hebben.
Aldous Huxley en George Orwell
Aldous Huxley was net zo pessimistisch over de wetenschappelijke samenleving als
Russell. Russell was een enorme bewonderaar van Pavlov. Pavlov werd bekend door zijn
“experiment van Pavlov”. Het experiment ging over de conditionering van honden. Pavlov
stuitte op het verschijnsel dat honden beginnen te kwijlen wanneer ze voedsel wordt
aangeboden. Hij onderzocht dit verschijnsel door een signaal te geven en daarna de
honden te voeren. Het signaal was geen bel maar het tikkende geluid van een
metronoom. Oorspronkelijk kwijlden de honden alleen bij het voeren en niet bij het
signaal. Nadat de combinatie van signaal gevolgd door voeren enkele keren was herhaald
begonnen de honden al te kwijlen bij het geven van het signaal. Echter werkt het, net als
het experiment, ook zo bij mensen. Er werd veel gebruikgemaakt van conditionering. Het
boek ‘Brave new world’ van Aldous Huxley gaat over hoe de mens geconditioneerd wordt
en zo al zijn vrijheid en degelijke verliest.
Het boek ‘1984’ van George Orwell geeft een schokkend beeld van de conditionering. Het
laat zien hoe ver conditionering kan gaan, zelfs zo ver dat mensen elkaar gaan
verdenken van allerlei kwaad.
Prophets of Extremity
“I see Nietzsche, Heidegger, Foucault, and Derrida as responding to the Enlightenment
pretension to construct a science of society modeled on natural science” (Megill, 4). Dit is
de belangrijkste stelling uit het boek.
In dit boek schrijven zijn de filosofen tegen het verzet van de wetenschappelijke
samenleving die de mens tot object van onderzoek maakt. Als we weten hoe mensen in
elkaar zitten, kunnen we ze naar onze hand zetten, wat ook in grote mate gebeurd in de
westerse wereld. Het boek stelt dat we dit moeten voorkomen. Hij noemt expliciet zijn
tegenstanders: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida.
De natuurwetenschappers proberen de menselijke te geest te redden voor de
wetenschappelijke samenleving. Rationaliteit is niet van belang voor de
geesteswetenschappen, objectiviteit is ook niet van belang.
Nietzsche
Searle is in debat met Nietzsche. De uitspraak waar Nietzsche zo beroemd mee is
geworden is: “Der ganze erkenntnis-apparat ist gerichtet auf Bemächtigung der dinge”
(Nietzsche, Der Wille zur Macht, p. 346). Kennis is een doel op zich. Men is niet op zoek
naar kennis om te gaan beheersen, maar dat is wel wat gebeurt.
“Claims to objectivity are usually disguised forms of power seeking” (Searle, 69). Als
iemand zegt dit is waar, dit is ‘objectives’, dan is de discussie afgelopen. Dus probeert
men alles in die termen te omschrijven, ook als waarheid daarmee ten gronde gaat.
Michel Foucault
Nietzsche: “With the help of custom and the social strait-jacket, man was, in fact, made
calculable”. De mens wordt gemaakt door socialisatie in een samenleving. Men is het
ontwerp van opvoeding en socialisatie.
Foucault schreef het boek ‘discipline & punish’. Foucault schreef een boek over hoe we na
de verlichting anders zijn gaan kijken naar het gevangenissysteem. Voor de verlichting
wilde men wraak nemen en lichamelijk leed aanbrengen bij de dader. De middeleeuwse
Facebook ‘SlimStuderen.nl-UL-RE’
2
Overzicht hoorcollegestof Methoden en Technieken 2015-2016
straf was lichamelijke leedtoevoeging. De menselijke geest bleef hierin buiten schot.
Sinds de verlichting is het gehele recht erop gericht om de persoon, de menselijke geest
zelf, te raken. Men wilde hem resocialiseren.
Foucault zegt daarover: “Prison continues, on those who are entrusted to it, a work
begun elsewhere, which the whole of society pursues on each individual through
innumerable mechanisms of discipline. Foucault, Discipline and Punish”. Foucault zegt in
feite dat de hele samenleving een soort gevangenis is. Wie zich niet aan de regels houdt,
word gedisciplineerd. Als men niet goed functioneert in de samenleving, dan gaat men dit
vaak zoeken in de disciplinering in de jeugd.
