Het macro-economische klimaat lijkt in 2017 een rooskleurig beeld

advertisement
February16,2017
Hetmacro-economischeklimaatlijktin2017eenrooskleurigbeeldteschetsenvoorEuropeseaandelen.Welblijft
ereenhardnekkigeklooftussenEuropeseenAmerikaansebedrijfswinstenbestaan.VolgensDylanBall,executive
vicepresidentvanTempletonGlobalEquityGroup,zoudatweleenskunnenveranderen.Hijmeentdathet
vooruitzichtvaneenhogereinflatieindeheleeurozonedekatalysatorzoukunnenzijnwaardoordiekloofkan
wordengedicht.
Naeenjaarwaarinhetwereldwijdenieuwsoverheerstwerddoorpolitiekeverrassingen,wordenvolgensons
stilaandecontourenzichtbaarvaneenpositiefjaarvoorEuropeseaandelen.Endatwerdtijd.
Uitderecenteervaringblijktdatdeaandelenmarktenpolitiekegebeurtenissenoverhetalgemeenmaarmoeilijk
kunneninprijzen.Wijzijnechtervanoordeeldatdeaandelenmarktenoplangetermijnnietdoorpolitieke
factorenwordenbepaald.Welbiedtdepolitiekopkortetermijnkansenomteprofiterenvantrendsoplangere
termijn.
Alswaardebeleggersverkiezenweeenietslangerebeleggingshorizonentrachtenwevolatiliteittebeschouwen
alseenkansomondergewaardeerdebedrijventeidentificeren.
Eenpositiefmacro-economischklimaat
Eengedevalueerdeeuro,deaantrekkendekredietcyclusendeafbouwvanhetbesparingsbeleidinhethele
continentzijnallemaalfactorendievoorEuropeseaandelenoverhetalgemeenalspositiefwordenbeschouwd.
Watvolgensonsin2017nogbelangrijkerisvoordebeleggingscategorie,ishetvooruitzichtvaneenhogere
inflatie,dieerinmiddelslijktaantekomen.InflatiezouvolgensonsvoordeEuropesebedrijfswinsteneenpositief
gegevenmoetenzijn.
Traditioneelheeftdeinflatiedoorgaanseenachterstandvandrietotviermaandenopontwikkelingeninde
prijzenvoorenergieengrondstoffen.Inseptembervorigjaarhaddeolieprijszichvanzijnhistorischedieptepunt
hersteldtoteenniveauvancircaUSD50pervat.Heteffectvandieprijsstijgingkomtnutotuitinginde
inflatiecijfers.DaaruitleidenweafdatEuropamogelijkklaarisomdeheersende1%tot2%inflatieinteruilen
vooreeninflatievan3%à4%.
WaaromisditbelangrijkvoordeEuropesebedrijfswinsten?
NaverschillendejarenbestaaternogsteedseenhardnekkigeklooftussendeAmerikaanseenEuropese
bedrijfswinsten.DeEuropesebedrijfswinstenliggenmomenteelnogsteeds60%lagerdanenkelepiekendie
tijdensdeperiodevan2008/2009werdengehaald,terwijldeAmerikaansebedrijfswinsten10%bovenhun
niveausvanachtofnegenjaargeledenliggen.[1]
Waarnemershebbenvoorditverschileenaantalmogelijkeredenenaangehaald,ondermeereenbeweringdat
hetdoordeEuropeseCentraleBankgevoerdemonetairebeleidnieteffectiefkanwerkenzondereen
gemeenschappelijkfiscaalbeleid.
Eenanderesuggestieisdataandeleninkoopprogramma’sindeVerenigdeStateneenpositieveimpacthebbenop
debedrijfswinsten,aangezienhetbelastingstelseldaartraditioneelgunstigisvoordergelijkemaatregelen.
DeallerbelangrijksteredenwaaromdeEuropesebedrijfswinstenhunAmerikaansepeersmaarnietkunnen
bijbenen,isvolgensonsdatdewinstmargesinEuropanognietvolopzijnhersteld.
WaarnemerskunnendanwelheelgemakkelijkstellendatdeEuropesearbeidsmarktnietzoconcurrerendisals
deAmerikaanseenveelminderflexibelreageertopdelagerevraag,maarvolgensonsisdatniethetgeval.Naar
onzemeningzijndearbeidskosteninEuropauiterstconcurrerend.[2]
Volgensonsishetonderliggendeprobleemveeleerdeprijsstelling.
Europesebedrijvenzijndoorgaansprijsnemers.Alsdeinflatiedaalt,danverlagenEuropesebedrijvenhunprijzen
ommethunAmerikaanseenAziatischetegenhangerstekunnenconcurreren.Alsdeinflatieweerstijgt,dan
beslissenEuropesebedrijvendoorgaansomhunprijzenteverhogen.
DuszodraEuropesebedrijvenreagerenopdehogereinflatie,verwachtenwedathetverschilinde
bedrijfswinstenmetdeVerenigdeStatenafneemt.
Inflatie:goedvoorEuropa,goedvoorwaardebeleggers
Dewereldwordtalachttotnegenjaargekenmerktdoordeflatie.Alstegendraadsebeleggerhebbenwetijdens
dieperiodepositiesgenomeninbedrijvendiehetgoeddoenwanneerergeeninflatieis.Alsdeinflatieweer
stijgt,rekenenwedanweeropeenherwaarderingvanindustriëleenfinanciëleaandelenenaandelenuitdeolieengassector.
EnterwijlwehetlandschapvoorEuropeseaandelenprobereninteschatten,lijktdieopwaarderingonseenkans
tebiedenvoorrendementenoplangetermijn.
