leerdienst 28 feb

advertisement
Hoofdpunten van de leerdienst in de Bethelkerk te Ede op 28 februari 2016
Schriftlezingen: Jes. 42:1-7, 16 en Hand. 16:27-34
Heid. Cat - Z. 11
29) Waarom wordt de Zoon van God ‘Jezus’, dat is Zaligmaker, genoemd? Omdat Hij ons
zalig maakt en van al onze zonden verlost; daarnaast dat bij niemand anders enige zaligheid
te zoeken of te vinden is.
30) Geloven dan ook zij aan de enige Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart (heil)
bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens elders zoeken? Nee, maar zij verloochenen metterdaad
de enige Heiland en Zaligmaker Jezus, hoewel zij met de mond in Hem roemen. Want van
tweeën één: òf Jezus is geen volkomen Zaligmaker, òf zij die deze Zaligmaker met waar geloof
aannemen, moeten alles in Hem vinden, wat tot hun zaligheid nodig is.
1. Namen
De namen die wij dragen zeggen lang niet altijd iets over ons zelf. Weinig mensen kennen de
betekenis van hun naam. In de Bijbel hebben namen vaak een speciale betekenis.
In het Hebreeuws: Jeshua, in het Grieks: Jezus.
Vraag: Wat is de betekenis van de naam ‘Jezus’?
2. Jesaja 42:6-7
6) Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, en Ik zal U bij uw hand grijpen, Ik zal U
beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk1, tot een licht voor de volken.
7) om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in
duisternis zitten.
In het boek Jesaja staan vier gedichten over de Knecht, de Messias (Jes. 42:1-9; 49:1-6; 50:49; 52:13-53:12).
De centrale vraag van deze hoofdstukken in Jesaja is: hoe kan Israël aan zijn bestemming
beantwoorden? Hoe kan Israël tot knecht van God worden? Het volk is blind en doof, de
zonde blokkeert de bestemming. Israël kan slechts aan zijn bestemming beantwoorden door
Gods Knecht. Deze Knecht maakt van Israël Gods knecht/dienaar.
Vraag: God stelt twee doelen voor de Knecht (vers 6b). Welke zijn dat? Wie wordt
met ‘het volk’ (enkelvoud) bedoeld? En wie met ‘de volken’ (meervoud)?
Licht voor de volken
Er is veel geestelijke duisternis bij de volken. Daarin komt het licht van het Evangelie
schijnen.
Verbond voor het volk
Vraag: Welk verbond is bedoeld?
Het ongeloof van het volk is aangrijpend, maar in vers 16 staat: ‘Ik zal blinden leiden door de
weg, die zij niet gekend hebben.’ Vraag: wat betekent het slot van dit vers: ‘Ik zal hen niet
verlaten’?
Zo de HSV. De NBV maakt geen onderscheid tussen het enkelvoud en het meervoud en vertaalt ‘verbond voor
het volk’ ten onrechte ‘mijn verbond met de mensen’
1
Onze cultuur
Er is veel duisternis in de wereld om ons heen. Veel verwarring en onzekerheid. Waar gaan
we heen?
3. Vraag en antwoord 29
Na dit wereldwijde perspectief richten wij ons op onze persoonlijke situatie. De Catechismus
doet dat steeds weer. Hier: ‘Omdat Hij ons redt en van al onze zonden verlost’. Dit is de troost
van het Evangelie.
Vraag: Wat doet de Vader en wat doet de Zoon in die verlossing?
Kern: Niemand anders kan echt verlossen.
4. Vraag en antwoord 30
Kun je de zaligheid bij heiligen, bij jezelf of elders zoeken? Het eerste zullen wij niet gauw
doen.
Vraag: hoe kunnen wij de zaligheid bij onszelf (onze prestaties) zoeken?
Zaligheid en heil elders zoeken, bijvoorbeeld in andere godsdiensten.
5. Met een waar geloof aannemen
Vraag: Wat houdt dat in?
Drie vormen van geloofszekerheid:
a) Vertrouwen op Gods beloften in de Bijbel. Vgl. de cipier in Hand. 16.
b) De uitwerking van het geloof in beleving en levensverandering
c) De directe ervaring van Gods nabijheid en het getuigenis van de Heilige Geest.
Rijkdom
Jezus: de volkomen Zaligmaker.
Het is belangrijk om Hem steeds beter te leren kennen en om meer te leven vanuit deze
rijkdom.
Download