Samenwerkingsovereenkomst onder zelfstandige

advertisement
Samenwerkingsovereenkomst onder zelfstandige verpleegkundigen
Tussen de ondergetekenden :
1)
Mevrouw
Schoreels Christel
zelfstandige verpleegkundige /
bedrijfsleider van bvba thuisverpleging Schoreels Christel
gevestigd: Valleistraat 168 – 9402 Meerbeke
met R.I.Z.I.V. nr 1/4/58996/88/428
en
2)
Mevrouw / mijnheer
bedrijfsleider van
gevestigd:
met R.I.Z.I.V. nr 1/4/
zelfstandig verpleegkundige /
en
3)
Mevrouw / mijnheer
bedrijfsleider van
gevestigd:
met R.I.Z.I.V. nr
zelfstandig verpleegkundige /
en
4)
Mevrouw / mijnheer ……………………………….
zelfstandig verpleegkundige /
bedrijfsleider van ………………………………………………………………..
gevestigd:
met R.I.Z.I.V. nr ………………………………………..
en
5)
Mevrouw / mijnheer ……………………………….
zelfstandig verpleegkundige /
bedrijfsleider van ………………………………………………………………..
gevestigd:
met R.I.Z.I.V. nr ………………………………………..
en
6)
Mevrouw / mijnheer ……………………………….
zelfstandig verpleegkundige /
bedrijfsleider van ………………………………………………………………..
gevestigd:
met R.I.Z.I.V. nr ………………………………………..
en
7)
Mevrouw / mijnheer ……………………………….
zelfstandig verpleegkundige /
bedrijfsleider van ………………………………………………………………..
gevestigd:
met R.I.Z.I.V. nr ………………………………………..
en
8)
Mevrouw / mijnheer ……………………………….
zelfstandig verpleegkundige /
bedrijfsleider van ………………………………………………………………..
gevestigd:
met R.I.Z.I.V. nr ………………………………………..
is overeengekomen hetgeen volgt :
1
1) Activiteiten
a) Partijen komen overeen om:
een onderlinge samenwerking aan te gaan om de thuisverpleging te
verrichten.
(1) binnen het systeem van derdebetaler de administratieve verplichtingen te
verrichten. Hierbij wordt aan de dagelijkse bestuurders van de BVBA
Thuisverpleging Schoreels Christel de volmacht gegeven om :
(a) In naam en voor rekening van de in deze overeenkomst voorkomende
verpleegkundigen alle briefwisseling of documentatie met betrekking tot
de R.I.Z.I.V.-verplichtingen in ontvangst te nemen, te openen, te
consulteren, desgevallend het gepaste gevolg eraan te geven en
feedback te geven aan belanghebbenden;
(b) Alle uitgevoerde prestaties in naam van de ondergetekende(n) te facturen
op de verzamelgetuigschriften en over te maken aan de ziekenfondsen
voor verdere verwerking en feedback te geven aan belanghebbenden.
b) Partijen zullen aan elkaar de passende administratieve hulp verlenen, waaronder
duidelijke informatie over de te behandelen patiënten door uitwisseling van de
verpleegdossiers, opdat de verstrekkingen in optimale omstandigheden kunnen
worden verwerkt. Concreet zullen de medische dossiers, opgesteld door de
verstrekker(s), centraal bewaard worden ten maatschappelijke zetel van de BVBA
thuisverpleging Schoreels Christel onder de vorm van een hardcopie of in digitale
vorm (scan of informaticabestand). Op elk afgesproken moment zijn deze
documenten te consulteren of aan te passen.
c) De interne praktische uitvoering van de samenwerking maakt het voorwerp uit van
een bijlage, hierbijgevoegd als bijlage 1.
2) Statuut van zelfstandige
a) De verpleegkundige activiteit wordt uitgeoefend in onderlinge samenwerking buiten
elk dienstverband of arbeidsovereenkomst.
b) Alle documenten, briefwisseling en contacten tussen partijen dienen te worden
beschouwd als onontbeerlijk om partijen toe te laten hun samenwerking conform hun
verbintenissen uit te voeren. Onder geen enkele omstandigheid kunnen zij door
partijen geïnterpreteerd worden als een aanwijzing van enige gezagshouding.
c) Partijen hebben het statuut van zelfstandige en staan zelf in voor het naleven van de
wettelijke sociale en fiscale verplichtingen die gelden voor de zelfstandigen.
d) Geen van de partijen zal het bestaan van een bediendecontract kunnen inroepen.
