Verslag gemeenteraad van 24 maart 2011

advertisement
Verslag gemeenteraad van 24 maart 2011
Aanwezig de dames en heren : Hendrik Verbrugge, burgemeester-voorzitter;
Reekmans Anita, Achten Andrea, Philtjens Igor, Deloffer Frank, Hasevoets
Danny en Hanssen Magda (*), schepenen; Ory Flor, Gos Armand, Rego Marc,
Daniëls Marcel, Bollen Hilde, Penxten Marc, Dirickx Paul, Carlier Ingrid,
Voordeckers Heidi, Lesire Andres, Gilissen Sara, Dubois Alex, Debout Herbert,
Croes Martine en Smeets Guy, gemeenteraadsleden; Wim Thomas,
gemeentesecretaris.
Verontschuldigd : Gilissen Sara
Raadslid Guy Smeets verliet de zitting bij punt 7 (Gebruikersreglement GCA en
galerij Alkarte).
(*) Hanssen Magda maakt als ocmw-voorzitster officieel deel uit van het college van burgemeester
en schepenen en wordt in haar functie van schepen uitgenodigd op de gemeenteraad; zij is evenwel
geen gemeenteraadslid en dus ook niet stemgerechtigd.
AGENDA
OPENBARE ZITTING :
1. Eedaflegging toekomstig schepen Marc Rego
2. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
3. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger overlegorgaan gemeente - OCMW –
rustoord Cecilia
4. Aansluiten van het personeel van de gemeentelijke basisschool bij de vzw
gemeenschappelijke sociale dienst Vlaanderen.
5. Levering en plaatsing archiefrekken gemeentehuis.
6. Aankoop schrobzuigmachine sporthal.
7. Gebruikersreglement GCA en galerij Alkarte
8. Nationale Boomgaardenstichting: nieuwe onderhoudsovereenkomst Bijserveld
9. Rooilijnenplan en onteigeningsplan Grootstraat. Definitieve vaststelling.
10. Jaarverslag technische dienst 2010
11. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra: aanduiding van
afgevaardigde in de algemene vergadering van maandag 18 april 2011.
12. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: aanduiding van
afgevaardigde in de algemene vergadering van dinsdag 3 mei 2011
13. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: aanduiding van
afgevaardigde in de algemene vergadering van dinsdag 10 mei 2011
14. Ontslag Hendrik Verbrugge (geagendeerd op vraag van raadslid Orij)
15. Vergaderdata van de gemeenteraad (geagendeerd op vraag van raadslid Orij)
16. Werking NUHMA (geagendeerd op vraag van raadslid Orij)
17. Aankoop computers gemeenteschool (geagendeerd op vraag van raadslid Marc Rego)
18. Aankoop multimediaborden gemeenteschool (geagendeerd op vraag van raadslid
Marc Rego)
GESLOTEN ZITTING
19. Toekenning titel van ere-gemeentesecretaris.
20. Benoeming op proef gemeentesecretaris.
21. Aanstelling van waarnemende coördinator dienst vrije tijd, lid management team.
1.
Eedaflegging toekomstig schepen Marc Rego
Behandelende ambtenaar: Wim Thomas
In de gemeenteraadszitting van 2 januari 2007 werden de schepenen verkozen, op basis
van een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen na de
gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 2006.
Conform deze akte van voordracht is de einddatum van het mandaat van vierde schepen
Frank Deloffer (Cd&v) bepaald op 31 maart 2011, en wordt hij dan vervangen door Marc
Rego (Open Vld) met ingang van 1 april 2011.
Schepen Frank Deloffer wordt met ingang van 1 april 2011 burgemeester in plaats van
Hendrik Verbrugge.
Een schepen kan evenwel zijn mandaat pas opnemen van zodra hij in zitting van de
gemeenteraad de eed als schepen afgelegd heeft.
Raadslid Marc Rego legde daarom in zitting van de gemeenteraad van 24 maart 2011 al
de eed af zodat hij vanaf 1 april 2011 zijn mandaat van schepen kan opnemen.
2.
Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Behandelende ambtenaar: Wim Thomas
De heer Hendrik Verbrugge heeft met ingang van 1 april 2011 zijn ontslag ingediend als
voorzitter van de gemeenteraad.
De gemeenteraad diende dus een nieuwe voorzitter aan te duiden.
Conform de wettelijke bepalingen terzake van het Gemeentedecreet werd een akte van
voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van gemeenteraadslid Paul Dirickx
overhandigd aan de gemeentesecretaris. Deze gezamenlijke akte van voordracht van
kandidaat-voorzitter Paul Dirickx is ondertekend door meer dan de helft van de
verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen van 8 oktober 2006 deelnamen en is
tevens ondertekend door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de
voorgedragen kandidaat werden verkozen.
Aangezien deze akte voldoet aan alle wettelijke bepalingen terzake, is deze akte
ontvankelijk en diende de gemeenteraad enkel nog Paul Dirickx officieel verkozen te
verklaren als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 1 april 2011.
3.
Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger overlegorgaan gemeente - OCMW –
rustoord Cecilia
Behandelende ambtenaar: Wim Thomas
n.b. : tijdens de behandeling van dit punt werd de zitting een vijftal minuten geschorst
(20u55-21u00)
Op 25 maart 2010 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen het
gemeentebestuur/ocmw en het Ceciliarustoord goed.
Daar het rustoord Cecilia intussen een erkenning heeft verkregen voor het DVC
(dagverzorgingscentrum) met terugwerkende kracht vanaf 03.05.2010, en het
gemeentebestuur bijgevolg een toelage verschaft aan het rustoord (in toepassing van de
vermelde samenwerkingsovereenkomst), is het aangewezen om ook de andere
bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst uit voeren.
Artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst d.d. 31.03.2010 stipuleert dat er een
overlegorgaan wordt opgericht waar o.a. zaken zullen worden besproken:

Jaarrekening en begroting van het rustoord

Dagprijsvorming

Personeelsverloop

Residentenverloop

Knelpunten en plannen

Kwaliteitsvolle zorg

Besteding van de subsidies van de gemeente

Reacties en vragen van OCMW, gemeente en senioren
Het overlegorgaan zou formeel moeten worden samengesteld, waarna er een
vergadering kan belegd worden.
Volgende personen dienen nog verkozen/aangeduid te worden:

Een vertegenwoordiger aangeduid door de gemeenteraad

Een vertegenwoordiger aangeduid door de OCMW-raad (29/03/2011)

2 vertegenwoordigers aangeduid door de seniorenraad (17/03/2011)
De gemeenteraad besliste om raadslid Hilde Bollen aan te duiden als gemeentelijk
vertegenwoordiger.
Geheime stemming : 20 ja – 0 neen – 0 onthoudingen
4.
Aansluiten van het personeel van de gemeentelijke basisschool bij de vzw
gemeenschappelijke sociale dienst Vlaanderen.
Behandelende ambtenaar: Greta Boussu
Het gemeentebestuur is voor het door de gemeente bezoldigd gemeentepersoneel, met
ingang van 1 januari 2010, aangesloten bij de gemeenschappelijk sociale dienst
Vlaanderen (GSD-V). De statuten van de GSD-V zijn nu zodanig gewijzigd dat ook het
personeel van het gemeentelijk onderwijs kan aangesloten worden.
De werkgeversbijdrage is nog steeds 0,15 % van de loonmassa.
De gemeenteraad besliste om ook het personeel van het gemeentelijk onderwijs aan te
sluiten bij de GSD-V en dit met ingang van 1 januari 2011.
Stemming : 20 ja – 0 neen – 0 onthoudingen
5.
Levering en plaatsing archiefrekken gemeentehuis.
Behandelende ambtenaar: Betty Achten
In het bestaande archief van het gemeentehuis is er geen ruimte meer beschikbaar om
dossiers te klasseren. Daarom dient er een nieuwe archiefruimte ingericht te worden in
de kelder van het gemeentehuis. De gemeenteraad keurde het desbetreffend bestek van
levering en plaatsing van archiefrekken goed. De kostprijs wordt geraamd op €
28.000,00 btw inclusief.
Stemming : 20 ja – 0 neen – 0 onthoudingen
6.
Aankoop schrobzuigmachine sporthal.
Behandelende ambtenaar: Betty Achten
De gemeenteraad besliste om voor sporthal De Alk een schrobzuigmachine aan te kopen.
De kostprijs wordt geraamd op € 10.000,00 btw inclusief.
Stemming : 20 ja – 0 neen – 0 onthoudingen
Raadslid Guy Smeets verliet de zitting.
7.
Gebruikersreglement GCA en galerij Alkarte
Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
De gemeenteraad besliste om het bestaande gebruikersreglement voor GCA en galerij
Alkarte aan te passen in functie van het nieuwe reserverings(software)programma
Recreatex .
Sinds oktober 2010 wordt immers dit nieuwe reservatieprogramma Recreatex toegepast
voor de reservaties. Door deze toepassing kloppen een aantal artikels niet meer in het
gebruikersreglement, zodat het wenselijk is deze aan te passen aan de praktijk.
Het aangepaste voorstel werd besproken binnen de raad van bestuur en de algemene
vergadering van de cultuurraad. Ze gaven beiden een positief advies.
Stemming : 19 ja – 0 neen – 0 onthoudingen
8.
Nationale Boomgaardenstichting: nieuwe onderhoudsovereenkomst Bijserveld
Behandelende ambtenaar: Marie-Christine Huygen
De gemeenteraad d.d. 29/11/2002 keurde het project tot onderhoud en beheer van de
gemeentelijke hoogstamboomgaard Byserveld goed en gaf aan het college van
burgemeester en schepenen opdracht om een overeenkomst hiervoor af te sluiten. Ten
gevolge hiervan sloot de gemeente een onderhoudsovereenkomst af met vzw Nationale
Boomgaarden Stichting (NBS) voor een periode van 10 jaar, namelijk van 1 januari 2002
tot en met 1 januari 2012.
Omwille van de evolutie van de boomgaard en het consequente onderhoud ervan is het
nodig om de huidige overeenkomst uit te diepen en aan te passen waar nodig. Daarom is
er met de Nationale Boomgaarden Stichting een modelovereenkomst gemaakt die de
huidige overeenkomst in onderling akkoord tussen gemeente en beheerder kan opheffen
en vervangen door een nieuwe onderhoudsovereenkomst. Deze nieuwe overeenkomst
geldt opnieuw voor een periode van 10 jaar en met terugwerkende kracht, namelijk van
1 januari 2011 tot en met 1 januari 2021. De kostprijs is vooral afhankelijk van het
aantal werkuren (€19,50/u), ingezet materiaal (hakselaar €35/u),… Tevens is er een
demonstratiedag persen voorzien à een forfaitaire prijs van € 2.000.
De gemeenteraad keurde deze nieuwe onderhoudsovereenkomst voor Byserveld goed
vertrouwde hiermee het onderhoud van de hoogstamboomgaard opnieuw toe aan vzw
Nationale Boomgaarden Stichting.
Stemming : 19 ja – 0 neen – 0 onthoudingen
9.
Rooilijnenplan en onteigeningsplan Grootstraat. Definitieve vaststelling.
Behandelende ambtenaar: Marc Blokken
Het door de gemeenteraad d.d. 25/11/2010 voorlopig aanvaarde rooilijnen,- en
onteigeningsplan van de Grootstraat werd conform de wettelijke bepalingen gedurende
30 dagen (van 27/12/2010 t.e.m. 27/01/2011) onderworpen aan een openbaar
onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek werden de adviezen van de betrokken
instanties ontvangen en werden 12 bezwaarschriften ontvangen. Nu het openbaar
onderzoek afgesloten is diende de gemeenteraad te oordelen over de ontvangen
bezwaren en een standpunt in te nemen betreffende de definitieve vaststelling van het
rooilijnen,- en onteigeningsplan.
De gemeenteraad besliste om de ingediende bezwaren niet te aanvaarden, en het
rooilijnen- en onteigeningsplan van de Grootstraat definitief vast te stellen.
Stemming : 17 ja (Cd&v/Sp.a/Pal/Ingrid Carlier/Open Open Vld/Groen!) – 0
neen – 2 onthoudingen (Kristalhelder)
10.
Jaarverslag technische dienst 2010
Behandelende ambtenaar: Sanny Lenaerts
Het jaarverslag van de technische dienst van 2010 werd ter kennisname meegedeeld aan
de gemeenteraad.
11.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra: aanduiding van afgevaardigde in
de algemene vergadering van maandag 18 april 2011.
Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
De gemeenteraad duidde raadslid Marcel Daniels aan als gemeentelijke afgevaardigde
voor de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Interelectra op maandag 18 april 2011.
Geheime stemming :
Marcel Daniëls : 12 ja – 1 neen – 1 onthouding
Armand Gos : 7 ja – 0 neen – 0 onthoudingen
12.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: aanduiding van afgevaardigde in
de algemene vergadering van dinsdag 3 mei 2011
Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
De gemeenteraad duidde raadslid Ingrid Carlier aan als gemeentelijke afgevaardigde
voor de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Intermedia op dinsdag 3 mei 2011.
Geheime stemming :
Ingrid Carlier : 12 ja – 2 neen – 0 onthoudingen
Andres Lesire : 7 ja – 1 neen – 0 onthoudingen
13.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: aanduiding van afgevaardigde
in de algemene vergadering van dinsdag 10 mei 2011
Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
De gemeenteraad duidde raadslid Heidi Voordeckers aan als gemeentelijke afgevaardigde
voor de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interenerga op dinsdag 10 mei 2011.
Geheime stemming :
Heidi Voordeckers : 12 ja – 2 neen – 0 onthoudingen
Sara Gilissen : 7 ja – 0 neen – 0 onthoudingen
14.
Ontslag Hendrik Verbrugge (geagendeerd op vraag van raadslid Orij)
Behandelende ambtenaar: Wim Thomas
Gemeenteraadslid Flor Orij deelde mee dat hij op dinsdag 15 maart 2011 een officieel
schrijven kreeg van Hendrik Verbrugge, lid van de gemeenteraad en tevens voorzitter
van diezelfde gemeenteraad, waarin deze meedeelt ontslag te nemen met ingang van 1
april 2011.