Realism: the idea that there is a mind-independent reality
Searle probeert het realisme te verdedigen: “The idea is that though we have mental and
linguistic representations of the world in the form of beliefs, experiences, statements,
and theories, there is a world “out there” that is totally independent of these
representations” (p. 60). Hij zegt in deze tekst: “It is consistent with realism that there
are large areas of realities that are indeed social constructs.
Such things as money, property, marriage, and governments are created and maintained
by human cooperative behavior. Take away all of the human representations and you
have taken away money, property and marriage” (p. 60, 61).
De vier filosofen gaan ervan uit dat er geen onafhankelijk van ons bestaande
werkelijkheid is. Alles wat we zien en denken in het product van een sociale constructie.
De betekenis van geld is niet een spiegeling dat iets onafhankelijk van geld bestaat, geld
is de interpretatie van een stukje papier. Er is geen interpretatie van een onafhankelijk
bestaande werkelijkheid waar geld bestaat, het zit tussen onze oren. Hetzelfde geldt voor
eigendom. Ook dit is een sociale constructie, het is de manier waarop we naar iets
kijken. Ook het huwelijk tussen twee mensen is niet door de natuur gegeven, het is de
manier waarop de mens naar een bepaalde relatie kijkt. Juristen zijn extra
geïnteresseerd in deze begrippen. Juristen vallen onder de juridische constructie. Deze
sociale constructies zouden niet bestaan zonder de juridische regels. Neem alle wetten en
regelingen weg en er bestaat geen geld, eigendom of huwelijk meer.
The communicative and referential character of language.
“At least one of the functions of language is to communicate meanings from speakers to
hearers, and sometimes those meanings enable the communication to refer to objects
and states of affairs in the world that exist independently of language” (p. 61). Een van
de functies van taal is om betekenis uit te wisselen onderling. Een deel van deze
communicatie gaat over een onafhankelijk van ons bestaande wereld.
Heidegger: “Man acts as though he were the shaper and master of language, while in
fact language remains the master of man”. Heidegger heeft dus een tegenovergestelde
visie van Searle. De taal bepaalt volledig wat we denken en kunnen zeggen.
The correspondence theory of thruth
“Truth is a matter of the accuracy of representation. In general, statements attempt to
describe how things are in the world that exists independently of the statement, and the
statement will be true or false depending in whether things in the world really are the
way that the statement says they are” (p. 62, 63). “One crucial point at which reality and
language make contact is marked by the notion of truth. In general, statements are true
to the extent that they accurately represent some feature of reality that exists
independently of the statement.” (p. 65).
Je hebt aan de ene kant taal, aan de andere kant de werkelijkheid. Als de taal
correspondeert met de werkelijkheid, dan heb je een ware uitspraak gedaan. Aan dat
niet zo is, dan is de uitspraak onwaar.
Facebook ‘SlimStuderen.nl-UL-RE’
3
Overzicht hoorcollegestof Methoden en Technieken 2015-2016
“Richard Rorty […] drops the notion of truth as correspondence with reality altogether,
and says that modern science modern science does not enable us to cope because it
corresponds, it just plain enables us to cope’’ (Searle, p. 76).
Knowledge is objective
“All representation is from a point of view. […] But if the theories put forward accurately
describe an independently existing reality, none of this matters the least. The point is
that the objective truth or falsity of the claims made is totally independent of the
motives, the morality, or even gender, the race, or the ethnicity of the maker”. (p. 66).
Kennis is objectief als het de werkelijkheid adequaat beschrijft. Het maakt dan niet uit
waar je vandaan komt. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond je hebt. Dit is in
de natuurwetenschap ook.
Maar: “In those disciplines where interpretation is crucial, such as history and literary
criticism, intersubjectivity is correspondingly central to the intellectual enterprise”. (p.
68). Als interpretatie van belang is, gaat het niet meer om objectiviteit. Er is geen
objectieve mening over hoe mooi of slecht een boek is. Hetzelfde geldt voor het recht.