3) Duur – beëindiging – schorsing van de overeenkomst
a) Het contract wordt afgesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op de dag
der ondertekening.
b) Het RIZIV zal van elke aanpassing van de groepsderdebetaler op de hoogte worden
gebracht.
c) Elk der partijen kan een einde stellen aan de overeenkomst met inachtneming van
een opzeggingstermijn van één maand .
d) Partijen kunnen met onmiddellijke ingang een einde stellen aan de overeenkomst:
2
(1) Ingeval van zware tekortkomingen vanwege een andere partij;
(2) ingeval van herhaalde of aanhoudende inbreuken door partij anderzijds op
onderhavige overeenkomst.
e) De opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekend schrijven.
f)
De opzegging heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de
verzending. De partijen worden verondersteld de opzegging ontvangen te hebben
binnen de drie dagen na verzending.
4) Coördinatie – overleg
a) De medische coördinatie van deze samenwerking wordt toevertrouwd aan Dhr/mevr
………………………………………………….
(1) De coördinatie houdt in:
(a) Een gepast gevolg geven aan de binnenkomende zorgopdrachten
volgens de onderlinge afspraken met de samenwerkende
verpleegkundigen en al dan niet registreren in een logboek;
(b) het bijeenroepen van overlegvergaderingen.
b) De administratieve coördinatie wordt toevertrouwd aan de leden van het dagelijks
bestuur van de bvba thuisverpleging Schoreels.
(1) De coördinatie houdt in:
(a) De afwerking van de administratieve RIZIV-verplichtingen;
(b) Feedback geven aan de betrokken verpleegkundigen
(c) Het bijeenroepen van overlegvergaderingen
5) Inning van de erelonen
Volgens het principe “centrale facturatie via groepsnummer”
a) Het ereloon wordt voor de door deze overeenkomst samenwerkende
verpleegkundigen berekend door de BVBA thuisverpleging Schoreels Christel volgens
de geldende codenummers en tarieven die zijn vastgesteld in de nomenclatuur voor
verpleegkundigen krachtens de Nationale Overeenkomst tussen de verpleegkundigen
en de verzekeringsinstellingen.
b) Daartoe wordt gebruik gemaakt van de fiscale boekjes van het model D en van het
groepsnummer 940/676/30/001.
c) De inning van de erelonen voor de binnen dit kader aangerekende prestaties verstrekt
door elk der partijen, zoals bepaald in artikel 1 §1, gebeurt centraal op orderrekening
775-5993824-21 van de vennootschap bvba Thuisverpleging Schoreels .
De individuele ondertekening van onderhavige overeenkomst geldt als volmacht aan
partij bvba Thuisverpleging Schoreels Christel voor inning van deze erelonen.
d) Voor deze coördinerende functie is bij doorstorting van de erelonen 4% verschuldigd
aan de BVBA Thuisverpleging Schoreels op het door de ziekenfondsen doorgestorte
bedrag. Deze commissie wordt aan de bron geïnd.
e) Deze commissielonen zullen via commissieloonfiches worden geregeld, op te stellen
door elke schuldenaar.
f)
Elke samenwerkende verpleegkundige ontvangt maandelijks een gedetailleerd
overzicht van de aangerekende erelonen en dit onder de vorm van het voorblad van
het verstrekkingsregister. De uitbetaling van deze honoraria is echter onderhevig aan
een tarificatie door het ziekenfonds, waardoor aanpassingen kunnen aangebracht
worden. De BVBA Thuisverpleging Schoreels engageert zich om de door de
ziekenfondsen getarifeerde bedragen door te storten en niet specifiek de op het
verstrekkingsregister aangeduide bedragen.
De BVBA Thuisverpleging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitbetaling
3
tussen het verschil verstrekkingsregisterbedrag – getarifeerd bedrag en dit zowel in
debet als in credit.
g) De doorstorting van de erelonen dient te geschieden binnen de 14 dagen nadat deze
op rekening zijn gestort of binnen de 7 dagen indien de hoegrootheid van het bedrag
dit rechtvaardigt.
h) Bij elke doorbetaling van erelonen ontvangt de verpleegkundige een detailstaat
waarbij op een overzichtelijke en ondubbelzinnige manier de vergelijking kan worden
gemaakt tussen het tegoed en het voldaan. Verschillen tussen de bedragen
verstrekkingsregister - tarificatie zullen op deze detailstaat eveneens toegelicht
worden.
Op een positief verschil zal 4% commissieloon verschuldigd zijn, zoals bepaald in
§5.d. hierboven.
Op een negatief verschil is geen commissieloon verschuldigd, tenzij de reden ligt in
het aanbrengen van verkeerde informatie die een herindiening van de factuur al dan
niet vereist (vb onvoldoende coördinatie met derden, niet facturerend onder dit
groepsnummer)
i)
Elke samenwerkende verpleegkundige heeft binnen deze overeenkomst het recht op
eenvoudig verzoek inzage te nemen van alle documenten betreffende tarificatie en
facturatie en de bankbewerkingen via de rekening uit artikel 5 §3, doch mits het
respecteren van de privacy van de overige ondertekenaars van deze of andere
overeenkomsten.
j)
De erelonen voor niet-geconventioneerde prestaties, waarvan het bedrag werd
vastgesteld in overleg met de patiënt of bij ontstentenis met de familie, kan het
voorwerp uitmaken van een aparte ereloonfactuur, waarvan de inbaarheid via de bvba
thuisverpleging Schoreels kan gebeuren.