Hoeduurzaamisdeverwachteinflatie?
VolgensonszijnereenaantalfactorendiewijzenopeenlangereperiodevanhogereinflatieinheelEuropa.
Onsbasisscenariogaatuitvanhogereprijzenvoorolieengrondstoffen,aangezieneenaantalbelangrijke
grondstoffenprijzenvolgensonstekenenhebbenvertoonddatzeinhettweedeofderdekwartaalvan2016hun
laagstepeilhebbenbereikt.
DatgroeitempowordtwellichtinstandgehoudenalsdeinfrastructuuruitgavenindeVerenigdeStatenenEuropa
wordenopgevoerd.
Deolieprijzenwordennogsteedsbepaalddoorhetaanbod.Wekunnendetoekomstnietvoorspellen,maaruit
onsonderzoekenonzeberekeningenblijktdatdewereldwijdevraagnaarolieeenprijsvanbovenhetrecente
niveauvanUSD55pervatwelaankan.
Devraagnaarolieblijftwereldwijdimmersmet1%tot2%perjaartoenemen.[3]Hoeweleraandiehogerevraag
weliswaarenigszinskanwordenvoldaandooreengroteraantalAmerikaanseboorplatformen,lijkendeledenvan
deolieproducerendeenexporterendelanden(OPEC)bereidomhunproductietebeperkenomeenhogere
olieprijstebewerkstelligen.
IndetussentijdhebbenwetijdensenkelestudiereizeninEuropaeenaantalaanwijzingenvastgestelddathet
debatoverstimuleringsmaatregelenverschuiftvanhetmonetairebeleidnaarhetbegrotingsbeleid.
SommigenstellendatalsdeAmerikaansepresidentDonaldTrumpeenstimulerendbegrotingsbeleidvoerten
overheidsgeldbesteedtaaninfrastructuur,datenkeleEuropeselanden,bijvoorbeeldDuitsland,daneen
vergelijkbarekoerszoudenkunnenoverwegen.
Enalsderegering-Trumphaarmeerprotectionistischeagendadoordruktdieindepresidentscampagnezo
duidelijkaanbodisgekomen,danzouookdateeninflatieverhogendeffectkunnenhebbendoordehogere
importprijzen.
Deverklaringen,meningenenanalysesinditdocumentzijnenkelbedoeldterinformatieenmogennietworden
beschouwdalsindividueelbeleggingsadviesofalseenaanbevelingominenigeffecttebeleggenofomenige
beleggingsstrategietevolgen.Omdatdemarktendeeconomiesnelkunnenevolueren,geldendeverklaringen,
meningenenanalysesenkelopdedatumvandepublicatieenkunnenzezonderkennisgevingwordengewijzigd.
Ditdocumentisnietbedoeldalseenvolledigeanalysevanelkbelangrijkfeitovereenland,regio,markt,sector,
beleggingofstrategie.
UkuntmeerinzichtenvanFranklinTempletonInvestmentsinuwinboxontvangendoorinteschrijvenopde
BeyondBulls&Bears-blog.
VoortijdigebeleggingstipskuntuonsvolgenopTwitter@FTI_Belgium;@FTI_NederlandenopLinkedIn.
Watzijnderisico’s?
Allebeleggingengaanmetrisico’sgepaard,waarondereenmogelijkverliesvanhetingelegde
kapitaal.Dewaardevanbeleggingenkanzoweldalenalsstijgenenbeleggerskrijgenmogelijkniet
hetvolledigeingelegdebedragterug.Aandelenkoersenvertonensomssnelleenscherpeschommelingen
alsgevolgvanfactorendieeeninvloedhebbenopindividuelebedrijven,specifiekesectorenofbedrijfstakken,of
opdealgemenemarktomstandigheden.Dekoersvanwaardeaandelenstijgtmogelijknietzoalsverwacht,ofkan
verderdalen.Eenportefeuillediezichvantijdtottijdtoelegtopspecifiekelanden,regio’s,sectoren,
bedrijfstakkenofsoortenbeleggingen,kanonderhevigzijnaangrotererisico’svannadeligeontwikkelingenindie
specifiekeaandachtsgebieden,daneenportefeuillediebelegtineenruimerewaaiervanlanden,regio’s,
sectoren,bedrijfstakkenofbeleggingen.Beleggingeninhetbuitenlandhoudenspecialerisico’sin,zoals
wisselkoersschommelingen,eenonstabieleconomischklimaatenpolitiekeontwikkelingen.
Bron:[1]FactSet.EuropaendeVerenigdeStatenwordenrespectievelijkgedefinieerddoordeMSCIEuropeIndex
endeMSCIUSAIndex.MSCIgeeftgeengarantiesenkannietaansprakelijkwordengesteldvoorenigegegevens
vanMSCIdieinditdocumentzijngereproduceerd.Verdereherverdelingofgebruikervanisniettoegelaten.Dit
verslagwerdnietvoorbereidofondersteunddoorMSCI.Ganaarwww.franklintempletondatasources.comvoor
meerinformatieoverdegegevensverstrekker.Allegegevenszijnper31december2016.Inhetverleden
behaalderesultatenbiedengeengarantievoordetoekomst.Indexenwordennietbeheerdenerkanniet
rechtstreeksinwordenbelegd.Zezijnexclusiefvergoedingen,uitgavenofverkoopkosten.
[2]Eurostat,december2016.
Bron:[3]InternationaalEnergieAgentschap,‘OilMarketReport’,gegevensvoor2016enprognosevoor2017.Er
kannietwordengegarandeerddatschattingen,verwachtingenofprognoseswerkelijkheidzullenworden.
©2017.FranklinTempletonInvestments.Allrightsreserved.
Download