Uploaded by pascal.dumont

presentatie jo carron uitwendige invloeden elektr. install. publicatie

advertisement
Uitwendige invloeden op
elektrische installaties
• Wetgeving
• Overzicht van de verschillende uitwendige invloeden
• Praktische uitwerking
• Type lokalen
• Inventaris lokalen
• Excel uitgewerkt
Wetgeving
• Codex over het welzijn op het werk : veiligheid van
elektrische installaties op arbeidsplaatsen (Boek III, Titel 2)
• KB betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische
installaties op arbeidsplaatsen (04/12/2012)
• Art. 5. Evaluatie risico’s : Bij de evaluatie zal de werkgever tenminste rekening houden met :
• de spanningsgebieden en het systeem van aardverbindingen
• Zowel de absolute als de revlatieve conventionele grensspanning alsook de uitwendige
invloeden
• Eventuele andere factoren
Wetgeving
• Codex over het welzijn op het werk : veiligheid van
elektrische installaties op arbeidsplaatsen (Boek III,
Titel 2)
• KB betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische
installaties op arbeidsplaatsen (04/12/2012)
• Art. 22. Dossier : De werkgever stelt een dossier samen…Dit dossier omvat tenminste
(bijlage II) :
• Schema’s / identificatie van de delen die niet voldoen aan AREI + verantwoording en
preventiemaatregelen / berekeningsnota’s / verslag eerste , voorlaatste en laatste
controlebezoek / werkinstructies / lijst met namen van de personen die BA4 en BA5
attest hebben.
Wetgeving
• AREI : algemeen reglement op elektrische installatie
(10/03/1981)
• Art. 19 : Installatievoorwaarden van elektrisch materieel in functie van zijn
omgeving.
• De Keuze en het gebruik van elektrisch materieel geschieden in functie van de aanwezige
uitwendige invloeden.
• Wanneer verschillende uitwendige invloeden zich gelijktijdig kunnen voordoen, kunnen hun
gevolgen onafhankelijk zijn of elkaar onderling beïnvloeden en, in dit geval de keuze van de
beschermingsgraad wijzigen.
Wetgeving
• AREI : algemeen reglement op elektrische installatie
(10/03/1981)
• Art. 19 : Installatievoorwaarden van elektrisch materieel in functie van zijn
omgeving.
• De uitwendige invloeden alsmede de zone waarin deze van toepassing zijn, worden bepaald op
basis van gegevens verstrekt door de uitbater van de installatie.
• Deze gegevens zijn aangebracht op een of meerdere plannen van de inrichting of installatie.
Deze plannen dienen te worden goedgekeurd en geparafeerd door de exploitant en de
vertegenwoordiger van het erkend organisme bedoeld in art. 275
• De bepaling van de uitwendige invloeden hangt nauw samen met de uitbating en
het gebruik van de installatie, de gebouwen, lokalen… Het is de uitbater die
hierover de kennis heeft. Op basis van deze kennis kan hij de uitwendige invloeden
bepalen.
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
• De verschillende uitwendige invloeden zijn ingedeeld in drie
categorieën.
• Eerste letter A : de milieuomstandigheden die onafhankelijk zijn van de aard
van de installatie, de lokalen (klimaat, atmosfeer, omgevingstoestand,…)
• Eerste letter B : de gebruiksomstandigheden
• Eerste letter C : De gevolgen van de bouwwijze van de gebouwen, hun
structuur en de aard van de gebruikte materialen
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
•
•
•
•
•
•
•
•
AA temperatuur (art.144)
AD Water (art. 84)
AE Vreemde vaste lichamen (art. 227)
AF Corrosieve en vervuilende stoffen (art. 147)
AH Trillingen (art. 148)
AK Flora (Art. 149)
AL Fauna (Art. 149)
AM Zwerfstromen, elektromagnetische elektrostatische of ioniserende invloeden
(Art. 232)
• AN Zonnestralen (Art. 232)
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
• BA Bekwaamheid van personen (Art. 47)
• BB Weerstand van het menselijk lichaam (Art. 31)
• BC Aanraking van het aardpotentiaal door personen (Art. 47)
• BD Ontruimingsvoorwaarden (Art. 101)
• BE Aard van de behandelde of opgeslagen goederen (Art. 101)
• CA Bouwmaterialen (Art. 101)
• CB Structuur van de gebouwen (Art. 101)
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
AA - Temperartuur (art. 144)
Code
Omschrijving
Voorwaarden
voorbeelden
AA1
Uiterst koud
-60°C tot +5°C
Diepvriesruimten
AA2
Zeer koud
-40°C tot +5°C
Koelruimten
AA3
Koud
-25°C tot +5°C
Openlucht omgeving
AA4
Gematigd
-5°C tot +40°C
Gematigde omgeving
AA5
Warm
+5°C tot +40°C
Ingesloten lokalen
AA6
Zeer warm
+5°C tot +60°C
Ketelhuizen, Machinezalen
AA7
Koud
-15°C tot +25°C
Buiten de lokalen
AA8
Gematigd
+5°C tot +30°C
Gewoonlijk verwarmde lokalen
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
AD - Water (art. 84)
Code Omschrijving
Voorwaarden
voorbeelden
Te verwaarlozen aanwezigheid van Over het algemeen geen sporen van
Droge ruimten, bv. Woonkamers, kamers,
AD1 water
vochtigheid
burelen,…
Verticaal vallende waterdruppels. Toevallige Tijdelijke vochtige ruimten, bv. Bepaalde
vorm van condensatie van vocht of toevallige keukens, kelders, overdekte terrassen, WC's
aanwezigheid van waterdamp.
individuele garages,...
AD2 Tijdelijk vochtig
Vloeien van water langs wanden of over Vochtige ruimten, bv. Vuilnislokalen, bijstations
vloeren, besprenkeling met water, water in van stoom of warm water,…
de vorm van regen (max. 60° t.o.v. de
AD3 Vochtig
verticale)
Vloeien en spatten van water in alle Natte ruimten, Bv. Werven, sauna's,
richtingen
koelkamers,...
AD4 Nat
Waterstralen onder druk en in alle richtingen Blootgestelde ruimten, bv. Stortbaden, stallen,
slagerijen,…
AD5 Besproeid
Wassen met waterstraal en watermassa's
Pieren, kaaien, stranden
AD6 Inwerking van watermassa's
Diepte van het water < 1m
ondiepe baden, Bv. Deze van fonteinen
AD7 Overstroomd
Diepte van het water > 1m en permanent
Diepe baden
AD8 Ondergedompeld
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
AE - Vreemde vaste lichamen (art. 227)
Code Omschrijving
AE1 Verwaarloosbaar
AE2 Kleine voorwerpen
AE3 Zeer kleine voorwerpen
AE4 Stofdeeltjes
Voorwaarden
Grote afmetingen
Kleinste afmeting 2,5mm
Kleinste afmeting 1mm
Stofdeeltjes
voorbeelden
Huishoudelijke lokalen
gereedschappen
Sommige draden
Cementfabrieken en schrijnwerkerijen
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
AF - Corrosieve en vervuilende stoffen (art. 146)
Code Omschrijving
AF1
Verwaarloosbaar
AF2
Van atmosferische oorsprong
AF3
Afwisselend of toevallig
AF4
Bestendig
Voorwaarden
voorbeelden
Geen enkele invloed van corrosieve of Huishoudelijke
lokalen,
voor
publiek
vervuilende stoffen zowel door hun aard als toegankelijke lokalen, en in het algemeen alle
door hun eigenschappen
lokalen waarin chemische of corrosieve
stoffen noch bewerkt noch opgeslagen
worden
Nabijheid van de zee of van bedrijven die Gebouwen in de nabijheid van scheikundige
belangrijke
hoeveelheden
vervuilende bedrijven, cementfabrieken,…
stoffen voortbrengen
Kortstondige of toevallige inwerking van Fabriekslaboratoria,
onderwijslaboratoria,
scheikundige of corrosieve producten voor garages, ketelhuizen,…
normaal gebruik.
