Ethan Frome

advertisement
OFFERTEFORMULIER
Stadsbestuur Sint-Niklaas
Dienst overheidsopdrachten en administratie
Industriepark-Noord 4
9100 Sint-Niklaas
 03 778 35 54
[email protected]
BESTEK nr. 2016-28/OVA/alarmopvolging/VW-JS-KVM
ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING OP
EUROPEES NIVEAU VOOR HET AFHANDELEN VAN ALARMEN VIA EEN MELDKAMER
VOOR REKENING VAN HET STADSBESTUUR, AGB ’T BAU-HUIS EN OPTIONEEL HET
OCMW VAN SINT-NIKLAAS.
De firma zoals ingeschreven bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen:
(volledige benaming)
met als adres:
(straat)
(postnr en gemeente)
(land)
Ingeschreven bij de Kruispuntbank van de
Ondernemingen onder nummer:
en waarvoor Mijnheer/Mevrouw1 als
inschrijver of gevolmachtigde optreedt en
hieronder ondertekent
(naam)
(functie)
waarbij alle briefwisseling betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar:
(straat)
(postnr. en gemeente)
(, e-mail en F-nummer)
1
De niet correcte vermelding schrappen.
9100 Sint-Niklaas
2016-28/OVA/alarmopvolging/VW-JS-KVM
Pagina 1 van 3
verbindt zich tot de uitvoering, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr.
2016-28/OVA/alarmopvolging/VW-JS-KVM van de hiervoor omschreven levering vormende het
enige perceel van dit document uit te voeren, tegen de prijzen uitgedrukt in de meetstaat.
Uitvoeringstermijn initiële aanpassingen:
werkdagen
In het geval deze offerte wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gestort overeenkomstig de
in het bestek gestelde voorwaarden en termijnen.
In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische
of commerciële geheimen duidelijk aangeduid.
Het betalingsorganisme van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde sommen betalen door
storting of overschrijving op
het rekeningnummer:
IBAN
BIC
Er wordt gekozen voor de
Nederlandse
taal voor de interpretatie van het contract.
De inschrijver moet onderstaande non-discriminatieclausule invullen en ondertekenen:
“……………………………………………… vertegenwoordigd
door………………………………………………………………
duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras,
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat,
geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige
gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst;
verbindt er zich toe dat men toegankelijk is voor iedereen;
verbindt zich ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te
bestrijden en bestraffen;
leeft de wetten en reglementen die de toepassing van non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en
verdedigen na, bij gebreke waaraan de overeenkomst kan verbroken worden door de stad Sint-Niklaas;
verbindt er zich toe indien men beroep doet op derden (o.a. onderaannemers, onderhuurder, …) dat deze
derden onderhavige code eveneens zullen naleven.”
Gedaan:
Te
op ……………………………………..….2016
De inschrijver of gevolmachtigde:
9100 Sint-Niklaas
2016-28/OVA/alarmopvolging/VW-JS-KVM
Pagina 2 van 3
(naam)
(functie)
(handtekening)
PRO MEMORIE: DOCUMENTEN DIE VERPLICHT BIJ DE OFFERTE MOETEN WORDEN
GEVOEGD (zie punt 9.3 van het bestek):
-
Alle documenten en inlichtingen gevraagd in het raam van de selectiecriteria en van de
gunningscriteria.
Alle andere bij te voegen documenten zoals werden gevraagd in het bestek.
-
Verzekeringsattest burgerlijke aansprakelijkheid.
-
Ingevulde en ondertekende meetstaat.
-
Ingevulde en ondertekende versie van het veiligheidsattest.
-
Beschrijving werking en rapportering van de meldkamer (max. 5 A4-pagina’s)
Vergeet niet alle pagina’s van uw offerte, uw inventaris en van de bijlagen van een ononderbroken
nummering te voorzien.
9100 Sint-Niklaas
2016-28/OVA/alarmopvolging/VW-JS-KVM
Pagina 3 van 3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards