Uploaded by User1495

project - licht

advertisement
Mijn klas: …………
Mijn naam:
………………………………………
Campus Kompas
Kwaliteitsonderwijs in Wetteren
TECHNIEK: PROJECT 1: Licht
BEGRIPPENFICHE
Hier vind je de woorden die je misschien niet goed kent. Omschrijf deze begrippen samen met de
leerkracht of zoek ze even op in het woordenboek.
 GRONDSTOF: .....................................................................................................................................
 ENERGIE: ..........................................................................................................................................
 MACHINE: ..........................................................................................................................................
 GEREEDSCHAP: .................................................................................................................................
 SERRE: .............................................................................................................................................
 CRITERIUM: .......................................................................................................................................
 ZAAD: ...............................................................................................................................................
 TECHNISCH SYSTEEM: ........................................................................................................................
 ISOLATOR: .........................................................................................................................................
 GELEIDER: .........................................................................................................................................
 STRIPPEN: .........................................................................................................................................
 SLEUFSCHROEVENDRAAIER: ...............................................................................................................
 ELEKTROCUTIEGEVAAR: .....................................................................................................................
 ZEKERING: .........................................................................................................................................
 EHBO: ..............................................................................................................................................

CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
-2-
TECHNIEK: PROJECT 1: Licht
VERKENNEN
ONDERZOEKEN
UITVOEREN
REFLECTEREN
1. PROBLEEM
In dit nieuwe schooljaar zullen we enkele beroepvelden verkennen. Dit doen we door een groot
project te maken waar alle verkenningsgebieden inzitten. Namelijk de serre.
Daar de serre er nog niet is zullen we alvast beginnen met een kleine groei-serre waarin we zaadjes
zullen uitkiemen.
Dit proces heeft veel licht nodig. Hoe gaan we dit aanpakken?
2. MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Er zijn vast enkele manieren om dit probleem op te lossen. Maar niet alle mogelijke oplossingen zijn
realiseerbaar. Je moet rekening houden met onder andere de volgende zaken:
 Materialen en GRONDSTOFFEN
Zijn de materialen/grondstoffen gemakkelijk te vinden? Duur? …
 ENERGIE
Is er spierkracht nodig of elektriciteit? Hoeveel energie is er nodig? …
 MACHINES en GEREEDSCHAPPEN
Zijn de machines/gereedschappen makkelijk te gebruiken? Zijn ze aanwezig? …
 MEETINSTRUMENTEN
Welke meetinstrumenten zijn er nodig? Zijn deze makkelijk te gebruiken? …
 DUURZAAMHEID
Blijven de materialen lang goed? Gaan de materialen snel stuk? …
 Geld
Is het aanmaken of werkstuk duur? Is er veel geld nodig? Kost het veel? …
 Tijd
Duurt het maken lang of niet? …
 …
Noteer nu enkele mogelijke oplossingen om dit probleem op te lossen, op de
volgende pagina.
Noteer hieronder de CRITERIA waaraan het werkstuk moet voldoen.
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
Noteer hieronder welke oplossing jullie als klas hebben gekozen.
………………………………………………………………………………………………………
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
-3-
TECHNIEK: Wie ben ik?
Schrijf enkele mogelijke oplossingen op, maar vul nadien de tabel correct in.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
M ATERIALEN/
GRONDSTOFFEN
M ACHINES/
GEREEDSCHAPPEN
ENERGIE
TIJD
DUURZAAMHEID
Spierkracht / Elektriciteit
CAMPUS KOMPAS
BJÖRN DEBUSSCHERE
4
TECHNIEK: Licht
3. MOTIVATIE
Jullie hebben nu een mogelijke oplossing gekozen. Het is nu heel belangrijk dat je inziet waarom jullie
nu net voor deze oplossing hebben gekozen en niet voor de andere mogelijke oplossingen. Met
andere woorden:
Wat is het nut van dit werkstuk en wat zijn de MOTIEVEN om nu net dit werkstuk te maken?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. DE PERFECTE KEUZE
Je weet nu dat we enkele zaadjes zullen uitkiemen in een plantenbak voorzien van licht. Maar
uiteraard bestaan er verschillende grondstoffen en/of materialen waarmee je dit kan verwezenlijken.
Het kiezen van de juiste grondstoffen en/of materialen doe je niet zomaar willekeurig! Je moet immers
rekening houden met de criteria van je werkstuk, maar ook met een aantal factoren. Deze factoren
ken je ondertussen al: materialen en grondstoffen, energie, machines en gereedschappen,
meetinstrumenten, duurzaamheid, geld, tijd, …
Ga nu zelf op onderzoek uit en kies de juiste materialen en gereedschappen. 
5. CONCLUSIE
Na het onderzoek weten jullie wat er allemaal nodig is om het TECHNISCH SYSTEEM te PRODUCEREN.
 Materialen:
………………………………………………………………………………………….
 Grondstoffen:
………………………………………………………………………………………….
 Energie:
………………………………………………………………………………………….
 Machines:
………………………………………………………………………………………….
 Gereedschappen:
………………………………………………………………………………………….
 Meetinstrumenten:
………………………………………………………………………………………….
 Tijd:
………………………………………………………………………………………….
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
5
TECHNIEK: Licht
6. TOEPASSINGSGEBIEDEN
We zijn nu volledig klaar met onderzoeken en kiezen. Toch nog even voor ogen houden welke
thema’s er bij dit werkstuk aan bod komen.
Kruis de toepassingsgebieden aan die in dit werkstuk worden behandeld.
E L E KTR IC I TE I T


