Uploaded by User4938

kenmerken art 19 uitwendige invloeden

advertisement
AREI
art.19
Uitwendige invloeden
/
4loTTE
TECOMAS
II
Omgevingstemperatuur
----li
AAt
AA2
AA3
AA4
AAS
AA6
AA7
AA8
AA
.._._---
Uiterst koud (-60+5)
Zeer koud (-40+5
Koud (-25+5)
Gematigd (-5+40)
Warm (+5+40)
Zeer warm (+5+60)
Koud (-15+25)
Gematigd{j'5+30)
Aanwezigheld
ADt
AD2
AD3
AD4
ADS
AD6
AD7
AD8
~j
,,',
---_
...
----
van
.
water
vaste
' ..
voorwerpen
':
AEI
AE2
AE3
AE4
:!?i~t~k
-------~
..--.. --
-_.
=r.'"
---------
..
'\
,
.
.. ".: ....
---_.
•
am
r~
l'
Verwaarloosbaar
Van atmosferische oorsprong
Afwisselend of toevallig
Bestendig
Mechanische
'<
bclastingen
'('~l'I;~~;r
Maximum I joule
Maximum 6 joule
Maximum 60 joule
"'''''''.hIML'-'<
BBl
Bm
BBJ
I
hetmenselijk
Iichaam
Volledig droge huid
Natte huid
Ondergedompelde huid
II
;~';:l"'"";lqf~F~~2;!F;!i
BCI
BC2
BC3
BC4
Fauna
ALl
AL2
Verwaarloosbaar
Mogelijk
ZwerfAM2
AM3
AM4
AMS
AM6
elektromagnetische
stromen
Zwerfs'tromen
Elektromagnetische
invloeden
loniserende invloeden
Elektrostatische invloeden
Geinduceerde stromen
Zonnestraling
AN2
BAt
BA2
BA3
BA4
BAS
Gewone
Kinderen
Gehandicapten
Gewaarschuwden
Bevoegden
fli
Il
•
pcrsonen
I
I_I
't1
:.." !,
11
!:,l,tl,;:i,·
het
aardpotentiaal
Geen
Zwak
Veelvuldig
Voortdurend
Ontruimingsmogelijkheden
BDI
BD2
BD3
BD4
Nonnaal
Lang
Overbezet
Lang en overbezet
Stoffen
B.El
BE2
BE3
BE4
Verwaarloosbaar
Brandgevaar
Ontploffingsgevaar
Gevaar voor bezoedeling
r~-;;:~:;::~"'l
Zonnestraling
van
met
~Il
Verwaarloosbaar
Mogelijk
Bekwaamheid
'.._::.::~
~i~
'l,"::fii\
AGt
AG2
AG3
·1
"·"'~ff.ii;"·
vim
Contact
AKI
AK2
~l~~
J7~,';'!
AFt
AF2
AF3
AF4
;~
l--GA",
Grote afmetingen
Kleinste afmeting 2,SI11m
Kleinste afmeting Imm
Stofdeeltjes
Corrosie
AF
I
.;:,-~~1~,'
Zwak
Middelrnatig
Belangrijk
r::' 'A",:'cH
Te verwaarlozen
Tijdelijk vochtig
Vochtig
Nat
Besproeid
Watennassa
Overstroomd
Ondergedompeld
Vreemde
AlII
A1I2
AID
Toestand
',:'
Flora
AE
T"
I
Trillingen
Bouwmaterialen
CAt
CA2
I
N iet brandbaar materiaal
Brandbaar materiaal
Structuur
CBl
CB2
CB3
CB4
dcr
gcbouwen
Verwaarloosbare risico's
Verspreiding van het vuur
Bewegend
Instabiel of buigzaam
Download