Inzichtgevende therapie

advertisement
Gezins- of systeemtherapie
Psychische klachten of stoornissen staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met
de situatie waarin iemand leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en
mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft.
Gezinstherapie is een erkende vorm van psychotherapie.
Doorbreken van de vicieuze cirkel
Klachten van de één worden beïnvloed door anderen in het systeem en andersom. Relatieen gezinstherapie maken van dit inzicht gebruik. De behandeling richt zich zowel op de
aangemelde problematiek als op de relaties en de reactiepatronen in het gezin. Daarmee
stelt de therapeut de cliënt in staat de vicieuze cirkel te doorbreken. Zo wordt voorkomen
dat een stoornis mede in stand gehouden wordt door iemands omgeving en het bevordert
dat verandering van gedrag eigen gemaakt kan worden.
Gezinstherapie: meer dan het individu
Een relatie- en gezinstherapeut gaat een werkrelatie aan met alle betrokkenen in het
systeem. De therapeut stelt zich ‘meervoudig partijdig’ op. Dus de therapeut handelt niet
alleen ten dienste van de cliënt, maar in ieders belang. In onderlinge samenspraak wordt
gezocht naar manieren om problemen beter te hanteren en vastgeroeste reactiepatronen te
doorbreken. Zo worden deelnemers zich bewust van hun onderlinge reacties en beseffen ze
welke invloed ze op elkaar hebben.
Oplossend vermogen
Gezinstherapeuten bekijken individuele problemen in hun relationele context. Dat vergroot
het aantal oplossingsmogelijkheden. Positieve krachten uit het systeem worden benut en
tegenwerkende krachten sneller opgespoord.
Werkwijze
De therapie bestaat uit gesprekken met een systeemtherapeut of relatie- en
gezinstherapeut. De therapeut zal in de regel naast u ook direct betrokkenen uitnodigen
voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek – soms zijn dit er meer – stelt de therapeut
een behandelplan op waarin onder meer staat wat de doelstellingen van de therapie zijn en
wie bij de behandeling betrokken worden.
De therapeut zoekt, samen met u en de betrokkenen, naar andere manieren om met de
problemen om te gaan. Regelmatig krijgt u huiswerkopdrachten mee om zaken anders te
doen dan voorheen. In een volgende zitting wordt teruggekomen op de ervaring met dit
huiswerk. Doordat u een andere visie krijgt op de problemen, op u zelf en op de relaties die
u met anderen hebt, wordt bereikt dat u zich anders gaat gedragen ten opzichte van elkaar
en dat u anders op elkaar reageert. Met als uiteindelijke doelstelling dat uw klachten en
problemen verminderen of verdwijnen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards