Strategie - beleid

advertisement
Infoblad Beleid
Strategie
Strategie schetst een beeld van hoe de organisatie er over 5 - 10 jaar uit ziet. Strategie geeft in
grote lijnen aan wat de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen in de nabije toekomst zijn
en hoe men verwacht dat de organisatie hier naar toe gaat groeien.
Strategie wordt opgezet door directie
Beleid
Beleid richt zich op een kortere periode, een periode van 1 - 3 jaar. Middels het beleid geeft de
organisatie aan wat ze binnen deze periode willen bereiken. Het beleid kan worden
onderverdeeld in diverse categoriën zoals: een kwaliteitsbeleid, een marketingbeleid, een
verkoopbeleid, een personeelsbeleid. Het beleid zegt in algemene bewoordingen wat de
organisatie wil bereiken. Het beleid wordt ondersteund door doelstellingen en/of
prestatieindicatoren. Beleid worden opgezet door directie, staf en management.
Doelstellingen geven invulling aan de wijze waarop het beleid bereikt kan worden.
Een goede doelstelling voldoet aan het SMART principe:
De doestelling is Specifiek: eenduidig, begrijpelijk
De doelstelling is Meetbaar: duidelijk is wanneer de doelstelling al dan niet is gerealiseerd.
De doelstelling is Acceptabel: leidinggevenden en medewerkers kunnen zich vinden in de
doelstelling.
De doelstelling is Realiseerbaar: een doelstelling moet niet te hoog gegrepen zijn, maar ook niet
te laag.
De doelstelling is Tijdsgebonden: duidelijk is binnen welke tijdsperiode de doelstelling moet zijn
gerealiseerd.
Doelstellingen kunnen gelden voor de gehele organisatie, maar ook voor delen van de
organisatie (afdelingen, projectgroepen)
Doelstellingen worden opgesteld door leidinggevenden in overleg met medewerkers
Prestatieindicatoren geven aan wat het wenselijke prestatieniveau is en in hoeverre de
organisatie erin slaagt dit niveau te bereiken. Een prestatieindicator is gericht op bestaande
processen en geeft aan wanneer deze processen uit balans zijn. Zo kan men een indicator
formuleren m.b.t. het tijdig leveren van goederen: de organisatie wil dat minimaal 98 % van de
goederen tijdig geleverd worden. Als de organisatie niet aan deze indicator voldoet, is dit voor
de betrokkenen een signaal om te analyseren wat hiervan de oorzaken zijn en om vervolgens
maatregelen te nemen om het proces bij te sturen.
Prestatieindicatoren worden opgesteld door leidinggevenden in overleg met medewerkers.
Informatieblad beleid
© bureau KISOO
Budget
Een budget wordt meestal bepaald voor de periode van een jaar. Het budget is afhankelijk van
de prestaties van de organisatie in eerdere jaren en geeft uitdrukking aan de strategie en het
beleid voor de toekomst. Deze zijn nl. niet te realiseren als er geen budget beschikbaar is om
een en ander te bewerkstelligen. Het budget is meestal afdelingsgericht en/of procesgericht. Zo
geeft een budget aan hoeveel geld er dat jaar besteed kan worden aan opleidingen van
medewerkers. Een budget gaat niet tot in detail hoeveel geld er voor welke opleiding
gereserveerd wordt.
Het budget wordt vastgesteld door directie, staf en management.
Succesfactoren
 Strategie, beleid, doelstellingen, indicatoren en budget zijn een samenhangend geheel. Als
dit niet het geval is dan raken medewerkers het spoor bijster. Ze weten niet wat de
organisatie nu daadwerkelijk wil bereiken en hoe zij daar hun medewerking aan kunnen
verlenen
 Beleid is alleen te realiseren als er een goede en regelmatige communicatie naar de
medewerkers plaatsvindt. De medewerkers bezitten het vermogen om het beleid in
daadwerkelijke resultaten om te zetten. Daarvoor moeten ze weten wat van hen verwacht
wordt en moeten ze de tijd krijgen om deze verwachtingen waar te maken.
 Sta achter een gekozen beleid, geef niet te snel op. Er zijn altijd tegenslagen op de weg
naar succes. Te snel opgeven demotiveert medewerkers.
Informatieblad beleid
© bureau KISOO
Download