11 A fin analist - Stad Sint

advertisement
financieel analist
voltijds statutair (A1a-A2a-A3a)
De stad Sint-Niklaas is een moderne
centrumstad met meer dan 70.000
inwoners. Met het oog op de invulling van
de huidige vacatures organiseren wij
aanwervingsproeven en leggen een
wervingsreserve aan voor:
Wat de job inhoudt
Financieel analist:
rechtstreeks rapporteren aan de adjunct-secretaris en de secretaris, beheers- en beleidscyclus
voorbereiden en implementeren, ondersteuning bij de opmaak van meerjarenplan, budget, jaarrekening en
beleids-, strategische en financiële nota’s
Wie we zoeken
Om te kunnen deelnemen aan het aanwervingsexamen moeten de kandidaten voldoen aan volgende
voorwaarden (slagen selectieprocedure uitgezonderd) op de uiterste registratiedatum (= 26 juli 2011):
1. voldoen aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):
 onderdaan van een EU-lidstaat, lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
 de burgerlijke en politieke rechten genieten
 lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek door het stadsbestuur)
2. een masterdiploma of gelijkwaardig hebben
3. slagen voor de selectieprocedure. De selectie omvat:
 case(s): over situaties gerelateerd aan dienst en peiling naar leidinggevende capaciteiten
(50% vereist)
 interview: peiling naar motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en nagaan in hoeverre
de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde
competenties in het functieprofiel (50% vereist)
 assesment test (adviserend)
Wat we bieden
Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende
rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen
voorrangsregeling van kracht: de eerstgerangschikte kandidaat wordt aangesteld.
 aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer
woon-werkverkeer en hospitalisatieverzekering)
 aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 interessante verlofregeling
 statutaire benoeming na proeftijd van 6 maanden en bij gunstige evaluatie
 nuttige relevante ervaring in de privésector kan voor maximaal 12 jaar als geldelijke anciënniteit in
aanmerking worden genomen.
minimum maandloon zonder anciënniteit: € 1.691,74 netto en bruto: € 2.759,84
met 12 jaar anciënniteit: € 2.083,67 netto en bruto: € 3.606,10
Interesse?
Solliciteer schriftelijk met uitgebreid cv en kopie van uw diploma. Uiterlijk op 26 juli 2011 dienen
sollicitaties door het secretariaat van het stadhuis geregistreerd/afgestempeld te worden. Sollicitaties
kunnen opgestuurd worden met de post, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grote
Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of via mail aan [email protected]
Voor meer inlichtingen kan u terecht op de personeelsdienst: selectie en organisatie, T 03 760 90 83 of
E [email protected]
Financieel analist
1. Functiebenaming/ graad
Financieel analist A1a – A2a – A3a
2. Plaats in de organisatie
De financieel analist rapporteert rechtstreeks aan de financieel beheerder en aan de adjunct-secretaris en
de secretaris (in het kader van functiescheiding bij interne controle).
3. Doel van de functie
Voorbereiding en implementatie van de beheers- en beleidscyclus. Ondersteuning bij de opmaak van
meerjarenplan, budget, jaarrekening en beleids-, strategische en financiële nota’s.
Organiseren, coördineren en opvolgen van de activiteiten binnen het departement financiën, ontwikkelen
en ondersteunen van initiatieven ter verwezenlijking van het strategisch beleid van het departement.
I.
4. Resultaatsgebieden
Coördinatie
Coördineren van een uitgebreid beleidsdomein, een aantal samenhangende beleidsdomeinen of
organisatieonderdelen en zo zorgen voor een goede afstemming gericht op de realisatie van de
organisatiedoelstellingen.
Dat houdt onder meer in dat u:
-
II.
zorgt voor de verbinding tussen vakgebieden
de strategische en operationele plannen coördineert
de beleidsvoorstellen coördineert
beleidsuitvoerende activiteiten coördineert
…
Kwaliteitsborging
Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de beleidsuitvoering en bijhorende processen om de
kwaliteit ervan te verbeteren.
Dat houdt onder meer in dat u:
- instrumenten ontwikkelt om de effectiviteit van het gevoerde beleid te kunnen opvolgen
- de tevredenheid evalueert bij de interne en externe klanten