6) Kwaliteit en continuïteit
a) Elke partij verbindt er zich toe bij de uitvoering van onderhavige overeenkomst te
handelen in een geest van collegialiteit en constructieve samenwerking en de regels
van de plichtenleer na te leven.
b) Elke partij werkt steeds op voorschrift van een arts voor die verstrekkingen waarvoor
dit werd opgelegd binnen de Nationale Overeenkomst tussen de verpleegkundigen en
de verzekeringsinstellingen. De BVBA thuisverpleging Schoreels behoudt zich het
recht om prestaties te schrappen bij ontbreken of laattijdige ontvangst (zie c. hierna)
van deze voorschriften die de globale facturatie zouden vertragen, doch partijen zullen
elkaar inlichten teneinde deze maatregel tot een minimum te herleiden.
c) Het maandelijks afwerken van de uitgevoerde prestaties in voorbereiding van de
facturatie gebeurt in principe de 15de dag, volgend op het einde van de
prestatiemaand. Echter kunnen boekingen na deze periode nog steeds worden
ingediend. Hiervoor is een supplementair commissieloon verschuldigd van 35,00
EUR. Alle boekingen worden verondersteld uitgevoerd te zijn op de 21ste dag volgend
op de prestatiemaand; de dag waarop de facturatie wordt uigevoerd.
d) Het aanbrengen van prestaties na de 21ste dag volgend op de prestatiemaand zullen
worden verwerkt met de daaropvolgende facturatiemaand onder de vorm van een
herindiening. Wegens deze arbeidsintensieve manier zal hiervoor een supplementaire
commissie worden voorzien van 150 €.
e) Elke partij zal in overleg met de andere partij(en) de nodige afspraken maken en
garanties bieden inzake continuïteit, onder meer met betrekking tot vervangings- en
vakantieregeling.
f)
Elke partij waarborgt de best mogelijke kwaliteit betreffende geleverde prestaties en
de gebruikte materialen.
4
7) Burgerlijke aansprakelijkheid
Elke partij verplicht er zich toe zelf een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te
onderschrijven bij een instelling naar keuze voor fouten bij de uitoefening van de
beroepswerkzaamheid. Het bedrag van het gedekte risico dient realistisch te zijn.
Onder geen beding kan één der partijen aansprakelijk gesteld worden voor hierboven
omschreven fouten van andere partijen, ingevolge deze overeenkomst.
8) Contract intuîti personae
Het is partijen verboden om de rechten uit onderhavige overeenkomst over te dragen aan
derden.
9) Uitvoering te goeder trouw
Alle partijen verplichten zich ertoe de verbintenissen, voortvloeiend uit deze
overeenkomst, te goeder trouw uit te voeren.
10) Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
De BVBA thuisverpleging Schoreels Christel werkt m.b.t. de administratief-coördinerende
functie van deze samenwerking “in opdracht”. Dit betekent dat de boekingen van de
prestaties enkel wordt uitgevoerd met de door de vaste verpleegkundige aangebrachte
gegevens.
a) Geweigerde prestaties kunnen, na correctie, opnieuw worden voorgesteld tot
facturatie.
b) De BVBA thuisverpleging Schoreels kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor
het onterecht factureren en het bijgevolg onterecht innen van honoraria als gevolg van
eventuele misbruiken door andere partijen. Zij zal hier aldus nooit geldelijk noch
gerechtelijk verantwoordelijk kunnen gesteld worden.
Het groepsnummer dient louter als administratieve tool om een gezamenlijke
facturatie mogelijk te maken; mogelijke (terug)vorderingen of boetes onder welke
vorm ook, zelfs na het verbreken van deze overeenkomst voor aangerekende
prestaties tijdens de periode van deze overeenkomst, zijn rechtstreeks invorderbaar
bij de verstrekker, waarvan het bewijs zal geleverd worden aan de hand van de
werkplanning of het verstrekkingenregister en deze overeenkomst.
c) Elke verpleegkundige is verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn
verpleegdossiers. De inbreng van de aangebrachte gegevens voor het elektronisch
bijhouden van deze verpleegdossiers binnen het kader van de facturatie kan evenwel
deel uitmaken van dit verpleegdossier. De bvba thuisverpleging Schoreels wijst elke
vorm van verantwoordelijkheid af omwille van de onvolledigheid van de
verpleegdossiers.
Aldus opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen zijn, waarvan elke partij erkent één
getekend en gedagtekend exemplaar te hebben ontvangen.
Te …………………………………….. (gemeente) op …………………………………. (datum)
5
Bijlage 1
Interne werking van de administratief-coördinerende functie
Later
6
Download