Begrippenpuzzel Arbeidsmarkt

advertisement
!"
)
' '
/ )
0
# "$%
&
*
*""
+
' ( +) 0
' (
,
-. (
'
Horizontaal
1 Werkloosheid veroorzaakt doordat de bestedingen
lager zijn dan de productiecapaciteit.
3 De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan de
gemiddelde loonontwikkeling.
6 Overeenkomst over arbeidsvoorwaarden op
bedrijftakniveau.
Gemiddelde
productie per werknemer per tijdseenheid.
8
12 Het aanvullende pensioen wordt op deze manier
gefinancierd.
13 Dit geeft aan hoeveel uitkeringsjaren een werkende
gemiddeld moet betalen door het afdragen van sociale
premies.
14 Een uitkering die gefinancierd wordt met premies en
waar je alleen aanspraak op kan maken als je een
arbeidsverleden hebt.
16 Participatiegraad.
17 Vertegenwoordigen de werknemers bij het
onderhandelen om arbeidsvoorwaarden op
bedrijfstakniveau.
18 Wanneer er relatief veel vraag naar arbeid is (en
relatief weinig aanbod).
19 Schommeling van de bestedingen.
20 Laatste financiële vangnet van de sociale zekerheid.
22 Deze uitkering houdt de koopkracht op gelijk niveau.
23 Maximale productie.
25 Persoonlijke loonsverhoging wegens gewijzigde
omstandigheden.
27 Werkloosheid van korte duur, wegens zoeken naar een
(nieuwe) baan.
28 Eén fulltime baan gedurdende één volledig jaar.
29 Uitkeringen die betaald worden uit de opbrengst van
sociale premies.
Iedereen
tussen de 15 en 65 jaar die minimaal 12 uur
30
per week kan en wil werken.
31 Werkenden betalen - middels premies - jaarlijks het
benodigde bedrag voor de uitkeringen in dat jaar.
Investeringen
hebben invloed op de omvang van de
32
productiecapaciteit.
34 C + I + O + E - M
35 Gunstige omstandigheden zorgen voor een hogere
participatiegraad.
36 Geringe loonstijgingen om verlies van werkgelegenheid
te voorkomen.
37 Verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel procent van de
mensen tussen de 15 en 65 zich aanbiedt op de
arbeidsmarkt.
Loonsverhoging
om het reële inkomen op peil te
38
houden.
39 Door verlies van inkomensafhankelijke uitkeringen en
subsidies gaat een uitkeringsgerechtigde er nauwelijks
netto op vooruit als hij een baan vindt.
Verticaal
2 Werkloosheid die veroorzaakt wordt door
aanbodfactoren in de economie.
4 Verhoudingsgetal, maatstaf voor deeltijdwerk in een
land.
5 Deel van de productiecapaciteit dat werkelijk gebruikt
wordt.
Omvat
de richtlijnen voor de komende CAO
7
onderhandelingen.
9 Periode waarin er relatief veel werkloosheid is.
10 Vraag op de arbeidsmarkt.
11 Periode waarin er veel bestedingen worden gedaan.
15 Reëel inkomen.
21 Loonsverhoging die leidt tot een stijging van het reële
inkomen.
24 Periode waarin conjuncturele werkloosheid heerst.
26 Verschil tussen loonkosten en nettoloon.
33 Onvervulde vraag naar arbeid.
Oplossing arbeidsmarkt
Download