folder

advertisement
Waarvoor?
In een CGG kunnen mensen met
emotionele, relationele, psychische en/of
psychiatrische problemen terecht voor
ambulante
begeleiding,
advies
en
(psycho)therapie. Een CGG heeft een
team voor kinderen en jongeren, en een
team voor volwassenen en ouderen.
Elk team is multidisciplinair samengesteld
met psychiaters, klinisch psychologen en
maatschappelijk werkers. Het centrum is
werkzaam voor de regio Zuid-Hageland.
Hoe komt u bij ons terecht?
Wanneer u zich aanmeldt noteert onze
secretariaatsmedewerker uw gegevens.
Er zal u gevraagd worden terug te bellen
op een voorzien screeningsmoment. Dit is
een moment waarop één van onze therapeuten tijd neemt om uw vraag te beluisteren. Uw aanmelding wordt vervolgens
op de teamvergadering besproken? Nadien nemen we met u contact op. Als er
een wachtlijst is; wordt dit u ook meegedeeld. Zodra u dan aan de beurt komt,
wordt u voor een eerste gesprek uitgenodigd.
Eerste gesprek(ken)
Bij het eerste gesprek, de “intake”, nodigen wij samen met het aangemelde kind
ook beide ouders uit (of soms het hele
gezin). Dit helpt vaak om problemen
sneller op te lossen. Vragen hieromtrent
bespreekt u best vooraf met de therapeut.
Tijdens de intake vormt de therapeut zich
samen met u een beeld van de problemen, van de context waarin deze zich
voordoen, en van uw verwachtingen.
Soms wordt een bijkomend onderzoek
voorgesteld.
Deze intake leidt tot een gezamenlijk
plan: hoe zal er verder gewerkt worden,
met wie, met welke frequentie en duur,
met welk doel….
Therapie of begeleiding
Een therapie of begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

gesprekken met ouders en kind/
jongere

gesprekken met het hele gezin

individuele therapie van kind/
jongere, in combinatie met ouder
begeleiding

gesprekken alleen met de ouders
Soms kan ook medicatie ter ondersteuning aangewezen zijn.
Hoelang?
De duur van een therapie of begeleiding
kan variëren van enkele weken tot enkele
maanden of zelfs jaren.
Dit is afhankelijk van vele factoren zoals
bv. de ernst en de omstandigheden van
de problematiek en de tijd die u voor de
behandeling kan vrijmaken. De mate
waarin de therapeut, uzelf en alle betrokkenen tot een goede samenwerking komen, is ook belangrijk.
Beëindiging
Als u zelf of de therapeut vindt dat de
doelstellingen voldoende bereikt zijn, kan
er over de beëindiging van de therapie
gepraat worden. Het verdient de voorkeur dat deze in onderling overleg wordt
afgesloten.
De afronding bevat zowel een terugblik als
een vooruitblik. Zij kan nog verschillende
sessies in beslag nemen, soms met een
wat grotere tussentijd.
Wat kost het?
De
subsidiëring
door
de
Vlaamse
Gemeenschap dekt niet alle kosten van
een CGG. Daarom vragen wij u ook een
persoonlijke bijdrage.
Onze standaardtarieven zijn €11 voor een
individueel of groepsgesprek, of €4 voor
personen met een OMNIO-statuut.
Voor de consultaties bij de psychiater
hanteren wij de officiële RIZIV-tarieven.
De kostprijs mag echter geen drempel
zijn om de nodige hulp te krijgen. Lagere
tarieven zijn bespreekbaar met uw therapeut.
Betalen met bancontact geniet onze voorkeur.
Contact met andere hulpverleners
De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.
Behandelingen worden wel regelmatig in
team besproken; hier spreken we van
gedeeld beroepsgeheim.
Als het nuttig lijkt zullen wij contact nemen en overleggen met andere mensen
of diensten die u kennen (bv. huisarts,
vroegere therapeut, ziekenhuis…). Dit
doen we enkel met uw uitdrukkelijke toestemming.
Uw dossier
Zoals wettelijk verplicht leggen wij van al
onze cliënten een persoonlijk dossier aan.
De regels over beroepsgeheim, de wet
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet op de patiëntenrechten zijn hierop van toepassing.
Aarzel niet de therapeut aan te spreken
als u hier vragen over hebt. Het CGG levert geen attesten af die niet overeenkomen met de realiteit.
Als u niet tevreden bent...
Bereikbaarheid
We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9u tot 12.30u en van 14u tot
16.30u, uitgezonderd vrijdag tot 15u.
De therapeuten werken steeds op afspraak en overwegend tussen 9u en 17u.
Sommige avonden zijn in beperkte mate
ook gesprekken tot 19u mogelijk.
Uit respect voor de cliënten nemen de
therapeuten geen telefonische oproepen
aan als ze in gesprek zijn. U kan wel vragen dat uw therapeut u terugbelt.
Het is mogelijk dat de gang van zaken
niet beantwoordt aan uw verwachtingen.
Dit bespreekt u best met uw therapeut.
Lukt dit niet of is dit voor u onvoldoende,
dan kan u een afspraak vragen bij de
verantwoordelijke arts.
kinder- en
jongerenteam
Tienen
U kan, als u dit wenst, beroep doen op
een externe en onafhankelijke klachtenbemiddelaar. Deze is bereikbaar via de
nummers 0497 47 70 66 - 0497 47 70 67
of via email [email protected]
Wanneer u niet kan komen
Telkens u een afspraak maakt met een
CGG-medewerker, wordt die tijd voor u
gereserveerd. Wij vragen u dan ook deze
afspraak voorrang te geven. Wanneer het
echt niet mogelijk is de afspraak na te
komen, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk te verwittigen, ten laatste twee volledige werkdagen op voorhand. Zo kan
de voor u vrijgehouden tijd iemand anders ten goede komen en vermijdt u een
administratieve bijdrage die overeenkomt
met de kostprijs van uw consultatie.
CGG Vlaams-Brabant Oost - kinderen en jongeren
Beauduinstraat 91 bus 2, 3300 Tienen
016 85 28 30 - fax: 016 85 28 39
[email protected] - www.cgg-vbo.be.be
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Vlaams-Brabant Oost vzw
Download