Therapie of begeleiding Beëindiging Hoelang? Kostprijs?

advertisement
Waarvoor?
In een CGG kunnen mensen met
emotionele, relationele, psychische en/of
psychiatrische problemen terecht voor
ambulante
begeleiding,
advies
en
(psycho)therapie. Een CGG heeft een
team voor kinderen en jongeren, en een
team voor volwassenen en ouderen.
Elk team is multidisciplinair samengesteld
met psychiaters, klinisch psychologen en
maatschappelijk werkers.
Hoe komt u bij ons terecht?
Wanneer u zich aanmeldt, noteert onze
secretariaatsmedewerker enkele administratieve gegevens en zal u vragen om
terug te bellen op het eerstvolgende
screeningsmoment. Een therapeut maakt
dan samen met u een eerste schets van
de problemen en geeft advies.
Uw vraag of aanmelding wordt vervolgens op de teamvergadering besproken.
Indien nodig wordt na de teamvergadering terug met u contact genomen.
Eerste gesprek(ken)
In deze eerste gesprekken (de “intake”)
vormt de therapeut zich samen met u
een beeld van de problemen, van de
context waarin deze zich voordoen, en
van uw verwachtingen.
Deze intake leidt meestal tot een
gezamenlijk plan: hoe zal er verder
gewerkt worden, met wie, met welke
frequentie en duur, met welk doel….
Therapie of begeleiding
Kostprijs?
Een therapie of begeleiding kan verschillende vormen aannemen:
De financiële bijdrage van de cliënt wordt
door de overheid bepaald.
individuele therapie
ouderbegeleiding
ouder-kindbegeleiding
gesprekken met het hele gezin
contextbegeleiding
medicamenteuze ondersteuning in
functie van de begeleiding
Onze standaardtarieven zijn €11 voor een
individueel of groepsgesprek, of €4 voor
personen met een OMNIO-statuut.






Beëindiging
Als u zelf of de therapeut vindt dat de
doelstellingen voldoende bereikt zijn, kan
er over de beëindiging van de therapie
gepraat worden. Het verdient de voorkeur dat deze in onderling overleg wordt
afgesloten.
De afronding bevat zowel een terugblik
als een vooruitblik. Zij kan nog verschillende sessies in beslag nemen, soms met
een wat grotere tussentijd.
Hoelang?
De duur van een therapie of begeleiding
kan variëren van enkele weken tot
verschillende maanden.
Dit is afhankelijk van veel factoren zoals
bv. de ernst van de problematiek en de
doelstellingen.
Voor de consultaties bij de kinderpsychiater hanteren wij de officiële RIZIVtarieven.
De kostprijs mag echter geen drempel
zijn om de nodige hulp te krijgen. Lagere
tarieven zijn bespreekbaar met uw
therapeut.
Contact met andere hulpverleners
Soms is het zinvol dat wij contact nemen
en overleggen met andere mensen of
diensten die uw kind kennen (bv.
leerkracht,
CLB,
huisarts,
vroegere
therapeut, ziekenhuis,…). Dit doen we
enkel met uw uitdrukkelijke toestemming.
Uw dossier
Zoals wettelijk verplicht leggen wij van al
onze cliënten een persoonlijk dossier aan.
De regels over beroepsgeheim, de wet op
de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, de wet op de
patiëntenrechten
en het decreet rechtspositie
minderjarigen zijn hierop van toepassing.
Aarzel niet de therapeut aan te spreken
als u hier vragen over hebt.
Als u niet tevreden bent...
Het is mogelijk dat de gang van zaken
niet beantwoordt aan uw verwachtingen.
Dit bespreekt u best met uw therapeut.
Lukt dit niet of is dit voor u onvoldoende,
dan kan u een afspraak vragen bij de
verantwoordelijke arts.
Bereikbaarheid
Het CGG is telefonisch bereikbaar:
 maandag t.e.m. donderdag: 9u-12.30u en
14u-16.30u
 vrijdag: 9u-12.30u en 14u-15u
Voor een eerste afspraak kan u terecht op het
wekelijkse screeningsmoment, elke maandag
van 14u tot 15.30u.
De therapeuten werken steeds op afspraak
tussen 9u en 17u en in beperkte mate ook
’s avonds.
Uit respect voor de cliënten nemen de therapeuten geen telefonische oproepen aan als ze
in gesprek zijn. U kan wel steeds vragen dat
uw therapeut u terugbelt.
U kan, als u dit wenst, beroep doen op
een externe en onafhankelijke klachtenbemiddelaar. Deze is bereikbaar via de
nummers 0497 47 70 66 - 0497 47 70 67
of via email [email protected].
kinderen en jongeren
Wanneer u niet kan komen
Indien u een afspraak niet kan nakomen,
gelieve deze twee volledige werkdagen
op voorhand te annuleren. Zo kan de
voor u vrijgehouden tijd iemand anders
ten goede komen en vermijdt u een
administratieve bijdrage die overeenkomt
met de kostprijs van uw consultatie.
CGG Vlaams-Brabant Oost
Halensebaan 49B, 3290 Webbekom-Diest
013 31 25 84 - fax: 013 32 76 97
[email protected] - www.cgg-vbo.be
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Vlaams-Brabant Oost vzw
Download