bestendige inwerking van scheikundige, Scheikundige industrieën, industrieën waarin
corrosieve of vervuilende producten
gebruik gemaakt wordt van scheikundige of
corrosieve producten (verven, verchromen,
KWS, kunststoffen,…)
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
AG - Mechanische schokken (art. 147)
Code
AG1
AG2
AG3
Omschrijving
Huishoudelijk gebruik
Normaal industrieel gebruik
Zwaar industrieel gebruik
Voorwaarden
Schokenergie < 1 J
Schokenergie < 6 J
Schojkenergie < 60 J
voorbeelden
huishoudelijke lokalen
Werkplaatsen
Plaatsen met behandeling van zware stukken
Voorwaarden
Geen enkele trilling
voorbeelden
Huishoudelijke lokalen, en in het algemeen vast
materiaal zonder motoren
Materiaal dat motoren of bewegende delen
bevat
Nabijheid van trilzeven, van triltoestellen
AH - Trillingen (art. 148)
Code Omschrijving
AH1 Zwak
Zwakke trillingen
AH2 Middelmatig
AH3 Belangrijk
Belangrijke trillingen
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
AK - Flora (art. 149)
Code Omschrijving
AK1 Verwaarloosbaar
AK2 Mogelijk
Voorwaarden
Geen gebruiksbeperking
voorbeelden
Normaal
Schadelijke of overvloedige ontwikkeling van Bos
planten
AL - Fauna (art. 149)
Code Omschrijving
AL1 Verwaarloosbaar
AL2 Mogelijk
Voorwaarden
voorbeelden
Geen gebruiksbeperking
Normaal
Aanwezigheid van dieren, insecten in Bos, Plaatsen die niet geregeld onderhouden
schadelijke hoeveelheden of van agressieve worden.
aard
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
AM - Zwerfstromen, elektromagnetische elektrostatische of ioniserende
invloeden (art. 232)
Code Omschrijving
AM1 Verwaarloosbaar
AM2 Zwerfstromen
Voorwaarden
Geen gebruiksbeperking
Zwerfstromen
AM3 Elektromagnetische invloeden
Elektromagnetische invloeden
voorbeelden
Normaal
in de grond in de omgeving van trein of tram
Kringen gevoelig aan elektromagnetisme nabij
stralingsbronnen
Ioniserende invloeden
Kringen gevoelig
stralingsbronnen
AM4 Ioniserende invloeden
AM5 Elektrostatische invloeden
AM6 Geïnduceerde stromen
Elektrostatische invloeden
Geïnduceerde stromen
aan
ionisatie
nabij
In de omgeving van isolerende voorwerpen die
t.o.v. elkaar bewegen
Naast energiekabels
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
AN - Zonnestralen (art. 232)
Code Omschrijving
Voorwaarden
AN1 Verwaarloosbaar
Geen gebruiksbeperking
Zonnestralen
AN2 Zonnestralen
voorbeelden
Normaal
Buiteninstallaties
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
BA - Bekwaamheid van personen (art. 47)
Code Omschrijving
Voorwaarden
BA1 Gewone
BA2 Kinderen
Niet hieronder gecladssificeerde personen
Kinderen die zich bevinden in de voor hen Kinderopvang, kinderkribben,…
bestemde lokalen
BA3 Gehandicapten
Personen die niet over al hun fysische of Rusthuizen voor invaliden, ouderlingen of mentaal
geestelijke vermogens beschikken
gehandicapten
BA4 Gewaarschuwden
Personen die voldoende onderricht of bewaakt Uitbatings- of onderhoudspersoneel van elektrische
door vakbekwame personen
installaties
BA5 Vakbekwaam
voorbeelden
Lokalen voor huishoudelijk of analoog gebruik, lokalen
gewoonlijk toegankelijk voor het publiek
Persoon met voldoende technische kennis of Ingenieurs en technici belast met de uitbating van
ervaring om de gevaren van elektriciteit in te elektrische installaties
schatten
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
BB - Weerstand van het menselijk lichaam (art. 31)
Code Omschrijving
Voorwaarden
BB1
Droge huid of vochtig door transpiratie
Natte huid
BB2
Normaal
Persoon met zodanig natte voeten dat de weerstand
van de huid van de voeten te verwaarlozen is wordt
onderworpen aan stroomdoorgang tussen de
handen en de voeten
Laag
Ondergedompeld in water
BB3
voorbeelden
Persoon met vochtige huid wordt onderworpen aan
stroomdoorgang tussen de beide handen.