- zorgt voor de beschrijving van processen en voor de optimalisatie ervan
- de eigen processen afstemt op andere processen binnen de organisatie
- verantwoordelijk bent voor de opvolging van klachten en meldingen binnen het eigen domein
- ervoor zorgt dat de bedrijfsidentiteit en -regels van het stadsbestuur gerespecteerd worden
- …
III.
Adviseren en ondersteunen
Door advies en informatieverstrekking bijdragen aan de ontwikkeling van het professioneel niveau
binnen de organisatie.
Dat houdt onder meer in dat u:
-
de eigen professionele kennis op peil houdt
-
IV.
actief deel neemt aan werkgroepen en vergaderingen
andere diensten, sectoren en het bestuur adviseert
de transparantie en toegankelijkheid van beschikbare gegevens organiseert zodat ze bruikbaar
zijn voor anderen
voor een goede communicatie zorgt vanuit het eigen werkveld
voorstellen doet ter verbetering van de werking van de dienst
…
Netwerken
Onderhouden van interne en externe contacten om zo een goede informatiedoorstroming te verzekeren
en via netwerken bij te dragen tot een optimaal klimaat voor de realisatie van de project- en
organisatiedoelstellingen.
Dat houdt onder meer in dat u:
-
overlegt met andere overheden
goede contacten onderhoudt met externe partners, sleutelpersonen of doelgroepen
het netwerk gebruikt om doelstellingen van de organisatie te helpen verwezenlijken
de stad vertegenwoordigt in raden, commissies, projectgroepen,… en daarbij het gewenste
imago uitdraagt
…
V.Implementeren
Ontwikkelen en organiseren van processen en activiteiten, voorbereiden van dossiers zodat er tijdig
plannen beschikbaar zijn, gericht op de realisatie van beleidsdoelstellingen.
Dat houdt onder meer in dat u:
-
Ontwerpen, plannen, programma’s, draaiboeken, rapporten opstelt
Werkmethoden definieert
Voorstellen indient
Overlegt met belanghebbende rond beleidsuitvoering
…
VI Leiding geven aan medewerkers
Aansturen en motiveren van medewerkers om hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid
en verdere ontwikkeling.
Dat houdt onder meer in dat u:
-
voor de opvang en het inwerken van nieuwe medewerkers zorgt
functionerings- en evaluatiegesprekken voert
regelmatig werkoverleg houdt
medewerkers begeleidt en coacht
taken toewijst rekening houdend met de competenties en de ontwikkelingsnoden van de
medewerker
open staat voor de (individuele) problemen van de medewerker en bemiddelt bij conflicten
tussen personeelsleden
…
VII.
Superviseren van werkzaamheden
De werkzaamheden binnen het (project)team/ de dienst van nabij opvolgen en er zo voor zorgen dat de
werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen, richtlijnen en
procedures.
Dat houdt onder meer in dat u:
-
de kwaliteit van de geleverde producten of dienstverlening controleert
de correcte toepassing van reglementen, procedures en normen bewaakt
regelmatig de prestaties van het team controleert, ook in functie van de timing, en zo nodig
bijstuurt
-
klachten onderzoekt en fouten rechtzet
verbeteringsvoorstellen doet
de correcte toepassing van de huisstijl bewaakt
…
VIII.
Beheer van middelen
Instaan voor de beschikbaarheid van de middelen zodat de werkzaamheden op een kwaliteitsvolle
manier uitgevoerd kunnen worden.
Dat houdt onder meer in dat u:
-
een begroting opmaakt
waakt over de gebruikte materiële en financiële middelen om verspillingen te voorkomen
voorstellen indient voor de aankoop van materiaal
bestekken en prijsaanvragen opmaakt, offertes onderzoekt en evalueert
leveringen opvolgt
voorstellen doet voor wijzigingen aan de personeelsformatie
…
De functie-inhoud is niet limitatief. De stadssecretaris kan andere taken opleggen afhankelijk van de
vereisten van de dienst en om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.
Overeenkomstig art. 162 § 1 van het gemeentedecreet kan de stadssecretaris een provisie ter beschikking
stellen aan bepaalde personeelsleden van de diensten die onder haar/ zijn gezag staan voor de betaling
van geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur die zonder uitstel moeten gebeuren of die
onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de dienst of overeenkomstig art. 162 § 2
belasten met de inning van geringe dagontvangsten. Deze personeelsleden worden hierna respectievelijk
‘provisiehouder’ of ‘rekenplichtige’ genoemd.’
5. Competentieprofiel
A. Kerncompetenties

