2002-15076-EV Beslisdocument woningbouw Knoopkegel

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Beslisdocument woningbouw Knoopkegel.
Notanr.: 2002.15076
EV/PMV
25-11-2002
Portef.h.: weth. Doornebos
Agenda BenW
17-12-2002
BESLUIT:
1. Te starten met het project Knoopkegel;
2. In te stemmen met het voorlopige tijdschema en aanpak;
3. De raad voor te stellen
a. een voorbereidingskrediet van € 12.250,-- beschikbaar te stellen en deze te activeren en te zijner
tijd ten laste te brengen van de grondexploitatie;
b. de begroting te wijzigen.
4. De stukken aan te bieden aan het raadspresidium met het verzoek deze te laten behandelen in de
commissie EWI.
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken
COMMUNICATIE:
informatiebijeenkomst
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
ja
gevolgen worden opgevangen door:
binnen het desbetreffende productbudget
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
In het kader van projectmatig werken en de noodzakelijke afweging in capaciteiten, is afgesproken om
nieuwe projecten te starten via het aanbieden van een zogenaamd beslisdocument aan uw college. Het
beslisdocument Knoopkegel biedt het kader om dit project uit te werken. Gegeven de beperkte omvang van
het project zal er geen separaat projectplan worden opgesteld.
Het belang van dit project is gelegen in het feit dat hiermee de mogelijkheid wordt geboden om een aantal
problemen in de aangrenzende projecten As Binnenstad-Colmschate en Sportzone Holterweg op te kunnen
lossen.
Het project Knoopkegel is een woningbouwproject van beperkte omvang en is nadrukkelijk gewenst als
locatie om een aantal verplaatsingen in het kader van de aangrenzende projecten As BinnenstadColmschate en Sportzone Holterweg op te lossen.
Het project vormt de afronding van de woonbuurt Colmschaterenk en ontwikkelt zich achter de geluidswallen
die noodzakelijkerwijs worden aangelegd in het kader van de Knoop.
Op korte termijn zal een stedenbouwkundig plan inclusief financiële analyse worden aangeboden.
startmemo KNOOPKEGEL
Aan
: GMT
Gezien
: hoofd EV/PMV – P. van der Pol
Van
: M.P. Schipper
Datum
: 01 augustus 2002
Aanleiding
Het initiatief Knoopkegel omvat de nadere uitwerking van een gedeelte van het Bestemmingsplan
N348 deel I, waarin is voorzien in de bestemming woningbouw. De aanleiding om dit initiatief nu te
nemen is gelegen in de knelpunten die zich voordoen in de verwerving en verplaatsing van een aantal
bewoners langs de As Binnenstad-Colmschate en de aangrenzende randgebieden en de
mogelijkheden die dit initiatief biedt in de te kiezen oplossing.
Doelstelling
Realiseren van circa 8 woningen, conform het Bestemmingsplan N348 deel I en afronden van het
woongebied Colmschaterenk. Daarnaast het (helpen) oplossen van knelpunten in de ontwikkeling van
de As Binnenstad-Colmschate en de aangrenzende randgebieden.
Verantwoordelijke
Daar het een vastgoedontwikkeling betreft lijkt het voorshands gewenst om het sectorhoofd Economie
& Vastgoed als verantwoordelijke aan te wijzen. Gezien het spoedeisend karakter van de ontwikkeling
lijkt een projectmatige aanpak gewenst, zeker omdat het een logische aanvulling is op de bestaande
projecten Wegvak 7 van de As Binnenstad-Colmschate en de Sport- en Spektakelstrip (Scheg-west).
Vervolg
Na aanvaarding van dit startmemo zal een beslisdocument door het sectorhoofd Economie &
Vastgoed worden aangeboden aan het college.
317571116
1
Beslisdocument KNOOPKEGEL
Aan
: College van Burgemeester en wethouders
Gezien door
: sectorhoofd Economie & Vastgoed – R.B.J. van Beek
Van
: M.C. Arnoldus
Datum
: 18 november 2002
Startmemo goedgekeurd door ruimtelijke tafel d.d. 23.09.02
1. Doelstelling en afbakening
Er liggen voor dit initiatief directe relaties met de aangrenzende projecten Wegvak 7 van de
As Binnenstad-Colmschate en de Sport- en Spektakelstrip als onderdeel van de randgebieden
van de As en nader uitgewerkt in de ontwikkelingsvisie Centrum Colmschate. In het wegtracé is
nu nog gelegen een woning die herbouwd zou moeten worden binnen dit initiatief Knoopkegel.
Tevens kan binnen dit gebied een kavel worden aangeboden aan een eigenaar-bewoner van de
Holterweg, gelegen binnen de ontwikkelingskavel voor het Deventer Entertainment Center. De
voorkeur van deze bewoner gaat uit naar een kavel in de directe omgeving van de Holterweg.