Zeer laag
Persoon bevindt zich onder water, bv. Zwembaden,
baden en stortbaden
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
BC - Aanraking van het aardpotentiaal door personen (art. 47)
Code Omschrijving
BC1 Geen
Voorwaarden
voorbeelden
Personen die zich op niet-geleidende plaatsen of in Lokalen met geïsoleerde vloeren en die geen enkel
niet-geleidende ruimten bevinden
geleidend deel bevatten
Personen die normaal niet in aanraking zijn met Lokalen waarvan de vloer en de wanden isolerend of
geleidende delen op aardpotentiaal
geïsoleerd zijn en weinig geleidende delen bevatten.
bv. kamers, woonkamers, kantoren,…
BC2 Zwak
BC3 Veelvuldig
BC4 Gewaarschuwden
Personen die veelvuldig in aanraking komen met Lokalen waarvan de vloer en de wanden geleidend
geleidende delen op aardpotentiaal
zijn en vele geleidende delen bevatten.
Personen die voortdurend in aanraking zijn met geleidende en afgesloten ruimten zoals metalen
geleidende delen op aardpotentiaal en die slechts vaten, stoomketels en metalen vergaarbakken,…
beperkte bewegingsvrijheid hebben
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
BD - Ontruimingsvoorwaarden (art. 101)
Code Omschrijving
Voorwaarden
voorbeelden
Bezettingsgraad
:
Zwak Woonhuizen h < 25m
Ontruimingsvoorwaarden : gemakkelijk
BD1 Normaal
Bezettingsgraad
:
Ontruimingsvoorwaarden : Moeilijk
Zwak Gebouwen h > 25m
BD2 Lang
Bezettingsgraad
:
Groot Gebouwen voor publiek toegankelijk h < 25m
Ontruimingsvoorwaarden : gemakkelijk
BD3 Overbezet
Bezettingsgraad
:
Ontruimingsvoorwaarden : Moeilijk
BD4 Lang en overbezet
Groot Gebouwen voor publiek toegankelijk h > 25m
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
BE - Aard van de behandelde of opgeslagen goederen (art. 101)
Code Omschrijving
BE1 Verwaarloosbaar
BE2 Brandgevaar
Voorwaarden
voorbeelden
Afwezigheid
of te verwaarlozen aanwezigheid van Lokalen voor huishoudelijk gebruik
ontvlambare of ontplofbare stoffen of van stoffen die
kunnen bezoedelen
Opslag of behandeling van ontvlambare materialen of Schuren, schrijnwerkerijen, papierfabrieken,
vloeistoffen met een vlampunt > 55°C
ketelhuizen,
parkings,
bibliotheken,
archiefzalen,…
Opslag of behandeling van ontplofbare stoffen of Raffinaderijen, KWS-depots, Brandstofdepots,
vloeistoffen met een vlampunt < 55°C , evenals de munitiedepots, bepaalde kunststoffabrieken
aanwezigheid van stof dat ontplofbaar is
BE3 Ontploffingsgevaar
Aanwezigheid van niet beschermde voedingswaren, van Voedingsindustrieën,
grote
keukens,
farmaceutische producten, breken van lampen
farmaceutische industrieën en labo's
BE4 gevaar voor vervuiling
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
CA - Bouwmaterialen (art. 101)
Code Omschrijving
CA1 Niet brandbaar
CA2 brandbaar
Voorwaarden
voorbeelden
Beton, metselwerk
gebouwen hoofdzakelijk opgetrokken uit Houten gebouwen
brandbare materialen
Overzicht van de verschillende
uitwendige invloeden
CB - Structuur van de gebouwen (art. 101)
Code Omschrijving
CB1 Verwaarloosbare risico's
CB2 Verspreiding van het vuur
Voorwaarden
voorbeelden
Klassieke en stabiele constructies
gebouwen waarvan de vorm en de afmetingen Hoge gebouwen met gedwongen luchtverversing
de verspreiding van het vuur kunnen
bevorderen
risico's te wijten aan de bewegingen van de Gebouwen met grote lengte of opgetrokken op niet
constructie
gestabiliseerde terreinen zodat verplaatsingen
tussen verschillende gedeelten van het gebouw of
tussen de grond en het gebouw mogelijk zijn
CB3 Bewegend
CB4 Instabiel of buigzaam
Zwakke constructies of deze die onderworpen tenten, valse zolderingen verplaatsbare schotten,
worden aan bewegingen of schommelingen
opblaasbare constructies
Praktische uitwerking
• Van ieder lokaal de codes bepalen voor alle 17 uitwendige invloeden
• Stappenplan :
•
•
•
•
•
Definiëren van type-lokalen
Uitwendige invloeden vastleggen voor deze type-lokalen
Inventariseren van alle lokalen
Type-lokaal toekennen aan alle lokalen
Door combinatie voor ieder lokaal de uitwendige invloeden van het type-lokaal
overnemen en toekennen aan het lokaal in kwestie
Praktische uitwerking
• Type lokalen, standaardlokalen, ruimtesoort,… :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Archieven & bergingen
badkamer & gelijkaardig (toiletten,...)
Buitenomgeving, tuin, platte daken,...
Burelen en vergaderzalen
Gangen & trap- en inkomhallen
Hoogspanningscabine
keuken, cafetaria
koelcellen en diepvriezers
living en ontmoetingsruimte
Technische ruimtes
Wooneenheid
…
Praktische uitwerking
• Per type-lokaal wordt een code toegekend voor de 17 uitwendige invloeden.
Kenmerk
Archieven & bergingen
1
badkamer & gelijkaardig (toiletten,...)
2
Buitenomgeving, tuin, platte daken,...
3
Burelen en vergaderzalen
4
AA Temperatuur (art 144)
AA8 : Gematigd: +5°C tot +30°C
Gewoonlijk verwarmde lokalen
AA8 : Gematigd: +5°C tot +30°C
Gewoonlijk verwarmde lokalen
AA7 : Koud : -15°C tot +25°C Buiten de AA8 : Gematigd: +5°C tot +30°C
lokalen
Gewoonlijk verwarmde lokalen
AD Water (art.84)
AD2 : Tijdelijk vochtig
AD5 : Besproeid
AD4 : Nat
AE Vreemde vaste lichamen (art227)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote
afmetingen)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote
afmetingen)
AF Corrosieve en vervuilende stoffen
(art. 146)
AF1 : Verwaarloosbaar
AG Mechanische schokken (art.147)
Gangen & trap- en inkomhallen
5
Hoogspanningscabine
6
keuken, cafetaria
7
koelcellen en diepvriezers
8
Technische ruimtes
living en ontmoetingsruimte
9
10
Wooneenheid
11
AA8 : Gematigd: +5°C tot +30°C
Gewoonlijk verwarmde lokalen
AA4 : Gematigd : -5°C tot +40°C
Gematigde omgeving
AA4 : Gematigd : -5°C tot +40°C
Gematigde omgeving
AA3 : Koud : -25°C tot +5°C Openlucht
omgeving
AA8 : Gematigd: +5°C tot +30°C
Gewoonlijk verwarmde lokalen
AA8 : Gematigd: +5°C tot +30°C
Gewoonlijk verwarmde lokalen
AA8 : Gematigd: +5°C tot +30°C
Gewoonlijk verwarmde lokalen
AD1 : Te verwaarlozen aanwezigheid
van water
AD1 : Te verwaarlozen aanwezigheid
van water
AD1 : Te verwaarlozen aanwezigheid
van water
AD5 : Besproeid
AD2 : Tijdelijk vochtig
AD1 : Te verwaarlozen aanwezigheid
van water
AD2 : Tijdelijk vochtig
AD1 : Te verwaarlozen aanwezigheid
van water
AE1 : Verwaarloosbaar (grote
afmetingen)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote
afmetingen)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote
afmetingen)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote
afmetingen)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote
afmetingen)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote
afmetingen)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote
afmetingen)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote
afmetingen)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote
afmetingen)
AF1 : Verwaarloosbaar
AF1 : Verwaarloosbaar
AF1 : Verwaarloosbaar
AF1 : Verwaarloosbaar
AF1 : Verwaarloosbaar
AF1 : Verwaarloosbaar
AF1 : Verwaarloosbaar
AF1 : Verwaarloosbaar
AF3 : Afwisselend of toevallig
AF1 : Verwaarloosbaar
AG1 : huishoudelijk gebruik
AG1 : huishoudelijk gebruik
AG1 : huishoudelijk gebruik
AG1 : huishoudelijk gebruik
AG1 : huishoudelijk gebruik
AG1 : huishoudelijk gebruik
AG1 : huishoudelijk gebruik
AG1 : huishoudelijk gebruik
AG1 : huishoudelijk gebruik
AG2 : Normaal industrieel gebruik