KLANTVRIENDELIJK ZIJN
Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne klanten (collega’s, andere diensten binnen
de organisatie, …) en externe klanten (burgers, leveranciers, vertegenwoordigers, …) en inspelen op
hun gevoeligheden, behoeften en wensen.
Niveau 3
Anticipeert op de wensen en noden van klanten.
- Evalueert op regelmatige basis de samenwerking om feedback te krijgen over de
dienstverlening, om nieuwe mogelijkheden en kansen te bespreken, …
- Onderzoekt de dienstverlening en stelt verbeteringen voor.
- Bouwt aan een werkrelatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.

INITIATIEF NEMEN
Uit eigen beweging zaken aanpakken en voorstellen formuleren.
Niveau 3
Anticipeert op gebeurtenissen of problemen en onderneemt hiervoor tijdig actie.
- Doet voorstellen om bestaande situaties te verbeteren.
- Introduceert fundamentele verbeteringen in werkaanpak en procedures.
- Onderneemt acties waarvoor geen precedent beschikbaar is en die een langetermijneffect op de
organisatie kunnen hebben.
- Anticipeert op toekomstige vragen, gebeurtenissen en evoluties door vandaag reeds actie te
nemen.

BETROUWBAAR ZIJN
Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, rekening
houdend met de regels en het beleid van de stad Sint-Niklaas.
Niveau 3
Heeft een duidelijke visie op normen en waarden, voert ze in en past ze toe.

Heeft een duidelijke visie op normen en waarden.
Maakt gepast uitzonderingen naargelang de situatie en kan die verantwoorden.
Neemt verantwoordelijkheid op voor de gevolgen van de eigen beslissingen.
Weerstaat aan druk en ongepaste beïnvloeding van derden.
BETROKKENHEID TONEN
Toont zich verbonden met de stad Sint-Niklaas: met de eigen job, met de organisatie en met het
beleid.
Niveau 2
Toont betrokkenheid ten aanzien van de hele organisatie en werkt actief mee om de doelstellingen van
het stadsbestuur te realiseren.
- Aanvaardt moeilijke opdrachten en laat zich niet ontmoedigen bij de uitvoering ervan.
- Neemt actief deel aan taken en projecten die niet tot zijn/haar direct takenpakket behoren.
- Denkt opbouwend mee in aangelegenheden die ruimer gaan dan de eigen opdracht.
- Kent en respecteert de missie, waarden en doelstellingen van de stad Sint-Niklaas.
- Neemt bij acties en beslissingen de voor- en nadelen voor de stad Sint-Niklaas in overweging.
- Heeft oog voor de kosten die met een bepaald voorstel of initiatief samenhangen.
- Benut kansen die de belangen van de organisatie dienen.
- Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimer beleidskader (doelen, waarden,
cultuur).
B. Functiefamiliecompetenties

COACHEN EN ONTWIKKELEN
Medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming van hun
loopbaankansen.
Niveau 2
Ondersteunt en oriënteert: geeft feedback, moedigt aan, geeft leerkansen.
- Geeft heldere en genuanceerde feedback, gericht op ontwikkeling.
- Helpt anderen om hun inzicht te vergroten in de eigen sterktes en zwaktes.
- Stimuleert anderen (zodanig dat ze zich verder kunnen ontwikkelen).
- Praat met de andere over hoe iets kan worden aangepakt, veeleer dan zelf de oplossing te
geven.
- Biedt concrete situaties aan om te leren (opleiding, opdrachten, meevolgen, ...).
- Richt zich niet enkel op de taak of het objectief dat moet gerealiseerd worden, maar ook op de
persoon die de taak moet uitvoeren

