Stappenplan langdurig zieken

advertisement
Juni - juli 2014
Aangepast stappenplan langdurig zieke personeelsleden - statutaire personeelsleden:
1.
Personeelsleden die meer dan 1 maand ziek zijn op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om voor hun werkhervatting een bezoek te brengen
aan de externe preventieadviseur-arbeidsgeneesheer met het oog op een vlotte re-integratie.
Aanbevelingen worden door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in een formulier gezondheidsbeoordeling meegedeeld. De stafmedewerker
P&O zorgt voor de opvolging hiervan.
2.
Voor personeelsleden die meer dan 3 maanden ziek zijn contact op te nemen met het geneeskundig controle-orgaan (Mensura) om te vragen of een
volledige of gedeeltelijke werkhervatting mogelijk is. Het controle-orgaan beslist of een bijkomende controle noodzakelijk is. In geval het controleorgaan van mening is dat volledige of gedeeltelijke werkhervatting mogelijk is, wordt in overleg tussen het team P&O en het betrokken personeelslid
en de direct leidinggevende een re-integratieplan uitgewerkt voor de te nemen maatregelen (aangepaste arbeidsvoorwaarden, aangepast functie,
andere functie, deeltijdse prestaties, enz, mogelijke startdatum voorstel).
Opvolging : volgens voorstel re-integratieplan of om de 6 maanden.
Een afwijking wordt voorzien voor ernstige en chronische ziekte. Of het gaat om een afwijking wordt via overleg binnen het team P&O bepaald.
Binnen het team P&O wordt overlegd of er bij ernstige of chronische ziekte naar een re-integratieplan wordt toegewerkt en wie er op regelmatige
basis met het ernstig zieke personeelslid contact blijft nemen.
3.
Jaarlijks een actuele stand van zaken op te maken m.b.t. de opgenomen ziektedagen, gecorrigeerd waar nodig met de diverse vormen van
creditering. De stand van zaken wordt besproken op een teamoverleg P&O. Jaarlijks zal de ziektebeheerder een ziekteoverzicht per dienst bezorgen
aan de afdelingshoofden.
4.
Bij het mogelijk bereiken van 444 ziektedagen (150 indien personeelslid meer dan 60 jaar is) in het lopende jaar het betrokken personeelslid en de
directe chef, evenals het afdelingshoofd hiervan te verwittigen teneinde een evaluatie op te maken van de reeds getroffen maatregelen. Het
personeelslid van 60 jaar of meer eveneens op de hoogte brengen van het appreciatierecht (zie apart stappenplan 60+).
Nakijken of er een re-integratieplan is (stap 2) zo niet naar analogie met stap 2 een overleg organiseren met daaruit voortvloeiend re-integratieplan.
Een afwijking wordt voorzien voor korte, ernstige en chronische ziekte. Of het gaat om een afwijking wordt via overleg binnen het team P&O bepaald.
Binnen het team P&O wordt overlegd of er bij korte, ernstige of chronische ziekte naar een re-integratieplan wordt toegewerkt en wie er op
regelmatige basis met het ernstig zieke personeelslid contact blijft nemen.
5.
Indien volledige werkhervatting onmogelijk blijkt polsen bij het personeelslid of een vorm van deeltijdse prestaties (los van medische redenen)
aangevraagd wordt bij het bereiken van 600 ziektedagen (200 dagen indien meer dan 60 jaar).
Opmerking : dit is niet afdwingbaar
6.
Bij het bereiken van de 600 (200 dagen indien meer dan 60 jaar) ziektedagen een overleg te organiseren met de direct leidinggevend, team P&O ,
arbeidsgeneesheer IDEWE en vertegenwoordiger MENSURA (het controleorgaan), met het oog op mogelijke maatregelen voor volledige of
gedeeltelijke werkhervatting of later een dossier voor te leggen aan MEDEX voor het nemen van een beslissing.
7.
Bij negatief verloop van punten 6 en 7 aan het controleorgaan voor te stellen om aan MEDEX een beslissing te vragen bij het bereiken van de 666
ziektedagen.
Juni - juli 2014
8.
In geval van deeltijdse prestaties wegens medische redenen na twee maanden te overleggen met het controleorgaan. In geval van onmogelijkheid op
termijn tot volledige werkhervatting overstappen naar punt 5. In het andere geval aan het controleorgaan akkoord voorlopige verlenging aan te vragen
van de deeltijdse prestaties wegens medische redenen. Opvolgen wanneer volledige werkhervatting mogelijk is evt. stap 7 herhalen om de 6
maanden.
9.
In te staan voor een kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning van de betrokken personeelsleden.
Bij het bereiken van 666 ziektedagen
Of een dossier wordt voorgelegd aan MEDEX (enkel bij bereiken 666 ziektedagen) is de appreciatiebevoegdheid van de geneeskundige controledienst
(MENSURA) in overleg met het team P&O en arbeidsgeneesheer (IDEWE) en de gedelegeerd bestuurder.
1.
Aan MENSURA wordt vraag gesteld voor akkoord om personeelslid door te verwijzen naar MEDEX.
