Examenvragen en studietips

advertisement
Studietips Interculturele Pedagogiek – Ilse Derluyn
EXAMENVRAGEN JANUARI 2016
1. Een gezin van Afghaanse afkomst dat reeds een drietal jaar in België woont, wordt
aangemeld bij het Vertrouwensartsencentrum omwille van vermoedens van fysieke
mishandeling van de jongste zoon van het gezin.
Vertrek vanuit het model van Super & Harkness om het beeldvormingsproces van deze
casus vorm te geven. Geef minstens 6 vragen die je als pedagoog zou stellen om meer
inzicht te verwerven in deze casus (proces van beeldvorming).
2. Omschrijf volgende concepten en geef telkens één eigen voorbeeld:
- Dispensatie van integratie
-
Interculturele bemiddelaar
-
Dynamisch nominalisme
3. Een masterstudente pedagogische wetenschappen wil onderzoek doen rond de
volgende probleemstelling:
“Zijn Turkse migranten van de eerste generatie beter geïntegreerd dan migranten van
de tweede generatie?”
Vind je dit een goede probleemstelling, ook vanuit ethisch standpunt?
Argumenteer.
4. “Vluchtelingen komen naar hier om economische redenen!” – Bart De Wever
Besprek deze uitspraak kritisch. Leg linken met Christian Watters’ strategic
categorization.
5. Kinderen met een migratieachtergrond worden procentueel gezien vaker
doorverwezen naar het Buitengewoon Onderwijs.
Dit is een voorbeeld van (geïnstitutionaliseerde) discriminatie. Leg uit.
STUDEERTIPS
- Begrippen, namen en concepten verzamelen in een alfabetische lijst waar je telkens
naast zet waar je het kan terugvinden (slide, pagina in je notities, pagina in je
samenvatting van de reader).
- Samenvatting van de reader volstaat: eens polsen of het vorig jaar dezelfde teksten
waren, want ik heb een zeer volledige samenvatting van die reader > just ask!
- Goeie notities maken = essentieel!
Download