Zelfvertrouwen

advertisement
Zelfvertrouwen
“Een ouder die zelfvertrouwen uitstraalt, ‘kweekt’ een kind met zelfvertrouwen”
(uitspraak van een Maatschappelijk Werker)
Zelfvertrouwen is niet alleen een fijn
gevoel, maar ook de basis van waaruit je
leert en naar buiten treedt. Als een kind
zelfvertrouwen heeft, durft het nieuwe
situaties aan en lukken de dingen beter.
Een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
komen tot uiting in:





De band die het kind heeft met de
gezinsleden: is hij trots op zijn ouders
en voelt hij zich geaccepteerd zoals
hij is?
Het lichaamsbeeld: is het kind
tevreden met zijn uiterlijk en zijn
lichamelijke vaardigheden?
Het omgaan met gevoelens: durft het
kind zijn gevoelens te uiten en ermee
te experimenteren?
Het sociale vlak: durft het kind
initiatief te nemen tot contact, doet
het met anderen mee, is het weerbaar?
Het schoolse gebeuren: gelooft het
kind dat het de leerstof aan kan, vindt
het zichzelf goed genoeg, voldoet het
voor zijn gevoel aan de normen voor
schoolprestaties?
Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door
middel van ervaringen met anderen. Het is
belangrijk dat een kind ervaart dat zijn
beide ouders van hem houden, ondanks
zijn tekortkomingen.
De school
Ons pedagogisch klimaat dat ten grondslag
ligt aan adaptief onderwijs, sluit aan bij de
ideeën van professor L. Stevens.
Stevens noemt:



competentie (vertrouwen op en plezier
hebben in het eigen kunnen)
relatie (het gevoel dat mensen je
waarderen en met je om willen gaan)
autonomie (het vertrouwen in jezelf dat je
iets kunt ondernemen zonder dat anderen
je daarbij moeten helpen)
basisvoorwaarden voor een actieve,
gemotiveerde leerhouding bij het kind.
Andere pedagogen w.o. Jansen Vos van
het ervaringsgericht onderwijs noemt drie
gedeeltelijk overeenkomstige
basisvoorwaarden:
– zelfvertrouwen
– nieuwsgierigheid
– vrij zijn van emotionele
belemmeringen
Weer anderen noemen als voorwaarden:
- eigenwaarde
- kracht
- zelfvertrouwen
- trots
Binnen alle stromingen is zelfvertrouwen
een zeer belangrijke voorwaarde om
optimaal te kunnen functioneren en leren.
Het is in het grootste belang dat ouders en
school alles doen wat er in hun macht ligt,
om gunstige omstandigheden te creëren
voor het ontwikkelen van deze voorwaarde
bij kinderen.
Tips
‘Complimenten geven helpt: Je
kunt iets en je bent de
moeite waard’
 leer uw kind dat fouten
maken erbij hoort, maar dat
je er wel van moet leren;
 stel duidelijke regels: uw
kind weet dan waar hij aan
toe is en wat hij moet doen
in bepaalde situaties;
 door uw kind een taak te
geven die hij aankan, leert
hij zijn grenzen en
mogelijkheden kennen; dat
geeft een zeker gevoel;
 complimenten geven
versterkt het gevoel van
zelfvertrouwen: je kunt iets
en je bent de moeite waard!
(wist u dat opvoeders 18
maal vaker kritiek geven dan
dat ze een complimentje
geven)
 corrigeer negatief gedrag
van het kind op een
vriendelijke, duidelijke
manier en ‘beloon’ goede
gedragingen (spreek
waardering uit);
 als uw kind zich onzeker
voelt of hij een bepaalde
taak aankan (een
spreekbeurt, een rol in een
musical), oefen dan samen
tot het goed gaat;
 leer uw kind al op jonge
leeftijd een aantal
belangrijke telefoonnummers: van thuis, van uw
werk en van een noodadres.
 als iets niet meteen lukt:
helpen mag, maar niet teveel;
dat veroorzaakt een gebrek
aan zelfvertrouwen;
andersom trouwens ook: te
veel eisen van een kind
verzwakt zijn
zelfvertrouwen.
Download