AG1 : huishoudelijk gebruik
AH Trillingen
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AK Flora (art. 149)
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperking)
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperking)
AK2 : Mogelijk (schadelijke of
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
overvloedige ontwikkeling van planten gebruiksbeperking)
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperking)
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperking)
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperking)
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperking)
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperking)
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperking)
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperking)
AL Fauna (art. 149)
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
AL2 : Mogelijk (Aanwezigheid van
dieren, insecten in schadelijke
hoeveelheden of van agrassieve aard
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
AM Zwerfstromen, elektromagnetische
elektrostatische of ioniserende
AM1 : Verwaarloosbaar
invloeden (art. 232)
AM1 : Verwaarloosbaar
AM1 : Verwaarloosbaar
AM1 : Verwaarloosbaar
AM1 : Verwaarloosbaar
AM5 : Elektrostatische invloeden
AM1 : Verwaarloosbaar
AM1 : Verwaarloosbaar
AM1 : Verwaarloosbaar
AM1 : Verwaarloosbaar
AM1 : Verwaarloosbaar
AN Zonnestralen
AN1 : Verwaarloosbaar
AN2 : Zonnestralen (buiteninstallaties) AN1 : Verwaarloosbaar
AN1 : Verwaarloosbaar
AN1 : Verwaarloosbaar
AN1 : Verwaarloosbaar
AN1 : Verwaarloosbaar
AN1 : Verwaarloosbaar
AN1 : Verwaarloosbaar
AN1 : Verwaarloosbaar
BA Bekwaamheid van personen (art. 47) BA1 : Gewone
BA3 : Gehandicapten
BA1 : Gewone
BA1 : Gewone
BA1 : Gewone
BA5 : Vakbekwamen
BA1 : Gewone
BA1 : Gewone
BA3 : Gehandicapten
BA4 : Gewaarschuwden
BA3 : Gehandicapten
BB Weerstand van het menselijk
lichaam (Art.31)
BB1 : Normaal
BB2 : Laag
BB1 : Normaal
BB1 : Normaal
BB1 : Normaal
BB2 : Laag
BB2 : Laag
BB1 : Normaal
BB1 : Normaal
BB1 : Normaal
BB1 : Normaal
BC Aanraking van de aardpotentiaal
door personen
BC1 : Geen
BC2 : Zwak
BC1 : Geen
BC1 : Geen
BC1 : Geen
BC3 : Veelvuldig
BC3 : Veelvuldig
BC1 : Geen
BC1 : Geen
BC2 : Zwak
BC1 : Geen
BD Ontruimingsvoorwaarden
BD3 : Overbezet (Bezetting : groot /
Ontruiming : gemakkelijk) H<25m
BD3 : Overbezet (Bezetting : groot /
Ontruiming : gemakkelijk) H<25m
BD3 : Overbezet (Bezetting : groot /
Ontruiming : gemakkelijk) H<25m
BD3 : Overbezet (Bezetting : groot /
Ontruiming : gemakkelijk) H<25m
BD3 : Overbezet (Bezetting : groot /
Ontruiming : gemakkelijk) H<25m
BD3 : Overbezet (Bezetting : groot /
Ontruiming : gemakkelijk) H<25m
BD3 : Overbezet (Bezetting : groot /
Ontruiming : gemakkelijk) H<25m
BD3 : Overbezet (Bezetting : groot /
Ontruiming : gemakkelijk) H<25m
BD3 : Overbezet (Bezetting : groot /
Ontruiming : gemakkelijk) H<25m
BD3 : Overbezet (Bezetting : groot /
Ontruiming : gemakkelijk) H<25m
BD3 : Overbezet (Bezetting : groot /