Het recht is ook een kwestie van interpretatie, waarbij het van groot belang is dat men
weet waar hij het recht kan vinden, snapt wat de bedoeling ervan is etc. Met iemand uit
Nieuw-Guinea kan men onmogelijk praten over het Nederlandse recht. Er is sprake van
intersubjectiviteit en niet van objectiviteit.
Logic and rationality are formal
“It is, I believe, an essential part of the Western conception of rationality, reason, logic,
evidence, and proof that they do not by themselves tell you what to believe or what to
do. Logic and rationality are formal: Logic does not by itself tell you what to believe.
Rationality as such makes no substantive claims”.
Logica en rationaliteit zijn puur formeel. Het betekent dat alleen maar redelijk redeneren
je niks leert over de werkelijkheid, je moet empirisch onder zoek doen. In de tweede
plaats leidt redelijk redeneren je niet de juiste opvattingen over goed en kwaad.
Rationaliteit leert ons niks over ethiek.
Five rational standards of intellectual excellence
“Intellectual standards are not up for grabs. There are both objectively and
intersubjectively valid criteria of intellectual achievement and excellence. The previous
five principles imply, in a fairly obvious way, a set of criteria for assessing intellectual
products” (p. 68).
Given:
 A real world;
 A public language for talking about it;
 And the conceptions of truth;
 Knowledge;
 And rationality, there will be;
 A complex, but not arbitrary set of criteria for judging, the relative merits of
statements, theories, explanations, interpretations and other sorts of accounts (p.
68).
Deze criteria zijn criteria van het natuurwetenschappelijk onderzoek. “There are
deconstructionists, such as Derrida, inspired by Nietzsche and the later works of the
German philosopher Martin Heidegger, who think that they can “deconstruct” the entire
Western Rationalistic Tradition’’ (Searle, 76). “What I will propose here will not be
elaborated simply as a philosophical discourse, operating according to principles,
postulates, axioms, or definitions, and proceeding along the discursive lines of a linear
order of reasons.
Facebook ‘SlimStuderen.nl-UL-RE’
4
Overzicht hoorcollegestof Methoden en Technieken 2015-2016
In the delineation of differance everything is strategic and adventurous” (Derrida,
Margins of Philosophy). Derrida wil niet meefilosoferen met de positivisten. Hij wil iets
nieuws boven water brengen. Hij wil niet steeds zijn object opnieuw analyseren en
gebruiken voor zijn eigen doelen.
“What we need, perhaps, as Nietzsche said, is a change of “style”; and if there is style,
Nietzsche reminded us, it must be plural. (Derrida, Margins of Philosophy)”. Derrida
probeert steeds weer zijn object tot leven brengen door zijn aanpak te veranderen.
Dus voor de duidelijkheid: Searle is een positivist, hij verdedigt de Western Rationalistic
Tradition tegen de post-modernisten. Die menen dat objectiviteit en waarheid volstrekt
onbelangrijk zijn. Zij zijn voornamelijk geïnteresseerd in de menselijke geest. Het mens
is geen object maar een subject.
Ronald Dworkin
Ronald Dworkin heeft een heel andere soort denken dan Hart. Hij is ook beroemd om zijn
aanvallen op H.L.A. Hart. Dworkin schreef ‘The moral reading of the Constitution’. Hij
begint zijn betoog met het feit dat westerse constituties allerlei grondrechten hebben
vastgelegd. Wat hieraan opvalt is dat het allemaal in hele en algemene abstracte termen
is beschreven: “Most contemporary constitutions declare individual rights against the
government in very broad and abstract language. […]”
De stelling die Dworkin verdedigt is: “The moral reading propose that we all – judges,
lawyers, citizens – interpret and apply these abstract clauses on the understanding that
they invoke moral principles about political decency and justice.”
Hart scheidt het recht en moraal zo scherp. De reden hiervoor is omdat we over het recht
intersubjectief eens kunnen worden als we het eens zijn wat de bronnen van het recht
zijn. Over de moraal hebben we allemaal hele verschillende opvattingen.