De doelstelling is hiermee dus tweeledig. Enerzijds het realiseren van circa 8 woningen en
daarmee de afronding van het woongebied Colmschaterenk. Anderzijds dus een bijdrage leveren
aan het oplossen van een tweetal problemen die tijdige realisatie van bovengenoemde
(strategische) projecten nu in de weg staan.
Het project omvat een gebied in de noordwesthoek van het huidige woongebied Colmschaterenk
en ontstaat door de realisatie van de Knoop en de aanleg van de noodzakelijke geluidwerende
voorzieningen. Het project biedt de mogelijkheid tot afronding van de straat Sleutelbloem met het
initiatief tot realisatie van een aantal vrijstaande woningen.
Eventuele ontwikkelingen aan het spoorwegennet, het zogenaamde “boogje” worden hierdoor niet
gefrustreerd.
2. Voorlopig tijdschema en eerstvolgend document
De locatie Knoopkegel maakt onderdeel uit van het Bestemmingsplan “N 348, deel 1” en heeft de
bestemming “woondoeleinden II”. Het bestemmingsplan is goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten, met uitzondering van het gedeelte ten oosten van de Blauwenoordsweg. Hieraan heeft het
college van Gedeputeerde Staten van Overijssel goedkeuring onthouden. Voor dit gebied geldt
nog steeds het bestemmingsplan “Colmschater Enk 1981”. De bestemming is derhalve nog
steeds “terrein ten behoeve van ambachtelijk bedrijf”
Daarmee is de weg vrij voor de realisatie van dit initiatief. Voorgesteld wordt om op korte termijn
te komen tot een uitgewerkt stedenbouwkundig plan en bestek bouwrijp maken, zodat uitvoering
van deze werkzaamheden kan plaatsvinden in de periode oktober – december 2002.
Gegeven de zeer beperkte omvang van het project zal er geen masterplan worden opgesteld,
maar wordt direct een stedenbouwkundig plan uitgewerkt.
Tevens wordt voorgesteld om voor het deel ten oosten van de Blauwenoordseweg een
anticipatieprocedure te starten, zodat de gehele locatie in een keer volgtijdelijk kan worden
ontwikkeld.
Het eerstvolgende document dat kan worden aangeboden is derhalve een stedenbouwkundig
plan, inclusief financieel-economische onderbouwing van dit plan en uitvoeringsschema in de tijd.
317571116
3/3
3. Voorgestelde aanpak
Gezien het spoedeisende karakter van dit initiatief – als “hulpmotor” van de projecten As
Binnenstad Colmschate en Deventer Entertainment Center – en omdat het aanhaakt bij
bestaande projecten wordt voorgesteld een projectmatige aanpak te hanteren.
Omdat hier sprake is van een klein project vallen het beslisdocument en het projectplan samen.
4. Inzet van mensen en middelen
Voor het uitwerken van dit initiatief wordt voorgesteld een projectteam te formeren bestaande uit
de disciplines projectleiding, stedenbouwkunde, planeconomie en civiele techniek. Daar het traject
slechts enkele maanden in beslag zal nemen lijkt het logisch om personen te betrekken bij dit
initiatief die reeds in de aangrenzende projecten werkzaam zijn. Het betreft dan diverse personen
die nu reeds betrokken zijn bij het project As Binnenstad Colmschate en randgebieden As.
Knoopkegel
Medewerker
Functie
Activiteit
M. Arnoldus
J. de Graef
Projectleider
Stedenbouwkundige
B. Landeweerd
J. Pluim
Planeconoom
Civiele techniek
F. Hulleman
M. Arnoldus
Verwerving
Projectleider AsBC
Projectleiding
Uitwerken verkaveling en
ontwerp buitenruimte
Opstellen exploitatie
Voorbereiden en maken
bestekken
Onderhandelingen
Inbreng van informatie
inzake verplaatsingen en
continuïteit proces
Totaal aantal uren
Totale kosten in euro’s
Aantal
uren
16
Codes
Opmerkingen
32
16
48
16
8
136
12.250
Ad hoc aanwezig
Voorgesteld
wordt
een
voorbereidingskrediet van € 12.250
beschikbaar te stellen, deze te activeren
en t.z.t. ten laste te brengen van de
grondexploitatie.
Tabel 1 – Overzicht mensen en middelen
Begroting op basis van inschatting projectleiding.
5. Financiële verkenning
Knoopkegel – kosten baten analyse
Kosten
Boekwaarde (voorraad grond)
Civiele techniek
Overige kosten
Plankosten
Subtotaal
Woningbouw
Subtotaal
Opbrengsten
37.500
183.500
53.720
57.000
331.720
Saldo
784.575
784.575
452.855
Tabel 2

Bedragen in euro’s, prijspeil juli 2002.

Begroting opgesteld door afdeling EV/Grondzaken, planeconomie.
Voor het project Knoopkegel zal een separate exploitatieopzet worden gemaakt.
6. Verantwoordelijke voor verdere uitwerking
Voorgesteld wordt om binnen de afdeling Projectmanagement Vastgoed de verantwoordelijkheid
voor dit initiatief onder te brengen.
317571116
4/3
Download