2014-01-15 Tussentijdse resultaten docente enquête

advertisement
Tussentijdse resultaten docente enquête
Feedback binnen de school:
1. Als docenten spreken we onderling over de manie waarop we feedback geven aan
leerlingen
Ja: 71,4% (veel deels/soms)
Nee: 28,6%
2. Het bespreken gebeurt tijdens:
Informele overlegmomenten: 57,1%
Studiedagen: 21,4%
Vergaderingen: 21,4%
Leerlingbesprekingen in aanwezigheid van de mentor van leerlingen
Anders nl:
- Gebeurt weinig
- Soms tijdens de sectievergaderingen
- In de sectie
Definitie feedback:
1. Wat is de functie van het geven van feedback aan leerlingen in het onderwijs:
- Eigen krachten exploreren en uitbouwen
21,4%
- Inzicht in leerproces
21,4%
- Leerlingen stimuleren
21,4%
- Vergroten eigen verantwoordelijkheid
14,3%
- Ze bewust maken van wat er goed is en wat er beter kan
14,3%
- Individuele begeleiding
7,1%
- Resultaten verbeteren
7,1%
- Vergroten zelfvertrouwen
7,1%
- Continue ontwikkeling
7,1%
- Sturing
7,1%
- Stretching (uit comfort-zone)
7,1%
2. Als ik feedback geef wil ik bereiken dat de leerling (geef doel(en) aan):
- Reflectie en bewustwording van eigen leren
42,9%
- Doorkoppeling geleerde aan lange termijn geheugen (toepassing) 21,4%
- Groei zelfvertrouwen
14,3%
- Verbeteren van aandachtspunten
7,1%
- Een zo goed mogelijk resultaat leveren
7,1%
- Zelfstandigheid bevorderen
7,1%
- Stimuleren van positief gedrag (bijv. uitdagen)
7,1%
- Vergroting motivatie
7,1%
- Wederzijds begrip
7,1%
- Actieve deelname
7,1%
- Veiligheid
7,1%
3. Vorm boodschap:
- Positief
- Helder, eenduidig (leerlingtaal)
- Vraag-gestuurd
- Toon
- Verplaatsen in leerlingen
- Lengte
57,1%
21,4%
14,3%
14,3%
7,1%
7,1%
Naar aanleiding van de docentenenquêtes is er een globaal overzicht gemaakt van wat er volgens de
deelnemers aan het feedbackproject onder feedback verstaan kan worden. Er zijn 14 enquêtes
bekeken, maar er moet wel genoemd worden dat er sommige docenten waren met meer voorkennis
omdat zij de enquête pas na de eerste interventiebijeenkomst hebben ingevuld. Ook is er een stagiair
die meedoet, maar hierna niet meer bij een bijeenkomst geweest is. We missen echter nog enkele
enquêtes voor de nulmeting.
Voor een globale definitie van het begrip feedback is er geturfd en vormen de 3 hoogste percentages
per deelpunt onderdeel van de definitie. Volgens de deelnemers kan feedback op de volgende
manier gedefinieerd worden:
Feedback geven aan leerlingen heeft als functie dat de leerlingen gestimuleerd worden, daarin een
inzicht in hun eigen leerproces ontwikkelen en bovendien hun eigen krachten kunnen exploreren en
uitbouwen met behulp van die feedback. Het doel van feedback is dus enerzijds reflectie en
bewustwording van eigen leren, maar vanzelfsprekend ook de groei van het zelfvertrouwen,
waarmee het geleerde beter doorgekoppeld kan worden aan het lange termijn geheugen en dit erna
effectief toegepast kan gaan worden. De vorm van de feedback moet positief zijn en in een vraag
gestuurde vorm aan de taal en aan het begrip van de leerlingen aangemeten zijn en de leerling
aangeboden worden.
N.B. Door veel deelnemers is het begrip ontwikkeling genoemd. Dit begrip hebben wij als meerduidig
geïnterpreteerd en hebben wij in de lijst buiten beschouwing gelaten, omdat ons niet duidelijk was,
wat de bevraagde hiermee bedoelde.
Download