Opmerking : of een dossier wordt voorgelegd aan MEDEX (enkel bij bereiken 666 ziektedagen) is de appreciatiebevoegdheid van de geneeskundige
controledienst (MENSURA) in overleg met het team P&O en arbeidsgeneesheer (IDEWE) en de gedelegeerd bestuurder).
2.
Bij negatief advies voor doorverwijzing : overleg tussen MEDEX – IDEWE en team P&O.
3.
Nakijken wat resultaat is van overleg en eventueel nieuw akkoord voor doorverwijzing aanvragen.
4.
Bij negatief advies voor doorverwijzing : zorgen voor blijvende opvolging en verder overleg plegen binnen het team P&O.
5.
Bij positief advies voor doorverwijzing : brief met doorverwijzing ontvangen van mensura.
6.
Formulier aanvraag voor vervroegde pensionering opmaken en versturen naar MEDEX.
7.
Indien een dossier aan MEDEX voorgelegd wordt, het personeelslid op de hoogte brengen van de mogelijke uitspraken van MEDEX alsook van de
beroepsmogelijkheid tegen de genomen beslissing. Het personeelslid ook algemene info geven over vervroegde pensionering.
8.
Direct leidinggevende /afdelingshoofd op de hoogte brengen van de aanvraag.
9.
Nadat team P&O bericht krijgt van MEDEX dat het dossier in behandeling is de dossierbehandelaar van MEDEX contacteren voor toevoeging aan
het dossier van de stappen die de werkgever heeft gezet.
10.
Van MEDEX krijgt het team P&O mailbericht wanneer ze een beslissing hebben genomen en het personeelslid hiervan hebben verwittigd. Het
personeelslid heeft dan nog 30 dagen de tijd om in beroep te gaan. Opgelet : team P&O heeft van MEDEX nog niet de genomen beslissing.
Juni - juli 2014
Beslissing wordt pas meegedeeld zodra ze definitief is (na akkoord van betrokkene, na afloop van de beroepstermijn of na afhandeling van de
eventuele beroepsprocedure).
11.
Na 30 dagen neemt de ziektebeheerder contact met de dossierbehandelaar bij MEDEX om te vragen naar de stand van zaken.
12.
De stafmedewerker P&O zal een contact organiseren tussen het geneeskundig controleorgaan en de preventieadviseur-geneesheer enerzijds en
MEDEX anderzijds in geval (niet bij vervroegde pensionering) :



controleorgaan van oordeel is dat iemand definitief ongeschikt is voor de functie die hij uitoefent maar geschikt is voor een andere
functie (zonder naar MEDEX te gaan)
MEDEX een ambtenaar tijdelijk geschikt verklaart voor aangepast werk
MEDEX een ambtenaar definitief ongeschikt verklaart voor de functie die hij uitoefent maar geschikt voor een andere functie i.p.v. de
definitieve ongeschiktverklaring (pensionering) uit te spreken.
13.
Indien een personeelslid beroep aantekent: consult tussen arts van personeelslid en arts MEDEX of bij niet akkoord een verder consult tussen arts
personeelslid en diensthoofd van medische kwaliteit van MEDEX. Als men niet tot een akkoord komt wordt het dossier overgemaakt aan het
diensthoofd Medische kwaliteit voor een eindbeslissing. Deze eindbeslissing is definitief. Ambtenaar kan nog binnen de 60 dagen na de mededeling
door middel van een verzoekschrift aan de Raad van State, de opschorting of vernietiging vragen van deze beslissing.
14.
Personeelslid tekent geen beroep aan en zal brief MEDEX ondertekenen met akkoord voor vervroegde of tijdelijke pensionering of andere uitspraken.
15.
Team P&O ontvangt brief met akkoord vervroegde of tijdelijke pensionering of andere uitspraken van MEDEX. De stafmedewerker P&O verwittigt het
direct leidinggevende- afdelingshoofd. De beslissing van MEDEX wordt uitgevoerd.
16.
Vanuit MEDEX vertrekt een aanvraag naar de PDOS voor vervroegde en tijdelijke pensionering voor het personeelslid
17.
Bij tijdelijke pensionering (max 24 maand) dient de werkgever na 12 maand opnieuw een aanvraag voor vervroegde pensionering aan te vragen.
Indien het personeelslid voor het verstrijken van 24 maanden niet opnieuw in dienst is genomen of niet weder tewerkgesteld of weder benuttigd wordt
dan wordt het tijdelijk vervroegd pensioen automatisch omgezet in een definitief vervroegd pensioen.
18.
PDOS bezorgde ons volgende info : om dossier voor vervroegde en tijdelijke pensionering vlotter te laten verlopen is het aangewezen dat het
personeelslid een kopie neemt van de definitieve beslissing van MEDEX en dit zo vlug mogelijk naar de PDOS opstuurt. De personeelsdienst zal het
personeelslid hierover contracteren.
19.
Het pensioen gaat in de maand volgend op de definitieve uitspraak. Deze datum wordt vermeld in de brief van MEDEX.De stafmedewerker P&O
verwittigt direct leidinggevende- afdelingshoofd . De beslissing van MEDEX wordt uitgevoerd.
Download