Cliënt en omgeving

advertisement
CLIËNT EN OMGEVING
THEMA 24 MENSEN MET EEN JUSTITIËLE MAATREGEL
JUSTITIËLE MAATREGEL
Wat is dat eigenlijk?
JUSTITIE
Iemand komt in aanraking met Justitie als hij/zij de wet overtreedt.
Hangt vaak samen met:
-
Persoonlijke factoren (labiele persoonlijkheid, makkelijk te beïnvloeden,
verkeerd milieu terecht komen)
-
Psychiatrische aandoeningen (Psychopathie)
-
Opvoedingsproblemen
-
Onverwerkt psychisch trauma
-
Cultuurverschillen (bijvoorbeeld eerwraak)
BEELDSCHETS
Mensen met een justitiële maatregel zijn relatief vaak:
-
Man
-
Allochtoon
-
Afkomstig uit oost-Europa
-
Matig intelligent
-
Psychisch in de problemen
-
Verslaafd
PENITENTIAIRE INRICHTING
Afkorting: P.I.
Andere naam voor ‘gevangenis’
OVERTREDINGEN
Berechting van lichte vergrijpen:
-
Berisping
-
Geldboete
-
Halt (tot 18 jaar)
-
STOP (tot 12 jaar) BJZ
MISDRIJVEN
-
Vrijheidsstraf
-
Detentie (in gevangenis)
Jeugddetentie (in opvanginrichting)
-
Taakstraf
-
Vrijheidsbenemende maatregel
-
TBS
PIJ-maatregel (plaatsing inrichting voor jeugdigen)
TBS
Ter beschikking stelling met verpleging
 Iemand is geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar
 Hebben vaak een persoonlijkheidsstoornis of psychische stoornis
 Kans op herhaling is daardoor groot
 TBS: Behandeling krijgen om de stoornis onder controle te krijgen
 Soms: Geen behandeling meer mogelijk, maar nog wel gevaar: Longstay
DIAGNOSTIEK TBS/TBR
http://www.youtube.com/watch?v=U1P6HjcXmmw
Onderzoek naar de dader door deskundigen of iemand in aanmerking
komt voor TBS/TBR (duur 7 weken) in het Pieterbaancentrum en voor
de uiteindelijke behandeling in de Van Mesdagkliniek.
Als ze je houden is het maar de vraag of je er uitkomt (1997).
Je zult hard moeten werken aan therapieën en keurig je medicatie
moeten innemen.
De rechter is tenslotte degene die bepaald of je vrij komt en doet
jaarlijks over een persoon uitspraak of hij in vrijheidgesteld wordt.
(Praat nooit met de polite over je zaak ook hier zou kunnen gelden
geef geen antwoorden op vragen tijdens het vooronderzoek (7 weken)
over het wel en wee van je leven en gevoelens als je deze niet naar
hun maatstaven beantwoord of handelt dan zit er. Vandaar dat veel
advocaten adviseren om niet mee te werken.)
TBS MET DWANGVERPLEGING
Bij tbs met dwangverpleging wordt de dader verplicht verpleegd in
een gesloten tbs-kliniek. Daarnaast krijgt de tbs'er een (nietverplichte) behandeling die gericht is op terugkeer in de maatschappij.
De tbs is voor 2 jaar. Na 2 jaar kan de rechter de tbs verlengen, met
steeds 1 of 2 jaar.
De maximumtermijn voor de voorwaardelijke beëindiging van tbs is nu
9 jaar. De ministerraad heeft in mei 2013 een wetsvoorstel
goedgekeurd om deze termijn te schrappen. Rechters kunnen dan het
toezicht ook na 9 jaar steeds jaarlijks of tweejaarlijks verlengen als
blijkt dat de kans op terugval onvoldoende is afgenomen. Een tbs'er
kan tegen elke verlenging in beroep gaan. Het wetsvoorstel Langdurig
toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking ligt ter
behandeling bij de Tweede Kamer.
Een tbs'er keert pas terug in de maatschappij als de kans op terugval
is verdwenen. Dit beslist de rechter. Bij lichtere misdrijven kan een
tbs’er maximaal 4 jaar tbs met dwangverpleging opgelegd krijgen.
TBS MET VOORWAARDEN
Tbs met voorwaarden is een lichte vorm van tbs. De
dader moet zich aan bepaalde voorwaarden houden.
De reclassering heeft het toezicht hierop. Die
voorwaarden houden bijvoorbeeld in dat de dader:
een bepaalde periode geen drugs of alcohol mag
gebruiken;
zich (klinisch) psychiatrisch laat behandelen;
zich houdt aan de aanwijzingen van de reclassering.
Een tbs'er met voorwaarden wordt niet gedwongen
verpleegd. Hij verblijft wel vaak in een
verslavingskliniek of een forensisch psychiatrische
kliniek (FPK).
