LijstUITWINVLOED

advertisement
Lijst Uitwendige Invloeden
Met
betrekking
tot:
Omschrijving
Code
AREI
Art.
Verklaring eerste letter van de code Verklaring tweede letter van de Code
Materiaal
Omgevingstemperatuur
AA
144
225
1 Uiterst koud : -60°C tot +5°C
2 Zeer koud : -40°C tot +5°C
3 Koud : -25°C tot +50°C
4 Gematigd : -5°C tot +40°C
5 Warm : +5°C tot +40°C
6 Zeer warm : +50°C tot +60°C
7 Koud : -15°C tot +25°C
8 Gematigd : +5°C tot +30°C
1 speciaal ontworpen materieel
2 speciaal ontworpen materieel
3 speciaal ontworpen materieel
4 normaal materieel
5 normaal materieel
6 speciaal ontworpen materieel of
aangepaste maatregelen
7 normaal materieel voor
buitenopstelling
8 normaal materieel voor gewoonlijk
verwarmde lokalen
Aanwezigheid van water
AD
84
226
1 Verwaarloosbaar
2 Verticale neerslag van
waterdruppels
3 Waterbesproeiing
4 Waterspatten ui alle richtingen
5 Waterstraal in alle richtingen
6 Inwerking van watergolven
7 Overstroming
8 Permanente onderdompeling
1 IPX0
2 IPX1
1 IP2X
2 IP3X
3 IP4X
4 IP5X bij indringingsmogelijkheid
IP6X bij vereiste stofdichtheid
Vreemde vaste lichamen
AE
29
227
1 Verwaarloosbaar
2 Kleine voorwerpen
3 Zeer kleine voorwerpen
4 Stof
Corrosieve en vervuilende
stoffen
AF
146
228
1 Verwaarloosbaar
2 Van atmosferische oorsprong
3 Afwisselend en toevallig
4 Bestendig
3 IPX3
4 IPX4
5 IPX5
6 IPX6
7 IPX7
8 IPX8
Lijst Uitwendige Invloeden
Personen
Mechanische belasting
AG
147
229
1 Zwak
2 Middelmatig
3 Belangrijk
4 Zeer belangrijk
1 IPXX-4
2 IPXX-7
3 IPXX-11
Trillingen
AH
148
229
1 Zwak
2 Middelmatig
3 Belangrijk
1
2 aantoonbare schikking tegen trillingen
3 aantoonbare schikking tegen trillingen
Flora of schimmels
AK
149
231
1 Verwaarloosbaar
2 Mogelijk
Fauna
AL
149
231
1 Verwaarloosbaar
2 Mogelijk
Zwerfstromen, elektromagnetische straling,
ionisatie, elektrostatica en
inductie
AM
139
232
1 Verwaarloosbaar
2 Zwerfstromen
3 Elektromagnetische stralingen
4 Ioniserende stralingen
5 Elektrostatische invloeden
6 Inductiestromen
Zonnestraling
AN
232
1 Verwaarloosbaar
2 Niet verwaarloosbaar door duur
of intensiteit
Bekwaamheid van
personen
BA
47
223
1 Gewone
2 Kinderen
3 Gehandicapten
4 Gewaarschuwden
5 Bevoegden
Toestand van het menselijk BB
lichaam
31
223
1 Normaal : vochtige huid
2 Zwak : natte huid
3 Zeer zwak : in water
ondergedompelde huid
1 maximale contactspanning : 50 V
2 maximale contactspanning : 25 V
3 maximale contactspanning : 12 V
Lijst Uitwendige Invloeden
Aanraking van het
aardpotentiaal
Gebouwen
Ex
47
234
1 Geen
2 Zwak
3 Veelvuldig
4 Voortdurend
Ontruimingsmogelijkheden BD
101.02
234
1 Normaal
2 Lang
3 Normaal en overbezet
4 Lang en overbezet
Behandelde of opgeslagen
goederen
BE
101.03
234
1 Verwaarloosbaar
2 Brandgevaar
3 Ontploffingsgevaar
4 Gevaar voor bezoedeling van de
opgeslagen of behandelde
stoffen
Bouwmaterialen
CA
101.04
1 Niet brandbaar
2 Brandbaar
Structuur van het gebouw
CB
101.05
1 Verwaarloosbare risico’s
2 Vespreiding van het vuur
3 Bewegend
4 Instabiel of buigzaam
Explosiegevaar
BC
105
106
1
2 differentieel 300mA
3 differentieel 300mA
4 differentieel 300mA
Download