Planproces - De Hoekwierde

advertisement
Windbosflat Nee!
Bijeenkomst 22 mei 2013
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Welkom
Info over het planproces; wat hebben we bereikt,
waar staan we nu en hoe verder?
Korte terugblik bezoek wethouder Ed Anker en
corporatiedirecteuren op 21 mei 2013
Waarom wil de Gemeente de woontoren bij het
Windbos en wat vinden wij daarvan (argumenten)?
Brainstormsessie > ludieke acties die de pers gaan
halen
Rondvraag
Planproces
Wat hebben we bereikt?




Windbos is er nu nog
Aandacht!
Strijdlust
Samen
Acties
Planproces
Waar staan we nu?


120 inspraakreacties > geen resultaat
Opstellen/indienen zienswijzen aan
Gemeenteraad uiterlijk 10 juni
Planproces
Hoe verder?

Zomervakantie > maar alert blijven!

Ludieke acties

Persmomentjes

In gesprek met raadsleden en fracties

Inspreken tijdens Politieke Markt

Vaststelling bestemmingsplan door de Raad

Evt. beroep instellen bij Raad van State
Actueel
Terugblik bezoek wethouder en
corporatiedirecteuren 21 mei
Waarom de Windbosflat
en wat vinden WIJ daarvan?
5 speerpunten





1.
2.
3.
4.
5.
Argumenten
Historie
Proces
Effecten
Mensen
1. Argumenten
Gemeente
 Sociale problematiek

Ruimtelijk oplossen
Bewoners
 Noodzaak discutabel




Wooncarrière
Ruimtelijke ordening







Entree De Velden (?!)
Ritmiek flats
Zicht vanaf Gooimeer
Toewijzingsbeleid
Bredere aanpak
In heel Haven!
Geen binding met De
Wierden


Windbos = buffer
????
Kansrijke locatie

Windbosflat dient voor
realisatie grondverkoop
“Hoogbouw ensemble waar
het groene landschap
omheen vloeit”

Prachtig proza maar
nietszeggend!
2. Historie - Raad van State
Gemeente
 Uitspraak 1996
betrof alleen hoogte
van flats De Velden
Bewoners
 Hoogte flats, en:
 Verleggen
Blikveldweg, en:
 Windbos als groene
buffer
 Geen Windbosflat
 Onderscheidend
karakter wijken
3. Proces
Gemeente

Woononderzoek 2011






Participatie
“Goed samen met EZH”
Integrale Wijk Aanpak,
woningtoewijzing
Afspraken met corporaties!
“Zoveel mogelijk sparen van
bomen, rekening houden met”
“Zie veel gestelde vragen”
Bewoners

Status? Aantal bewoners? Grote
twijfels bij uitkomst

Flat staat fysiek in De Velden
maar is niet gehoord

EZH is niet gehoord

Eerst beleid toepassen en
evalueren, dan pas beperkte
nieuwbouw

Welke? Voorwaarden? Relevantie?
Intimidatie?

Vaagtaal! Wees concreet!

Is geen inhoudelijk antwoord
4. Effecten!?
Gemeente
Bagatelliseert
 “Wij verwachten …”
 “Er is geen reden om
aan te nemen …”
 “Gaan er vanuit …”
(waardedaling)
 “Grasstrook met
solitaire bomen”
Bewoners






Verlies van flora en
fauna
Schade aan Windbos
Vergroting sociale
problematiek
Overlast
Beperking uitzicht
Minder woongenot
5. Mensen
Gemeente
 ???
Bewoners
 Maken de wijk
 Woongenot
 Waar is respect
 Serieus nemen?
 Luisteren?
 Participatie?
 EZH
En U?

Brainstormsessie, ludieke acties?

Vragen?
Download