Dit ontslag slaat zowel op het voorzitterschap als op het lidmaatschap van de
gemeenteraad.
Conform de wettelijke bepalingen terzake moest Hendrik Verbrugge - als voorzitter van
de gemeenteraad - zijn ontslag als gemeenteraadslid en als voorzitter van de
gemeenteraad indienen bij raadslid Flor Orij, zijnde het gemeenteraadslid met de meeste
anciënniteit.
Raadslid Flor Orij bracht de gemeenteraad officieel op de hoogte van het ontslag van
Hendrik Verbrugge.
15.
Vergaderdata van de gemeenteraad (geagendeerd op vraag van raadslid Orij)
Behandelende ambtenaar: Wim Thomas
Naar aanleiding van het ontslag van Hendrik Verbrugge als gemeenteraadsvoorzitter met
ingang van 1 april 2011 was raadslid Flor Orij van plan om een vergaderkalender voor de
rest van het jaar voor te stellen.
Hij trok evenwel ter zitting dit agendapunt terug in.
16.
Werking NUHMA (geagendeerd op vraag van raadslid Orij)
Behandelende ambtenaar: Wim Thomas
De nv Nutsbedrijven Houdstermaatschappij (Nuhma), die voor de Limburgse steden en
gemeenten investeert in onder meer duurzame energie en afvalverwerking, nam een
participatie van 2,5 miljoen euro (100 miljoen Bfr.) in een kennisbedrijf in de
energiesector, 3E genaamd. Ook is sprake van een lening van 2,5 miljoen euro van
Nuhma aan 3E.
Raadslid Flor Orij (Groen!) interpelleerde hierover.
Schepen Danny Hasevoets, gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van de Nuhma, beantwoordde de gestelde vragen.
Uiteindelijk werden volgende afspraken eenparig goedgekeurd door de gemeenteraad :
1 – op de eerstvolgende algemene vergadering van Nuhma zal Danny Hasevoets
interpelleren over het dossier van de investering van Nuhma in 3E, en de gemeenteraad
hierover verslag uitbrengen
2 – inzake informatiedoorstroming vanuit Nuhma zal Danny Hasevoets er bij Nuhma op
aandringen dat de leden van de algemene vergadering voortaan vooraf worden
geïnformeerd over geplande investeringen door de raad van bestuur
3 – Danny Hasevoets zal bij Nuhma de wenselijkheid bepleiten van structurele ingrepen
teneinde meer transparantie en openheid op het niveau van de raad van bestuur van
Nuhma te verkrijgen.
17.
Aankoop computers in de gemeenteschool (geagendeerd op vraag van raadslid Marc
Rego)
Behandelende ambtenaar: Wim Thomas
n.b. : tijdens de behandeling van dit punt werd de zitting een tiental minuten geschorst
(23u00-23u10)
Schepen Anita Reekmans legde volgend voorstel ter stemming : “Aan de gemeenteraad
wordt gevraagd om bij de eerstvolgende begrotingswijziging voor 2011 € 4.000 op te
nemen voor de aankoop van 5 computers voor de Gemeentelijke Basisschool of m.a.w.
de geplande investering met 1 jaar te vervroegen, zodat de kinderen in veel betere
omstandigheden kunnen werken.”
Dit voorstel werd verworpen met 12 stemmen tegen (Cd&v/Sp.a/Pal/Ingrid Carlier) en 7
stemmen voor (Open Vld/Kristalhelder/Groen!).
18.
Aankoop multimediaborden in de gemeenteschool (geagendeerd op vraag van raadslid
Marc Rego)
Behandelende ambtenaar: Wim Thomas
Schepen Igor Philtjens stelde voor om voor de gemeentelijke basisschool allerlei
uitrusting (o.a. multimediaborden) aan te kopen, hiervoor bij de eerstvolgende
begrotingswijziging de vereiste kredieten te voorzien, en de nodige stappen te
ondernemen om hiervoor bij Agion subsidies te bekomen.
Bij wijze van amendement stelde schepen Danny Hasevoets voor dat de gemeenteraad
aan het college van burgemeester en schepenen opdracht zou geven om in
samenwerking met het schoolhoofd een lijst op te stellen van noodzakelijke investeringen
die schriftelijk aan Agion wordt overgemaakt met de vraag of Agion voor 70 %
subsidieert ook indien op die manier het oorspronkelijk subsidiemaximum overschreden
wordt.
De gemeenteraad was eenparig akkoord met dit amendement.
Daarna sloot de voorzitter de zitting (23u45).
Download