HOUT
T U I N B O UW

VOEDING

M OD E

7. DOELSTELLINGEN
Doelstellingen zijn noodzakelijk om te weten wat er van je wordt verwacht, tijdens dit project. Op die
manier weet je waarop je zal worden geëvalueerd zowel tijdens toetsen en tijdens het onderzoeken
en uitvoeren.
7.1
ELEKTRICITEIT
 Het doel van geleiders en isolatoren proefondervindelijk ervaren.
 De verschillende materialen kiezen en benoemen in functie van het uit te voeren werk.
 Het gereedschap kiezen en benoemen in functie van de elektrische kringloop.
 De gereedschappen op een ergonomische, veilige en verantwoorde wijze hanteren en
onderhouden
 De elementaire werking van een gereedschap waarnemen en de voornaamste onderdelen
herkennen
 Een doormeetapparaat correct gebruiken
 Een eenvoudig schema lezen en/of tekenen aan de hand van eenvormige afspraken
 Gegevens zoals spanning en vermogen van lampen en elementaire apparaten aflezen en correct
naleven
 Het verband leggen tussen vermogen en verbruik
 Aan de hand van een schema ene eenvoudig elektrische kringloop maken en uittesten
 Voorbeelden geven van de evolutie in gebruik en verbruik van energie
 Beroepen en toekomstmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen met betrekking tot de
elektriciteitssector situeren.
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
6
TECHNIEK: Licht
VERKENNEN
ONDERZOEKEN
UITVOEREN
REFLECTEREN
1. ONDERZOEK VAN HET SYSTEEM
1.1 DE STROOMKRING
Wanneer we een lamp willen laten werken hebben we enkele onderdelen nodig.
Soms even op welke onderdelen dit zijn:
Om te illustreren hoe een stroomkring in zijn werk gaat, kunnen we een voorbeeld geven uit de
middeleeuwen. Toen er in de middeleeuwen brand uitbrak in een stad, moesten alle bewoners een rij
vormen van de dichtstbijzijnde watervoorziening (hetzij een rivier of een meer). De bewoners
schepten met emmers water uit de rivier en gaven deze emmers door aan elkaar tot deze emmers de
brand bereikten. Daar werden ze uitgegoten en de lege emmers werden via een tweede rij terug naar
de rivier gebracht om weer op te vullen.
In een elektrische stroomkring is dit een beetje hetzelfde. De rivier wordt hier vervangen door een
stroombron. Een stroombron kan een batterij zijn maar evengoed een stopcontact. De mensen die de
rijen vormen worden vervangen door geleiders. Geleiders noemen we ook wel eens
elektriciteitsdraden. De brand kunnen we op zijn beurt dan vervangen door een verbruiker (in dit
voorbeeld een lamp) De elektriciteit vloeit dan vanuit de batterij door de elektriciteitsdraad naar de
lamp. De lamp geeft licht en de gebruikte elektriciteitsdeeltjes gaan weer naar de batterij.
Gesloten stroomkring
CAMPUS KOMPAS
open stroomkring
KENNETH STERCK
7
TECHNIEK: Licht
In bovenstaande figuren zie je enkele symbolen. Deze symbolen zijn overal ter wereld
dezelfde. Op die manier kunnen mensen uit verschillende landen toch hetzelfde plan lezen
en verstaan.
Er bestaan enorm veel symbolen. Ze allemaal uit het hoofd leren zou een hele opdracht zijn.
Daarom beperken wij ons tot de meest voorkomende.
Symbool
naam
De elektrische stroom loopt steeds van + naar -
1.2
GELEIDERS EN ISOLATORS
Geleiders
Om stroom te kunnen transporteren hebben we geleiders nodig. Een geleider is eigenlijk een stof met
een kleine weerstand. Dit wil zeggen dat de elektriciteit er makkelijk door kan vloeien.
Alle metalen zijn geleiders. (zilver, koper, aluminium, zink, lood, tin, ijzer, nikkel, enz…) Zilver is de
beste geleider want zijn geleidbaarheid is het grootst. Men gebruikt echter bij voorkeur liever koper,
want zilver is zeer duur.
Er bestaan ook vloeistoffen die geleiden. Vaak bevatten die zouten
Ook de aarde kan een geleider zijn.
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
8
TECHNIEK: Licht
Isolator
Niet geleiders noemen we ook isolatoren. Deze stoffen hebben een zeer grote weerstand. Het is voor
elektriciteit dan ook onmogelijk om door te vloeien.
Enkele voorbeelden: rubber, pvc (polyvinylchloride), porselein, glas, steen, lucht…
Isolatoren worden gebruikt om geleiders af te schermen. We willen immers geen kortsluiting
veroorzaken of erger nog, ons verwonden door elektrocutie.
De meeste geleiders die gebruikt worden in de elektriciteitswereld hebben een bepaalde kleur of
symbool. Ook dit is universeel (overal ter wereld hetzelfde) Het is van groot belang deze kleuren of
symbolen te respecteren daar men er levens mee kan redden.
Som 5 isolatoren op:
a)
b)
c)
d)
e)
1.3 VERBRUIKERS
Niet van toepassing Verbruikers zijn alle toestellen die energie nodig hebben om iets anders in de
plaats te geven. Elke verbruiker heeft een bepaald vermogen. Vermogen is eigenlijk een aanduiding
voor hoeveel een elektrisch apparaat verbruikt en wordt altijd in ‘watt’ uitgedrukt.
Zo kunnen we doorgaans zeggen dat een lamp van 500 watt feller zal schijnen dan een lamp van 60
watt.
Kan jij enkele voorbeelden opsommen?
a)
b)
c)
d)
e)
In onze voorbeelden gaan we voornamelijk een lamp nemen als verbruiker.
1.4
SCHEMA
Oefening: Teken een open stroomkring (10 ptn)
Enkele tips:
- Deze tekening maak je op en ruitjesblad
- Gebruik de juiste symbolen
- Werk netjes en ordelijk
- Gebruik geen gebogen lijnen
- Respecteer de juiste kleuren
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
9
TECHNIEK: Licht
1.5 GEREEDSCHAPPEN
1.5.1 De kniptang
Kniptangen zijn geschikt voor het doorknippen van zachte metalen zoals koper en aluminium.
En niet voor harde metalen zoals staal.
Er zijn 2 types:
-
de zijkniptang
de kopkniptang
1.5.2 De striptang
Met een striptang verwijder je de isolatie van een geleider
(stroomdraad).
Ze mag nooit als een kniptang gebruikt worden daar het
snijgereedschap enkel geschikt is voor het insnijden van
isolatiemateriaal (PVC)
LET OP! Je werkt met sterkstroom. Dit kan gevaarlijk zijn.
Nooit strippen dus wanneer de kabel onder spanningstaat!
De meest gebruikte soorten striptangen zijn:


de automatische striptang
de regelbare striptang


CAMPUS KOMPAS
Bij draad met een mantelleiding moet je eerst 3 cm
van de buiten isolatie verwijderen.
Strip daarna de stroomdraden. Verwijder 1 cm van de
isolatie
KENNETH STERCK
10
TECHNIEK: Licht