Ontruiming : gemakkelijk) H<25m
BE Aard van de behandelde of
opgeslagen goederen (art.101)
BE2 : Brandgevaar
BE1 : Verwaarloosbaar
BE1 : Verwaarloosbaar
BE1 : Verwaarloosbaar
BE1 : Verwaarloosbaar
BE1 : Verwaarloosbaar
BE4 : Gevaar voor bezoedeling
BE1 : Verwaarloosbaar
BE1 : Verwaarloosbaar
BE2 : Brandgevaar
BE2 : Brandgevaar
CA Bouwmaterialen (Art.101)
CA1 : Niet brandbaar
CA1 : Niet brandbaar
CA1 : Niet brandbaar
CA1 : Niet brandbaar
CA1 : Niet brandbaar
CA1 : Niet brandbaar
CA1 : Niet brandbaar
CA1 : Niet brandbaar
CA1 : Niet brandbaar
CA1 : Niet brandbaar
CA1 : Niet brandbaar
CB1 : Verwaarloosbare risico's
CB1 : Verwaarloosbare risico's
CB1 : Verwaarloosbare risico's
CB1 : Verwaarloosbare risico's
CB1 : Verwaarloosbare risico's
CB1 : Verwaarloosbare risico's
CB1 : Verwaarloosbare risico's
CB1 : Verwaarloosbare risico's
CB1 : Verwaarloosbare risico's
CB1 : Verwaarloosbare risico's
AN1 : Verwaarloosbaar
CB Structuur van de gebouwen (art.101) CB1 : Verwaarloosbare risico's
12
Praktische uitwerking
• Per type-lokaal wordt een code toegekend voor de 17 uitwendige invloeden.
Kenmerk
Archieven & bergingen
1
badkamer & gelijkaardig (toiletten,...)
2
3
AA Temperatuur (art 144)
AA8 : Gematigd: +5°C tot +30°C Gewoonlijk AA8 : Gematigd: +5°C tot +30°C Gewoonlijk
verwarmde lokalen
verwarmde lokalen
AD Water (art.84)
AD2 : Tijdelijk vochtig
AD5 : Besproeid
AE Vreemde vaste lichamen (art227)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote afmetingen)
AE1 : Verwaarloosbaar (grote afmetingen)
AF Corrosieve en vervuilende stoffen (art.
146)
AF1 : Verwaarloosbaar
AF1 : Verwaarloosbaar
AG Mechanische schokken (art.147)
AG1 : huishoudelijk gebruik
AG1 : huishoudelijk gebruik
AH Trillingen
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AH1 : Zwak (geen enkele trilling)
AK Flora (art. 149)
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperking)
AK1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperking)
AL Fauna (art. 149)
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
AL1 : Verwaarloosbaar (geen
gebruiksbeperkingen)
Praktische uitwerking
• Inventaris lokalen
• Op basis van nummering lokalen en naamgeving lokalen op plan.
Praktische uitwerking
• Inventaris lokalen
• Op basis van nummering lokalen en naamgeving lokalen op plan.
Code
Omschrijving
Gebouw
03+001
03+002
COC/garage,berging
COC/gang achter
COC/slaapkamer beneden (crisisopvang)
(kamer 6)
COC/berging aan slaapk crisisopvang
COC/toilet
COC/keuken
COC/eetplaats
COC//living
COC keukeldam 3 Ganse woning Gelijkvloers
COC keukeldam 3 Ganse woning Gelijkvloers
03+003
03+004
03+005
03+006
03+007
03+008
Bouwdeel
Bouwlaag
COC keukeldam 3 Ganse woning Gelijkvloers
COC keukeldam 3
COC keukeldam 3
COC keukeldam 3
COC keukeldam 3
COC keukeldam 3
Ganse woning
Ganse woning
Ganse woning
Ganse woning
Ganse woning
Gelijkvloers
Gelijkvloers
Gelijkvloers
Gelijkvloers
Gelijkvloers
Praktische uitwerking
• Inventaris lokalen
• Per lokaal definiëren over welk type lokaal dit gaat.