VERLOFPROCEDURE TIJDENS TBS
Verlofprocedure tijdens tbs
Een tbs’er gaat pas met verlof als hij voldoende vooruitgang heeft geboekt. Een
tbs-kliniek kan bij de minister van Veiligheid en Justitie een verlofmachtiging
aanvragen voor een tbs’er. De verlofaanvraag moet passen in het behandelplan
voor de tbs’er. De minister legt de aanvraag voor aan het
onafhankelijke Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT). Dit college geeft een
positief of negatief advies.
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) neemt uiteindelijk namens de minister de
beslissing. Een verlofmachtiging wordt afgegeven voor 1 jaar en kan op basis
van een evaluatie worden verlengd.
De minister kan van een positief advies van het AVT afwijken door geen
verlofmachtiging te geven. Geeft het AVT een negatief verlofadvies, dan kan DJI
niet besluiten om toch verlof te verlenen.
Er zijn 4 verschillende fasen in het verlof:
1.
begeleid verlof;
2.
onbegeleid verlof;
3.
transmuraal verlof;
4.
proefverlof.
BEGELEID VERLOF
In de eerste fase van het verlof mag de tbs’er onder
begeleiding naar buiten. Bijvoorbeeld om begeleid
boodschappen te doen.
Een beveiliger en sociotherapeut begeleiden een
tbs’er de eerste paar keer. Daarna begeleiden 2
sociotherapeuten de tbs’er, zonder beveiliger.
Tenslotte begeleidt nog 1 sociotherapeut de tbs’er
tijdens het verlof.
ONBEGELEID VERLOF
Als het begeleid verlof goed is verlopen, mag
de tbs’er op onbegeleid verlof. Dit verlof duurt
van enkele uren tot maximaal 6 dagen. Tijdens
het verlof kan de tbs’er bijvoorbeeld
werkervaring opdoen, een opleiding volgen of
familie bezoeken.
PROEFVERLOF
Tijdens het transmuraal verlof kan een tbs’er laten zien
dat het gevaar voor recidive zo ver is teruggebracht
dat het verantwoord is om met proefverlof te gaan.
Bij proefverlof houdt de reclassering toezicht, maar is
de tbs-kliniek nog wel verantwoordelijk voor de tbs’er.
Na deze laatste verloffase kan de rechter de tbs
(voorwaardelijk) eindigen.
TRANSMURAAL VERLOF
Als het begeleid verlof goed is verlopen, kan
transmuraal verlof volgen. Dit houdt in dat de tbs’er
buiten de beveiligde zone van de kliniek gaat wonen.
Hij woont dan zelfstandig, in een Regionale Instelling
voor Beschermend Wonen (RIBW) of een
psychiatrische instelling.
Bij transmuraal verlof zijn de zelfstandigheid en
betrouwbaarheid van de tbs’er heel belangrijk. De tbskliniek blijft de betrokkene op afstand begeleiden.
VIDEO COLLEGE PSYCHOPATHIE
http://www.youtube.com/watch?v=SrTOueWo7c0
Mensen met een hardnekkig gedragspatroon waarbij sociale normen
en waarden van anderen worden geschonden, beschrijven we met de
term antisociale persoonlijkheidsstoornis. De omgang met deze
mensen vraagt om bijzondere vaardigheden en een juiste attitude.
Binnen het college kwam aan bod waarom het zo moeilijk is om
professioneel te blijven in het contact met mensen met een antisociale
persoonlijkheidsstoornis. Centrale thema van de avond was: ken
uzelf. Het werken met deze groep mensen vraagt om zelfkennis. Van
daaruit kun je de nodige afstand en nabijheid in het contact bepalen,
de ander uitdagen, complimenteren en confronteren. Ook wees
Malcolm op de Roos van Leary dat een handig hulpmiddel in de
omgang kan zijn.
DOCUMENTAIRE OVER LONGSTAY
http://www.youtube.com/watch?v=iCMt7ynK9jg
Winnaar Gouden Tegel 2010
In de Brabantse bossen bij het dorpje Zeeland staat een
hoog hek afgezet met prikkeldraad. Achter het hek leven
zo'n 40 mannen. Het zijn psychiatrische patiënten die
vreselijke delicten hebben begaan. Ze hebben een
gevangenisstraf en een TBS-behandeling achter de rug en
zijn uitbehandeld. Ze komen niet vrij omdat ze te gevaarlijk
worden geacht om terug te keren in de samenleving. Verblijf
in de Longstay wordt ook wel verborgen levenslang
genoemd. Wie zijn deze mannen en hoe leven ze met het
vooruitzicht dat ze waarschijnlijk levenslang binnen de
hekken zullen verblijven? De documentaire Longstay geeft
een uniek portret van levenslang gestraften achter het
prikkeldraad, die voor het eerst open en bloot gefilmd
worden.
Download