Je verwijdert alleen de isolatie, de stroomdraden mag je niet
beschadigen
Stel met de schroef op de tang de juiste snijdiepte in.



Knijp de tang dicht.
De isolatie wordt doorgesneden.
Trek met de tang de isolatie van de koperdraad.
1.5.3 De sleufschroevendraaier
Met deze schroevendraaier draai je gewone schroeven vast.
De schroevendraaier heeft een plat uiteinde. De
schroevendraaier is er in verschillende maten.
De sleufschroevendraaier heet in de volksmond ook wel
eens platte schroevendraaier.
1.5.4 De kruiskopschroevendraaier
Met deze schroevendraaier draai je kruiskopschroeven vast.
De schroevendraaier heeft een kruisvormig uiteinde.
De schroevendraaier is er in verschillende maten.
De afmetingen staan op het handvat of op schroeflichaam
gegrift hetzij in lengte en breedte of via nummering
(0,1,2,3…)
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
11
TECHNIEK: Licht
1.6 VEILIGHEID
Elektriciteit helpt ons bij vele dingen en maakt het leven een stuk makkelijker. Helaas kan elektriciteit
zeer gevaarlijk zijn wanneer er nonchalant gebruik van gemaakt wordt.
Brandgevaar
Wanneer we een toestel aansluiten op het elektriciteitsnet, vloeit er door dit toestel een bepaalde
stroom. Wanneer er teveel stroom door de kabel gaat, warmt deze op. De kabel is dan overbelast en
kan smelten. Als deze gaat smelten kan er brand ontstaan.
Als er zoiets gebeurd moet je steeds in eerste instantie de elektriciteit afzetten. Pas daarna gaan
blussen
Elektrocutiegevaar
Elektrocutie wil zeggen dat je lichaam in aanraking komt met elektriciteit. Het menselijk lichaam is een
geleider en zal dus stroom doorlaten bij aanraking.
Dit wil zeggen dat we zeer voorzichtig moeten zijn wanneer we met elektriciteit werken.
In onderstaande tabel enkele voorbeelden van wat er mis kan gaan
0.05A zwakke
gevoeligheid
Op een schooluitstap lopen een groep kinderen door een smal baantje
omringt door weiland. Op het weiland staan paarden. Daar boer Andre niet
graag heeft dat zijn paarden weglopen heeft hij zijn weiland afgezet met
elektriciteitsdraad (ook al eens schrikdraad genoemd). Een van de
leerlingen, Fonske genaamd, wil graag eens weten hoe deze schrikdraad
aanvoelt en grijpt deze vast met de hand. Onmiddellijk ervaart ze een schok
en laat de schrikdraad los.
Heeft Fonske pijn, en zo ja zijn er gevolgen?
0.1A spierverlamming
Fonske werkt in de klas aan zijn licht voor de groei-serre. Helaas heeft
Fonske niet bepaald aandachtig geluisterd naar de leerkracht en heeft hij
het licht reeds aangesloten op het elektriciteitsnet zonder de leerkracht
eerst te roepen voor controle. Op de moment dat Fonske de schakelaar
aanzet weet Fonske ineens weer waarom hij eerst de leerkracht had
moeten roepen want Fonske zijn hand lag op het ijzerwerk van de lamp
(armatuur) en hij ervaart een schok waarbij zijn spieren opspannen en
rondom het metaalwerk sluiten. Gelukkig merkt de leerkracht dit op tijd en
zet de elektriciteit af.
Wat is er gebeurd met Fonske? Zijn er gevolgen?
0.3A drempel van
Na een paar incidentjes besluit de leerkracht enkele extra veiligheden te
ademhalingsproblemen voorzien in het elektriciteitsnet. Hij installeert een extra zekering. Bij een test
van een oefening slaat de zekering van Fonske af. Daar Fonske niet
bepaald goed geluisterd heeft hoe zo een zekering werkt, denkt hij dat deze
stuk is. Fonske trekt de zekering uit en monteert er een stuk metaal in de
plaats. Bij de volgende test loopt het mis en krijgt Fonske een flinke schok.
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
12
TECHNIEK: Licht
Fonske krijgt geen adem meer. Gelukkig is de redder in nood (lees:
leerkracht) er op tijd bij en kan hij EHBO toedienen waardoor Fonske weer
kan ademen. Fonske moet naar de dokter.
Wat is er gebeurd? Zijn er gevolgen?
0.75A drempel van
onomkeerbare
hartritmestoornis
Fonske heeft nog steeds niet geleerd uit zijn fouten en heeft deze keer een
motor aangesloten. De motor draait echter omgekeerd. Fonske vraagt de
zeer intelligente leerkracht hoe dit komt. En blijkbaar heeft Fonske twee
kabels omgewisseld. De leerkracht had Fonske echter verwittigd dat hij
eerst de motor diende uit te zetten voor aleer hij de kabels omwisselde.
Helaas had Fonske weer al eens niet goed geluisterd. Fonske krijgt een
schok en voelt zich heel duizelig en heeft ernstige steken in zijn hart.
Fonske wordt deze keer met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gevoerd.
Wat is er gebeurd? Zijn er gevolgen?
1A hartstilstand
Na school komen enkele vrienden bij elkaar en spreken over Fonske. Andre
zegt dat Fonske maar een mietje is omdat hij naar het ziekenhuis moest
voor een ‘klein’ schokje. Waarop Jefke antwoord: Als Fonske een mietje is,
waarom probeer jij dan eens geen schok te krijgen. Andre wil zich bewijzen
en neemt met beide handen een blote kabel vast die aangesloten is op een
draaiende motor. Andre zijn handen klemmen zich rond de kabels en hij
verkrampt helemaal. Zijn ‘vrienden’ zien dat er iets mis loopt en Jefke
probeert Andre zijn handen weg te trekken van de motor.
Wat is er gebeurd? Wat zijn de gevolgen?
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
13
TECHNIEK: Licht
1.6 PROEVEN
Proef 1:
Meet hoeveel volt deze batterij
levert
Meet hoeveel volt een stopcontact geeft
Proef 2: Zoek op via internet hoeveel volt een TL-lamp nodig heeft
Proef 3: Maak een schakeling met een batterij, draden en een lamp
Proef 4: Wat gebeurd er als we de plus en de min draad omdraaien aan de lamp?
Proef 5: Wat gebeurd er als we teveel spanning op een lampje zetten?
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
14
TECHNIEK: Wie ben ik?
VERKENNEN
ONDERZOEKEN
UITVOEREN
REFLECTEREN
1. ONTWERPOPDRACHT
1.1 ONTWERPPROBLEEM
Wat was het probleem?
Wat gaan we maken?
Wat zijn de criteria?
Veiligheidsaspecten.
-
1.2 OPLOSSING
Schematische voorstelling
Het uiteinde van het
snijvlak van de
kniptang heeft een
inkeping. Daar kan je
geen kabels mee
knippen.
Meet een stuk kabel af en knip
het door met de kniptang
Vraag aan de leerkracht
om te controleren.
De algemene isolatie
mag 3cm verwijderd
worden. De apparte
isolatie 1 cm.
Ontmantel beide uiteinden van
de kabel
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
15
TECHNIEK: Wie ben ik?
Vraag aan de leerkracht
om te controleren.
Bevestig de stekker aan de
kabel
Vraag aan de leerkracht
om te controleren.
Bevestig het ander uiteinde van
de kabel aan de schakelaar
Vraag aan de leerkracht
om te controleren.
Meet een tweede stuk kabel af
en knip het af met de kniptang
Vraag aan de leerkracht
om te controleren.
Bevestig het uiteinde van deze
kabel aan de andere kant van de
schakelaar
Vraag aan de leerkracht
om te controleren.
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
16
TECHNIEK: Wie ben ik?
Bevestig het andere uiteinde
van de kabel aan de lamp
Vraag aan de leerkracht
om te controleren.
We werken met
elektriciteit. Nooit
testen of werken
zonder toestemming
van de leerkracht!!!
Steek de stekker in het
stopcontact en test of jouw lamp
werkt
Vraag aan de leerkracht
om te controleren.
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
17
TECHNIEK: Wie ben ik?
1.3 INGEBRUIKNAME
Criteria van het werkstuk:
Voldoet het werkstuk hieraan?
Ja
Nee
Brand de lamp?
Werkt de schakelaar zoals het
hoort?
1.4 EVALUATIE
Attitude
Datum van de les:
Ik werk rustig en veilig
Ik werk net en ordelijk
Ik kan zelfstandig
werken en ruim op.
Ik werk steeds goed
door
Ik luister aandachtig
Mijn cursus is in orde
TOTAAL:
ZG= Zeer goed! ; G= Goed ; Z= Zwak ; HZ= Heel zwak!
Proces
Datum van de les:
Ik werk veilig met de
gereedschappen.
Ik heb mijn materiaal
mee.
TOTAAL:
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
0= Helemaal niet in orde, 1= In orde!
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
18
TECHNIEK: Wie ben ik?
Product
Ik geef
mezelf:
CAMPUS KOMPAS
Leerkracht
geeft:
Ik heb de kabel goed afgemeten
/2
/2
Ik heb de kabel goed afgeknipt
/2
/2
Ik heb de kabel goed gestript
/2
/2
Ik heb de stekker goed gemonteerd
/2
/2
Ik heb de schakelaar goed gemonteerd
/2
/2
Ik heb het licht goed gemonteerd
/2
/2
Ik heb mijn cursus correct ingevuld
/2
/2
Mijn licht werkt zoals het hoort
/2
/2
De schakelaar is correct aangesloten
/2
/2
Ik heb de werkruimte netjes achtergelaten
/2
/2
KENNETH STERCK
2 = Goed, in orde!
1 = Bijna in orde…
0= Helemaal niet
in orde
/20
19
TECHNIEK: Wie ben ik?
VERKENNEN
ONDERZOEKEN
UITVOEREN
REFLECTEREN
1. BEVINDINGEN VAN HET PROJECT
Was het wel nuttig?
Hebben we iets geleerd?
2. EVALUATIE VAN HET PROJECT
Was het leuk?
Wat kan beter?
3. VOORSTELLING VAN HET PROJECT
Powerpoint voorstelling met foto’s tijdens het project.
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
20
TECHNIEK: Wie ben ik?
DUIDING
1. SOCIAAL-CULTURELE BEHOEFTE
In sommige plaatsen, waar het druk bevolkt is, is er soms ruimte tekort om aan landbouw te doen.
Een mogelijke oplossing is aan landbouw doen met kunstmatig licht.
2. KEUZES I.V.M. DE ONTWIKKELING
Vroeger waren er genoeg akkers een boomgaarden om ons te voorzien van voedsel. Helaas is dit de
laatste paar eeuwen achteruit gegaan. Dooroverbevolking worden alsmaar meer landbouwgebieden
en bossen gebruikt om woongebieden te maken. De beperkte oppervlakte die we hebben moeten we
gebruiken op een aangepaste manier.
3. INVLOED OP MENS EN NATUUR
Ook al staat onze technologie zeer ver, toch lijkt het mij beter groenten en fruit te laten groeien op de
natuurlijke wijze. De zon is er uiteindelijk altijd voor ons terwijl kunstmatig licht niet alleen dezelfde
eigenschappen heeft als de zon, het vebruikt ook elektriciteit en is milieubelastend.
4. TECHNISCHE BEROEPEN
Zoek op via internet welke beroepen in dit project zouden kunnen passen.
CAMPUS KOMPAS
KENNETH STERCK
21
Download