Financiële actualiteit (op 28/02/2017)

advertisement
Financiëleactualiteit(op28/02/2017)
Fin
a
Dewereldeconomieblijfteenbescheiden,stabielegroeivertonen.Demeesteeconomische
indicators blijven gunstig en de vooruitzichten op een versnelling van de activiteit zijn in
hoofdzaakgebaseerdopdesterkestijgingvandevertrouwensindicatorsvandegezinnenen
ondernemingen.Destijgingvandeaardolieprijzen,desterkedollarendeverminderingvan
de overheidssteunmaatregelen in China zouden in de loop van het jaar eerder tot een
progressievevertragingvandeeconomischegroeiopwereldvlakmoetenleiden.
In januari steeg de inflatie in de Verenigde Staten van 2,1% naar 2,5%. Indien energie en
voeding buiten beschouwing worden gelaten, dan is die van 2,2% naar 2,3% gegaan. De
deflatorvandeconsumptievebestedingenmetuitzonderingvanenergieenvoeding,diede
voorkeurindicator van de Federale Reserve vormt, is ongewijzigd op 1,7% gebleven. In de
eurozoneishetinflatiepercentagegestegenvan1,8%naar2%infebruari:ditishethoogste
niveau sinds september 2013. Op korte termijn blijft de Europese inflatie hoger dan 2%
wegens de sterke stijging van de aardolieprijzen gedurende een jaar. Zonder energie en
voedinginbeschouwinggenomen,ishetinflatiepercentageongewijzigdop0,9%gebleven.
Rekening houdend met de recente commentaren van de Amerikaanse monetaire
verantwoordelijken, is een stijging van het rentetarief van de Federale Reserve bij een
volgendebijeenkomstvanhetmonetairecomitéinmaartzeerwaarschijnlijk.InEuropazet
deECBhaarbeleidvannegatieverentevoetenverder,ondanksdestijgingvandeinflatie.In
China hebben de overheden de monetaire condities lichtjes verstrakt, teneinde de
ontwikkelingvandekredietenietwattevertragen.
In februari zijn de obligatieopbrengsten weinig geëvolueerd. In de Verenigde Staten is de
opbrengstvandestaatsbonop10jaargedaaldvan2,45%naar2,39%.Indeeurozoneisde
opbrengstvandeleningop10jaarovergegaanvan0,44%naar0,21%inDuitsland,van1,04%
naar0,89%inFrankrijk,van2,26%naar2,09%inItaliëenvan1,60%naar1,66%inSpanje.
In februari hebben de beurzen hun gunstige trend, die was ingezet na de Amerikaanse
verkiezingen in november 2016, verder doorgetrokken. Tijdens de maand februari zijn de
S&P 500 in de Verenigde Staten, de Stoxx 600 in Europa, de Topix in Japan en de MSCI
Emerging Markets-index respectievelijk met 3,7%, 2,8%, 0,9% en 3% vooruitgegaan. In
tegenstellingtotdelaatstetweemaandenvan2016,droegendezogenaamde"defensieve"
waarden(zoalsdievandeverbruikssectorendegezondheidssector)bijtotdestijgingvande
indexen, waardoor de financiële en energiewaarden extra hoog scoorden. Sinds de
Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn de beursmarkten sterk gestegen. De MSCI Worldindexgingineuromet12%vooruit.
Naeenlichteterugvaltijdensdelaatstemaandvanhetjaar,isdedollarinfebruariopnieuw
inwaardegestegentenoverstaanvandeeuro:dewisselkoerseuro/dollargingvan1,08naar
1,06. De vooruitzichten van hogere rentevoeten in de Verenigde Staten, een eventuele
wijziging van het Amerikaanse fiscale regime (die zou leiden tot een vermindering van het
deficitvandehuidigebalans)enhetonzekerelotvandepresidentsverkiezingeninFrankrijk
ondersteunen het groene bankbriefje. Op lange termijn lijkt de Europese munt evenwel
ondergewaardeerd ten overstaan van de dollar, wat het groeiende handelsoverschot in
DuitslandooksuggereertinvergelijkingmetdeVerenigdeStaten.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards