Checklist competentiemanagement 1. Visiebepaling

advertisement
Checklist competentiemanagement
1. Visiebepaling
Omschrijven we helder wat we met het invoeren van competentiemanagement willen bereiken?
Geven we aan waarvoor we competentiemanagement willen
inzetten: personeelsbeoordeling, bevorderen van brede
inzetbaarheid van medewerkers, bij werving en selectie,
functieclassificatie?
Beschrijven we hoe de relatie van het competentiemanagement ligt
naar: beoordeling en beloning, planning inzet personeel, werving en
selectie, loopbaanplanning, opleidingsplannen?
Hebben we een lange termijn visie?
Werken we naar kleine tussentijdse successen (die het draagvlak
vergroten)?
Zelf doen of uitbesteden?
Ontwikkelen we de competentie-instrumenten zelf of trekken we
externe deskundigheid aan?
Kopen we een bestaand competentiewoordenboek of ontwikkelen we
dit zelf?
Werkt de externe consultant op maat van onze organisatie?
Houdt ons competentiemodel rekening met de schaalgrootte van de
organisatie?
Checklist competentiemanagement sector lokale besturen – [email protected]
1
2. Uitvoering
Zijn we klaar voor het invoeren van competentiemanagement? Zijn
onze personeelsmedewerkers en leidinggevenden in staat hier goed
vorm aan te geven?
Zijn de kosten van het ontwikkelen en invoeren van competentiemanagement bekend?
Beschikken we over een toereikend budget en zijn we bereid te
investeren in competentiemanagement?
Gaan we voor een proefproject of direct voor een organisatiebrede
aanpak?
Voeren we competentiemanagement op het juiste moment in? Kan
iedereen zich hierop focussen ?
Hebben we de generieke (algemene) competenties correct bepaald?
Werken we aan een eigen competentietaal? Dit bevordert dat
medewerkers zich snel herkennen in het hun toegewezen
competentieprofiel.
Is er een realistisch stappenplan voor de ontwikkeling en invoering
van competentiemanagement?
Begeleiding leidinggevenden?
Krijgen de medewerkers van de personeelsdienst en de
leidinggevenden een training in het gebruik van competenties bij
werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, beoordeling en
beloning?
Kunnen leidinggevenden competentiemanagement in hun dagelijkse
praktijk toepassen en omgaan met de daarbij behorende valkuilen?
Is er bij de beoordeling van de ontwikkeling van de competenties
een second opinion mogelijk of kunnen medewerkers hiertegen in
beroep gaan?
Checklist competentiemanagement sector lokale besturen – [email protected]
2
Communicatie en draagvlak
Is er een duidelijk signaal van de top van de organisatie dat we
competentiemanagement belangrijk vinden?
Is er binnen de organisatie een trekker/bezieler die het project vorm
geeft?
Besteden we voldoende aandacht aan de communicatie naar de
medewerkers over het in te voeren beleid?
Krijgen de medewerkers de gelegenheid om vroegtijdig mee te
denken over het te ontwikkelen systeem, door bijvoorbeeld deel te
nemen aan de projectgroep?
Krijgt de vakbondsafvaardiging instemmingsrecht over de
systematiek van het competentiemanagement?
3. Evaluatie en bijsturing
Vindt een evaluatie plaats over het realiseren van de doelstellingen,
het functioneren van het ontwikkelde systeem, het woordenboek, de
praktische toepassing in de organisatie? Op welk moment vindt de
evaluatie evaluatie plaats en wie worden hierbij betrokken?
Verzamelt de organisatie structureel feedback over de bruikbaarheid
en beheersbaarheid van de gebruikte competentieprofielen?
Checklist competentiemanagement sector lokale besturen – [email protected]
3
Download