Code
Omschrijving
03+001 COC/garage,berging
03+002 COC/gang achter
03+003
03+004
03+005
03+006
03+007
03+008
Ruimtesoort
Gebouw
Bouwdeel
Archieven & bergingen COC keukeldam 3 Ganse woning
Gangen & trap- en
COC keukeldam 3 Ganse woning
inkomhallen
COC/slaapkamer beneden
Wooneenheid
(crisisopvang) (kamer 6)
COC/berging aan slaapk
Archieven & bergingen
crisisopvang
Badkamer & gelijkaardig
COC/toilet
(toiletten,...)
COC/keuken
keuken, cafetaria
COC/eetplaats
Wooneenheid
COC//living
Wooneenheid
Bouwlaag
Gelijkvloers
Gelijkvloers
COC keukeldam 3 Ganse woning
Gelijkvloers
COC keukeldam 3 Ganse woning
Gelijkvloers
COC keukeldam 3 Ganse woning
Gelijkvloers
COC keukeldam 3 Ganse woning
COC keukeldam 3 Ganse woning
COC keukeldam 3 Ganse woning
Gelijkvloers
Gelijkvloers
Gelijkvloers
Praktische uitwerking
• Inventaris lokalen
03+001 COC/garage,berging
03+002 COC/gang achter
COC/slaapkamer beneden
03+003
(crisisopvang) (kamer 6)
COC/berging aan slaapk
03+004
crisisopvang
03+005 COC/toilet
Ruimtesoort
Archieven & bergingen
AA8
Gangen & trap- en inkomhallen AA8
Wooneenheid
Archieven & bergingen
Badkamer & gelijkaardig
(toiletten,...)
AA8
AF Corrosieve
en
vervuilende
stoffen (art.
146)
AG
Mechanische
schokken
(art.147)
Omschrijving
AE Vreemde
vaste
lichamen
(art227)
Code
AA
Temperatuur
(art 144)
AD Water
(art.84)
• Via combinatie van Excel-functie “Verticaal zoeken” en “horizontaal zoeken”
codes automatisch invullen.
AD2 AE1
AF1
AG1
AD1 AE1
AF1
AG1
=LINKS(VERT.ZOEKEN(G$2;ruimtesoorten!$A$1
:$M$19;(HORIZ.ZOEKEN($C3;ruimtesoorten!$
AD1 AE1
AF1
AG1
B$1:$M$2;2)));3)
AA8
AD2 AE1
AF1
AG1
AA8
AD5 AE1
AF1
AG1
Praktische uitwerking
• Inventaris lokalen
03+001 COC/garage,berging
03+002 COC/gang achter
COC/slaapkamer beneden
03+003
(crisisopvang) (kamer 6)
COC/berging aan slaapk
03+004
crisisopvang
03+005 COC/toilet
Ruimtesoort
Archieven & bergingen
AA8
Gangen & trap- en inkomhallen AA8
Wooneenheid
Archieven & bergingen
Badkamer & gelijkaardig
(toiletten,...)
AF Corrosieve
en
vervuilende
stoffen (art.
146)
AG
Mechanische
schokken
(art.147)
Omschrijving
AE Vreemde
vaste
lichamen
(art227)
Code
AA
Temperatuur
(art 144)
AD Water
(art.84)
• Via combinatie van Excel-functie “Verticaal zoeken” en “horizontaal zoeken”
codes automatisch invullen.
AD2 AE1
AD1 AE1
AF1
AF1
AG1
AG1
AA8
AD1 AE1
AF1
AG1
AA8
AD2 AE1
AF1
AG1
AA8
AD5 AE1
AF1
AG1
Praktische uitwerking
• Volledige Excel uitgewerkt :
• Tabblad met ruimtesoorten
• Tabblad per gebouw
Uitwendige invloeden op
elektrische installaties
• Vragen?
Download