BESLISSEN
Zich eenduidig uitspreken voor een bepaald standpunt of voor een bepaalde actie, ondanks onvolledige
kennis van de te volgen alternatieven en/of hun risico’s.
Niveau 2
Neemt beslissingen met een duidelijk, doch in te schatten risico of impact
- Heeft een gegronde argumentatie voor het risico-element in de beslissing.
- Bekijkt de alternatieven.
- Overweegt de mogelijke gevolgen.
- Spreekt zich eenduidig uit voor een te nemen actie en/of voorstel voor aanpak.
- Handhaaft genomen beslissingen bij weerstand en tegendruk.
- Betrekt anderen in het beslissingsproces, maar houdt de eigen verantwoordelijkheid voor de
beslissing eens ze genomen is.
- Neemt ingecalculeerde risico’s mee in de beslissing.

VOORTGANG CONTROLEREN
De voortgang van processen en van de gemaakte afspraken systematisch opvolgen
Niveau 3
Ontwikkelt en introduceert systemen om de voortgang van de taken op te volgen.
-

Definieert duidelijke criteria ten aanzien waarvan de voortgang en de kwaliteit van het proces
zal beoordeeld worden
Stelt procedures op om de voortgang van processen te bewaken.
Voorziet vooraf een vaste terugkoppelingstructuur om het project op te volgen.
RESULTAATGERICHT HANDELEN
Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het tijdspad en
de afspraken.
Niveau 3
Introduceert specifieke veranderingen in processen om de resultaten en de performantie te verbeteren.
- Introduceert systemen om resultaten te meten ten aanzien van de doelstellingen.
- Heeft aandacht voor kritische succesfactoren.
- Beoordeelt bestaande processen op hun doeltreffendheid om de gestelde doelen te realiseren.
- Elimineert systemen, methodes en procedures indien ze geen toegevoegde waarde meer bieden
aan de organisatie of de klanten
6. Vaktechnische vaardigheden
-
Zeer goede kennis van de wetgeving rond de beleids- en beheerscyclus en deze kennis kunnen
omzetten naar de praktijk
Goed zicht op de werking van de gemeente en de wetgeving horende bij het vakgebied
(gemeentedecreet, administratief recht, overheidsfinanciën).
Vertrouwd zijn met organisatie-, project- en veranderingsmanagement
Goede kennis van MS Office toepassingen: Word, Excel, Outlook, Access.
College van burgemeester en schepenen
Grote Markt 1
9100 SINT-NIKLAAS
Geachte mevrouw burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Ondergetekende stelt zich kandidaat voor deelneming aan de aanwervingsproeven voor de functie
van voltijds statutair financieel analist m/v :
NAAM (in drukletters) en voornaam: ................................................................ …………M / V*
Straat : .............................................................................. ……….Nr.............. …………………...
Postnummer : …………………Woonplaats : ........................................................ ……………………
Telefoonnummer/GSM:……………………………….……………………………………………………………………….
Mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum en -plaats : ........................................................................... …………………..
Rijksregisternummer:…………………………………………………………………………………………………………..
Nationaliteit : ................................................................................................ …………………….
Burgerlijke staat : ........................................................................................... …………………….
Rijbewijs* : neen / ja : A B C D E
Diploma: ....................................................................................................... ……………………
(masterdiploma vereist)
Huidige werksituatie: ...................................................................................... …………………….
(handtekening en datum)
................................................
Ik heb deze vacature vernomen via* vrienden/familie – affiche – advertentie – website – automatisch toegestuurd – andere*
Stuur dit formulier met uitgebreid cv en kopie van diploma op of geef het vóór 16 uur af aan de dienst
personeel of het secretariaat in het stadhuis. Uw kandidatuur dient uiterlijk op 26 juli 2011 door het
secretariaat geregistreerd/afgestempeld te worden.
* schrappen wat niet past
Download