Volgens Dworkin ontkomen we er niet aan om de klassieke grondrechten als moral te
begrijpen. Hierdoor ontstaat er een conflict tussen rechtspositivisten zoals Hart en postmodernisten zoals Dworkin.
“But political morality is inherently uncertain and controversial […] the moral reading of
the Constitution is therefore said by its critics to give judges absolute power to impose
their own moral convictions on the public.”
“The moral reading seems to erode the crucial distinction between law and morality. It
seems grotesquely to constrict the moral sovereignty of the people themselves.Many
lawyers and political scientist regard enthusiasm for the moral reading as elitist,
antipopulist, antirepublican, and antidemocratic.”
The rule of law and principle not of men
“When we understand democracy better, we see that the moral reading of a political
constitution is practically indispensable to democracy”.
Met de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring is de eerste rechtsstaat ontstaan. Het
is een morele, politieke declaratie.
The moral reading of the constitution
“According to the moral reading, these clauses must be understood in the way their
language most naturally suggests: they refer to abstract moral principles and incorporate
these by reference, as limits on government’s power”.
Als je de eerste regels van de onafhankelijkheid verklaring leest, dan ontkom je er niet
aan om dit te zien als een moreel iets. “I believe that the principles set out in the Bill of
Rights, taken together, commit the United States to the following political and legal
ideas”.
Facebook ‘SlimStuderen.nl-UL-RE’
5
Overzicht hoorcollegestof Methoden en Technieken 2015-2016
Het gelijkheidsbeginsel is de basis van ons rechtssysteem.
De rechtsvindingstheorie van Hart: “There must be a core of settled meaning, but
there will be, as well, a penumbra of debatable cases in which words are neither
obviously applicable nor obviously ruled out” (607). “In this area [of the penumbra] men
cannot live by deduction alone” (608). Als je te maken hebt met de kernbetekenis van
een regel, dan kun je de betekenis deductief afleiden. Als je in de schaduwgevallen zit,
dan moet je ook in morele termen argumenten gaan geven waarom iets van toepassing
is.
A matter of interpretation
De rechtsvindingstheorie van Dworkin: “We must try to find language of our own that
best captures, in terms we find clear, the content of what the “framers” intended to say”.
We moeten de hele historische ontwikkeling en gebeurtenissen meenemen in
beslissingen die we nu maken.
1: History is crucial
“History is crucial to that project, because we must know something about the
circumstances in which a person spoke to have any good idea of what he meant to say in
speaking as he did. In any case, constitutional interpretation must take into account past
legal and political practice as well as what the framers themselves intended to say”.
First restraint
“First, under that reading constitutional interpretation must begin in what the framers
said. We turn to history to answer the question of what they intended to say, not the
different questions of what other intentions they had. Their purpose is not part of our
study.”
2: Constructivism
“The framers meant, then, to enact a general principle. But which general principle? The
further question must be answered by constructing different elaborations of the phrase
“equal protection of the laws.”
3: Holism
“… by constructing different elaborations of the phrase “equal protection of the laws” and
by asking which of these it makes most sense to attribute to them, given everything else
we know.” Je moet discussiëren over wat de beste interpretatie is van bijvoorbeeld het
gelijkheidsbeginsel. We moeten volgens Dworkin niet selectief te werk gaan, maar alles
bij je opvatting betrekken.
Second restraint
“Second, and equally important, constitutional interpretation is disciplined under the
moral reading, by the requirement of constitutional integrity. Judges may not read their
own convictions into the Constitution. They may not read the abstract moral clauses as
expressing any particular moral judgment unless they find it consistent in principle with
the structural design of the Constitution as a whole, and also with the dominant lines of
past constitutional interpretation by other judges.”
4. Commanding their and our respect
… constructing different elaborations of the phrase “equal protection of the laws” each of
which we can recognize as a principle of political morality that might have won their
respect.
Bij Dworkin gaat het allemaal om integriteit. “Integrity is the key to understanding Legal
practice. Law’s empire is defined by attitude, not territory or power or progress.”
Facebook ‘SlimStuderen.nl-UL-RE’
6
Download